ISO Latin-2 | (ISO Latin-1)
Nazaj k domaci strani SSJLK

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture -- kazala


XXVIII. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
29. 6. -- 18. 7. 1992
Zbornik predavanj
Ljubljana, 1992

XXVIII. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. -- Zbornik predavanj. -- Uredila in za tisk pripravila: Miran Hladnik in Darinka Pocaj Rus. -- Izdal Center za slovenscino kot tuji ali drugi jezik pri Oddelku za slovanske jezike in knjizevnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. -- Tisk: Planprint d. o. o. Ljubljana, naklada: 700 izvodov.

Jezik
Vlado Nartnik: Osamosvajanje Slovenije in jezikoslovna slovenistika
Joze Toporisic: Tipoloska oznaka sodobnega knjiznega jezika
Zinka Zorko: Mariborski pogovorni jezik na sticiscu treh narecnih baz (Glasoslovje in besedisce)
Franc Jakopin: Jezikovna podoba priimkov na Slovenskem
Literatura
Joze Pogacnik: Slovenska samobitnost v delu protestantskih piscev
Matjaz Kmecl: Kako so Slovenci v 19. stoletju pojmovali pomen literature za narod
Helga Glusic: Drago Jancar in odprtost slovenske samobitnosti
Tone Pretnar: V verzih po slovensko
Miran Hladnik: Vloga prevoda v slovensko-nemski literarni tekmi
Kultura
Janez Rotar: Narodnokonstitutivni pojmi zacetnih obdobij slovenske narodne integracije
Marko Terseglav: Ljudska duhovna kultura - pot do slovenske samobitnosti
Bogomil Komelj: Slovenska samobitnost v luci likovne umetnosti
Dusan Necak: Zgodovinski elementi za razumevanje "jugoslovanskega" vprasanja
Edo Skulj: Gallusovi predstojniki

XXIX. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
28. 6. -- 17. 7. 1993
Zbornik predavanj
Ljubljana, 1993

XXIX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture -- Zbornik predavanj. -- Uredil in za tisk pripravil Miran Hladnik. Tajnica Darinka Pocaj-Rus. -- Izdal Center za slovenscino kot tuji ali drugi jezik pri Oddelku za slovanske jezike in knjizevnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. -- Tisk Planprint d. o. o., Ljubljana. Naklada 700 izvodov.

Jezik
Joze Toporisic: Pojmovanja in izrazje slovenskega jezikoslovja (V prirocnikih za /srednje/ sole)
Tomo Korosec: O krajsavah
Marko Snoj: Naglasevanje praslovanskih nosniskih osnov moskega spola
Marijan Smolik: Slovenska liturgicna besedila (Od Brizinskih spomenikov do danes)
Vlado Nartnik: Govorna slovenscina med knjiznostjo in neknjiznostjo
Peter Weiss: Izvenjezikovni vzroki vplivov na govore Zadrecke doline med Gornjim gradom in Nazarjami
France Zagar: Solske besedilne vrste
Literatura
Franc Zadravec: Samorefleksije slovenskega romanesknega pripovedovalca (1950--1990)
Matjaz Kmecl: Zacetki slovenskega romana in novele (Porocilo)
Marko Juvan: Parodija kot medbesedilna vrsta
Marjan Dolgan: Dva obraza ene prostitucije
Igor Grdina: Rodoljub z dezele podobo svojo na ogled postavi (spomini slovenskih veljakov)
Janez Rotar: Publicistika rediviva
Helga Glusic: Oblikovne znacilnosti slovenske mladinske proze
Drago Bajt: Zvrstnost neleposlovnih besedil
Boza Krakar-Vogel: Novejsi pogledi na pouk knjizevnosti
Kultura
Sergij Vilfan: Slovenci-kmecki narod?
Borut Loparnik: Kaksno glasbeno preteklost nam risejo zvrsti?
Marko Terseglav: Samosvoje slovstvo-samosvoji normativi (Zvrstne, vrstne in druge posebnosti ljudskega pesnistva)
Drago Ulaga: Problematika terminologije na podrocju sporta
Tine T. Kurent: Prevodi iz Preserna v gematricni arhitekturni jezik
Boris Krystufek: Slovensko naravoslovje in slovenska kultura
Peter Skoberne: Slovenija in njene naravne znamenitosti

XXXI. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
26. 6. -- 15. 7. 1995
Zbornik predavanj
Ljubljana, 1995

XXXI. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture -- Zbornik predavanj. -- Uredila Martina Orozen, za tisk pripravile Martina Orozen, Darinka Pocaj Rus, Alenka Logar Plesko in Anka Sollner Perdih. -- Izdal Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in knjizevnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. -- Tisk Planprint d. o. o., Ljubljana. Naklada 700 izvodov.

Jezik
Theodor Domej: Geneza slovenske standardne izreke-s posebnim ozirom na Korosko (do leta 1870)
Mladen Pavicic: O sodobnih ucbenikih slovenskega knjiznega jezika za tujce
Breda Pogorelec, Majda Kaucic Basa, Marko Stabej: Slovenski knjizni jezik: jezikovno nacrtovanje in jezikovna politika v preteklosti in danes (teze)
Vesna Pozgaj Hadzi: Sistemske izgovorne napake na osnovi hrvasko-slovenske jezikovne interference
Joze Toporisic: Tuji raziskovalci slovenscine (knjizne objave)
Ada Vidovic Muha: Dinamika lektoratov slovenscine po svetu
Literatura
Silvija Borovnik: Slovenska knjizevnost na avstrijskem Koroskem - s posebnim ozirom na delo Florjana Lipusa
Helga Glusic: Odmevnost Jancarjevega literarnega dela v svetu
Miran Hladnik: Evropa in Amerika pa slovenska literarna veda
Marko Juvan: Slovenska literatura, postmodernizem, postkomunizem in nacionalna drzava (iz 80. v 90. leta)
Irena Novak Popov: Slovenska poezija in njeni odmevi v svetu
Marija Pirjevec: Nekatere tipoloske crte slovenskega pripovednistva na Trzaskem (ob pisateljih Borisu Pahorju in Alojzu Rebuli)
Igor Saksida: Mladinska knjizevnost Mirka Kuncica
Majda Stanovnik: Stoletje upov in uspehov slovenske knjizevnosti v prevodih
Kultura
Franc Jerman: Slovenska filozofska misel in svet
Jurij Kunaver: Specificnosti slovenskega geografskega prostora v primerjavi z evropskim sosedstvom
Milko Maticetov: V mednarodni okvir vpeta slovenska ljudska pravljica (sporocilo treh izbranih zgledov)
Nace Sumi: Nekateri problemi slovenske umetnosti 20. stoletja
Tomaz Toporisic: Slovensko gledalisce med domom in svetom
Posebni tecaji
Irena Orel Pogacnik: Razvoj slovenskega besedisca od Megiserja do Pletersnika
Martina Ozbot: Nekateri problemi prevajanja literarnozgodovinskih besedil iz italijanscine v slovenscino
Breda Pogorelec: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjiznega jezika
Denis Poniz: Sodobna slovenska dramatika (poskus kriticnega pregleda)
Marko Stabej: Besediloslovna stilistika slovenskih pesniskih besedil (razvojni pogled)

Informativni kulturoloski zbornik SSJLK, 1995

Informativni kulturoloski zbornik -- uredila Martina Orozen, za tisk pripravile: Martina Orozen, Darinka Pocaj Rus, Irena Orel Pogacnik, Alenka Logar Plesko in Anka Sollner Perdih. Izdal Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in knjizevnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. -- Tisk Planprint d. o. o., Ljubljana. Naklada 600 izvodov.

I. Vsebinski sklop
GEOGRAFIJA
Jurij Kunaver: Geografska podoba Slovenije ali bogastvo naravne pestrosti in prehodnosti
ARHEOLOGIJA
Predrag Novakovic, Tatjana Greif: Arheoloska podoba Slovenije
ZGODOVINA
Dusan Necak: Pogled na slovensko pot do popolne suverenosti
TEOLOGIJA
Metod Benedik: Zgodovinski oris cerkve in redovnistva na Slovenskem
BIBLIOTEKARSTVO
Branko Bercic: Bibliotekarska stroka in ustanove ter njihov razvoj na Slovenskem
Martin Znidersic: Pregled razvoja zaloznistva in knjigotrstva na Slovenskem od zacetkov do danes
II. Vsebinski sklop
PEDAGOGIKA
France Strmcnik: Temeljne razvojne silnice pedagoske znanosti na Slovenskem
ETNOLOGIJA
Slavko Kremensek: Slovenska etnologija - geneza in njena danasnja podoba
FILOZOFIJA
Franc Jerman: Filozofija na Slovenskem
PSIHOLOGIJA
Janek Musek: Psiholoska veda na Slovenskem
SOCIOLOGIJA
Maca Jogan: Stoletje sociologije na Slovenskem
III. Vsebinski sklop
UMETNOSTNA ZGODOVINA
Nace Sumi: Oris zgodovine likovne umetnosti pri Slovencih do leta 1900
MUZIKOLOGIJA
Andrej Rijavec: H glasbi na Slovenskem in slovenska glasba - uvodni razmislek
GLEDALISKA UMETNOST
Dusan Moravec: Mejniki v razvoju slovenskega gledalisca
Vasja Predan: Slovenska gledalisca po drugi svetovni vojni
FILMSKA UMETNOST
Silvan Furlan: Devetdeset let slovenskega filma
IV. Vsebinski sklop
KLASICNA FILOLOGIJA
Kajetan Gantar: Pomen klasicne filologije za slovensko kulturo in njen ustvarjalni delez
ROMANISTIKA
Francistika
Tone Smolej: Slovenska literarna francistika v dvajsetem stoletju
Italijanistika
Atilij Rakar: Sledovi italijanske kulture v starejsi slovenski knjizevnosti
Hispanistika
Mitja Skubic: Prisotnost hispanistike v slovenski kulturi
GERMANISTIKA
Nemcistika
Anton Janko: Nemska literarna ustvarjalnost na Slovenskem
Anglistika
Mirko Jurak: Prisotnost angleske in ameriske knjizevnosti v slovenski literaturi
PRIMERJALNA KNJIZEVNOST
Janko Kos: Primerjalna knjizevnost, njen studijski obseg in pomen za slovensko kulturo
PRIMERJALNO INDOEVROPSKO JEZIKOSLOVJE Z ORIENTALISTIKO
Metka Furlan, Janez Oresnik, Marko Snoj: Primerjalno in splosno jezikoslovje

Miran Hladnik in M. Nidorfer, 6. maja 1996.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco