Nazaj k domači strani SR
K povzetkom SR 1993/1--4 -- The Summaries of SR 1993/1--4

Slavistična revija 41/1--4 (1993)

Vsebina--Contents

Jože Toporišič, Jezikoslovec Stane Suhadolnik (20. 11. 1919 -- 10. 8. 1992) -- Stane Suhadolnik, Linguist: Nov. 20, 1919--Aug. 10, 1992


RAZPRAVE--ARTICLES

Francka Benedik, Nova varianta Pegama in Lambergarja -- A Newly Discovered Variant of the Folk Poem Pegam and Lambergar

France Bernik, Književnost slovenske moderne v evropskem kontekstu -- The Literature of Slovene Moderna in its European Context 13--24

Aleksandra Derganc, Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez v slovenščini in ruščini -- Changes in Certain Dual Forms and Constructions in Slovene and Russian 209--218

Aleksander D. Duličenko, O rezijanoloških obravnavah J. Baudouina de Courtenayja v derpetskem obdobju 1883--1893 -- On J. Baudouin de Courtenay's Resianological Publications during his Tartu Period (1883--1893) 381--389

Metka Furlan, O nekaterih slovenskih dvojnicah tipa rakitje : rokitje -- On Some Doublets of the Type rakitje : rokitje 219--229

Gerhard Giesemann, Koga zanima slovenska književnost? (Vprašanja o njeni recepciji v Nemčiji in pogojih zanjo) -- Who is Interested in Slovene Literature? (Issues of its Reception in Germany and the Conditions for its Reception)

Marc Greenberg, Fonološki opis narečja treh prekmurskih vasi in komentar historične fonologije in morfonologije prekmurskega narečja -- A Phonological Description of Three Prekmurje Village Dialects and Commentary on the Historical Phonology and Morphonology of the Prekmurje Dialect

Igor Grdina, Začetki slovenske književnosti med protestantsko in katoliško reformacijo -- The Beginnings of Slovene Literature between the Protestant and Catholic Reformations 77--129

Miran Hladnik, Preštevna določila slovenske povesti Quantifiable features of the Slovene Novel 65--75

Robert Hodel, Fiktivno in dejansko v Selitvah (1929) M. Cernjanskega (Zgodovinski roman?) -- Fiction and Facticity in M. Crnjanski's "Seobe", 1929 (A Historical Novel?) 245--252

Marjeta Humar, Sodobno slovensko papirniško izrazje -- Modern Slovene Papermaking Terminology

Taras Kermauner, Uvod v analizo Medvedovih dram Na odru življenja in Posestrimi -- An Introduction to the Analysis of Medved's Dramas Na odru življenja and Posestrimi

Metka Kordigel, Nastanek in razvoj termina znanstvena fantastika na slovenskem -- The Rise and Development of the Term "Science Fiction" in Slovene Literature

Tomo Korošec, 'Danes' in 'jutri' v poročevalskih besedilih -- "Today" and "Tomorrow" in News Texts

Adriana Krstič, Besedilnotipske značilnosti kratke zgodbe Vso pot do Pulsnitza Mihe Mazzinija -- Text-Typological Features of the Short Story Vso pot do Pulsnitza by Miha Mazzini 359--380

Jakob Müller, Publicistika in slovar -- Journalism and the Dictionary 329--343

Martina Orožen, Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v slovenskem jeziku -- The Continuity of Old Church Slavic Lexicon in Slovene 143--160

Martina Orožen, O oblikovanju strokovnega izrazja in jezika v kmetijskem tisku -- On the Development of Terminology and Technical Language in the Agricultural Press

Sorin Paliga, Slovani, Romuni in Albanci v prvem tisočletju n. š. (Še enkrat o jezikoslovnem mitu) -- Slavs, Romanians and Albanians in the First Millenium A.D.: Linguistic Myth Revisited 237--243

Jože Pogačnik, Pojem književne tradicije v znanosti o književnosti -- The Concept of Tradition in Literary Study 5--11

Boris Paternu, Poskus tipološkega modeliranja literarne evolucije (ob slovenskem primeru) -- An Attempt at a Typlogical Model of Literary Evolution 55--64

Chikako Shigemori Bučar, Izražanje samodejnega ravnanja v japonščini in slovenščini -- The Expression of Automatic Actions in Japanese and Slovene 345--358

Aleksander Skaza, "Poema" v ponimanii i tvorčestve F. M. Dostoevskogo -- "Poèma" as Interpreted by and in the Works of F. M. Dostoevskij 231--236

Viktor Sonjkin, Tavtološka rima v slovenskem pesništvu (Poskus tipološkega orisa) -- Tautological Rhyme in Slovene Poetry (An Attempt at a Typological Sketch)

Stane Suhadolnik, Jezikovna analiza svetega pisma nove zaveze (1984) -- A Linguistic Analysis of the New Testament (1984)

Jo*e Toporišič, Jakoba Riglerja teza o začetkih slovenskega knjižnega jezika -- Jakob Rigler on the Beginning of the Standard Slovenexx

Jože Toporišič, Periodizacija slovenskega knjižnega jezika -- Periodization of the Slovene Literary Language 131--141

Ada Vidovič--Muha, Glagolske sestavljenke -- njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (Z normativnim slovensko-nemškim vidikom) -- Verbal Compounds: Their Syntactic Base and Valency (From a Normative Slovene-German Viewpoint) 161--192

Ada Vidovič-Muha, Breznikov jezikoslovni nazor v njegovi razpravi o besednem redu -- Breznik's Linguistic View in his Paper on Word Order

Franc Zadravec, Recepcija vzhodno- in zahodnoslovanskih literatur na Slovenskem od 1918 do 1940 -- Soglasja in nasprotja -- The Reception of East and West Slavic Literatures in Slovenia from 1918 to 1940--Agreements and Oppositions 25--54

Zinka Zorko, Daljšanje akuta v severovzhodnih slovenskih narečjih -- The Lengthening of the Acute in Northeastern Slovene Dialects 193--207

Andreja Žele, Ekspresivne oziroma čustvene oznake v slovarstvu -- Testing the Adequacy of Expressive Stylistic Labels in the Dictionary


OCENE -- ZAPISKI -- POROČILA -- GRADIVO REVIEWS -- NOTES -- REPORTS -- MATERIAL

Martin Grum, Bibliografija Jožeta Pogačnika (Ob šestdesetletnici) -- Bibliography of the Works of Jože Pogačnik (On his 60th Birthday) 297--328

Jana Hafner, Bibliografija Stanislava Suhadolnika -- The Bibliography of Stanislav Suhadolnik

Mateja Hočevar, Sršenov Jezik naš vsakdanji -- Sršen's Jezik naš vsakdanji 265--267

Franc Jakopin, France Bezlaj (19. 9. 1910 -- 27. 4. 1993) -- France Bezlaj (September 19, 1910--April 27, 1993) 391--393

Zoltan Jan, Kritična izdaja slovenskih pridig prvega goriškega nadškofa -- A Critical Edition of Slovene Sermons of the First Archbishop of Gorica

Gregor Kocijan, Literarnovedni most med sosednjima narodoma -- A Literary-Critical Bridge between Two Neighboring Peoples 414--416

Martina Križaj, Abeceda pravopisa Marte Kocijan--Barle -- Abeceda pravopisa by Marta Kocijan--Barle 259--262

Alenka Logar--Pleško, Bibliografija Toneta Pretnarja -- Bibliography of the Works of Tone Pretnar 277--295

István Lukács, Robert Braun o razvoju slovenske nacionalne ideje (Prispevek k slovensko-madžarskim kulturnozgodovinskim stikom) -- Robert Braun on the Development of the Slovene National Idea (A Contribution to the Cultural History of Slovene-Hungarian Relations 267--270

Paul Robert Magocsi, Znanstveni seminar o kodifikaciji rusinskega jezika -- The Seminar on the Codification of Rusyn 270--272

Gerhard Neweklowsky, Spremembe in možnosti avstrijskih slavistov (Poročilo v okviru srečanja slavistov Celovec--Ljubljana, maj 1993) -- The Changes and Possibilities of Austrian Slavists (A Report for a Meeting of Slavists from Celovec and Ljubljana, May 1993) 393--398

Vladimir Osolnik, Novo v hrvaškem jezikoslovju -- The Latest in Croatian Linguistics 398--407

Igor Saksida, Kdaj Slovenščina zdaj? -- When Will there be Slovene Now? (On V. Gjurin's Slovenščina zdaj!) 256--259

Aleksander Skaza, "Post-sodobno" aktualizirani F. M. Dostojevski -- Dostoevskij made Relevant for the "Post-Modern" Period 407--414

Aleksander Skaza, Zvestoba celovitemu razumevanju literature (Zapis ob šestdesetltnici Rudolfa Neuhäuserja) -- Fidelity to a Holistic Understanding of Literature (On the Occasion of Rudolf Neuhäuser's 60th Birthday)

Slavo Šerc, Slavnostni zbornik ob 65-letnici prof. dr. Erwina Wedla -- Festschrift for Prof. Erwin Wedel on the Occasion of his 65th Birthday) 273--275

Jože Toporišič, Miklošičev zbornik -- Miklošičev zbornik 262--264

Božena Tokarz, Tone Pretnar: življenje med znanostjo in literaturo -- Tone Pretnar: A Life between Literature and Scholarly Endeavor 253--256


Miran Hladnik, 1995.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco