Oddelek za slovanske jezike in književnosti

Slovenščina

Študijski program z literaturo in seznam predavanj za smer Slovenski jezik in književnost na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1997

(http://www.ijs.si/lit/prog_spl.html).

ODDELEK ZA SLOVANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
tel. (061)1258-177; 1769-224 (tajnica)
(061)1769-365 (predstojnik)
faks (061)1259-337
http://www.ijs.si/lit/oddel.html

Tole interno publikacijo, namenjeno študentom slovenistike, so pripravili oziroma obnovili nosilci predmetov na slovenščini in njihovi pomočniki. Njeni predhodniki so Priročnik za študij zgodovine slovenske književnosti na Filozofski fakulteti iz leta 1970, Učni program za študij slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz leta 1978, Osnutek vzgojnoizobraževalnega programa Slovenska književnost iz leta 1984, Slovenski jezik s književnostjo: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za študijsko leto 1991/92 iz leta 1992 in Slovenski jezik s književnostjo: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za študijsko leto 1993/94 iz leta 1994 in Slovenščina: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za smer Slovenski jezik in književnost na Oddelku za slovanske jezike in književnosti iz leta 1996. Tole izdajo je uredil Miran Hladnik.


CIP – Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
371.214.1:811.163.6
FILOZOFSKA fakulteta (Ljubljana). Oddelek za slovanske jezike in književnosti (Ljubljana)
Slovenščina : študijski program z literaturo in seznam predavanj za smer Slovenski jezik in književnost na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani / [uredil Miran Hladnik]. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1997
ISBN 961-6200-17-8
1. Gl. stv. nasl. 2. Hladnik, Miran
69099520

Slavistika (Študijske smeri, Študijske kombinacije, Skupni slavistični predmeti)
Slovenistika (Vpis, Vzporedni študij, Cilj študija, Podiplomski študij, Študijske obveznosti, Obisk predavanj, seminarjev in vaj, Literatura, Pisni izdelki, Izpiti, Diploma, Ekskurzije, Učitelji in asistenti, Predmetnik, Dvopredmetni program – pedagoška in nepedagoška smer, Slovenščina za tujce, Samostojni študij – pedagoška in nepedagoška smer, Fakultativni tuji lektorati, Pogoji za prehod v naslednji letnik, Razmerje med jezikovnimi in literarnimi urami, med pedagoškim in nepedagoškim študijem ter med enopredmetnim in dvopredmetnim študijem, Opis predmetov in študijska literatura)
Jezik (178 KB)
Književnost (139 KB)
Programi podiplomskega študija
Center za slovenščino (Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Slovenistični simpozij, Slovenščina na tujih univerzah, Tečaji slovenščine, Izpitni center)


Slavistika

Študijske smeri

Oddelek za slovanske jezike in književnosti, na kratko tudi slavistični oddelek, je eden izmed oddelkov na ljubljanski Filozofski fakulteti in zajema stroko, s katero se je ljubljanska univerza leta l9l9 začela: prvo predavanje je namreč na njej imel Fran Ramovš o slovenskem jeziku na Prešernov rojstni dan 3. decembra tistega leta. V spomin na dogodek je ljubljanska univerza razglasila ta dan za svoj praznik.

Razumljivo je, da je na oddelku najpomembnejši študij slovenskega jezika in književnosti, preprosteje slovenistike, in še bolj preprosto slovenščine. Poleg slovenistike pa so tu še tri druge študijske smeri, iz katerih je mogoče diplomirati:

Vrsta drugih slovanskih jezikov (bolgarščina, češčina, poljščina in slovaščina) se predava na lektoratih, njihov študij pa je na različne načine vključen v programe osnovnih študijskih smeri.

Študij traja 4 leta oziroma 8 semestrov, študent pa ima pravico še do enega ali dveh let absolventskega staža za zaključne izpite in diplomsko nalogo. Študij se konča s slovesno podelitvijo diplome.

Slavistika je na Filozofski fakulteti v desnem traktu drugega nadstropja, kjer je tudi oddelčna knjižnica, največja na FF in ena največjih v Sloveniji; premore namreč okoli 100.000 knjižnih enot. Odprta je vsak dan razen sobote in nedelje od sedmih zjutraj do dveh popoldne, ob ponedeljkih in sredah tudi popoldne do šeste ure. Potreben je vpis vanjo, vpisnine pa ni; knjige je treba zaradi pogostega povpraševanja po istih naslovih hitro vračati. Tajništvo oddelka je v pisarni 201/a; uradne ure za študente so od ponedeljka do četrtka od desetih do dvanajstih. 210 je oddelčna računalniška soba, kjer študentje lahko natipkajo in iztisnejo svoje seminarske izdelke. V drugem nadstropju so kabineti učiteljev, asistentov in lektorjev ter oglasne deske z informacijami o izpitih, odpadlih ali prestavljenih predavanjih, rezultatih testov ipd.

Študijske kombinacije

Slovenistiko je mogoče študirati enopredmetno (E, včasih smo rekli samostojno), za kar obstaja poseben, podvojeno obsežen program, ali pa dvopredmetno (D), to je kot enega izmed dveh predmetov (včasih smo rekli pod od A ali B). Dvopredmetni študij je tudi najpogostnejša študijska oblika na Filozofski fakulteti; na primer slovenščina in angleščina; skoraj vse smeri na fakulteti je mogoče kombinirati med seboj, nekaj tudi zunaj fakultete (teologija, novinarstvo, politologija). Vsaka od obeh izbir v kombinaciji ima na voljo slabo polovico od 750 ur predavanj, seminarjev in vaj letno; preostali fond ur, okrog 14 % vseh, je namenjen skupnim predmetom (filozofija/sociologija/politologija/računalništvo in telovadba – povprečno 50 ur letno) in pedagoškim predmetom (psihologija za učitelje, pedagogika, andragogika in didaktika – 52 ur). Starejši študentje, ki so vpisovali en predmet pod A in drugega pod B, lahko zaprosijo in brez težav dosežejo študij obeh predmetov pod A, ker sta ajevski in bejevski študij po trajanju, obremenitvah in zahtevnosti enakovredna.

Dvopredmetni študij je pedagoški (p) in usposablja diplomante za profesorsko službo. Enopredmetni slovenisti izbirajo med pedagoškim in nepedagoškim študijem (np). Slednji bodo poiskali službo zunaj šole. Od skupaj 25 tedenskih ur imajo študentje na pedagoških smereh dobri 2 uri pedagoških predmetov, to je pedagogike, didaktike, psihologije ipd., ki naj bi jih usposobili za učiteljsko službo. Po diplomi dobijo naziv profesorja slovenskega jezika in književnosti. Nepedagoški študij ima namesto pedagoških ur za izravnavo ustrezno število specialnih slovenističnih in slavističnih predmetov. Diplomanti dobijo naziv diplomiranih slovenistov in ne morejo v pedagoško službo. (Ta je zaprta tudi diplomantom primerjalne književnosti.)

Poglavitna strokovna oziroma predmetna področja zastopajo na slovenščini katedre za:

Na drugih slavističnih smereh so potem še katedre za:

Znotraj jezikoslovnih kateder so organizirani lektorati slovanskih jezikov, posebej pa še lektorati zahodnoslovanskih jezkov.

V okviru oddelka deluje tudi Center za slovenščino kot tuji ali drugi jezik z naslednjimi programi:

Skupni slavistični predmeti

Dva študijska predmeta sta skupna vsem študijskim smerem na slavistiki, torej ju poslušajo in iz njiju delajo izpite vsi študentje na oddelku; to sta stara cerkvena slovanščina in uvod v slovansko jezikoslovje. Enopredmetni slovenisti obvezno izberejo še dva izmed lektoratov slovanskih jezikov – hrvaščino oz. srbščino, makedonščino, ruščino, češčino, poljščino, slovaščino, bolgarščino. Za večino lektoratov skrbijo poleg domačih še gostujoči lektorji, ki so rojeni govorci tujega jezika.


Slovenistika

Vpis

Na slovenščino se lahko vpišejo maturanti slovenskih srednjih šol in vsi, ki so pred 1. 6. 1995 končali kateri koli slovenski štiriletni srednješolski program. Od vseh drugih se zahteva, da opravijo diferencialni izpit. Slovenisti so ena najobsežnejših študijskih skupin na FF: v prvem in drugem letniku jih na predavanjih sedi preko sto. V zadnjih letih razpisujemo 30 enopredmetnih in 80 dvopredmetnih mest na rednem študiju ter 5 E- in 10 D-mest na izrednem študiju, sprejmemo pa celo nekaj študentov nad to številko. Če bo vpis močno presegel razpisana mesta, bo moralo priti do selekcije. Pri maturantih bo odločal uspeh na maturi (s 60 %), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (z 20 %) in znanje slovenščine pri maturi (z 20 %), pri onih brez mature pa se bo izbiralo glede na splošni uspeh pri zaključnem izpitu (25 %), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (15 %), uspeh iz slovenščine v 3. in 4. letniku (25 %) in uspeh iz slovenščine pri zaključnem izpitu (35 %). Ko so zasedena vsa mesta v rednem študiju, se da na slovenščino še vedno vpisati izredno. To sicer pomeni znaten finančni izdatek (blizu 70.000 sit letno na dvopredmetni slovenščini in 140.000 sit na enopredmetni), vendar je izredni študent odvezan obiskovanja vaj in letnik sme zaključiti v dveh letih.

Diplomanti Pedagoške akademije (PA), ki so dosegli višjo stopnjo izobrazbe in želijo nadaljevati študij v tretjem letniku slovenistike na FF, morajo do konca 3. letnika opraviti naslednje diferencialne izpite: Staro cerkveno slovanščino, Uvod v slovansko jezikoslovje, Uvod v študij slovenske književnosti, Pregled svetovne književnosti in Literarno teorijo. Študenti Pedagoške fakultete (PF), ki želijo nadaljevati študij v 3. letniku slovenistike na FF, se smejo vpisati samo na smeri, ki so jih že vpisovali na PF, in opraviti diferencialne izpite, ki jih določi oddelek. Študenti, ki so prekinili študij za največ dve leti, morajo zaprositi za nadaljevanje študija po veljavnem programu. Za vpis tujih študentov daje splošne napotke publikacija Razpis; tujim študentom na drugi in tretji stopnji ter špecializantom organizira oddelek predavanja in lektorat iz slovenščine kot tujega jezika.

Vzporedni študij

Študentje, ki sta jim dve študijski smeri premalo oziroma jih zanimajo še druge panoge, smejo zaprositi za vzporedni študij, če so na matični smeri izpite opravljali povprečno vsaj z osem oz. na slovenščini in še kje z 8,5. Ko končajo vzporedno vpisano smer, ne dobijo diplome, ampak le ustrezno potrdilo. Zlasti samostojnim slovenistom z znanjem tujih jezikov so v višjih letnikih v okviru srednjeevropskega univerzitetnega projekta CEEPUS odprte možnosti študija na kaki izmed tujih univerz; oddelek vsako leto organizira tudi predavanja profesorjev z neslovenskih univerz. Katere od opravljenih obveznosti na tuji univerzi bodo priznane pri matičnem študiju, se študent vnaprej dogovori z domačimi profesorji.

Cilj študija

Študij na slovenščini se konča z diplomo, ki je dveh vrst: diploma pedagoškega študija podeljuje naziv profesor(ica) slovenskega jezika in književnosti, diploma nepedagoškega študija pa naziv diplomirani slovenist (diplomirana slovenistka). Prvi se bo posvetil poučevanju v šolah, drugi bo iskal zaposlitve v uredništvih, kot lektor ali urednik, ali pa bo delal v knjižnici. Oba se lahko ukvarjata s kulturnim in publicističnim delom oziroma se poglobita v raziskovalno aktivnost. Izjemno uspešni in ambiciozni diplomanti bodo nadaljevali študij na tretji stopnji, ki bo pripeljal po dveh letih do magisterija in kasneje do doktorata znanosti. Zaključek študija je predstavitev in zagovor diplomskih nalog iz obeh predmetov oziroma diplomske in seminarske naloge iz jezika in književnosti pri enopredmetnih slovenistih.

Podiplomski študij

je na slavistiki individualen. Na javno razpisani tretjestopenjski program se vpiše slovenist z diplomo, ustrezno visoko povprečno oceno v času rednega študija ter spričevalom o obvladovanju dveh svetovnih jezikov. Posebna predavanja za tretjestopenjce se organizirajo ob večjem vpisu, sicer pa prihajajo študentje le na konzultacije k mentorju in profesorjem, ki jim jih je študijska komisija določila za izpite, in po možnosti tudi v njihov diplomski seminar. Uspešen študij se zaključi z zagovorom magistrskega dela – kandidat postane magister slovenskega jezika ali slovenske književnosti. Štipendije za magistrski študij razpisuje Ministrstvo za znanost.

Študijske obveznosti

Obisk predavanj, seminarjev in vaj

Predavanja in seminarje izvajajo učitelji, vaje asistenti. Študentov obisk ur izkazuje podpis predavatelja v rubriki frekvenca v indeksu.

Seminar je bil nekdaj v navadi le v tretjem in četrtem letniku in je bil vezan na izdelavo diplomskih nalog. V prvem in drugem letniku govorimo o proseminarju. Seminar zahteva večjo študentovo aktivnost, ki se kaže v krajših pisnih in/ali ustnih referatih. Pri predmetih, ki se ne končajo z izpitom, je vpis referata v indeks obvezen, ponekod pa je oddan referat pogoj za prijavo k izpitu. V izbirni diplomski seminar se študent javi in vpiše pri profesorju ali asistentu ob začetku študijskega leta (evidenco prijavljenih študentov vodi demonstrator pod nadzorom profesorja ali asistenta). Pri vajah in seminarjih je optimalno število študentov v skupini 30.

Množično obiskovana slavistična predavanja so v veliki predavalnici št. 2 v pritličju, druga po manjših predavalnicah od pritličja do petega nadstropja fakultete ali na sosednji fakulteti.

Literatura

Predavanja, seminarji in vaje so samo del študentovske obveznosti. Drugi del je študij strokovne literature, ki je včasih celo pomembnejši vir informacij, kot so predavanja. V temle priročniku je študijska literatura popisana pri posameznih predmetih ali skupinah predmetov. Gre za strokovno literaturo, le pri predmetni skupini Slovenska književnost so našteti večinoma leposlovni naslovi. Kjer je tega malo, se razume, da je treba študentu preštudirati vse. Upoštevati je treba tudi tisto novo strokovno literaturo in leposlovje, ki je v programu še ne more biti, jo pa učitelj pri urah navaja in priporoča.

Seznami literature v priročniku niso oblikovani čisto po enotnem kopitu, saj so jih prispevali različni avtorji. Praviloma je bil izpuščen kraj objave, če je šlo za Ljubljano, ponekod je namesto imena na prvem mestu avtorjev priimek, ponekod so bibliografski podatki oskubljeni na najnujnejše, ponekod celo manjkajo. Ločila so mestoma dokaj samovoljno postavljena, dalo se bo najti tudi stvarne in tipkarske napake – seznami literature skratka niso nikakršen zgled tovrstnega početja; je pač spet zmanjkalo moči, volje in časa za poenotenje in poštene korekture.

Pisni izdelki

Referat

V načelu je študent dolžan pri vsakem seminarju ali pri vsakih vajah napraviti po en referat v letu. Seminar je namenjen tudi predstavljanju teh referatov. Ker pa zaradi velikega števila študentov in drugih seminarskih obveznosti največkrat ni mogoče v seminarju predstaviti vsega, kar je nastalo, je minimalna zahteva pač oddaja referata v neoporečni pisni obliki, po standardih, ki so v veljavi pri tej vrsti pisanja. V navadi so zraven referata različne druge pisne obveznosti: zapisnik ali protokol diskusije v seminarju, koreferat (kot dopolnilo, lahko pa tudi kot polemika s kolegovim referatom). Sam referat ima lahko obliko analize, interpretacije, kritike, eseja, poročila o delu ipd. Dolžina referata sicer ni bistvena – ravnati se je treba po učiteljevem naročilu –, vendar naj za osnovno orientacijo velja, da obsega od 3 do 10 strani, govorno do 20 minut.

Seminarska naloga

Če dela enopredmetni študent slovenščine diplomsko nalogo iz jezika, potem ga čaka dodatna seminarska naloga iz literature in narobe. Tema seminarske naloge je običajno tema vsakokratnega seminarja, njena oblika pa je zahtevnejši referat ali krajša razprava oziroma strokovni članek, seveda krajši od diplome in opremljen z vsem, kar se zahteva za strokovno pisanje: jasno kazalo, korektni citati in navedba virov v opombah, seznam virov in literature, sklep.

Izpiti

Praviloma se vsak predmet ob koncu leta konča z izpitom. Do šest izpitov letno na obeh smereh je takih, da brez njih ni mogoče v naslednji letnik, in se imenujejo pogojni izpiti (ker so pogoj za vpis v naslednji letnik). Na slovenščini pri vpisovanju v naslednji letnik nobenega od teh izpitov ni mogoče spregledati. Izjemne primere obravnava fakultetna komisija za študentske prošnje in pritožbe oziroma prodekan za študentske zadeve. Z nepogojnimi izpiti je mogoče, čeprav to ni priporočljivo, počakati do diplome.

Na diplomske izpite se lahko prijavi študent, ki je prej opravil vse druge zahtevane obveznosti. Na diplomskem izpitu se pričakuje razgledanost kandidata po celotnem področju, kot ga popisuje tale knjižica, vendar se vprašanja tičejo v prvi vrsti tematike zadnjih dveh semestrov oziroma tiste tematike, iz katere kandidat še ni bil izprašan. Pri vsakem izpitu se poprej opravljeni izpiti, kolokviji, testi ter pisni izdelki smiselno upoštevajo, tako da se študijska snov oz. problematika pri izpitih ne ponavlja.

Na izpit se študent prijavi, ko zagleda zanj na oglasni deski razpis (načeloma bi morali biti datumi izpitov našteti v vsakoletni napovedi predavanj); v sili pa študent profesorja sam spodbudi za tak razpis ali se dogovori z njim za individualni izpit. Prijavi se s prijavnico, ki se dobi v kleti ustanove, kjer prodajajo tudi druge študentom potrebne formularje, en teden pred rokom. Učitelj vpiše rezultat izpita v indeks in na prijavnico, ki potem preko pisarne na oddelku potuje v študentski referat. Profesorji morajo na prijavnico (ne pa v indeks!) vpisovati tudi negativne ocene. Nenapovedana odsotnost na prijavljenem izpitu je prepovedana in bo kaznovana z negativno oceno. Rok za odjavo je najpozneje tri dni pred dnevom izpita. Za podrobnosti v izpitnem režimu naj si študent v oddelčni pisarni ogleda izvod fakultetnega izpitnega reda. Nejasnosti v zvezi z izpiti in drugimi zadevami se bodo pojasnile v slavistični pisarni, bolj zapletene stvari na študentskem referatu v petem nadstropju, posebne probleme pa rešuje fakultetna komisija za študentske prošnje in pritožbe v skladu s pravilnikom o izpitih.

Diploma

Študij se konča z diplomo. Študent dvopredmetne usmeritve bo torej opravil dve diplomi, ki pa sta mu izdani v obliki enega dokumenta. Samo en dokončan predmet mu ne omogoči pridobitve diplome. Ker sta oba predmeta enakovredna, je vseeno, katere diplome se študent loti najprej. Za diplomo je potrebna zadostna ocena pri diplomskih izpitih in ocena iz diplomske naloge, ki se oblikuje na zagovoru v seminarju. Kandidat si izbere diplomsko nalogo ali pri jeziku ali pri literaturi. Temo naloge si izbere študent sam ali s seznama tem v diplomskem seminarju. Diplomski seminar razpisuje več učiteljev tako, da v posameznem ni preveč slušateljev, ker to onemogoča resno seminarsko delo – idealno je okrog 30 obiskovalcev seminarja. Program branja nalog napravi asistent ali demonstrator za cel semester naprej, naslovi nalog pa so skupaj z datumi zagovorov obešeni na oglasni deski. Diplomska naloga mora ustrezati kriterijem daljše strokovne razprave oziroma študije, kakor so zlasti za književnost popisane v Hladnikovem Praktičnem spisovniku. Kandidat odda v trde platnice vezano nalogo v enem izvodu (pri nekaterih profesorjih v dveh izvodih) vsaj dva tedna pred zagovorom. Kandidat pripravi 45-minutno predstavitev naloge, nato zagovarja stališča v njej tako, da odgovarja na nasprotne ali drugačne teze ter vprašanja učitelja, asistenta, koreferenta in publike. Obranjene diplomske naloge se vpisujejo v knjižnični katalog in si jih je mogoče tam ogledati. Zagovor diplomske naloge je zadnje dejanje študija. Mentor je dolžan po študijskem programu preveriti, če ima študent res izpolnjene vse študijske obveznosti, in v diplomski dokument zapiše skupno oceno diplomskih izpitov in diplomske naloge.

Ekskurzije

Obvezen del študija so študijske ekskurzije (s študentskimi referati). Razvrščene so po letnikih tako, da študent spozna sociolingvistične značilnosti z narečji, jezikoslovno, literarno in kulturno tvorne pokrajine po strnjenem slovenskem poselitvenem prostoru, torej tudi po zamejstvu. Četrtemu letniku oziroma absolventom je za spoznavanje evropske slavistike in slovanskega sveta v okviru absolventske ekskurzije potrebno več dni.

Značaj slavistične iniciacije ima tradicionalno Popotovanje iz Litije do Čateža ali pot na Kosovelov grob v Tomaj, za najbolj utrjene letnike planinskoliterarna ekskurzija po Kekčevih sledeh, spoznavni večer in brucovanje pa sta stvar podjetnosti in časti četrtega letnika. V literarni delavnici Slavica se zbirajo pesnice in pesniki, debatni klub Slava je za znanstvene gorečneže – vsak krožek ima svoj časopis; pomoč pri poletnem Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture ali v Tečajih slovenščine (sem sodi konverzacija s tujci, ki se učijo slovenščine, razmnoževanje učnega gradiva, tipkanje besedil, kuhanje kave) je priložnost za skromen zaslužek in za bogata strokovna doživetja.

Dodatne informacije se dobe na oglasnih deskah v pritličju, v drugem in v petem nadstropju fakultete, v oddelčni pisarni in v študentskem referatu v petem nadstropju levo v času uradnih ur; po najboljši volji bodo pomagali tudi predavatelji v času govorilnih ur. Slavistični profesorji in asistentje se z bibliografijami in s podobami predstavljajo na spletnih straneh na naslovu http://www.ijs.si/lit/ucitelji.html.

Učitelji in asistenti

Jezik

dr. Ada Vidovič-Muha, red. prof.
dr. Marja Bešter, docentka
dr. Irena Orel, docentka
dr. Vera Smole, docentka
dr. Erika Kržišnik, docentka
dr. Marko Stabej, asistent
mag. Martina Križaj-Ortar, asistentka
mag. Mateja Hočevar-Gregorič, asistentka, mlada raziskovalka
mag. Simona Kranjc, asistentka, mlada raziskovalka
Vojko Gorjanc, asistent
Jerca Vogel, stažistka asistentka

Literatura
dr. Miran Hladnik, izr. prof. in predstojnik
dr. Boža Krakar-Vogel, docentka in nam. predstojnika
dr. Igor Grdina, docent
dr. Igor Saksida, docent
dr. Irena Novak-Popov, docentka
dr. Aleš Bjelčevič, asistent
Peter Svetina, stažist asistent
Nataša Pirih, stažistka asistentka

Center za slovenščino
Mojca Nidorfer-Šiškovič, strokovna tajnica
Jana Zemljarič-Miklavčič, strokovna tajnica
Andreja Ponikvar, strokovna tajnica
Mihael Bregant, strokovni tajnica
Manca Perko, strokovna tajnica
Ina Ferbežar, strokovna tajnica
Andreja Markovič, lektorica
Brigita Vuga, lektorica

Upokojeni in honorarni
dr. Helga Glušič – književnost
dr. Boris Paternu, akademik in zaslužni prof. – književnost
dr. Matjaž Kmecl – književnost
dr. Jože Toporišič, akademik – jezik
dr. Breda Pogorelec – jezik

S sosednjih kateder in oddelkov
dr. Marko Juvan, docent – literarna teorija
dr. Alenka Šivic-Dular, izr. prof. – prim. slovansko jezikosl.
dr. Dragi Stefanija, red. prof. – makedonščina
dr. Vladimir Osolnik, docent – srbska, hrv. in BiH-književnost
dr. Marija Stanonik, docentka – slovstvena folklora
dr. Janez Vrečko, docent – primerjalna književnost
dr. Marija Golden, izr. prof. – jezikoslovje
dr. Primož Simoniti, red. prof. – latinska književnost
dr. Anton Janko, red. prof. – nemška književnost
mag. Primož Jakopin, asistent – računalništvo
dr. Vanda Babič, asistentka – stara cerkvena slovanščina
dr. Denis Poniž, prof. – slov. dramatika
dr. Taras Kermauner, akademik – slov. dramatika

Lektorji
Diana Greblički – hrvaščina in srbščina
mag. Niko Jež – poljščina
Andrej Rozman – slovaščina
Albinca Lipovec – češčina
Marina Spanring Poredoš – ruščina

Lektorji v tujini
Darija Jakše, Bratislava
mag. Jasna Honzak-Jahiæ, Praga
mag. Rada Lečič, Rim
Nina Blažon, Tübingen
Metka Čuk, Sydney
Sabina Grahek, Nottingham
Mladen Pavičiæ, Budimpešta
Danuša Škapin, Pariz
Irena Santoro, Bukarešta
Ljudmila Cvetek-Russi, Trst
Jasmina Šuler-Galos, Varšava
Mateja Tirgušek , Sosnovec
Metka Zobec, Gradec
Alenka Jensterle-Doležal, Krakov
Vera Zalokar, Moskva

Lektorji iz tujine
dr. Joanna S³awiñska, poljščina
dr. Helena Poláková, češčina
dr. Ana Rýzková, slovaščina
dr. Elena Tomova, bolgarščina
dr. Olga I. Sudilovska, ruščina

Knjižnica
Anka Sollner-Perdih
Berta Pušnik
Andreja Slatnar
Marija Cvetek
Anka Polajnar

Tajništvo
Staša Koruza
Leonora Nardoni-Grah


Kratice: CZ Cankarjeva založba, DiS Dom in svet, DZS Državna založba slovenije, FF Filozofska fakulteta, ID Izbrano delo, IS Izbrani spisi, ISKZ Iz slovenske kulturne zakladnice, JiS Jezik in slovstvo, LL Literarni leksikon, LZ Ljubljanski zvon, MD Mohorjeva družba, MK Mladinska knjiga, NSd Naša sodobnost, PI Pedagoški inštitut, SJ Slovenski jezik, SKZ Slovenski knjižni zavod, SM Slovenska matica, SR Slavistična revija, SSJLK Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, SV Slovenske večernice, ZD Zbrano delo, ZDSPP Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ZS Zbrani spisi, ZSS Zgodovina slovenskega slovstva, ZTT Založništvo tržaškega tiska, ZIFF Znanastveni inštitut Filozofske fakultete.

Predmetnik

Dvopredmetni program – pedagoška in nepedagoška smer

Če ni posebej drugače označeno, obiskujejo navedene ure vsi slovenisti, dvopredmetni in enopredmetni, pedagoški in nepedagoški. V opombah je označeno, če k uram zahajajo še študentje drugih študijskih smeri. Kratice:

np = samo za nepedagoge, p = samo za pedagoge, D = samo za dvopredmetne, E = samo za enopredmetne, NA = nastop, HO = hospitacije, P = predavanja, S = seminar, V = vaje, kol = kolokvij, ref = referat, pog. izp. = pogojni izpit, PK = prim. književnost, SJ = splošno jezikoslovje, RU = rusistika, SH = južna slavistika, 15 = 1 ura tedensko, 30 = 2 uri tedensko itd.

Šifra

pred.

Predavatelj PredmetZim. sem. Polet. sem.
Skupin
ObveznostiSkupaj z
..1. letnik PS VP SV ...
1084

1085

Hladnik

Bjelčevič

Uvod v študij slov. knjiž. D 22,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,5

1

4

pog. izpit

referat

.
1073Kmecl Novejša slov. knjiž. I 30- -30 -- 1pog. izpit .
1080Vrečko Pregled svetovne književnosti 30- -30 -- 1izpit PK
1076

3076

1077

Kržišnik

Kržišnik

Stabej

Slovenski knjižni jezik I 30

-

-

-

15

-

-

-

15

30

-

-

-

15

-

-

-

15

1

1

4

pog. izp.

2 kol.

SJ
2983Šivic-Dular Uvod v slovan. jezikoslovje D 15- -15 -- 1izpit RU
1078Babič Stara cerkvena slovanščina D 15- -15 -- 1izpit RU
ŠifraPredavatelj PredmetZim. sem. Polet. sem.
Skupin
ObveznostiOpombe
..2. letnik PS VP SV ...
1096

1097

Juvan

Bjelčevič

Literarna teorija 30

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

1

4

pog. izpit

kolokvij

.
1100Hladnik Novejša slov. književnost II 30- -30 -- 1izpit .
1108Grdina Starejša slovenska književnost 30- -30 -- 1izpit .
1104

1105

Križaj-Ortar

Križaj-Ortar

Slovenski knjižni jezik II 30

-

-

-

-

30

30

-

-

-

-

30

1

4

pog. izpit

2 kol., refer.

.
1111

1112

Toporišič

Toporišič

Zgodovina slov. knj. jezika 15

-

-

15

-

-

15

-

-

15

-

-

1

1

pog. izpit

2 kol.

.
1088Kranjc Jezikosl. podstave lektor.I np -15 -- 15- 1. .
ŠifraPredavatelj PredmetZim. sem. Polet. sem.
Skupin
ObveznostiOpombe
..3. letnik PS VP SV ...
1134Grdina Novejša slovenska knjiž. III 30- -30 -- 1pog. izpit .
1145Novak-Popov Sodobna slovenska knjiž. I 30- -30 -- 1pog. izpit .
1142

1143

1144

Vidovič Muha

Vidovič-Muha

Gorjanc

Slovenski knjižni jezik III

Slovenski knjižni jezik III np

30

-

-

-

15

-

-

-

-

30

-

-

-

15

-

-

-

30

1

1

1

pog. izpit

2 kol., ref.

.
1139

1135

Smole

Orel

Zgodov. slovnica in dial. I D

Zgodov. slovnica in dialekt. I

15

30

-

-

-

-

15

15

-

-

-

-

1

1

pog. izpit
3162

1148

*

1117

1118

*

Smole

Orel

Pogorelec

Vidovič-Muha

Kržišnik

Bešter

Izbirni diplomski seminar iz slovenskega jezika -15 -- 15- 1

1

1

1

1

1

refer. ali diplomska naloga skupaj s 4. letn.
1124Kržišnik Jezikoslovne podstave lektoriranja II np -15 -- 15- 1. .
1129

1130

1132

1131

Krakar-Vogel

Krakar-Vogel

Krakar-Vogel

Pirih

Književna didaktika Dp

Književna didaktika p

15

-

-

7,5

-

-

15

-

-

7,5

-

-

1

1

izpit

NA

5 HO

.
1125

1126

1127

Križaj-Ortar

J. Vogel

Pirih

Jezikovna didaktika p 15

-

-

7,5

-

-

15

-

-

7,5

-

-

1

*

izpit

5 HO

.
ŠifraPredavatelj PredmetZim. sem. Polet. sem.
Skupin
ObveznostiOpombe
..4. letnik PS VP SV ...
1159Novak-Popov Tipologija slovenske knjiž. D 30- -- -- 1izpit .
1157Saksida Sodobna slovenska knjiž. II 30- -30 -- 1dipl. izpit Izvaja Glušič
1149Grdina

Hladnik

Saksida

Novak-Popov

Diplomski seminar iz slovenske književnosti (izbirno) 30- -30 -- 1

1

1

1

referat ali dipl. naloga .
1155

1156

Stabej

Stabej

Slovenski knjižni jezik IV 30

-

-

15

-

-

30

-

-

15

-

-

1test in dipl. izpit .
1152

1153

1154

Orel

Orel

Smole

Zgodov. slovnica in dial. II 15

-

15

-

15

-

-

-

-

15

-

15

-

15

-

-

-

-

1

1

1

dipl. izpit
3162

1148

*

1117

1118

*

Smole

Orel

Pogorelec

Vidovič-Muha

Kržišnik

Bešter

Izbirni diplomski seminar iz slovenskega jezika -15 -- 15- 1

1

1

1

1

1

refer. ali diplomska naloga skupaj s 3. letn.
3165Kržišnik Lektoriranje np -15 -- 15- 1kolokvij .

Slovenščina za tujce

ŠifraPredavatelj PredmetZim. sem. Polet. sem.
Skupin
Obveznosti Opombe
. P SV PS V .
*Bešter Slovenski knjižni jez. za tujce 30- -30 -- 1izpit .
** Lektorat slov. jez. za filologe I -- 60- -60 1kol. .
** Lektorat slov. jez. za filologe II -- 60- -60 1kol. .
** Lektorat slov. jez. za nefilologe -- 60- -60 1kol. .

Samostojni študij – pedagoška in nepedagoška smer

Šifra

pred.

Predavatelj PredmetZim. sem. Polet. sem.
Skupin
ObveznostiSkupaj z
..1. letnik PS VP SV ...
1086

1087

*

Hladnik

Bjelčevič

Jakopin

Uvod v študij slov. knjiž. E

*Računaln. za filologe E np

45

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

45

-

1

1

1

pog. izpit

referat

referat

.
1073

2073

Kmecl

Svetina

Novejša slov. knjiž. I

Novejša slov. knjiž. I E np

30

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

30

1

1

pog. izpit

referat

.
1080Vrečko Pregled svetovne knjiž. E 30- -30 -- 1izpit .
1074Novak-Popov Obdobja slovenske knjiž. E 30- -- -- 1izpit .
1064Grdina Kulturna zgod. Slovencev E 30- -30 -- 1izpit .
1076

3076

1077

Kržišnik

Kržišnik

Stabej

Slovenski knjižni jezik I 30

-

-

-

15

-

-

-

15

30

-

-

-

15

-

-

-

15

1

1

4

pog. izp.

2 kol.

.
1081Šivic-Dular Uvod v slovan. jezikoslovje E 30- -30 -- 1pog. izpit SH
992Babič Stara cerkvena slovanščina E 30- -30 -- 1pog. izpit SH
1083Kržišnik Uvod v slovensko jezikosl. E 15- -15 -- 1pog. izpit .
1072Kranjc Naglasosl. in tonemskost E -- 15- -15 12 kol. .
3184

3172

3167

3182

3177

988

Greblički

Jež

Lipovec

Spanring

Rozman

Stefanija

Tomova

Lektorat slovanskih jezikov E (dve obvezni izbiri: hrvaški in srbski, poljski, češki, ruski, slovaški, bolgarski, makedonski) -- 30

30

-- 30

30

1

1

1

1

1

1

1

izpit

SH
1075Vidovič-Muha Pravorečna in pravopisna norma Enp -- -30 -- 1izpit .
Šifra

pred.

Predavatelj PredmetZim. sem. Polet. sem.
Skupin
ObveznostiOpombe
..2. letnik PS VP SV ...
1098

1097

Juvan

Bjelčevič

Literarna teorija 30

-

-

-

-

30

30 E

-

-

-

-

-

1

4

kolokvij in

pog. izpit

skupaj z D in SH
1100

1102

3157

Hladnik

Svetina

Svetina

Novejša slovenska knjiž. II

E

Enp

30

-

-

-

-

-

-

-

15

30

-

-

-

-

-

-

30

-

1

1

1

pog. izpit

referat


s 3134
1108

3108

Grdina

Svetina

Starejša slovenska književnost

Enp

30

-

-

-

-

15

30

-

-

-

-

-

1

1

pog. izpit

referat

.
1089Simoniti Latinska knjiž. na Slov. E 15- -- -- 1izpit .
1099Janko Nemška knjiž. na Slov. E -- -15 -- 1izpit .
1103Jež

Rozman

Lipovec

Primerjalna slovanska književnost E 30- -30 -- 1pog. izpit .
1104

1105

Križaj-Ortar

Križaj-Ortar

Slovenski knjižni jezik II 30

-

-

-

-

30

30

-

-

-

-

30

1

4

2 kol. refer. pog. izpit .
1111

1112

1113

Toporišič

Toporišič

Stabej

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika

E

15

-

-

-

15

15

-

-

-

15

-

-

-

15

15

-

-

-

1

1

1

pog. izpit

2 kol.

.
1110Kranjc Uvod v sloven. jezikosl. II E 15- -15 -- 1izpit .
1109Gorjanc Strokovno besedilo E -- 30- -- 1kol. .
3185

3173

3168

3183

3178

997

Greblički

Jež

Lipovec

Spanring

Rozman

Stefanija

Tomova

Lektorat slovanskih jezikov E (ena obvezna izbira: hrvaški in srbski, poljski, češki, ruski, slovaški, makedonski, bolgarski,) -- 30- -30 1

1

1

1

1

1

1

izpits 3184

SH

1088Kranjc Jezikoslovne podstave lektoriranja I np -15 -- 15- 1. .
ŠifraPredavatelj PredmetZim. sem. Polet. sem.
Skupin
ObveznostiOpombe
..3. letnik PS VP SV ...
1134

3108

Grdina

Svetina

Novejša slovenska knjiž. III

Enp

30

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

30

1

1

pog. izpit

referat

.
1145

1146

1147

Novak-Popov

Novak-Popov

Bjelčevič

Sodobna slovenska knjiž. I

Enp

(Struktura lit. besedila) E

30

-

-

-

-

-

-

-

30

30

30

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

pog. izpit

kol.

.
1128Osolnik

Stefanija

Pregled južnoslovanskih književnosti E 30

-

-

-

-

-

15

15

-

-

-

-

1

1

izpit
1133Saksida Mladinska književnost E 30- -30 -- 1pog. izpit .
1142

1143

1144

Vidovič-Muha

Vidovič-Muha

Gorjanc

Slovenski knjižni jezik III

Slovenski knjižni jezik III np

30

-

-

-

15

-

-

-

-

30

-

-

-

15

-

-

-

30

1

1

1

pog. izpit

2 kol., ref.

.
1138

1140

1135

1137

Smole

Smole

Orel

Orel

Zgodov. slovnica in dial. I E

E

E

-

30

30

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

30

15

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

pog. izpit
3162

1148

*

1117

1118

*

Smole

Orel

Pogorelec

Vidovič-Muha

Kržišnik

Bešter

Izbirni diplomski seminar iz slovenskega jezika -15 -- 15- 1

1

1

1

1

1

refer. ali diplomska naloga skupaj s 4. letn.
1123Bešter Izbrana pogl. iz pragmatike E 30- -30 -- 1pog. izpit .
1124Kržišnik Jezikosl. podstave lekt. II np -15 -- 15- 1. .
3174

3169

3179

Jež

Lipovec

Rozman

Lektorat zahodnoslovanskih jezikov E (ena obvezna izbira: polj., češki, slovaški) -- 30- -30 1

1

1

izpitskupaj s 4. letn.
3129

3130

1132

1131

Krakar-Vogel

Krakar-Vogel

Krakar-Vogel

Pirih

Književna didaktika Ep

Književna didaktika p

15

-

-

7,5

-

-

15

-

-

7,5

-

-

1

1

izpit

NA

5 HO

.
1125

1126

1127

Križaj-Ortar

J. Vogel

Pirih

Jezikovna didaktika p 15

-

-

7,5

-

-

15

-

-

7,5

-

-

1

*

izpit

5 HO

.
ŠifraPredavatelj PredmetZim. sem. Polet. sem.
Skupin
ObveznostiOpombe
..4. letnik PS VP SV ...
*Paternu Tipologija slovenske knjiž. E 30- -30 -- 1izpit še za PK
1157

3157

Saksida

Svetina

Sodobna slovenska knjiž. II

Enp

30

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

30

1

1

dipl. izpit

referat

Izvaja Glušič

skup. s 3108

1149Grdina

Hladnik

Saksida

Novak-Popov

Diplomski seminar iz slovenske književnosti (E dve izbiri) 30

30

-- 30

30

-- 1

1

1

1

referat ali dipl. naloga .
1160Stanonik Ustno slovstvo E 30- -- -- 1izpit,ref. .
1150Kermauner

Poniž

Izbrana poglavja iz literarne vede E 30

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

1

1

izpit
1155

1156

3154

Stabej

Stabej

Gorjanc

Slovenski knjižni jezik IV

Enp

30

-

-

-

15

-

-

-

-

30

-

-

-

15

-

-

-

30

1

1

1

test in dipl. izpit .
1152

1153

1154

3153

Orel

Orel

Smole

Smole

Zgodov. slovnica in dial. II

E

15

-

15

-

-

15

-

-

-

-

-

-

15

-

15

-

-

15

-

15

-

-

-

-

1

1

1

1

dipl. izpit
3162

1148

*

1117

1118

*

Smole

Orel

Pogorelec

Vidovič-Muha

Kržišnik

Bešter

Izbirni diplomski seminar iz slovenskega jezika -15 -- 15- 1

1

1

1

1

1

refer. ali diplomska naloga skupaj s 3. letn.
1158Vidovič-Muha Teorija jezika E -- -30 -- 1izpit še za SJ 1061
1151Vidovič-Muha Pomenoslovje E 30- -- -- 1izpit še za SJ 1030
3174

3169

3179

Jež

Lipovec

Rozman

Lektorat zahodnoslovanskih jezikov E (ena obvezna izbira: polj., češki, slovaški) -- 30- -30 1

1

1

izpitskupaj s 4. letn.
*Golden Uvod v jezikoslovje Enp 15- -15 -- 1izpit *letos še ne
3165Kržišnik Lektoriranje np -15 -- 15- 1kolokvij .

Fakultativni tuji lektorati

.
ŠifraPredavatelj PredmetZim. sem. Polet. sem.
Skupin
Obveznosti
.P SV PS V .
.Rýzková Lektorat slovaškega jezika I -- 30- -30 1.
.Rýzková Lektorat slovaškega jezika II -- 30- -30 1.
.Rýzková Lektorat slovaškega jezika III -- 30- -30 1.
.Tomova Lektorat bolgarskega jezika I -- 30- -30 1izpit
.Tomova Lektorat bolgarskega jezika II -- 30- -30 1izpit
.Tomova Lektorat bolgarskega jezika III -- 30- -30 1izpit
.S³awiñska Lektorat poljskega jezika I -- 30- -30 1.
.S³awiñska Lektorat poljskega jezika II -- 30- -30 1.
.Poláková Lektorat češkega jezika I -- 30- -30 1.
.Poláková Lektorat češkega jezika II -- 30- -30 1.
.Poláková Lektorat češkega jezika III -- 30- -30 1.
.Poláková Lektorat češk. jez. –- prevajanje -- 30- -30 1.

Pogoji za prehod v naslednji letnik

Pogojni ali nespregledljivi izpiti, brez katerih ni mogoče v naslednji letnik, so

za prehod v drugi letnik (D in E):

za E dodatno še:

za prehod v tretji letnik (D in E):

za E dodatno še:

za prehod v četrti letnik (D in E):

za E dodatno še:

Druge izpite morajo študenti opraviti do diplome.

Diplomski izpit je iz zagovora diplomske naloge v seminarju, ki sledi zaenkrat naslednjim diplomskim izpitom:

Dodatna pojasnila

Računalništvo za filologe (Primož Jakopin za enopredmetne nepedagoge v prvem letniku) sodi k predmetu Uvodu v študij slovenske književnosti, Struktura literarnega besedila (Aleš Bjelčevič) za enopredmetne sloveniste 3. letnika pa k predmetu Sodobna slovenska književnost.

Pregled južnoslovanskih književnosti (E 3. letnika) predavata dva učitelja, eden pregled srbske, hrvaške in bosanske književnosti, drugi pregled makedonske književnosti. Izprašujeta vsak posebej, vendar ocene vpisujeta na skupno prijavnico; drugi izpraševalec ju združi v skupno oceno. Podobno je tudi pri predmetu Primerjalna slovanska književnost (S 2. letnika), ZSD I in II itd. Nepedagoške ure so dodatek rednim uram na slovenistiki z izjemo jezikovne in literarne didaktike v 3. letniku in ne alternativa tem uram. Kadar jih vodi asistent, se ne končajo z izpitom, ampak je obveznost študenta uspešno predstavljen referat; brez tega se ni mogoče prijaviti k izpitu iz matičnega dela predmeta.

Diplomski seminar iz jezika in literature vpisujejo vsi študentje (dvopredmetni po enega, enopredmetni pri literaturi po dva), ne glede na to, ali v njem delajo diplomsko nalogo ali ne. Jezikovni diplomski seminar obiskujejo študentje 3. in 4. letnika skupaj. Tematika izbirnih seminarjev v 3. in 4. letniku je povezana s študijskim programom in učiteljevim raziskovalnim delom. Sodelovanje v seminarjih je obvezno. Če se študent odloči za diplomsko nalogo v literarnozgodovinskem seminarju, potem mora v jezikoslovnem seminarju napisati seminarski referat, ča pa dela diplomsko nalogo iz jezika, potem mora napisati literarni seminarski referat. Referati v diplomskem seminarju se vpisujejo v indeks in na poseben formular, tako kot tudi obveznosti pri vseh tistih predmetih, ki se ne končajo iz izpitom.


Razmerje med jezikovnimi in literarnimi urami, med pedagoškim in nepedagoškim študijem ter med enopredmetnim in dvopredmetnim študijem

1. letnik
.Enopredmetni Dvopredmetni
.pedagoški nepedag. pedagoški nepedag.
.lit. jez.lit. jez.lit. jez.lit. jez.
.10 1412 155,5 66 7,5
.
24
27
11,5
13,5
.
2. letnik
.Enopredmetni Dvopredmetni
.pedagoški nepedag. pedagoški nepedag.
.lit. jez.lit. jez.lit. jez.lit. jez.
.10 1112 126 76 7
.
21
24
13
13
.
3. letnik
.Enopredmetni Dvopredmetni
.pedagoški nepedag. pedagoški nepedag.
.lit. jez.lit. jez.lit. jez.lit. jez.
.9 11,511 13,54 6,54 8,5
.
22,5
24,5
10,5
12,5
.
4. letnik
.Enopredmetni Dvopredmetni
.pedagoški nepedag. pedagoški nepedag.
.lit. jez.lit. jez.lit. jez.lit. jez.
.11 912 125 75 7
.
20
24
12
12
.
Skupaj vsi letniki
.Enopredmetni Dvopredmetni
.pedagoški nepedag. pedagoški nepedag.
.lit. jez.lit. jez.lit. jez.lit. jez.
.10 11,411,7 13,15,1 6,65,2 7,5
.
21,4
24,8
11,7
12,7

Postavil na http://www.ijs.si/lit/prog_spl.html Miran Hladnik, junija 1995, ukinil povezave na ta dokument 10. okt. 2002.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco