Slovenska književnost

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture – SSJLK
Seminar on Slovene language, literature, and culture

Kazala seminarskih zbornikov
Drugi Centrovi programi
Stari pravilnik Centra za slovenščino kot tuji ali drugi jezik, veljaven do leta 2002


Ljubljana, 24. junij – 13. julij 1996

1 PRIREDITELJ – Center za slovenščino kot tuji ali drugi jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

2 UDELEŽENCI – Tuji slavisti, zlasti slovenisti, strokovnjaki za primerjalno jezikoslovje in književnost: univerzitetni profesorji, docenti, asistenti, lektorji slovenščine in drugi znanstveni delavci, študentje pa tudi srednješolski profesorji in prevajalci ter kulturni, prosvetni in drugi delavci iz slovenskega zamejstva.

3 IZOBRAŽEVALNE OBLIKE – Seminarsko delo poteka na več ravneh: temeljni program je oblikovan s predavanji, posebnimi informativnimi tečaji, lektorskimi jezikovnimi vajami in tecaji konverzacije. To delo spremlja posebni, tako imenovani popoldanski program, ki je zasnovan kot dopolnilo in sestavni del temeljnega programa: udeleženci spoznavajo aktualna vprašanja slovenskega življenja, glavne kulturne in znanstvene ustanove in se na skrbno vodeni strokovni ekskurziji seznanijo z življenjem v izbranem delu slovenskega prostora.

3.1 PREDAVANJA – Predavanja predstavljajo najnovejše, sprotne dosežke sodobne znanstvene misli o slovenski jezikoslovni, literarni in kulturni ustvarjalnosti. V letu 1996 bodo osredotočena na glavno temo z naslovom SLOVENSKI JEZIK, LITERATURA IN KULTURA IN SLOVANSKI SVET – medsebojni stiki in vplivi.

3.2 POSEBNI TEČAJI – Obravnavajo aktualna vprašanja slovenskega knjižnega jezika in stilistike, sodobne slovenske književnosti z interpretacijo leposlovnih besedil, razvoj slovenskega jezika in njegovo narečno razplastenost, posamezna poglavja iz zgodovine književnosti, sociolingvistike, primerjalne slavistike, prevajanja ter posamezne vidike kulturnega razvoja (zgodovina, etnologija, umetnostna zgodovina, glasba ipd.).

3.3 LEKTORSKE VAJE IN VAJE IZ KONVERZACIJE – organizirane so po stopnji znanja slovenskega jezika in po posebnih slovenističnih interesih (jezikoslovni, prevajalski, publicistični ali literarnozgodovinski usmerjenosti udeležencev). Slušatelji spoznajo ustroj slovenskega knjižnega jezika, se izpopolnjujejo v konverzaciji, seznanjajo se z raznovrstnostjo slovenskega jezika, spoznavajo stilistiko umetnostnih in neumetnostnih besedil in jih tudi samostojno tvorijo.

3.4 UVAJALNI TEČAJ ZA ZAČETNIKE en teden pred uradnim začetkom.

3.5 DOPOLNILNI PROGRAM – poteka popoldne in zvečer. Vanj sodijo organizirani obiski kulturnih ustanov (galerij, muzejev, razstav), okrogle mize, gledališke ali filmske predstave, literarni in glasbeni večeri, okrogle mize. Ekskurzija sredi seminarja, letos v nedeljo, 7. julija, bo vodila v slovensko Istro in Primorje (Hrastovlje, Piran).


Urnik

9.00–13.00 lektorske vaje (v začetnem, uvajalnem tednu)


8.30–9.30 posebni tečaji
9.30–12.00 lektorske vaje
12.00–12.30 odmor
12.30–14.00 predavanja oz.
12.30–14.00 konverzacija

17.00–19.30 popoldanski dopolnilni program
20.00–22.00 večerni program

Splošne informacije

Razpored predavanj, lektoratov in posebnih tečajev prejmejo udeleženci ob prihodu na seminar. Dan prihoda v Ljubljano je za začetnike nedelja, 23. 6. 1996 (popoldne), oz. za druge udeležence seminarja nedelja, 30. 6. 1996 (popoldne), dan odhoda pa sobota, 13. 7. 1996 popoldne, ali nedelja, 14. 7. 1996 dopoldne.

Vodstvo seminarja podeljuje določenemu številu udeležencev štipendije (brezplačno bivanje z zajtrkom, žepnina); potne stroške do Ljubljane in nazaj poravnajo udeleženci sami. Seminar priskrbi udeležencem prenočišča v udobnem študentskem domu (dvoposteljne sobe), za enoposteljno sobo je potrebno doplačilo udeleženca. Za udeležence samoplačnike je kotizacija za tritedenski seminar (lektorat, predavanja, dopolnilni program z ekskurzijo, učbeniki) 500 ameriških dolarjev, cena prenočišča z zajtrkom za čas trajanja seminarja pa 300 ameriških dolarjev. Za štirinajstdnevni seminar je kotizacija 400 ameriških dolarjev (lektorat, predavanja, dopolnilni program z ekskurzijo, učbeniki), prenočišče z zajtrkom pa stane 200 ameriških dolarjev.

Podrobnejše informacije dobite na naslovu spodaj. Na ta naslov pošljite tudi prošnjo za štipendijo z opisom dosedanjega dela na področju slavistike/slovenistike in izpolnjeno prijavnico. Rok za prijavo je 30. april, 1996.


Seminar on Slovene language, literature, and culture

 1. TIME – June 24–July 13 1996
 2. ORGANIZER – Center for Slovene as a Foreign or Second Language of the Department of Slavonic Languages and Literatures of the Arts Faculty of the University of Ljubljana.
 3. PARTICIPANTS – Foreign Slavists, above all Slovenists, specialists in comparative linguistics and literatures, i.e. university professors and teachers of all ranks, assistants, lectors of Slovene, and other research workers, students, secondary school teachers, translators, and Slovene cultural and educational workers from Italy, Austria, and Hungary.
 4. FORMS OF INSTRUCTION – The Seminar functions on several levels. The basic program consists of lectures, special informative courses, and language classes. These activities are accompanied by a special afternoon program designed to complement and enrich the basic program: participants will become acquainted with current issues of contemporary Slovene life and culture, they will be introduced to the major Slovene cultural and scholarly institutions, and on a carefully planned one-day field trip they will become familiar with life in a specific region of Slovenia.
  1. LECTURES – Lectures present the most recent achievements of Slovene scholarship in the fields of Slovene linguistics, literature, and culture. In 1996 they will be focused on the Slovene language, literature, and culture and the Slavonic world–historic relationships and influences.
  2. SPECIAL COURSES – These deal with current issues concerning Slovene literary language and stylistics, contemporary Slovene literature with interpretation of fiction, the development of Slovene language and its dialectal variety, selected chapters from literary history, sociolinguistics, comparative Slavistics, translation, and individual aspects of Slovene cultural development (history, ethnology, art history, music, etc.).
  3. LANGUAGE CLASSES and CONVERSATION CLASSES – These sessions are organized according to the level of the participants' command of Slovene and their specific Slovenist interests (linguistics, translation, journalism, or literature). They become familiar with the structure of Slovene literary language, improve their conversational ability, increase their exposure to the diversity of Slovene language registers, become familiar with the stylistics of Slovene literary and non-literary texts, and practice composition. Attending language classes is obligatory.
  4. AN INTRODUCTORY COURSE FOR BEGINNERS will take place one week before the actual start of the seminar (June 24–June 29).
  5. SUPPLEMENTARY PROGRAM – runs in the afternoons and evenings. It includes guided visits to cultural institutions (galleries, museums, exhibitions), round table discussions, theatre performances or films, literary and music evenings. The excursion on July 7, 1996, will take the participants to Slovene Istra and the Primorje region (Hrastovlje, Piran).

Timetable

Beginners' introductory course week:

9:00–13:00 Language classes

Other:

8:30–9:30 Special courses
9:30–12:00 Language classes
12:00–12:30 Break
12:30–14:00 Lectures
12:30–14:00 and Conversation classes


(optional)
17:00–19:30 Afternoon supplementary program
20:00–22:00 Evening program

General information

Participants will receive their detailed program of lectures, language classes, and special courses on arrival in Ljubljana. The arrival dates are Sunday afternoon, June 23, 1996, for beginners, and Sunday, June 30, 1996, for all other participants. Departure dates are July 13 (Saturday afternoon) or July 14 (Sunday morning).

The Seminar provides a limited number of grants (covering bed and breakfast, and an allowance to meet other food expenses); travel expenses to and from Ljubljana are paid by each participant. The Seminar will arrange accommodation in a comfortable student dormitory (double occupancy); the fee for a single room, if preferred, must be covered by the participant. Tuition for the three-week seminar (language course, lectures, supplementary program, excursion, textbooks) is 500 USD, and accommodation (breakfast included) for the entire length of the Seminar additional 300 USD. Tuition for the two-week program is 400 USD (language course, lectures, supplementary program, excursion, textbooks), and accommodation (breakfast included) additional 200 USD.

Applications for grants with a description of work undertaken to date in the field of Slavistic/Slovenistic studies, registration forms for the Seminar, and the completed language test (which we will send) should be sent to the above address.

The final registration date is April 30, 1996.


Prijavnica za udeležence /
Application Form for Participants

Dosedanje učenje slovenščine / Educational background

                    kje / where?     kdaj / when?
 __ univerza / university
 __ tečaj / course
 __ SSJLK / SSJLK
 __ samouk / Self-taught

Znanje knjižne slovenščine / Knowledge of standard Slovene

dobro / good
srednje / fair
malo / little
nič / none

razumem / understanding
berem / reading
govorim / speaking
pišem / writing

Znanje pogovornega jezika in narečja / Knowledge of spoken language and dialect

dobro / good
srednje / fair
malo / little
nič / none

pogovorni jezik / colloquial language
narečje / dialect

Dosedanje aktivno ukvarjanje s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo

(Ustrezno zaznamujte in dodajte bibliografijo dejavnosti):

Past active involvement in Slovene language, literature and culture (Check appropriate categories and enclose bibliography if you have it):


Detailed information can be obtained from:
SSJLK–Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
Filozofska fakulteta

Aškerčeva 2/V
SI-1001 Ljubljana
Slovenia

Miran Hladnik, 18. aprila 1996.
Postavil na http://www.ijs.si/lit/ssjlk.html Miran Hladnik
junija 1995, ukinil povezave na dokument 8. okt. 2002.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco