Nazaj k ljubljanski slavistiki
Nazaj k literaturi

Seznam magistrskih nalog na slavistiki

Seznam ni popoln, je pa orientacija po njem lažja kot v listkovnem katalogu na oddelku, ker se da iskati tudi po ključnih besedah. Magisterije si je mogoče izposoditi v oddelčni knjižnici na Filozofski fakulteti. Vzdržuje Miran Hladnik.


Mag 1#SREBOT-REJEC, Tatjana#Soglasniški sklopi v slovenščini in kontrastivna analiza angleških in slovenskih sklopov#1975#VIII + 118 str. + pril. 80#ključne besede:fonetika: soglasniški sklopi, angleščina, slovenščina#opombe:Filozofska fakulteta#

Mag 2#DOLGAN, Marjan#Pripovedovalec v povojni slovenski prozi : Njegovo vrednotenje upovedenega#154 f.#obravnavani avtorji:Miško Kranjec, Edvard Kocbek,#ključne besede:pripovedovalec, naratologija, pripovedna perspektiva, pripovedni način#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta, 2 izvoda#

Mag 3#DULAR, Janez#Publicistični jezik v prepletu jezikovnih zvrsti in slogovnih različic#1974#132 + (X) str. 40#mentor:Breda Pogorelec#ključne besede:splošna izhodišča, posamezne prvine slovničnega sestava in slogovna vrednost prvin, zvrstna pripadnost prvin, prvine v besedilih#opombe:strojepis, Filozofska fakulteta#

Mag 4#RANT, Breda#Stopnja učenčeve sprejemljivosti za nekatera klasična slovenska literarna besedila#Š 1977]#100 str.#mentor:Helga Glušič#ključne besede:metoda ugotavljanja stopnje sprejemljivosti, sociološki in psihološki pristop, merjenje stopnje znanja za analizo, interpretacija, prerspektiva#opombe:strojepis, Filozofska fakulteta#

Mag 5#SCHMIDT, Malina#Povojna slovenska poetična drama#1976#205 f.#ključne besede:avtorji poetičnih dram, tradicija slovenske poetične drame, povojna poetična drama in njen vrh, odmevi in razkroj#opombe:strojepis, Filozofska fakulteta#

Mag 6#ZORKO, Zinka#Koroški govori na severnem Pohorju zahodno od Ruš do Vuzenice#1976#118 f., 6 pril., 1 zvd.#ključne besede:koroški govori#opombe:strojepis, Filozofska fakulteta#

Mag 7#JEŽ, Niko#Tendenca v literarnem delu : pregled teoretskih definicij in analiza literarnih besedil#Š1977]#122 f.#obravnavani avtorji:Ivan Pregelj, F. S. Finžgar, Lovro Kuhar, Miško Kranjec#ključne besede:tendenca, oseba avtorja#opombe:strojepis, Filozofska fakulteta#

Mag 8#PODBEVŠEK, Katarina#Menjava izrazinih prvin v sodobni slovenski dramatiki#1979#206 f.#ključne besede:sodobna dramatika#opombe:strojepis Filozofska fakulteta#

Mag 9#ŠIMENC, Stanko#Prenos slovenskih klasičnih literarnih del v film#1979#II, 159 f.#ključne besede:film#opombe:strojepis, Filozofska fakulteta#

Mag 10#TERSEGLAV, Marko#Prešeren in ljudska pesem#1979#208 f.#mentor:Boris Paternu#obravnavani avtorji:France Prešeren#ključne besede:ljudska pesem#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 11#POVŠE, Ivana#Govor Šmarja pri Jelšah in okolice#1980#211 f.#mentor:Tine Logar#ključne besede:opis govora po jezikovnih ravninah#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 12#BENEDIK, Francka#Škofjeloški govor#1981#165 + 9 f.#ključne besede:opis govora po jezikovnih ravninah#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 13#PRETNAR, Tone#Iz zgodovine slovenskega verznega oblikovanja do Prešerna#1980#142 f.#ključne besede:verzologija#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 14#JAKOPIN, Primož#Entropija priimkov in imen v Sloveniji#1981#123 str.#opombe:strojepis., Sveučilište u Zagrebu, Centar za studij bibliotekarstva, dokumentacije i informacionih znanosti#

Mag 15#ERDEC, Josip#Uloga knjižnice i lijepe književnosti u procersu resocijalizacije osudjenih (na primjeru KPD Lepoglava)#1981#72, 2 str., pril.#mentor:Janez Rotar#ključne besede:knjiga, knjižnica, pristop k čitanju#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 16#HLADNIK, Miran#Slovenska trivialna pripovedna proza 19. stoletja : dva tipa potrošne literatura: ženska in večerniška povest#1981#170 str.#ključne besede:ženska in večerniška povest#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 17#JUG-KRANJEC, Hermina#Stilno opazni skladenjski pojavi v Pregljevem romanu "Bogovec Jernej" in njigov vpliv na semantiko besedila#1979#200 f.#mentor:Breda Pogorelec#obravnavani avtorji:Ivan Pregelj#ključne besede:skladenjski vpliv na semantiko#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 18#MURN, Ante#Idejni problemi u romanima Ignaca Koprivca#1983#147 f.#obravnavani avtorji:Ignac Koprivec#ključne besede:idejni problemi romanov#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 19#POMORSKA, Joanna#Poljska drama na slovenskih odrih#1983#122 f.#mentor:Jože Koruza#ključne besede:poljska drama#opombe:strojepis., Filozfska fakulteta#

Mag 20#HONZAK-JAHIČ, Jasna#Medjezikovna slovensko-srbohrvaška homonimnost v praktičnosporazumevalnem (in publicističnem) jeziku#1983#VII, 122 f.#ključne besede:homonimnost#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 21#VIDEK, Nevenka#Ustrojstvo proze Ivana Preglja#1983#212 f.#obravnavani avtorji:Ivan Pregelj#ključne besede:delo, analiza, obdobje, izraz#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 22#SNOJ, Marko#Problem i-jevske in u-jevske barve v refleskih zlogotvornih sonantov n, m, r, l v baltoslovanskih jezikih#1984#II + 155 f.#ključne besede:refleksi ide. sonantov#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 23#GLOGOVIČ, Mario#Tiskarska produkcija u Rijeci od 1848. do 1868. godine#1984#194 f.#ključne besede:tiskarska produkcija, Reka 1848 - 1868 leta#opombe:strojepis, Filozofska fakulteta#

Mag 24#ŠTUHEC, Miran#Problem odtujenosti v sodobni slovenski pripovedni prozi#1984#84 f.#mentor:Helga Glušič#ključne besede:odtujenost, sodobna proza#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta, 3 izvodi#

Mag 25#MERŠE, Majda#Besedotvorna in semantična struktura glagola v jeziku Jurija Dalmatina#1984#418 f.#mentor:Martina Orožen#obravnavani avtorji:besedotvorje, glagol, pomen#ključne besede:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 26#HORVAT, Sonja#Notranjski govori med Postojno in Razdrtim : naglas, glasoslovje in oblikoslovje notranjščine na področju Razdrto-Slavina-Postojna-Hrušica#1984#383 f.#ključne besede:notranjščina, naglas, glasoslovje, oblikoslovje#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 27#ŽAGAR, Franc#Pouk slovenske slovnice v višjih razredih osnovne šole#1986#251 f.#ključne besede:pouk, slovenska slovnica#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 28#MARTINOVIČ, Juraj#Vplivi srbohrvatske ljudske književnosti na slovensko epiko med leti 1848 in 1858#1968#342, 9 f.#ključne besede:ljudska književnost, vplivi#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta, 2 izvoda#

Mag 29#GJURIN, Velemir#Slovensko slovarstvo do prvedga knjižnega slovarja#1987#XIII, 499 f.#ključne besede:slovarstvo#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 30#BOROVNIK, Silvija#Groteska v sodobni slovenski prozi na avstrijskem Koroškem, s posebnim ozirom na delo Florjana Lipuša#1986#159 f.#mentor:Jože Koruza, Helga Glušič#obravnavani avtorji:Florjan Lipuš#ključne besede:groteska#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta, 2 izvoda#

Mag 31#COSSUTTA, Rada#Slovenski govori Sv. Križa pri Trstu in okolice#1986#2 zv., (nepagirano)#mentor:Tine Logar#ključne besede:govori Sv. Križa pri Trstu#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 32#SMOLE, Vera#Govor vasi Šentrupert in okolice : glasoslovje in naglas#1988#217 f.#ključne besede:glasoslovje, dialektologija, naglas#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 33#ABRAM, Lučka#Govor Boršta pri Trstu in bližnje okolice : glasoslovje in besedila#1988#Š3]pril., 303 f.#mentor:Tine Logar, Martina Orožen#ključne besede:glasoslovje in besedila#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 34#KOLAR, Marija#Besedna umetnost in jezikovni razvoj osnovnošolskega učenca#1987#137 f.#ključne besede:jezikovni razvoj otroka, besedna umetnost#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 35#JENSTERLE, Alenka#Tragičnost v moderni slovenski dramatiki#1988#118 f.#mentor:Jože Koruza, Franc Zadravec, Mirko Zupančič#ključne besede:slovenska dramatika, tragičnost, analiza moderne slovenske drame#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta, 2 izvoda#

Mag 36#KRIŽAJ-Ortar Martina#Vezljivost samostaniške besede#1985#109 str.#ključne besede:vezljivost, sam. beseda#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta, obranjena leta 1989#

Mag 37#RAJH, Bernard#Narečno-knjižni (neavtohtoni) jezikovni pojavi v vzhodnoslovenskem knjižnem jeziku v prvi polovici 19. stoletja#1988#125 str.#ključne besede:narečno-knjižni jezikovni pojavi v knjižnem jeziku#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 38#OREL-Pogačnik Irena#Sinonimična bogatost starejših slovenskih slovarjev#1989#217 str.#ključne besede:sinonimičnost, slovenski slovarji#opombe:strojepisje., Filozofska fakulteta#

Mag 39#JAVORNIK, Miha#"Dva svetova" v romanu Mojster in Margareta M. A. Bulgakova#1988#157 f.#obravnavani avtorji:Mihail Bulgakov#ključne besede:formalna analiza, interpretacija#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 40#KORDIGEL, Metka#Veda o mladem bralcu#1989#166 f.#ključne besede:mladinska književnost#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta, 3 izvodi#

Mag 41#KVAS, Jana#Vrednostenje učnih načrtov za slovenski jezik in književnost s posebnim ozirom na domače branje učencev#1989#235 f.#mentor:Helga Glušič, Helena Polak#ključne besede:učni načrt, domače branje#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta, 2 izvoda#

Mag 42#POTRATA, Majda#Značilnosti verzifikacije Leopolda Volkmerja in njeno mesto v zgodovini slovenskega slovstva#1989#190 f.#mentor:Jože Koruza#obravnavani avtorji:Leopold Volkmer#ključne besede:verzifikacija#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta, 2 izvoda#

Mag 43#GOLEŽ, Marjetka#Podoba človeka v slovenski ljudski pripovedni pesmi#1989#181 f.#mentor:Zamaga Kumer#ključne besede:ljudska pripovedna pesem, človek#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta, 2 izvoda#

Mag 44#KRŽIŠNIK-Kolšek, Erika#Frazeologija v moderni#1988#195 f.#mentor:Breda Pogorelec#ključne besede:frazeologija#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 45#BEŠTER, Marja#Jezik publicistike v NOB#1988#216 f.#mentor:Breda Pogorelec#ključne besede:publicistika med NOB#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 46#JUVAN, Marko#Literarne reference in izpeljave : Krst pri Savici v slovenski moderni literaturi#148 f.#mentor:Matjaž Kmecl#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta, 2 izvoda#

Mag 47#URBAS, Janja#Izbor besedil in vaj za poučevanje modernega ruskega jezika na fakulteti : specialistična naloga#1989#140 f.#mentor:Jože Sever, Aleksandra Derganc#ključne besede:poučevanje ruskega jezika#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 48#JESENŠEK, Marko#Skladenjski sistem aktivnih deležnikov sedanjega in preteklega časa I v vzhodnoslovenskem knjižnem jeziku in njihovi skladenjski ustrezniki v osrednjeslovenskem knjižnem jeziku konec 18. stoletja#1989#444 f.#mentor:Martina Orožen#ključne besede:skladnja, deležniki#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 49#ZABEL, Igor#Interpretacija v slovenski literarni vedi (1960-1970)#1989#319 f.#mentor:Janko Kos#ključne besede:interpretacija#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 50#VIRK, Tomo#Duhovna zgodovina in literarna veda#1989#248 f.#mentor:Janko Kos#ključne besede:duhovna zgodovina, literarna veda#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 51#LEČI], Rada#Motivi slovenske ljudske pesmi v pravljicah Frana Milčinskega#1990#86 f.#mentor:Helga Glušič#obravnavani avtorji:Fran Milčinski#ključne besede:ljudska pesem, pravljica#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 52#ČEPIČ, Marjeta#Delež Slovencev v jugoslovanskem gibanju za socialno literaturo#1980#162 f.#mentor:Franc Zadravec (somentor)#obravnavani avtorji:Ivo Brnčič, Miroslav Krleža#ključne besede:literatura kot sredstvo boja med obema vojnama#opombe:strojepis., Filozofska fakulteta#

Mag 53#BUTTOLO, Frančiška#Mistični simbolizem A. Vodnika in R. M. Rilkeja#II + 108 f.#obravnavani avtorji:Anton Vodnik, R. M. Rilke#ključne besede:primerjava, simbolizem#opombe:strojepis.#

Mag 54#Kosti'c, Dragomir#Sodobni slovenski roman#1992#139#mentor:Helga Glušič#ključne besede:slovenski roman #

Mag 55#KRAVOS, Bogomila#Slovensko gledališko delovanje v 30. letih v Trstu#1990#86 + 19#mentor:Franc Zadravec#ključne besede:gledališče, variete, štempiharji #

Mag 56#NOVAK-POPOV, Irena#Pesniške figure v spreminjanju poetike Otona Župančiča in edvarda Kocbeka ob upodabljanju vojne#1990#273 + 6#mentor:Boris Paternu#obravnavani avtorji:Župančič, Edvard Kocbek#ključne besede:pesniške figure, metafora, metonimija, sinekdoha, Zemlja, Groza, V zarje Vidove, Zimzelen pod snegom, poezija #

Mag 57#SAKSIDA, Igor#Komunikacijski modeli v slovenski mladinski poeziji#1992#175#mentor:Helga Glušič#obravnavani avtorji:Kosovel, Novy, Grafenauer#ključne besede:tipologija, mladinska poezija#

CUDERMAN, Vinko#Razvijanje učenčeve ustvarjalnosti pri analizi književnega besedila v srednji šoli#1991#238#mentor:Janez Rotar#ključne besede:analiza, ustvarjalnost#

CESAR, Emil#Kulturniška organiyacija ter vloga in delež slovenskih pisateljev v obdobju 1941 - 1943#1990#210#mentor:Franc Zadravec#obravnavani avtorji:Lovro Kuhar, Fran Albreht#ključne besede:slovenski pisatelji#

Mag 58#BJELČEVIČ, Aleksander#Tematske spremembe v Stritarjevih kritičnih spisih#1993#96#mentor:Miran Hladnik, Tone Pretnar#obravnavani avtorji:Stritar,Jenko#ključne besede:kritični spisi#

Mag 59#Pregelj, Barbara#Kič in trivialna literatura#1996#mentor:Miran Hladnik#opombe:odl 10#

Mag 60#SUŠA, Barbara#Književnost Slovencev v Avstraliji#1991#133#mentor:Matjaž Kmecl#

Mag 61#GABROVŠEK, Darja#Slovenske pesmarice 18. stoletja#1991#mentor:Tone Pretnar#obravnavani avtorji:Stržinar, Paglovec, Lavrenčič...#


Miran Hladnik, 1. sept. 1995, obnovljeno 16. nov. 1996.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco