Nazaj k romanu Beli dvor

Ivo Stropnik

Opombe k jezikovni redakciji ponatisa

Ob ponatisu Šilihovega Belega dvora, ki je bil knjižno prvič objavljen leta 1938, je bilo treba najprej odpraviti nekaj "starih" jezikovnih napak, zlasti pravopisnih (napačna stava ločil, napačna raba velike začetnice, nepoenoteno pisanje skupaj ali narazen idr.), skladenjskih (pogosto napačni besedni red) in slogovnih (mešanje časov), predvsem pa posodobiti celo vrsto besedoslovnih razvad (številni hrvatizmi!), ki so bile delno že v času nastajanja tega romana za slovenski knjižni jezik manj dopustne, "nesodobne" in kot tuje jezikovne prvine močno moteče. -

Danes že redko rabljene neosebne glagolske oblike (npr. deležja na -ši: delavši, rekavši, pogledavši itd.), so spremenjene v osebne glagolske oblike. - Redakcija odpravlja v izvirniku stavljeno piko za naslovi poglavij; s pravilno stavo vejice (pred in ne za narekovajem citirane povedi) je ustrezno redigiran premi govor; slogovno površno in nepoenoteno rabo časa, zlasti predpreteklika, je uspelo poenotiti oz. odpraviti samo na določenih mestih itd. - Gradnikovo pismo v 4. poglavju romana ni redigirano (ležeči tisk) in ponazarja jezik izvirnika (prav tako Lovrekovo pismo v 9. poglavju). Ležeči tisk zaznamuje citate, poudarja (vsaj ob prvem zapisu) določene lastnoimenske zaznamovanosti in pri stvarnih lastnih imenih poenoteno opušča nepotrebne narekovaje. -

Namen opravljene jezikovne redakcije seveda ni, radikalno poseči v Šilihovo besedilo, pač pa iz pietete do avtorja in njegovega leposlovnega dela - ob ponatisu po oseminpetdesetih letih od prvega izida - v romanu zgolj posodobiti tista mesta, ki bi bila sicer sodobnemu jeziku v škodo, povprečnemu bralcu pa kar nekoliko moteča, tuja in ponekod morda celo nerazumljiva. Šilihov Beli dvor želimo s ponatisom predvsem približati novim rodovom mladih bralcev!

Odločitev za delno jezikovno posodobitev besedila je nenazadnje narekovalo dejstvo, da je bilo osrednje pisateljevo prizadevanje s tem romanom, ustvariti tip naravnega vzgojnega romana, namenjenega slovenski mladini, pri čemer je potrebno izpostaviti, da je bil Gustav Šilih vse življenje velik dovzetnež za narodne vrednote, torej tudi jezikovne, a takratne neugodne razmere za slovenski jezik, pogosto študijsko bivanje in siceršnja pota v Zagrebu ipd. so s številnimi hrvatizmi pustile sledi v njegovem maternem jeziku.

Znotrajpovedne premenjave ne potvarjajo sporočilnosti izvirnika, prav tako pa jo ohranja spremenjeno zaznamovano besedje: številni leksemski hrvatizmi so tu karseda ustrezno poslovenjeni; povečini so posodobljeni vsi tisti arhaizmi, ki se v izvirniku pojavljajo v dvojnicah (kedaj - kdaj, kmetska - kmečka, majniški - majski, plakati - jokati idr.), zastarelo in zastarevajoče besedje pa je redigirano v duhu sodobnega jezikovnega časa. Lokalizmi in manj znano besedje (v besedilu označeno z *) so ustrezno razloženi, končno pa so primeri in tipi najpogostejših redakcijskih posegov v nadaljevanju tudi pregledno predstavljeni.

Spremenjeno, sodobljeno, slovenjeno
(zvezdica zaznamuje pomen v kontekstu)

ako = če

ali = a, vendar, pa, toda

apnenast = apnenčast

baklja = bakla

barvasti = barvni

baš = prav

baviti se = ukvarjati se

berglje = bergle

betoniran = *betonski

biti si (v) svesti = zavedati se, zavedajoč se

blagodat = blagoslov, sreča

blagotvoren = blagodejen

blagrovati = slaviti

boder = veder

bol, bolest = bolečina

borba = boj

brezdanj = brezdanjost

breznaden = brezupen

briga = skrb, skrbnost, prizadevanje, *stvar

brz = hiter, nagel

brzeti = hiteti

bučava = bučanje

bujnobarven = živobarven

buliti = buljiti

cureti = curljati

čaša = *kozarec

četvorica = četverica

čigar = *katerega

čin (1) = *dejanje

čin (2) = *(družbeni) položaj

čitati = *razbirati

čmrl = čmrlj

črešnje = češnje

črez = čez

črtati se = zarisovati se

črteti, črtiti = sovražiti

čuvar = čuvaj

čvor = vozel, bula

daleko = daleč

dalekosežnost = daljnosežnost

da li, da-li = ali

dalje = *več, *dlje

daljši = *daljni

dasi = čeprav

deca = otroci

dečad = otroci, *otročaji, *otročad

dedeku = dedku

delati napotje = postavljati ovire

devati = *polagati

devojka, devojkin = dekle, dekličin

divna = lepa, čudovita

dobičkanosen = dobičkonosen, donosen

dobromišljen = dobronameren

dobro se storiti = dobro izgledati

dočim = medtem ko

dogoditi se = zgoditi se

dogotoviti = dokončati, končati

dohod = vhod, prihod

dojem = vtis

domislek = *domislica, *pomislek

domisliti se = *spomniti se

donašati = prinašati

doposlane = *priložene, zraven poslane

dosezanimi = doseženimi

dospeti = priti, prispeti

dostavek = *pripomba

došlec = prišlec

dovršiti = (do)končati, zaključiti

doznati = ugotoviti, izvedeti

drug = prijatelj, tovariš

drugovati = prijateljevati, delati komu družbo

dvorilec = dvorljivec

enoznačno = enopomensko

evo = *izvolite

fantin = fantč, fantalin

gineč = *zamirajoč

giniti = umirati, slabeti, izginjati

ginjenost = ganjenost

glad = lakota

gospej = gospe

govor (o tem je bilo govora) = *o tem je bil govor

gosposki = *gosposko

hinavski = *hinavsko

h Kotnikovem Janezu = h Kotnikovemu Janezu

hojevati = (večkrat) hoditi

hripa = gripa

hrum = hrup

hvala = *zahvala

imovit = bogat, premožen

inače = sicer

iskustvo, izkustvo = izkušnja

istina = *da/ja, res, resnica

istinitost = resničnost

izbera = izbor

izdajniški = izdajalski

izhajati = shajati

izklicavanje = izklicevanje

izkušnjava = skušnjava

izmenjevaje = izmenično

iznenaden, iznenadenje = presenečen, presenečenje

iznova = znova

izpipavati = izpuljevati, puliti

izpodtikati se = spotikati se

izprehod = sprehod

izpremenjen = spremenjen

izprevideti = sprevideti

izprevijati se = izvijati se

izpričevalo = spričevalo

izrabiti = izkoristiti

izseka = poseka

izslednik = *preiskovalec, *raziskovalec

izvežban = izurjen

izvojevati = izbojevati

izza (1) = *iz

izza (2) = *od

jačina = moč, *velikost

jačiti se = krepiti se

jačje; jačji = močneje, krepkeje; močnejši

jajec (mn.: pet jajec) = (pet) jajc

jako = zelo, dokaj

jarka = bleščeča, močna

jedila = jedi

jedva = komaj

jeli, jelite = kaj, kajne

jeti = pričeti, začeti

južnovzhoden = jugovzhoden

južnozahoden = jugozahoden

kaj je početi = *kaj storiti

kamenit = kamnit

kapelina vrata vrata kapele

kedaj = kdaj

k Kotniku = h Kotniku

klaverno = klavrno

klicar = glasnik

klijent = klient

klopčič = klobčič

kmetska = kmečka

književni jezik = *knjižni jezik

koj = takoj

kolekovan = kolkovan

koncem = *konec

koncipijent = koncipient

končavati, končavati se = končevati, zaključevati (se)

kovčeg = kovček

kraj = konec

kretanje = *kroženje

kretati se = *vrteti se

krogotek = krogotok

kvarno = slabo, škodljivo, pokvarjeno

k vratam = k vratom

laški (govoriti laški) = *laško

lažnik = lažnivec

lek = zdravilo

liki = kakor

ljudomil = prijazen, človekoljuben, dobrodelen, dobrohoten

ljut = hud

lojterski = lojtrski

lokav = zvit, zvijačen

majati = zmajevati

majniški = majski

makar = četudi, čeprav

materne dušice = materine dušice

meglovit = meglen

mesto (da) = namesto (da)

mestoma = ponekod, tu in tam, tu pa tam

migati = *mahati

militi se = *dobrikati se

milovaje = *ljubkovalno

milovati = *pomilovati, *pestovati

mimo tega = poleg tega

mlečnozoben = mlečnozob

mnogočlanski = veččlanski

množina = količina

motriti = opazovati, gledati, *ogledovati si

mrakovit = mračen, mrakoben

mramor = marmor

mržnja = sovraštvo

mučenik = *mučenec

nabavka = nabava

nabasan = *nabit

nada = upanje

nadaljni = nadaljnji

nadeja = upanje, pričakovanje

nadkriljevati = *prekašati, presegati

nadložen = onemogel

nadobudno = nadebudno

nadmoč = premoč

nadvladati = premagati

najjačji = najmočnejši

najvernejši = *najzvestejši

naknadno nastopivših = *kasneje domišljenih

nakrat = naenkrat, nepričakovano

nakvišku = kvišku

na lice mesta = na kraj dogodka

nalik = kakor, podobno

nalikovati = biti podoben, spominjati na

nalikujoč = *soroden, *podoben

namolženo = namolzeno

naobrazba = izobrazba, usposobljenost

napivati = nazdraviti, nazdravljati

napram = do, proti

na pretege = *na pretek

na priliko = na primer

naredba = ukaz, odredba

narisati = *opisati

na Smodivnikovih obronkih na obronkih Smodivnika

nasprotstvo = sovraštvo

nastop = *dogodek, *izpad

nasvetovati = svetovati

navkvišku = kvišku

nebrižno = brezbrižno

nebrojne = številne

nečuven = nezaslišan, *velik, *hud

nedoleten = mladoleten

nedovršen = nedokončan

needinost = *neenotnost

nego = kot, kot pa, kakor, pač pa tudi, marveč

nehvaležnik = nehvaležnež

ne izdati dosti = *biti malo koristen

nekatero = *nekaj

nekdo Gradnikovih nekdo izmed Gradnikovih

nemški = *nemško

neoddeljen = *neločljiv

neodoljiv = nepremagljiv, nezadržen

neovržen = neizpodbiten, neovrgljiv

nepočakaven = neučakan

neprediren = *gost, *težek

neprekidno = neprekinjeno

neprijatelj = sovražnik, *grabežljivec

neprijetno dirjen = prizadet

nepristranost = nepristranskost

neprodiren = neprediren, *gost

nerazdružno = neločljivo

nestanek = izginitev, izginotje

nestati = izginiti, zmanjkati

nestvor = pošast, spaka

nesvestno = nezavestno

neukrotna = neukrotljiva

neumljiv = nejasen, nerazumljiv

neverno = nejeverno

nevolja = nejevolja, *nestrpnost

nezadrževan = nezadržen

nezbrisen = neizbrisen

nikak = nikakršen, noben

nizdol = navzdol

njih ( delovanje) njihovo ( delovanje)

nositi se = *prihajati

nošnja = nošenje, prinašanje

novemberski = novembrski

novodoben = sodoben

novine = časopis, časopisje

Novo leto = novo leto

nu = no

obče, vobče = (vse)splošno, nasploh

obigravati = *spreletavati

oblizavati = oblizovati

obmolčati = umolkniti

obradovati se = razveseliti se

obsejan = obsijan

obtipati = otipati

obvladajoče = obvladujoče

očarovati = očarati

očetovski = *očetovsko

očitovati se = izražati, kazati se

očividno = očitno

očuvati = obvarovati, ohraniti

očvršč(iv)ati = krepiti

odbežati = zbežati, steči

odburiti = razburjeno odhiteti, oditi

odigravati se = dogajati se

odelo = obleka

odkazano = dodeljeno, odrejeno

odkladanje = razkladanje

odklopiti ( oči) = *odpreti, *razpreti

odletavati se = odbijati se

odoleti = upreti

odpad = *odpadništvo

odražati se = lesketati se, odbijati se, odsevati, kazati se, ločiti se, zarisovati se

odsekavati = odsekovati, sekati

odtezati se = *izogibati se, *izmikati se

odtirati = odvleči

odučiti se = odvaditi se

odvajati = *jemati

odvažen = pomemben, važen

odvoziti = odpeljati, *speljati

ogledavati se = razgledovati se

okrajki = *robovi, *obšitki

okrajšava, krajšava = *bližnjica

okreniti se = obrniti se

okretnost = *iznajdljivost

omisliti = preskrbeti, oskrbeti

onečejati = blatiti, onečaščati

opasen = nevaren

oponašati = *očitati

oprostiti se = *opravičiti se

oprostiti se prijemov = *osvoboditi se prijemov

oriti = odmevati, razlegati se

oskrumba = oskrunjenje

osmegniti = oplaziti, ošiniti

osmeliti se = ojunačiti se, opogumiti se

osobito = posebno, zlasti

osporjeni = upočasnjeni

ostavljati = puščati

osvestiti se = zbuditi se iz nezavesti, zavesti se

osveta, osvetiti se = maščevanje, maščevati se

osvetnik = maščevalec, *branitelj

ozidje = obzidje

pevanje, pjevanje = petje, prepevanje

pipati = puliti

plač = jok, ihtenje

plakanje = jok, ihtenje

plakati = jokati

pobarati = (po)vprašati

početek = začetek

početno = poprejšnje, začetno

podere = podre

podesetoriti = podeseteriti

podjetje = *početje, *dejanje, *načrt

podoba (podoba je) = *videti je

podolgast = podolgovat

podstavkova višina višina podstavka

podvoji = podboji

poedinci = posamezniki

poginiti (1): ljudje so poginili = ljudje so umrli, pomrli

poginiti (2): na bojišču: pasti, umreti, preminiti

pogledavati = pogledovati

pojde/ne pojde = *gre/ne gre, ne bo šlo

pojdejo = gredo

pokašljavati = pokašljevati

pokazovan = nastopaški

pokazovati = kazati, *izžarevati

pokojnost = spokojnost

pokončavanje = pokončevanje

pokoncu = pokonci

pokretnik = pobudnik

polegati = *poležavati

poletavati = *odmevati

polzniti = spolzeti

pomenjati = pomeniti

pomišljati = *vztrajati

pomoči = pomagati

pomoreta, pomorejo = pomagata, pomagajo

ponašanje = obnašanje

ponašati se = obnašati se, *razkazovati se

ponosit = ponosen

ponuden = *ponujen

popeti se = povzpeti se

popipati = populiti

poset, posetiti, posečati = obisk, obiskati, obiskovati

posetniki = obiskovalci

posineli = posinjeli, pomodreli

postajati nezaupen = postajati nezaupljiv

potapljati = potrepljati

postaren = starejši

postrežba = *nega, *oskrba

poteči iz = * izhajati, *izvirati

poverjeno = zaupano

povest = *zgodba, *pripoved(ovanje)

povračati se = vračati se, *ponavljati se

povratek = vrnitev

pozivalo = klicalo

pozvati = poklicati, povabiti

požuriti, požuriti se = pohiteti

prav = *zelo, *povsem, *tik

pravec = smer

prazniški = praznični

prebrzo = prehitro

preceniti = *oceniti

predrugačiti se = spremeniti se

pregledati = *spregledati

pregrajati = ločevati

pregrešek = krivda

preje = prej

preklicani = presneti, prekleti

prekupci = prekupčevalci

prepričevalen = *prepričljiv

prepluti (preplula jo je žalost) = *prevzet (prevzela jo je ...)

presrčno, presrčnost = prisrčno, prisrčnost

prestati = prenehati, končati, zaključiti

presvitli = presvetli

pretvoriti = spremeniti

preuranjeno = prezgodaj

preuredba = preureditev

preverjati se = *prepričevati se

prevržen = *spremenjen

prevžitkarski = preužitkarski

prideliti, prideljen = *dodeliti, dodeljen

prigoda = dogodivščina, *nezgoda

prihajač = priseljenec, tujec

prijateljski = *prijateljsko

prilika = okoliščina, priložnost, *trenutek

prilike = *razmere

priljuden = prijazen, ljubezniv

primera = primerjava

pripuščati = dopuščati

priroda = narava

prislovica = rek, pregovor

prišetati (se) = sprehoditi se, priti

pritirati = privleči, prignati

pritrjati = pritrjevati

privoziti = pripeljati

priznavalno = pohvalno

prodiren = prodoren

proklet = preklet

proslul = razvpit, zloglasen

prošlo = preteklo, prejšnjo

protiviti, protiviti se = kljubovati, nasprotovati, upirati se

protivnik = nasprotnik

prožiti = iztegniti

prsa = prsi

pušiti = kaditi

radi = zaradi

radovati se = veseliti se

rajni = pokojni

rani = zgodnji

ravnopraven = enakopraven

raz = s/z

razcvit = razcvet

razgledavati se = razgledovati se

razgovoriti se = pogovoriti se

razklapljati se = razhajati se

razljutiti = razjeziti

razmerno = razmeroma

razmišljen = zamišljen, raztresen

razpečavanje, razpečavati = *prodaja, trgovina, prodajati

razplakati se = razjokati se

razstrel = eksplozija

razvejevljen = razvejen

repovi = repi

roba = blago, stvari, reči, *pridelki

robotati = težko delati, garati, *prisilno služiti

robstvo = suženjstvo

rodbina, rodbinski = družina, družinski

samogibno = samodejno

sedevajoč = posedajoč

sedevati = posedati, posedeti

seljak = vaščan, kmet

senica = sinica

severozapad = severozahod

sezija = sezona

sila = *silno, zelo, hudo, dovolj

skalen = *skalnat

skalovit = skalnat

sklep = *odločitev, *namera

skomizgniti = skomigniti

skoro, skoroda = skoraj

skrbljivo = zaskrbljeno

skrbljivost = skrbnost

sličen = podoben, soroden, enak

slovenski ( čuteči) = *slovensko

slučaj = primer

slušati = poslušati, prisluhniti, *ubogati

smoter = smoter/cilj, *smisel, *bistvo

snaga = čistoča

snivati = sanjati, *spati

snovan = ustanovljen

sodbeni = sodni

soditi = *misliti, *upati

solnce = sonce

součenci = sošolci

spavajoč = speč

spavati = spati

spenjati se = dvig(ov)ati se

spešnejši = urnejši, hitrejši

speti = iti, hiteti

spisati = napisati

splačati koga = izplačati, *kaznovati koga

spočetka = sprva, od začetka, najprej

spoznaja = spoznanje

spraščajoča = sproščajoča

sprevajati, sprevajati se = voditi sem ter tja, sprehajati se

spričo = zaradi

srečavati = srečevati

stališče = *mesto, *položaj

stan = dom, *postaja

staviti si = zastavljati si

stojevati = postajati

stolice = stoli

stopnjema = postopoma

stoterno = stokratno

strahopetstvo = strahopetnost

streljava = streljanje

strelovito = bliskovito, kot blisk

strpeti = potrpeti

stvor = **bitje, **delo

sumnja = sum

svet = nasvet

svidenje = srečanje

svoječasen = *nekdanji

svoječasno = svojčas

šator = šotor

šetati, šetati se = hoditi, sprehajati se

šolnik = učitelj

štedenje = varčevanje

štediti = varčevati

šuma = gozd

šumovit = gozdnat, *šumeč

tajen = skrivnosten, tih, *nem

tajinstven = skrivnosten

tamošnji = tamkajšnji

tedajci = tedaj, takrat

tekom časa = sčasoma

temina = tema

težkoča = težava

tírati = vleči, odvleči, gnati

tisočerno = tisočkratno

tolikih (po tolikih letih) = toliko (po toliko letih)

togovit = otožen, prizadet, togoten

tolst = debelušen

toženec = obtoženec

tožitelj = tožnik

trebalo bi = morali bi

trkniti = trčiti, nazdraviti

tuga = žalost, bolečina

tugovati = žalovati

tujski promet = turizem

tvegavost = tveganost

tvornica = tovarna

ubegniti = pobegniti

ubojica = ubijalec

učiniti = storiti

udelavati = (po)divjati, kričati, razkačiti se

udirati v = vdirati v

udomiti se = nastaniti se, *urediti si dom

ugodno = *lepo

ukaželjen = vedoželjen

uklenjen, ukleniti = vklenjen, vkleniti

ukrasti se = prikrasti se

ukrcati se = vkrcati se

ulesti se = vlesti se

umen = *preudaren, *pameten

umeščati = postavljati, nameščati

umeti = znati

umevajoč = razumevajoč

umeven, umljiv = razumljiv

ureznina = vreznina

urnebesni = bučni

usmev = nasmeh, nasmešek

usnjat = usnjen

ustavljati se (1) = *končevati se, *zaključevati se

ustavljati se (2) = *upirati se

uvaževaje = upoštevajoč

uveriti se = prepričati se

uverjen = prepričan

uvežbanost = *ubranost, *uglašenost

uvidevati = ugotavljati, *dojemati, *razumeti

uvihniti = odnehati, odstopiti

uživljati se = vživljati se

varučka = varuška

včutiti se = vživeti se

vdinjati se = udinjati se

vedoma = vede, zavestno

veleti = ukazati, reči, poreči

velevati = *govoriti, *narekovati

velo = uvelo

vera = *verjetnost, upanje, *zavest

veren = vdan, zvest, predan

verno = *dosledno

verneje = *pozorneje

verovati = verjeti, zaupati

veruj ali ne veruj = verjemi ali ne

vesti = voditi

vežba, vežbati se = vaja, urjenje, uriti se

vglabljati se = poglabljati se

vgrizniti se = ugrizniti se

vikaje = glasno, hrupno

vikanje = *kričanje, *vpitje

vkljub = kljub

vnanji, vnanjost = zunanji, zunanjost

v njih ( srcih) v njihovih ( srcih)

vobče = sploh, nasploh, na splošno

vojni = *bojni, *vojaški

vojniški = vojaški

vonjiv = prijetno dišeč

voz = vagon

vozač = voznik

vpirati se = upirati se

v početku = na začetku

vpodobljen = upodobljen

vpoštevanje = upoštevanje

vprav = prav, ravno

vpreti se = upreti se

vprt = uprt

vrezavati = *vrezovati

vriščati = vreščati

vrl = *dober, *pošten

vrtež = vrtenje, vrtinec

vsakojaki = raznorazni

vsekdar = zmeraj, vedno, vselej

v sežaju = na dosegu

vtapljati se = utapljati se

vzcvitala = vzcvetela

vzdržati se na nogah = obdržati se na nogah

vzgled = zgled

vzhit(ov)ati = navduševati, prevzemati,

vzišel, vzišlega = vzšel, vzšlega

vzkrikniti = krikniti

vznešen = vznesen

vznevoljen = vznejevoljen

vzpodbujati = spodbujati

vzrasti, vzraščati = zrasti, rasti

zabavljanje = zabava, *zbadanje

zabičiti = zabičati

zabraniti = prepovedati

zabranjevati = prepovedovati, preprečevati

začetkom = v/na začetku

zadevati = *poskakovati

zadobiti = dobiti

zadrveti = zdrveti

zadrževati se = *pretvarjati se

zagoneten = skrivnosten, zapleten

zagonetka = skrivnost, uganka

zagrajati = zapirati

zagrebati = zajedati, vtisniti

zagrmeti = *zgrmeti

zagvozditi se = zagozditi se

zajednica = skupnost

zajedništvo = skupnost

zaježen = zajezen

zakletev = *zaobljuba, *zaprisega

zaklopiti = zapreti, zatisniti

zalučiti = zalučati

zameglen = zamegljen

zamerjati = zameriti

zametavati = opuščati

zamrzeti, zamrziti = zasovražiti

zanikavati = zanikovati

zaoriti = zadoneti

zapad = zahod

zapaliti = *prižgati

zapaziti = opaziti, spoznati, *razkriti

zaplakati = zajokati

zaplamteti = *zagoreti

započeti = začeti, pričeti

zasekavati = zasekovati

zasipljati = zasipati

zaslomba = zaščita

zastaven = *krepak, trden

zatvornica = zapornica

zaukazati = ukazati

zavest = *občutek

zavojevati = osvajati, osvojiti

zavoljo = zaradi

završetek = konec

završiti = zaključiti, končati

z Bogom = zbogom/z Bogom

zdajci = (kar) naenkrat

zdražba = zdraha

zediniti se = (v kont.) pogoditi se

zelenjad = zelenjava

zgibati = *skomigniti, *migniti

zgibati se = *zganiti se

zgnetati = gnesti

zgradnja = izgradnja

zgrajati =graditi

z izjemo = razen

zidine = zidovje, obzidje

zlekovati se = dvigovati se, iztegovati se

zlokoben = grozljiv, zlovešč

zlovoljen = nejevoljen, jezen

zmagonosno = zmagoslavno

zmagoval, zmagovali = *zmogel, *zmogli

zmagovit = *močan

zona = groza, srh

zopern = zoprn

zopeten = ponoven

zvani, tako zvani = imenovani, tako imenovani

zvanje = poklic

zvati = klicati, *imenovati

zverati = zvirati

zverski = zverinski

zvirati se = zvijati se, pretegovati se

zviškoma = zviška

zvrhoma = zvrhano

z zavzetjem = zavzeto, dovzetno

žarovit = žareč

žena = *ženska

živad = *živina

živobojni = živobarvni

ž njo = z njo

žolt = rumen

župen = župnijski

žuriti se = (po)hiteti

žurno = urno

žveplenke = vžigalice


*Beli dvor Graščina oz. dvor Gorica (Eckenstein). Leži na položni vzpetini Gorica v istoimenskem naselju (JV del Velenja) pod razvalinami srednjeveškega gradu Ekenštajn in je njegova naslednica. Nastala je v 16. st. kot grajska pristava, v 17. st. pa je postala sedež gospostva. Že v 17. st. je z vogalnimi stolpiči in pravokotno renesančno biforo dajala vtis tipične renesančne stavbe. V 19. st. so jo prezidali in takrat je dobila današnjo podobo. V notranjosti še lahko najdemo nekaj starejših elementov, med njimi kamnit portal v nekdanjo kapelo (z vklesano letnico 1678 nad temenom). - (Velenje ..., Turistični vodnik, 1996)

*GradiščeGrad in graščina. Danes povsem izginuli grad Lilgenberg (nastal predv. v 12. st., v 15. st. pa so ga najverjetneje opustili), je ležal na griču Gradišče v naselju Pesje (o. Velenje). Njegov dedič je graščina Limbar (Lilienberg), ležeča na vznožju Gradišča. - (N. d.)

*Golčke planineplanota Golt, Mozirske planine

*Zalesje Fiktivna literarna lokacija, najdena že v Šilihovi povesti Nekoč je bilo jezero (dolinska bajka, 1921). Šilih je literariziral svet in zgodovino Šaleške doline, ime svojega rojstnega kraja (Velenje) pa je (tako v Jezeru kot Belem dvoru) skril v literarno edinstveno etimologijo: Velenje 1. vest Wele (1362) / Wallan (1681) = Velenjski grad (Herman von Weln je l. 1264 izpričan kot meščan velenjskega trga; l. 1275 nastopa Gundachero de Welen, prvi izpričani gradnik Velenjskega gradu); 2. krčevina, krčenje, redčenje gozda = velna, velnati; 3. Zalesje: zaleški (BD), zaleščanski (J) tam, kjer je za lesom; svet za gozdom = zalesje; 4. vele-(s)-(je) stslov. bog živine, poljedelcev, zaščitnik čred in pastirjev = Veles/Volos (J) - (*Ist)


Slovarček manj znanih besed:

(v besedilu označeno z *; razlage po SSKJ idr.)

*božjak = novec majhne vrednosti oz. denar sploh

*dile = podstrešje

*Francosko = Francija

*groblja = kup nametanega kamenja, razvalina, kamnita podrtija

*halali = znak z rogom (pri večjem lovu s konji in psi), da je divjad uplenjena;

*hištrna = stanovanjski prostor za služabnike in posle v velikih kmečkih hišah, župniščih idr.

*hlapon = parna lokomotiva

*kaverna = jama, navadno vdolbena v skalnat teren, za zaščito pred artilerijskim ali letalskim napadom, takšno zaklonišče

*konvikt = vzgojna ustanova, ki omogoča bivanje in daje oskrbo zlasti pripravnikom za duhovniški poklic

*korporal = v nekaterih državah čin komandirja desetine

*lornjon = očala z držajem za eno oko ali obe očesi

*méjdan, na méjdanu = 1. (v orientalskem okolju) trg, na trgu; 2. (zastar.) dvoboj, boj, kraj dvoboja

*mladoletje = (nar. štaj. *zmladletje) = pomlad

*modriž = modriš, (nar.) rastlina s celorobnimi listi in modrimi cveti v koških, plavica (pogosto raste med pšenico)

*motvoz = vrvica, vrv

*napoleondor = francoski zlatnik, kovan v času Napoleona I. in Napoleona III.

*oblogoltno = požrešno

*ogon = del njive med dvema razoroma

*ordonančnik = ordonančni oficir, pomočnik visokega oficirja zlasti za uradne zadeve

*paklest = (ed., mn.) okleščen(i) manjši kos(i) smrekove veje, nerazcepljeno poleno, krepelce

*parno = 1. prostor ali stavba za shranjevanje krme, slame, sena; 2. lestvi podobna naprava, pritrjena na steno v hlevu, da živina puli seno izza nje

*pod = skedenj

*posli = najete osebe na večjem posestvu za pomoč pri delu, strežbi itd.

*postaren = prileten, starejši, starikav

*povelj = poveljnik, orožnik

*pôzre, tudi pozrč = (nar. štaj.) mlado dekle

*praženki = praženci, na maščobi pečena in nato zdrobljena jed iz jajc, mleka in vode

*predomisel = premisliti si

*prêlesti = krma; sveže pokošena trava

*preplati se = 1. prevzeti (se), navdati; 2. (v pomenu opisa) kakor da bi premešal s sunkovitimi premiki posode

*primaruha = (medm.) izraz za podkrepitev trditve, ki hkrati izraža začudenje, presenečenje

*rigolati = (agr.) rahljati zemljo z (zelo) globokim prekopavanjem, oranjem

*saperji = pripadniki vojaške enote, ki kopljejo ozke in globoke jarke proti nasprotnikovim položajem

*spalna bolezen = tropska bolezen s spanju podobnim stanjem, vročino in splošnim hiranjem, katere povzročitelja prenaša muha cece

*speljaj = (nar.) kar se naenkrat prepelje na vozu

*starini = pripadniki konservativnejšega, navadno starejšega rodu

*stel(j)nik = prostor ali stavba za steljo

*svečava = razsvetljava, svetloba

*Španjol = Španec

*špilja = votlina, jama

*šrapnel = topovski izstrelek, napolnjen s kovinskimi kroglicami in eksplozivom

*štêrling = navadno v zvezi (zlati) funt šterling: denarna enota Velike Britanije

*urnebesni klici = bučni, zelo glasni klici

*valpti = najvišji hlapci na zemljiškem gospostvu, ki nadzorujejo nižje hlapce oz. v fevdalizmu tlačane

*vetrnice = naoknice

*víničje = vínika, vzpenjavka z drobnimi modrimi plodovi in listi, ki jeseni pordečijo

*vlastelinstvo = veliko in mogočno (zemljiško) posestvo


Uredil Miran Hladnik, 3. dec. 1996.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco