Miran Hladnik
Praktični spisovnik ali
Šola strokovnega ubesedovanja:
Vademekum za študente slovenske književnosti,
zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti

Dodatek


Študentovski slovarček

absolvent (lat. absolvere 'dokončati') Študent, ki je končal študij, ni pa še opravil izpitov. Absolventski staž pripada petemu, pri počasnih tudi šestemu letu študija.

akademik (gr. Akademia 'ime atenskega gaja, v katerem je učil Platon') Član najvišje znanstvene ustanove kakega naroda. Izvir ima v društvu znanstvenikov in umetnikov; pri nas je bilo tako društvo (Academia operosorum 'akademija delavnih') ustanovljeno v Ljubljani leta 1693. Akademija ima svojo člansko hierarhijo in razrede. Člani so izredni, redni in častni; akademiki, ki se ukvarjajo z literaturo, sodijo v drugi razred (filološke in literarne vede). Akademiki so lahko redno zaposleni na drugih inštitucijah, npr. na univerzi. Po tradiciji se določene fakultete univerze imenujejo akademije (pedagoška, likovna, glasbena, akademija za gledališče, radio, film in TV). Akademik je tudi sinonim za študenta – akademski pomeni isto kot univerzitetni. Akademska četrt je petnajst minut zamude pred začetkom predavanja.

asistent (lat. assistere 'pomagati') Pomočnik profesorju. Za razliko od šolskega sluge, ki je itak že izumrl, asistent pomaga profesorju na intelektualen način. Oblika njegovega dela so vaje, saj predavati uradno ne sme, razen če mu dekan ne podeli te pravice (venia legendi), in sodelovanje pri profesorjevem seminarju. Asistenti imajo navadno naziv magistra. Ko asistent postane doktor, lahko zaprosi za višji naziv. Njegova tedenska urna obveznost je pri nas 10 ur, kar asistentu pušča komaj dovolj časa za druge strokovne dolžnosti. Asistenti se volijo v isti ali višji naziv in na asistentsko delovno mesto vsaka tri leta. Pri tretji reelekciji se morajo izkazati z doktoratom, sicer je ogroženo njihovo delovno mesto. Tako traja asistentska doba približno deset let. S študenti so asistenti v intimnejšem kontaktu kot profesor, neredko se s študenti tikajo, sicer pa se od njih pričakuje in spodobi, da ubogajo profesorja. Daleč so že časi, ko je vsak profesor imel enega asistenta. Asistente vedno bolj nadomeščajo asistenti stažisti z manjšo pedagoško obveznostjo, vendar zaposleni samo za določen čas.

bakalavreat (novolatinsko baccalaureatus) Najnižja akademska stopnja, znano v Angliji in Ameriki; študent, nosilec te časti, se imenuje bakalaver.

bohemistika (novolatinsko Bohemia 'Češka') Veda o češki književnosti, jeziku in kulturi. Zastopana tudi na ljubljanski slavistiki.

bruc Študent prvega letnika pred iniciacijo (brucovanjem).

dekan (lat. decanus 'desetnik v vojski') Predstojnik fakultete, pod seboj ima predstojnike oddelkov, njegova pisarna se imenuje dekanat.

demonstrator (lat. demonstrare 'kazati') Študent, ki pomaga profesorju pri vajah. Nekdaj so to menda počeli zastonj iz časti in za čast, zdaj je demonstratorjeva mesečna delovna obveznost 20 ur in je plačana. Pretipkavati mora vprašanja za izpite, deliti in popravljati teste in se pač lotiti vsega, kar se zdi profesorju koristno za predmet in oddelek. Za demonstratorje se prijavljajo stremljivi študentje. Demonstrator mora znati dobro tipkati.

diploma Grkom je bila diploma na pol preganjen list, danes spričevalo o opravljenem visokošolskem izpitu in sprejeti ter ubranjeni diplomski nalogi. Diplomirani slovenist dobi pri nas naziv profesorja, če je opravil tudi pedagoške izpite, sicer ne. Študent humanistike, ki študira običajno dva predmeta, dobi v devetem, desetem semestru ali kasneje (kakor je pač priden in temeljit) eno diplomo, na kateri sta zapisani obe področji, npr. prof. slovenščine in primerjalne književnosti z literarno teorijo. Čez leto, dve ali več pedagoške prakse diplomskemu sledi še strokovni izpit, ki pa ne prinese višje izobrazbe, ampak pomeni nekaj več plače.

disertacija (lat. disserere 'razpravljati') Znanstvena razprava, s katero se avtor poteguje za naziv doktorja (tudi inavguralna disertacija). Prijavi jo kandidat z magisterijem ali pa magisterij preskoči. Disertacijo je treba zagovarjati in ubraniti, šele potem lahko pride do slovesne promocije. Pisanje disertacije traja štiri leta od začetka študija na tretji stopnji.

docent (lat. docere 'učiti') Univerzitetni učitelj z doktoratom. To je naziv in položaj med asistentom in profesorjem. Habilitacija za docenta omogoči nosilcu naziva predavati, "docirati". Ker se predavati šele uči, so njegova predavanja večkrat nerodna, od tod verjetno slabšalni pomen besede docirati 'avtoritativno, dolgočasno ali vsiljivo razlagati'. Pogoj za docenturo je opravljen doktorat. Reelekcija je za docente vsakih pet let. Včasih smo poznali status privatnega docenta, tj. docenta brez rednega učiteljskega mesta na univerzi.

doktor (lat. doctor 'učitelj') Akademski naziv, ki ga kandidat (doktorand) dobi, ko uspešno ubrani svojo disertacijo.

elekcija (lat. eligere 'izvoliti') Izvolitev v univerzitetni naslov. Do doktorata so elekcije vsaka tri leta, po doktoratu vsakih pet let. Vsaka elekcija je priložnost za višji akademski naziv.

emerit (lat. emeritus 'doslužen', 'zaslužen') Zaslužni profesor, naziv, ki ga lahko podelijo univerzitetnemu profesorju v pokoju.

fakulteta (lat. facultas 'možnost') Organizacijska enota na univerzi. Slovenistika sodi na filozofsko fakulteto.

filologija (gr. filologia 'ljubezen do besede') Danes je filologija zbirno ime za vede o nacionalnih jezikih in literaturah. V širšem smislu in izvirno je pomenila vedo, ki preučuje duhovno kulturo nekega naroda; taka je bila klasična filologija (preučevanje grške in latinske kulture s pomočjo jezikoslovja, literarne vede, zgodovine, folkloristike, umetnostne zgodovine, filozofije itd.). V ožjem smislu je pomenila jezikoslovje. Medtem ko je jezikoslovju jezik osnovni cilj raziskovanja, je filologiji jezik le sredstvo za spoznavanje kulture; specifične filološke metode tekstologija, stilistika in poetika pokrivajo področja na meji med jezikom in literaturo.

frekvenca (lat. frequenita 'pogostnost') Vpis (podpis profesorja) v indeksu, ki študentu priznava udeležbo v njegovem seminarju v enem semestru. Večinoma le še formalnost.

habilitacija (lat. habilitas 'sposobnost', 'primernost') Pridobitev kakega od akademskih nazivov. Pedagoški nazivi so asistent, lektor, docent, izredni profesor, redni profesor. V tujini se pod habilitacijo razume pridobitev učiteljskega naziva po opravljenem doktoratu. Za to je potrebno predložiti delo, po obsegu in teži primerljivo z disertacijo, pri nas pa po tradiciji beograjske univerze, ki habilitacije ni poznala, v glavnem le znanstveno tezo, s katero kandidat v preizkusnem predavanju dokaže svojo predavateljsko sposobnost.

hodegetika (gr. hodegein 'kazati pot') V 19. stoletju veda, ki se je ukvarjala z metodiko akademskega študija. V tem smislu bi smeli preoblikovati podnaslov te knjige v Hodegetika za študente slovenske književnosti.

humanistika (lat. humanitas 'človeška narava') Veda, ki se ukvarja s človekom in njegovo kulturo in ima jedro v filologiji in zgodovini. Znotraj humanistike obstaja opozicija med družbenimi in duhovnimi vedami, ki jo danes želi preseči termin kulturne znanosti oz. kulturologija. V pragmatični angleški tradiciji pomeni humanities panoge, ki se ukvarjajo s kulturo z namenom vzgojiti kulturni okus; mogoče bi humanistiko zato lahko prevajali tudi z izrazom vzgojne vede.

indeks (lat. index 'seznam', indicare 'pokazati') Knjižica, s katero študent izkazuje svoj študentski status, vanjo vpisuje predavanja, profesor pa inskripcijo, frekvenco ter opravljene izpite.

inskripcija (lat. inscribere 'vpisati') Profesorjev podpis v indeksu, s katerim sprejme študenta k svojim predavanjem. Danes nepotrebna formalnost.

inštitut (lat. instituere 'namestiti') Znanstvena ustanova, po svetu deloma sinonimna seminarjem ali oddelkom fakultete; pri nas je v zadnjih letih dejavnost inštitutov razumeti zgolj kot raziskovalno dejavnost v nasprotju z oddelki fakultet, kjer je raziskovanje združeno s poučevanjem.

katedra (gr. kathedra) Stolica ali profesorsko mesto na univerzi. Izvirno je vsakemu rednemu profesorju pripada svoja katedra, danes pa je pomen besede izgubil svojo zvezo z osebo in pomeni bolj sklop med seboj povezanih predmetov, ki jih poučuje lahko več profesorjev ali pa profesorja celo ni in katedra nanj še "čaka". Na ljubljanski slavistiki se je začelo s katedro za novejšo (Ivan Prijatelj) in katedro za starejšo slovensko književnost (France Kidrič). Danes sta poleg teh še katedra za literarno teorijo in metodologijo in katedra za književno didaktiko.

klavzura (lat. clausura 'zapor') Pisni izpit pod nadzorstvom.

kolokvij (lat. colloquium 'pogovor') Izvirno ustni izpit na univerzi v obliki pogovora, danes preizkus znanja nižjega ranga, vstopnica za pravi izpit. Skregano z etimologijo največkrat v obliki pisnega testa.

lektorat (lat. lector 'bralec') Praktični pouk jezika na univerzi pod vodstvom lektorja (praktičnega učitelja jezika). Lektorji niso nujno doktorji, čeprav se tudi to zgodi. V Ljubljani je lektorat slovenščine za tujce in so lektorati vrste tujih jezikov. Na nadaljevalni stopnji lektorji predavajo tudi o tujejezičnih literaturah. Učna obveznost lektorja je 9 tedenskih ur.

magister (lat. magister 'mojster') Akademski naslov (magister artium, angl. M. A.), ki ga pridobi diplomirani humanist, ko opravi magistrske izpite na tretji stopnji študija in uspešno ubrani magistrsko tezo. To naj bi se zgodilo po dveh letih tretjestopenjskega študija. Magisterij je ključ za asistenturo. Za razliko od zahodnih univerz, kjer je magisterij prvo večje samostojno znanstveno delo, je za našega magistra po diplomski nalogi to že drugo tako podjetje. Stremljivi doktorski aspirant lahko na svoji akademski poti magisterij tudi preskoči.

ordinarij (lat. ordinarius 'reden') Redni univerzitetni profesor, šef katedre, najvišji učiteljski naziv.

polonistika (novolatinsko polonicus 'poljski') Veda o poljskem jeziku, literaturi in kulturi. Zastopana tudi na ljubljanski slavistiki.

predstojnik Izvoljeni šef oddelka.

prodekan, prorektor Namestnik dekana, namestnik rektorja.

profesor (lat. professor 'javni učitelj') Največkrat gre za diplomirane humaniste, ki so se kvalificirali za poučevanje na srednji šoli. Da bi se ločili od univerzitetnih učiteljev, ki za ta naziv študirajo vsaj dodatnih deset let, se je uveljavilo pri srednješolskih učiteljih pisanje prof. za imenom in priimkom, univerzitetnemu prof. pred imenom pa se dodaja še doktorski naziv: prof. dr. Helga Glušič. Po stažu se ločita izredni in redni profesor. Za naziv izrednega profesorja lahko po petih letih poučevanja zaprosi dotedanji docent z dovolj ugledno bibliografijo. Čez nadaljnih pet let, kolikor traja eno elekcijsko obdobje, sme izredni profesor, če je bil dovolj priden, zaprositi za naziv rednega profesorja. Upokojeni profesor, ki se je v času službe še posebej izkazal, dobi naziv zaslužnega profesorja

promocija (lat. promovere 'povišati') Slovesna podelitev doktorskega naslova po uspešno ubranjeni disertaciji.

reelekcija Ponovna izvolitev v akademski naziv.

rektor (lat. rector 'ravnatelj' iz regere 'upravljati') Predstojnik univerze, pod seboj ima dekane fakultet, njegov sedež je rektorat.

seminar (lat. seminarium 'sadilnica' iz semen 'seme') Izvirno univerzitetni inštitut, kjer študentje, ki se pripravljajo na samostojno znanstveno delo, opravljajo praktične vaje; tudi študijski tečaj ali krožek. V tradiciji ljubljanske slavistike je bil seminar sinonim oddelku ali inštitutu ali pedagoško-znanstveni enoti za slovanske jezike in književnosti. V ožjem smislu je seminar tisti del ur v tretjem in četrtem letniku, v katerih se prebirajo in premlevajo diplomske naloge. V prvem in drugem letniku bi se taki obliki dela moralo reči proseminar.

semester (lat. semestris 'šestmesečen') Polletje na univerzi. Na humanistiki traja študij osem semestrov. Danes študij ni več semestrski, ampak je po letnikih. V novi letnik se študent vpiše, če za vpis izpolnjuje pogoje, tj. če je opravil vse predvidene izpite.

simpozij (gr. symposion 'pitje') Že zelo oddaljeno od originalnega pomena – znanstveno srečanje z referati, diskusijo in včasih celo s kakšno ekskurzijo ali kosilom kot nekakšnim nadomestilom za to, kar je simpozij pomenil Grkom.

stažist (novolatinsko stagium 'bivanje') Stažist raziskovalec je pripravnik na fakulteti, pozicija za stremljive pravkar diplomirane študente, ki pod mecenstvom republiškega ministrstva za znanost in šolstvo vpišejo tretjo stopnjo in so dolžni v štirih letih pripotovati do doktorata. Ena izmed poti k univerzitetni karieri. Ministrstvo na podoben način financira stažiste asistente, od katerih zahteva tudi nekaj pedagoških obveznosti.

strežnik (angl. server) Računalnik v omrežju, na katerem so spravljeni in javno dostopni dokumenti.

študent (lat. studere 'prizadevati si', 'učiti se') Slušatelj na univerzi, nekdaj tudi na srednji šoli.

titula (lat. titulus 'naslov') Častni naslov in naziv za univerzitetni položaj: asistent, docent, profesor. Naziv je običajno povezan s službenim položajem (asistenturo, docenturo, profesuro/katedro), ni pa nujno, ker sta postopka izvolitve v naziv in sprejema na delovno mesto ločena.

tretja stopnja, tudi podiplomski študij – Študij po osmih semestrih diplomskega izobraževanja, ki naj pripelje do magisterija oziroma do doktorata.

učitelj Univerzitetni učitelji so višji predavatelj (učitelj brez doktorata), docent (učitelj z doktoratom), izredni profesor in redni profesor (učitelj s stolico). Učna obveznost učitelja je šest tedenskih ur.

univerza (lat. universitas 'skupnost') Vseučilišče ali visoka šola, ob akademiji že druga najvišja znanstvena ustanova. Sestavljena je iz fakultet. Za vpis na univerzo sta potrebni večinoma dokončana srednja šola in matura. Študij traja štiri ali pet let, ob koncu podeli univerza uspešnim študentom diplome, s katerimi se lahko postavijo v vrsto na zavodu za zaposlovanje. Visoke strokovne šole, kjer študij tudi traja štiri leta, vendar imajo nižji prag za vpis, niso del univerze.

vademekum (lat. vade mecum 'pojdi z menoj') Priročnik s praktičnimi informacijami.

zeleni car Funkcija predsednika starih študentov na brucovanju, ki ima nalogo maltretirati brucad.

znanost Sistem znanj o pojavih in zakonitostih v naravi in družbi.


Slovarček krajšav

@ iz lat. ad 'pri' (znak, ki v elektronskih naslovih ločuje imetnika od lokacije; jeziki imajo zanj bogastvo žargonskih poimenovanj)
A. D. lat. anno Domini, glej po Kr. ali n. š.
AHCI angl. Arts & Humanities Citation Index
AIK abecedni imenski katalog
angl. angleško
anon. anonimno
ASCII angl. American standard code for information interchange (format preprostih besedilnih datotek)
ASK Album slovenskih književnikov
B. A. lat. baca laurea 'lovorova jagoda' (bakalavreat)
b. c. c. angl. blind carbon copy (polje v e-pošti za naslovnike, ki naj dobijo kopijo pisma tako, da drugi tega ne bodo vedeli)
B. C. angl. before Christ, glej pr. Kr. ali pr. n. š.
b. i. brez imena
b. k. brez kraja
b. l. brez letnice
b. t. brez tiskarja
b. z. brez založbe
Bd. nem. Band, glej zv.
bibl. biblično
bibliogr. bibliografija
bit angl. binary digit (najmanjša enota informacije v dvojiškem sistemu, tj. 0 ali 1; 8 bitov da en zlog ali bajt)
br. broširano
c. c. angl. carbon copy (polje v e-pošti za naslovnike, ki naj dobijo kopijo pisma)
c. t. lat. cum tempore (s 15-minutno zamudo; oznaka akademske četrti pri začetku predavanj)
CD angl. compact disk, zgoščenka
cf. confer, glej prim.
chap angl. chapter, glej pogl.
CIP angl. cataloguing in publication data (kataložni zapis o publikaciji, okvirček s podatki o knjigi na strani s kolofonom)
comp. ali cp. lat. comparatus, glej prim.
CZ Cankarjeva založba; Cankarjev zbornik
ČJKZ Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino
ČZN Časopis za zgodovino in narodopisje
deleatur iz lat. delere (izbrisati), v tipografiji znak pomeni ´naj se črta´
dict. nlat. dictionarium (slovar)
dipl. diploma, diplomiral
DiS ali DS Dom in svet
diss. lat. dissertatio (doktorat)
doc angl. document (Wordov format besedilnih datotek)
doc. docent
DP Domači prijatelj
dr. doktor
dr. h. c. lat. doctor honoris causa (častni doktor)
dr. phil. lat. doctor philosophiae (doktor filozofije)
dr. sc. lat. doctor scientiae (doktor znanosti)
DTP angl. desk top publishing (namizno uredništvo)
DVD angl. digital versatile disc ali digital video disc, zgoščenka z večjo kapaciteto kot CD
DZS Državna založba Slovenije
E Edinost
e. g. lat. exempli gratia, glej npr.
Ed. lat. editio (izdaja)
ed. lat. edidit (izdal), angl. editor, glej ur.; ednina
em. lat. emendavit (popravil)
eg. lat. exempli gratia, glej npr.
ES Enciklopedija Slovenije
et al. lat. et alii, glej idr.
etc. lat. et cetera, glej itd.
f. lat. in folio (na listu)
f. v. lat. in folio verso (na hrbtni strani)
fac. lat. fac simile (napravi podobno, posnetek)
FAQ angl. frequently asked question, glej PZV
FF Filozofska fakulteta
ff. nem. folgende, glej sl.
fig. lat. figura (slika); lat. figurativus (prenesen, slikovit)
filol. filologija
filoz. filozofija, filozofsko
fol. lat. in folio (na listu)
frc. francosko
ftp angl. file transfer protocol (protokol za prenos datotek v omrežju)
gif angl. graphics interchange format (format slikovnih datotek)
GL gledališki list
gl. glej
habil. habilitiran
Hg. ali Hrsg. nem. Herausgeber (izdajatelj), glej ur.
hg ali hrsg nem. herausgegeben (izdano)
html angl. hypertext markup language (končnica nadbesedilnih datotek)
http angl. hypertext transfer protocol (protokol za prenos nadbesedilnih datotek v internetu)
i. e. lat. id est, glej tj.
i. q. lat. idem quod (isto kot)
ib. ali ibid. lat. ibidem (prav tam) – kadar navajamo iz iste revije ali zbornika
ID izbrano delo
id. lat. idem (isti)
idr. in drugi
ill. lat. illustravit (ilustriral)
impr. lat. imprimatur (dovoljen natis)
irc angl. internet relay chat (protokol za klepet na internetu)
IS izbrani spisi
ISBN angl. international standard book numbering (mednarodno oštevilčenje knjige)
ISO angl. International Standardization Organization (Mednarodna organizacija za standardizacijo)
ISSN angl. international standard serial numbering (mednarodno oštevilčenje časopisa)
itd. in tako dalje
item lat. prav tako
J Jutro
JiS Jezik in slovstvo
jpg angl. Joint Photographic Expert Group (format komprimiranih slikovnih datotek)
kart. kartonirano
KMD Koledar Mohorjeve družbe
l. r. lastnoročno
lat. latinsko
LED Lirika, epika, dramatika
lit. literatura, literarno
LMS Letopis Matice slovenske
loc. cit. lat. loco citato, glej n. m.
LZ Ljubljanski zvon
M Mladika
M. A. lat. magister artium liberalium, glej mag.
m. p. lat. manu propria, glej l. r.
mag. magister
MD Mohorjeva družba
MGL Mestno gledališče ljubljansko
MK Mladinska knjiga
mn. množina
MP Modra ptica
MS Matica slovenska
ms. manuscript, glej rkp.
N Novice
N. B. ali NB lat. nota bene (pazi, pomni)
n. d. navedeno delo; angl. no date, glej b. l.
n. m. navedeno mesto – kadar citiramo isto stran v delu
N. N. lat. nomen nescio (ne vem imena), nomen nominandum (ime, ki ga je treba imenovati)
n. p. angl. no place, glej b. k.
n. š. našega štetja
nam. namesto
nem. nemško
nlat. novolatinsko
no. lat. numero, glej št.
No. lat. numero, glej št.
npr. na primer
NUK Narodna in univerzitetna knjižnica
OHK Osrednja humanistična knjižnica na FF
OCR angl. optical character recognition (optično prepoznavanje črk)
op. opomba
op. cit. lat. opere citato, glej n. d.
oz. oziroma
p. lat. pagina, angl. page, glej str.
P. S. ali PS lat. postscriptum (pripis)
PC angl. personal computer (osebni računalnik)
pcx format in končnica slikovnih datotek
PD Planinsko društvo; Prešernova družba
pdf angl. portable document format (končnica datotek za prenos med različnimi računalniki)
Ph. D. lat. philosophiae doctor (doktor filozofije)
pl. lat. pluralis, glej mn.; platno
po Kr. po Kristusu
pogl. poglavje
ppl. polplatno
pr. n. š. pred našim štetjem
pr. Kr. pred Kristusom
prim. primerjaj
prof. profesor
psevd. gr. pseudes 'lažen', onyma 'ime' (psevdonim, izmišljeno ime)
publ. publikacija; publicistično
pus. polusnje
PV Planinski vestnik
PZV pogosto zastavljena vprašanja
RAM angl. random access memory (začasni pomnilnik)
red. lat. redactus (popravljen)
resp. lat. respective (glede na)
rkp. rokopis
ROM angl. read only memory (pomnilnik, v katerega ni mogoče pisati)
rtf angl. rich text format (končnica za format izmenljivih zapleteno oblikovanih besedilnih datotek)
rus. rusko
S Slovenec
S. nem. Seite, glej str.
s. stran
s. a. lat. sine anno, glej b. l.
s. l. lat. sine loco, glej b. k.
s. l. a. n. lat. sine loco, anno, vel nomine (brez kraja, letnice ali imena)
s. n. lat. sine nomine, glej b. i.
s. v. lat. sub voce (pod geslom)
SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti
SBL Slovenski biografski leksikon
Sd Sodobnost
SDS Slavistično društvo Slovenije
SG Slovenski glasnik
sg. lat. singularis, glej ed.
SGML angl. standard generalized markup language (standardni posplošeni jezik za označevanje)
sh. srbohrvaško
sic lat. prav tako
sig. ali sign. lat. signatura
sing. lat. singularis, glej ed.
SK Slovanska knjižnica
Ska Slovenka
SKJ Slovenski knjižni jezik
sl. sledeče
sla. slovansko
sln. slovensko
SM Slovenska matica
SN Slovenski narod
Sn Slovan
SNG Slovensko narodno gledališče
SNL Sveučilišna naklada Liber
SP Slovenski pravopis
SR Slavistična revija (domača krajšava)
SRL Slavistična revija (mednarodna krajšava)
sr. vek srednji vek
srh. srbohrvaško
SSCI angl. Social Sciences Citation Index
SSJLK Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
SSKJ Slovar slovenskega knjižnega jezika
str. stran
SV Slovenske večernice
ŠKUC Študentski kulturni center
ŠOU Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
št. številka
t. i. tako imenovani
TEI angl. Text Encoding Initiative (konzorcij za označevanje besedil)
tipk. tipkopis
tj. to je
txt angl. text (končnica preprostih tekstovnih datotek)
us. usnje
ur. urednik, uredil
URL angl. uniform resource location (standard za lokacijo objektov v internetu)
v. vrsta; lat. verso (na hrbtni strani lista)
vez. vezano
vol. lat. volumen, glej zv.
vs. lat. versus (nasproti)
www angl. world wide web (svetovni splet)
Z Zvon
zal. založba
ZD Zbrano delo
zgod. zgodovinsko
ZIFF Znanstveni inštitut Filozofske fakultete
zip popularni format in končnica komprimiranih (arhivskih) datotek
ZMS Zbornik Matice slovenske
zn. znak
ZRC SAZU Znanstvenoraziskovalni center SAZU
ZS zbrani spisi
ZSS Zgodovina slovenskega slovstva
Zft nem. Zeitschrift (časopis)
ZTT Založništvo tržaškega tiska
zv. zvezek
XML angl. extensible markup language, standard za označevanje besedil v internetu, izpopolnitev SGML


Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco