Nazaj h glavnemu kazalu Slavistične revije

Ramovšev zbornik

SRL Letnik--Volume 42, Številka--Issue 2--3 = Ramovšev zbornik = Obdobja 12, Ljubljana Apr.--Sep. 1994

Vsebina--Contents

JEZIK--LINGUISTICS


Jadranka Gvozdanovi'c, Ramovš in jezikoslovne vede dvajsetega stoletja -- Ramovš and Linguistic Science in the 20th Century

Zvonimir Junkovi'c, Dvije metode u rekonstrukciji jezičnih sustava -- Two Methods in the Reconstruction of the Linguistics Systems

Jože Toporišič, Fran Ramovš kot narečjeslovec -- Fran Ramovš as a Dialectologist

Heinz-Dieter Pohl, Fran Ramovš in koroška toponimija -- Fran Ramovš and Carinthian Toponymy

Jochen Raecke, Zum Wesen und zur Bedeutung morphologischer Klassifikationen -- On the Nature and Meaning of Morphological Classification

Barbara Kunzmann-Müller, Fran Ramovš' Morfologija slovenskega jezika -- Anmerkungen einer Spezies -- Fran Ramovš's Morfologija slovenskega jezika--Notes on a Species

Vlado Nartnik, Oblikovje slovenske dvojine v Jezikovnem atlasu L. Tesnièrja -- The Morphology of the Slovene Dual in the Linguistic Atlas of L. Tesnière

Josip Mateši'c, Doprinos F. Ramovša opisu akcenatskog sistema slovenskog jezika -- The Contribution of F. Ramovš to the Description of the Slovene Ačentual System

Rado L. Lenček, Po stopinjah fonološke problematike slovenskega jezika v jezikoslovju Ramovševega časa -- In the Footsteps of the Phonological Problematics of Slovene in the Linguistics of Ramovš's Time

Tom Priestly, Isačenko's Narečje vasi Sele na Rožu: An Assessment after Half a Century -- Isačenko's Narečje vasi Sele na Rožu: An Assessment after Half a Century

Ada Vidovič-Muha, O izvoru in delovanju jezika ali teorija sintagme v delih R. F. Mikuša (S predstavitvijo trikotnika Ramovš -- Mikuš -- Beli'c) -- On the Origin and Function of Language of the Theory of the Syntagm in the Works of F. Mikuša (with a Presentation of the Triangle Ramovš--Mikuš--Beli'c)

Peter Herrity, Slovenski jezikoslovci in stara cerkvena slovanščina -- Slovene Linguists and Old Church Slavic

V"era Petráčková, Glosa k vztah"em slovinsk'ych a česk'yh jazykov"ed po první sv"etové válce (Na p"ríkladu Frana Ramovša a Boh. Havránka) -- A Note on the Relationship between Slovene and Czech Linguists after the First World War (On the Example of Fran Ramovš and Bohuslav Havránek)

Francka Benedik, Slovar slovenskega knjižnega jezika in narečne besede -- The Dictionary of Standard Slovene and Dialect Vocabulary

Neva Godini, Srednjekraška leksika v Štrekeljevih časih in danes -- The Central Karst Lexicon in Štrekelj's Time and Today

Maja Djukanovi'c, Slovenščina v srbskih berilih med dvema vojnama -- Slovene in Serbian Readers between the Wars

Marija Stanonik, Govorjena beseda na križišču jezikoslovja in etnologije -- The Spoken Word at the Crossroads of Linguistics and Ethnology

Sonja Horvat, Nekaj naglasnih in fonoloških značilnosti slovenskega kostelskega govora -- Some Ačentual and Phonological Characteristics of the Slovene Kostel Dialect

Martina Orožen, Ramovševa oblikoslovno razvojna zasnova Morfologije slovenskega jezika -- Ramovš's Morphologically Developmental Basis for his Morphology of Slovene


LITERATURA IN KULTURA -- LITERATURE AND CULTURE


Darko Dolinar, Glavni teoretično-metodološki modeli v slovenski literarni vedi med vojnama -- The Main Theoretical and Methodological Models in Slovene Literary Studies between the Wars

Gerhard Giesemann, Grundprobleme slovenischer Literaturwissenschaft und Literaturkritik am Beispiel des Ljubljanski zvon -- Zum Wesen und zur Bedeutung morphologischer Klassifikationen

Jože Pogačnik, Slovenska literarna veda ob ustanovitvi Univerze -- Slovene Literary Scholarship at the Establishment of the University

Zdzis/law Darasz, Metoda literarnozgodovinske sinteze Ivana Prijatelja (Pogled od zunaj) -- The Method of Literary Synthesis of Ivan Prijatelj--A View from Outside

Branka Brleni'c-Vuji'c, Ivan Prijatelj i Antun Barac (Tipološka paralela) -- Ivan Prijatelj and Antun Barac (A Typological Parallel)

Zlata Šundali'c, Ivan Prijatelj in Cankarjeva besedna umetnost --Ivan Prijatelj and Cankar's Art of Language

Bo.zena Tokarz, Slovenska literarna veda v razmerju do sodobnih metodoloških usmeritev (Na primeru Borisa Paternuja) -- Slovene Literary Scholarship and its Relationship to Current Methodological Trends (Using the Example of Boris Paternu)

Emil Tokarz, Poljska slovenistika v okviru poljsko-slovenskih stikov --Polish Slovenistics in the Framework of Polish--Slovene Relations

Majda Stanovnik, Prevod kot sestavina slovenske književnosti v Kidričevi Zgodovini slovenskega slovstva --Translation as a Constituent of National Literature in France Kidrič's History of Slovene Literature

Anton Janko, Germanist Jakob Kelemina --The Germanist Jakob Kelemina

Vekoslav Grmič, Ušeničnikovo razumevanje umetnosti -- literature -- Ušeničnik's Understanding of Art -- Literature

Bojana Stojanovi'c-Pantovi'c, Pojmovanje katarze pri slovenskih ekspresionistih (Ob Miranu Jarcu in Srečku Kosovelu) -- The Concept of Catharsis in the Slovene Expressionists (On Miran Jarc and Srečko Kosovel)

Katarina Bedina, Problemi muzikološke stroke na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja -- Issues in Musicology in the Slovene Lands in the First Half of the 20th Century


Miran Hladnik, 1. julija 1995.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco