Slovenščina:
Študijski program z literaturo in seznam predavanj za smer Slovenski jezik in književnost na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (http://www.ijs.si/lit/prog_spl.html).


Splošni del programa

Opis predmetov in študijska literatura: jezik

Uvod v slovansko jezikoslovje
Stara cerkvena slovanščina
Slovenski knjižni jezik I
Zvrstnost, Glasoslovje s pravorečjem, Pravopis, Oblikoslovje
Slovenski knjižni jezik II
Skladnja, Sporočanje
Slovenski knjižni jezik III
Besedotvorje, Besedoslovje s frazeologijo
Slovenski knjižni jezik IV
Sociolingvistika (družbenostno jezikoslovje), Jezikovna politika in kultura
Besediloslovje s pragmatiko
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika
Zgodovinska slovnica in dialektologija I
Razvoj slovenskega glasoslovja in naglasa: Vokalizem
Razvoj slovenskega glasoslovja in naglasa: Konzonantizem
Oblikoslovje
Razvoj slovenskega jezika od 10. do 15. stoletja
Razvoj besedišča
Zgodovinska slovnica in dialektologija II:
Dialektologija
Razvoj slovnične zgradbe slovenskega jezika od 10. do 15. stoletja
Diplomski seminar iz slovenskega jezika
Uvod v slovensko jezikoslovje I in II
Naglasoslovje in tonemskost
Pravopisna in pravorečna norma
Strokovno besedilo
Jezikovna didaktika
Jezikoslovne podstave lektoriranja I, II in Lektoriranje
Izbrana poglavja iz pragmatike
Pomenoslovje
Teorija jezika, Pregled jezikoslovnih smeri
Uvod v jezikoslovje
Lektorati slovanskih jezikov
Lektorat češčine
Lektorat poljščine
Lektorat slovaščine
Lektorat hrvaškega in srbskega jezika
Ustroj makedonskega knjižnega jezika
Lektorat bolgarščine
Lektorat ruščine
Slovenščina kot drugi/tuji jezik


Uvod v slovansko jezikoslovje

LetnikŠifra Učitelj PS VP SV SkupinObveznosti Skupaj z
1. D.2983 A. Šivic-Dular 15- -15 -- 1izpit RU
1. E.1081 A. Šivic-Dular 30- -30 -- 1pog. izpit SH

Namen predmeta: Seznanitev s predzgodovinsko fazo slovanskih jezikov; poglobiti zavest o sorodnosti slovanskih jezikov; seznanitev s temeljnimi jezikoslovnimi pojmi in terminologijo.

Vsebina: Definicija jezika in njegovo razmerje do ostalih znakovnih sestavov; tipološka delitev jezikov; delitev indoevropskih jezikov in lingvistična podoba Evrope; teorije o nastanku jezikov; vprašanje slovanske pradomovine in slovanskih selitev; nastanek praslovanščine in njena dialektalizacija; kratek pregled zgodovine posameznih slovanskih knjižnih jezikov; pregled slovničnih ravnin pozne praslovanščine in vzporedno tudi osrednjih jezikovnih pojmov (glasoslovje z akcentologijo; oblikoslovje; besedotvorje; posamezna poglavja iz skladnje, npr. pomen in funkcija oblik itd.); ilustrativni primeri so izbrani tako, da pokažejo osrednjo leksiko in najvažnejše pomenske spremembe.

Literatura:

Slovarček jezikoslovnega izrazja (ciklostirano).

R. Nahtigal: Slovanski jeziki. DZS, 1952.

S. Južnič: Lingvistična antropologija. FSPN, 1982.

Katera koli fonetika.


Stara cerkvena slovanščina

LetnikŠifra Učitelj PS VP SV SkupinObveznosti Skupaj z
1. D np1078 VandaBabič15 -- 15- -1 izpitRU
1. E.992 Vanda Babič 30- -30 -- 1pog. izpit SH

Študij stare cerkvene slovanščine kot najstarejšega pisnega jezika Slovanov in praslovanščini najbližjega člana družine slovanskih jezikov daje slušatelju kateregakoli slovanskega jezika ali primerjalnega slovanskega jezikoslovja trdne osnove za nadaljnje proučevanje zgodovinske slovnice posameznih slovanskih jezikov ali primerjalnega jezikoslovja, hkrati mu omogoča neposrednejše seznanjanje s staro književnostjo nekaterih slovanskih narodov (npr. rusko, srbsko, hrvaško itd.).

Predavanja skušajo zato podati predvsem strukturo jezika in njegovo upodobitev v različnih spomenikih ter razčlenitev po posameznih redakcijah. Slušatelji primerjalnega slovanskega jezikoslovja se povrhu seznanjajo tudi z glagolsko in cirilsko paleografijo, tako da so sposobni uporabljati za svoj študij neposredne vire, pisane v glagolici in cirilici. Pri vajah se podrobno analizira jezik posameznega spomenika v primerjavi z drugimi spomeniki ter se na ustreznem lingvističnem in historičnem ozadju skuša rekonstruirati jezik ciril-metodovskega obdobja. Pri izpitu se ugotavlja poznavanje strukture stare cerkvene slovanščine v povezavi z jezikom, ki ga slušatelj študira.

Vsebina: Kulturnozgodovinsko ozadje nastanka stare cerkvene slovanščine, misija Cirila in Metoda ter njuno delo ter delo njunih učencev. Nastanek obeh slovanskih pisav, glagolice in cirilice, in njuna usoda. Opis glavnih glagolskih in cirilskih spomenikov prvega obdobja ter poznejših redakcij. "Panonska" in "makedonska" teorija.

Mesto stare cerkvene slovanščine med praslovanščino na eni ter današnjimi slovanskimi jeziki na drugi strani.

Glasoslovje v primerjavi s praslovanskim in današnjim stanjem. Glasoslovni zakoni in glasosolovne spremembe (zakon odprtih zlogov, monoftongizacija, premet jezičnikov, palatalizacije, jotacija, asimilacije, preglas in prevoj). Oblikoslovje. Pregibne besedne vrste, sklanjatve, spregatve, stopnjevanje, vse v povezavi z današnjim stanjem v jezikih, ki jih študirajo slušatelji. Nepregibne besedne vrste in njihova raba. Osnove starocerkvenoslovanske skladnje, njen odsev v spomenikih redakcij in primerjava s sedanjim stanjem v živih jezikih. Pregled redakcij, zlasti v zvezi z jeziki, ki so predmet študija slušateljev, torej predvsem hrvaške in srbske, makedonska (in bolgarske), ruske ter češke redakcije. Glagolska paleografija daje pregled razvoja te pisave od prvotne do oglate in kurzivne glagolice ter njene rabe od prvih spomenikov do ostankov glagolskih zapisov in drugih fragmentov na Slovenskem. Cirilska paleografija upošteva razvoj pisave pri južnih in vzhodnih Slovanih in posebnosti po posameznih redakcijah.

Literatura:

Slovnice:

F. Tomšič: Starocerkvena slovnica in čitanka za višje razrede srednjih šol. Pokrajinska šolska založba, 1943.

J. Hamm: Staroslavenska gramatika. Zagreb: Školska knjiga, 1970.

R. Nahtigal: Slovanski jeziki. DZS, 1952. (Predhistorična doba, str. 9--106.)

P. Djordiæ: Staroslovenski jezik. Beograd: Matica srpska, 1975.

S. Nikoliæ: Staroslovenski jezik. I. Pravopis, glasovi, oblici. Beograd: Naučna knjiga, 1989.

R. Ugrinova-Skalovska: Staroslovenski jazik. Gramatika, tekstovi, rečnik kon gramatika i tekstovite. Skopje, 1970.

S. Kuljbakin: Staroslovenski jezik. Beograd, 1930.

R. Aitzemüller: Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft. Freiburg i. Br., 1978.

V. P. Besedina-Nevzorova: Staroslavjanskij jazyk. Harkov, 1962.

T. Bielfeldt: Altslawische Grammatik. Einführung in die slawischen Sprachen. Halle, 1961.

T. Brajerski: Jêzik staro-cerkiewno-s³owiañski. Lublin, 1967.

T. F. Czes³aw £apicz: Jêzik staro-cerkiewno- s³owiañski. Toruñ, 1979.

P. Diels: Altkirchenslavische Grammatik I-II. Heidelberg, 1963.

I. Dobrev: Starobã;lgarska gramatika. Teorija na osnovite. Sofija, 1982.

N. M. Elkina: Staroslavjanskij jazyk. Moskva, 1960.

A. I. Gorškov: Staroslavjanskij jazyk. Harkov, 1962.

I. Gãlãbov: Starobãlgarski ezik s uvod v slavjanskoto ezikoznanie. Čast pãrva. Uvod i fonetika. Sofija, 1980.

G. A. Haburgaev: Staroslavjanskij jazyk. Moskva, 1974.

T. A. Ivanova: Staroslavjanskij jazyk. Moskva, 1977.

F. F. Krivčik, N. S. Možejko: Staroslavjanskij jazyk. Minsk, 1974.

J. Kurz: Učebnice jazyka staroslovìnského. Praga, 1969.

T. Lehr-Sp³awiñski, Cz. Bratula: Zarys grammatyki jêzika staro-cerkiewno-s³owiañskiego na tle porównawczym. Wroc³aw, Varšava, Krakov, Gdañsk, 1973.

A. Leskien: Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Heidelberg, 1962.

J. £oœ: Gramatyka staros³owiañska. Lvov, Varšava, Krakov, 1922.

H. Lunt: Old Church Slavonic Grammar. S-Gravenhage, 1968.

A. V. Matveeva-Isaeva: Lekcii po staroslavjanskomu jazyku. Leningrad, 1958.

K. Mirčev: Starobãlgarski ezik. Sofija, 1972.

G. Nandris: Old Church Slavonic Grammar. London, 1965.

N. Radovich: Grammatica dello Slavo ecclesiastico antico. Padova, 1982.

R. Rosenkranz: Historische Laut- und Formenlehre des Altbulgarischen. Heidelberg, 1954.

W. R. Schmalstieg: An Introduction to Old Church Slavic. Columbus, Ohio, 1983.

A. M. Seliščev: Staroslavjanskij jazyk. I-II. Moskva, 1951--52.

S. S³oñski: Gramatyka jêzika staros³owiañskiego (starobu³garskiego). Varšava, 1950.

J. Stanislav: Starosloviensky jazyk. 1--2. Bratislava, 1878--87.

M. F. Stanivs'kyj: Staroslov'jans'ka mova. Kijev, 1983.

N. S. Trubetzkoy: Altkirchenslavische Grammatik. Dunaj, 1968.

H. Trunte: Slovìn'skyi jezyk. Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 30 Lektionen. Zugleich eine Einführung in die slavische Philologie. Band 1. Altkirchenslavisch. München, 1990.

A. Vaillant: Manuel du vieux slave. I-II. Paris, 1964. V ruskem prevodu: Rukovodstvo po staroslavjanskomu jazyku. Moskva, 1952.

N. van Wijk: Geschichte der altkirchenslavischen Sprache. Berlin, Leipzig, 1931. V ruskem prevodu: Istorija staroslavjanskogo jazyka. Moskva, 1957.

R. Večerka: Staroslovìnština. Praga, 1984.

W. Vondrák: Altkirchenslavische Grammatik. Berlin, 1912.

M. Weingart: Rukovìt' jazyka staroslovìnského. I-II. Praga, 1937--38.

Čitanke:

R. Aleksiæ: Čitanka staroslovenskog jezika. Beograd, 1950.

R. Auty: Handbook of Old Church Slavonic. II. Texts and Glossary. London, 1968.

P. Dinekov, K. Kuev, D. Petkanova: Hristomatija po starobãlgarska literatura. Sofija, 1967.

J. Hamm: Staroslavenska čitanka. Zagreb, 1960.

F. V. Mareš: An Anthology of Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin. München, 1979.

S. Nikoliæ: Staroslovenski jezik II. Primeri sa rečnikom. Beograd, 1989.

S. Stojanov, M. Janakiev: Starobãlgarski ezik. Tekstove i rečnik. Sofija, 1976.

A. Vailant: Textes vieux-slaves. Paris, 1968.

V. Vondrák: Církvnìslovanská chrestomatie. Brno, 1925.

M. Weingart, J. Kurz: Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslovìnského. Praga, 1949.

Razen tega vsebujejo čitanke tudi Tomšičeva in Dielsova slovnica ter Leskienov Handbuch.

Slovarji:

F. Miklosich: Lexicon palaeslovenico-graeco-latinum emendatum auctum. Dunaj, 1862--65.

L. Sadnik, R. Aitzetmüller: Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955.

Slovník jazyka staroslovìnského. Praga, izhaja od 1958.

Priročne slovarčke vsebujejo navadno tudi vse čitanke.

Paleografije:

Th. Eckhardt: Azbuka. Versuch einer Einführung in das Studium der slavischen Paläographie. Dunaj, Köln, 1989.

V. Jagiæ: Glagoličeskoe pis'mo. Enciklopedija slavjanskoj filologii 3. Sanktpeterburg, 1911.

J. Vajs: Rukovìt' hlaholské paleografie. Praga, 1932.

V. Štefaniæ: Die glagolitische Kursivschrift. Die Welt der Slaven. X. Wiesbaden, 1965.

P. A. Lavrov: Paleografičeskoe obozrenie kirillovskago pis'ma. Enciklopedija slavjanskoj filologii 4/I. Petrograd, 1915.

E. F. Karskij: Slavjanskaja kirillovskaja paleografija. Leningrad, 1928.

V. N. Ščepkin: Učebnik russkoj paleografii. Moskva, 1918.


Slovenski knjižni jezik I

Zvrstnost, Glasoslovje s pravorečjem, Pravopis, Oblikoslovje

LetnikŠifra Učitelj PS VP SV SkupinObveznosti Skupaj z
1. vsi

1. vsi

1. vsi

1076

3076

1077

Erika Kržišnik

Eirka Kržišnik

Marko Stabej

30

-

-

-

15

-

-

-

15

30

-

-

-

15

-

-

-

15

1

1

4

pog. izp.

2 kol.

SJ

Uvod: Seznanitev z ustrojem, delovanjem in družbenimi razsežnostmi slovenskega jezika. Pojem jezik, slovenski jezik. Ravninska zgradba jezikovnega sestava. Jezik in besedilo. Osnovni pojmi iz pragmatike. Osnovni pojmi zvrstnosti. Osnovni pojmi iz pragmatike.

Glasoslovje: Seznanitev s sistemsko urejenostjo jezika na glasoslovni ravnini; oblikovanje zavesti o vlogi glasovnih prvin pri sporočanju. Splošna fonetika -- glasovi po izgovornih in slušnih značilnostih. Fonetika in fonologija. Glasoslovni sestavi, razvrstitev in zveze fonemov, zlog. Osnove slovenske prozodije. Osnove stavčne in besedilne fonetike.

Oblikoslovje: Sistemska urejenost jezika na oblikoslovni ravnini. Predstavitev morfematike. Umestitev predmeta v jezikovni sistem. Pojem morfema. Pomen slovničnih morfemov, oblikoslovne kategorije. Besedne vrste v razmerju do stavčnih členov. Oblikoslovna paradigmatika. Stilistika oblikoslovnih prvin.

Pravopis in pravorečje: Jezikovnosistemska utemeljitev knjižnojezikovne norme. Zgodovinski pregled razumevanja pravopisno-pravorečnih vprašanj. Povezava teh vprašanj z ravninami jezikovnega sistema. Razmerja: govor -- pisava -- govor. Naglas in poudarek. Jezikovna kultura.

Znotraj jezikoslovja je predmet del opisa jezikovnega sistema in se tako povezuje z opisi drugih ravnin. Je temelj jezikovne kulture -- ustnega in pisnega izražanja -- in temelj študija tujih jezikov. Možnost uporabe v foniatriji in drugih medicinskih vedah in v logopediji.

Literatura:

Zvrstnost:

  1. Kunst-Gnamuš: Razlika med znanstvenim in ideološkim govorom s stališča pragmatičnega jezikoslovja. Slovenski jezik v znanosti 2. 1989, 25--34.

E. Kržišnik-Kolšek: Revijalni tip poljudnoznanstvenega besedila. Slovenski jezik v znanosti 1. 1986, 59--70.

B. Pogorelec: Znanstveno besedilo, njegove jezikoslovne prvine in slog. Slovenski jezik v znanosti 1. 1986, 11--22.

M. Križaj-Ortar, M. Bešter, E. Kržišnik: Pouk slovenščine malo drugače. M. Križaj-Ortar, M. Bešter, E. Kržišnik: Pouk slovenščine malo drugače, Trzin 1994, 7--10.

J. Toporišič: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 11976,21984, 31991. 10--30.

--- --- Enciklopedija slovenskega jezika. CZ, 1992.

--- --- Pojmovanja in poimenovanja za pojave zvrstnosti slovenskega jezika. SR 25 (1977). 387--406.

B. Pogorelec: Vprašanja govorjenega jezika. Jezikovni pogovori I. CZ, 1965. 132--156.

J. Dular: Zvrstnost slovenskega jezika. Informativni zbornik SSJLK 1974. 57--74.

V. Gjurin: Sleng, žargon in argo. SR 1974. 65--81.

O. Kunst-Gnamuš: Razlika med znanstvenim in ideološkim govorom s stališča pragmatičnega jezikoslovja. Slovenski jezik v znanosti, 1. 1986. 25--34.

E. Kržišnik-Kolšek: Razvijalni tip poljudnoznanstvenega besedila. Slovenski jezik v znanosti, 1. 1986. 59--70.

B. Pogorelec: Znanstveno besedilo, njegove jezikoslovne prvine in slog. Slovenski jezik v znanosti, 1. 1986. 11--22.

Slovenski pravopis I. DZS, 11990, 31994, 129--132.

M. Križaj-Ortar in M. Bešter: Teoretična izhodišča pragmatičnega jezikoslovja. M. Bešter idr.: Pouk slovenščine malo drugače. Trzin, 1994. 7--10.

Učbeniki za slovenski jezik v osnovni in srednji šoli (upoštevaj tudi pri drugih predmetih).

Glasoslovje s pravorečjem:

J. Toporišič: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 11976,21984, 31991, 31--88.

--- --- Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika. Maribor: Obzorja, 1978.

--- --- Enciklopedija slovenskega jezika. CZ, 1992.

Načrt pravil za novi slovenski pravopis. DZS, SAZU, 1981.

Slovenski pravopis I. DZS, 11990, 31994. 73--90.

M. Rupel: Slovensko pravorečje. DZS, 1946.

SSKJ I (Uvod). DZS, SAZU, 1970.

M. Križaj-Ortar: Soglasniška nasprotja v slovenskem knjižnem jeziku v skladu s Trubeckojevo teorijo. SR 1984. 93--105.

Pravopis:

E. Kržišnik: Pravopis v slovenski državi in slovenskem jezikoslovju. Slava VI (1992/93), št. 1, 8--17.

Slovenski pravopis I. DZS, 11990, 31994.

Načrt pravil za novi slovenski pravopis. DZS, SAZU, 1981.

Oblikoslovje:

J. Toporišič: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 11976,21984, 31991. 175--404.

--- --- Enciklopedija slovenskega jezika. CZ, 1992.

--- --- Besednovrstna vprašanja slovenskega knjižnega jezika. JiS 1974/75. 33--39.

--- --- Esej o slovenskih besednih vrstah. JiS 1974/75. 295--305.

S. Škrabec: Prinesek k nauku o časih v naši slovenščini. Cvetje 1887, 2 b-c.

A. Vidovič-Muha: Zaimenske besede. SSJLK 1979, 65--97.

--- --- Merila pomenske delitve nezaimenske besede. SR 1978, 253--276.

--- --- Pomenske in slovnične lastnosti nekaterih količinskih izrazov. SR 1981, 19--42.

I. Černelič-Kozlevčar: O pomenskih kategorijah samostalnika v povedkovi rabi. JiS 1968, 11--15.

Slovenski pravopis I. DZS, 11990, 31994, 91--111.


Slovenski knjižni jezik II

Skladnja, Sporočanje

LetnikŠifra UčiteljP SVP SVSkupin Obveznosti
2. vsi

2. vsi

1104

1105

Martina Križaj-Ortar

Martina Križaj-Ortar

30

-

-

-

-

30

30

-

-

-

-

30

1

4

pog. izpit

2 kol., refer.

Skladnja: Spoznavanje vloge skladnje pri upovedovalnem postopku v luči sodobne jezikoslovne teorije. Predmet skladnje. Strukturna in povedna skladnja. Pojem pomenske podstave povedi (propozicija) in njene prvine. Stavek. Tipologija stavka. Stavčni členi. Poved (eno-, večstavčna poved). Besedni red. Prozodične lastnosti povedi (stavčna fonetika). Prvine nadpovedne skladnje. Skladenjska sinonimika s stilistiko.

Sporočanje: Spoznavanje osnov besediloslovja glede na sporočanjsko funkcijo. Nastajanje sporočila (sporočanjski model). Osnove besediloslovja. Parajezikovna sredstva pri sporočanju. Osnovni postopki pri oblikovanju besedil (opisovanje itd., širjenje, skrčevanje).

Znotraj jezikoslovja se povezuje z opisi vseh jezikovnosistemskih ravnin. Je temelj jezikovne kulture in izhodišče za študij tujih jezikov. Posega na vsa področja na jezikovno izražanje vezanih intelektualnih dejavnosti.

Literatura:

Skladnja:

J. Toporišič: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 1976, 1984, 418--545.

--- --- Nova slovenska skladnja. DZS, 1982.

--- --- Enciklopedija slovenskega jezika. CZ, 1992.

A. Breznik: Slovenska slovnica, 1916, 1934.

J. Dular, B. Pogorelec, R. Kirn, M. Kolar: Slovenski jezik I, II.

T. Korošec (J. Dular): Slovenski jezik III, 25--42.

J. Dular: Priglagolska vezava v slovenščini 20. stol. Doktorska disertacija. 1982.

--- --- Združena vezava v desni vezljivosti slovenskega glagola. JiS 1983/84, 289---293.

--- --- Napovedljivost vezave iz morfemske sestave glagolov. SR1983, 281--287.

J. Orešnik: O desnem prilastku v slovenščini. JiS 1984/85, 242--243.

A. Vidovič-Muha: Pomenske in slovnične lastnosti nekaterih količinskih izrazov. SR 1981, 19--42.

M. Križaj-Ortar: O samostalniškem prilastku v imenovalniku. JiS1984/85, 82--85.

--- --- Vezljivost: iz pomena v izraz, SSJLK ZP 26 (1990), 129--140.

B. Pogorelec: Dopolnilnik (povedkov prilastek) v slovenski skladnji. Linguistica 1972, 313--327.

--- --- Dopolnilnik (povedkov) v slovenski skladnji. JiS 1974/75, 120--122.

O. Kunst-Gnamuš: Pomenska sestava povedi. PI, 1981.

J. Orešnik: Udeleženske vloge v slovenščini. SAZU, 1992.

Sporočanje:

J. Toporišič: SKJ 1--3. Maribor: Obzorja, 1965, 1966, 1967.

J. Toporišič, V. Gjurin: Slovenska zvrstna besedila. FF, 1981.

S. Trdina: Besedna umetnost. MK, 1971.

B. Urbančič: O jezikovni kulturi. CZ, 1973; Delavska enotnost, 1987. Poglavji: Nekateri kriteriji pravilnosti, 97--115; Življenjski ritem v jeziku, 50--57.

M. Kolar, B. Pogorelec: Slovenski jezik I, 163--179.

--- --- Slovenski jezik II, 119--138.

J. Dular, T. Korošec: Slovenski jezik III, 63--83.

--- --- Slovenski jezik IV, 80--111.

J. Toporišič: Sporočanje. JiS 1982/83, 308--313.

J. Dular: Kakovostna, kolikostna in hierarhična razmerja med izraznimi prvinami v publicističnih besedilih. SR 1977, 55--67.

T. Korošec: Izpustni časopisni naslovi. SR 1990, 341--349.

--- --- Časopisni nadnaslovi v sodobnih slovesnskih dnevnikih. SR 1990, 209--219.

--- --- Dogodek in vest. SR 1986, 147--158.

--- --- Zastrti časopisni naslovi. JiS 1987/88, 137--143.

J. Toporišič: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 11976,21984, 31991, 593--637.

--- --- Enciklopedija slovenskega jezika. CZ, 1992.

--- --- Slovenski knjižni jezik 1--4. Maribor: Obzorja, 1965, 1966, 1967, 1970; 1: 201--229, 2: 171--205, 3: 203--220, 4: 201--211.

--- --- Sporočanje. JiS 1982/83, 308--313.

Slovenski jezik in sporočanje, 1. Maribor: Obzorja, 1994.

Slovenski jezik in sporočanje, 2. Maribor: Obzorja, 1996.

M. Košir: Mladi novinar, pomaga lastna glava. MK, 1987.

--- --- Nastavki za teorijo novinarskih vrst. DZS, 1988.

O. Kunst Gnamuš: Govorno dejanje -- družbeno dejanje. PI, 1983.

--- --- Sporazumevanje in spoznavanje jezika. DZS, 1992.

Seznanjenost s katerim delom jezikovnega kotičkarstva:

J. Gradišnik: Slovenščina za vsakogar. CZ, 1974.

--- --- Še znamo slovensko? Celje: Mohorjeva družba, 1981.

T. Korošec: Pet minut za boljši jezik. DZS, 1972. Jezikovno razsodišče 1980--1982. Trst, Celovec, 1984.

V. Gjurin: Slovenščina zdaj! Art agencija, 1991.

J. Sršen: Jezik naš vsakdanji. Gospodarski vestnik, 1992.


Slovenski knjižni jezik III

Besedotvorje, Besedoslovje s frazeologijo

LetnikŠifra UčiteljP SVP SVSkupin Obveznosti
3. vsi

3. vsi

3. np (D in E)

1142

1143

1144

Vidovič Muha

Vidovič-Muha

Vojko Gorjanc

30

-

-

-

15

-

-

-

-

30

-

-

-

15

-

-

-

30

1

1

1

pog. izpit

2 kol., ref.

Besedotvorje: Teorija (skladenjskega) besedotvorja utrdi spoznanje o dialektičnem razmerju (pomenskih) ravnin jezikovne zgradbe. Besedoslovje s frazeologijo: Spoznavanje pomenskih sestavin odpira po eni strani možnost razumevanja vzročno-posledične zveze med mišljenjem in jezikom, po drugi pa razumevanja znotrajjezikovnih in medjezikovnih pomenskih pojavnosti. Predmet uzavešča dinamiko in izrazne razsežnosti slovenskega jezika.

Umestitev besedotvorja v jezikovni sistem. Besedotvorni postopek po besedotvornih vrstah. Inventar obrazil, njihova razvrstitev glede na besedotvorni pomen. Slogovna vrednost in živost besedotvornih vrst. Prozodične lastnosti tvorjenke. Besedoslovje s frazeologijo: Izrazna, funkcijska in pomenska definicija besede. Ločitev med stalno in aktualizirano besedno zvezo. Predstavitev opomenjevalnega postopka. Medjezikovna in znotrajjezikovna uporabnost pomenskih sestavin -- tudi z normativnega (pravopisnega) vidika. Besede, besedne zveze s stališča zvrstne in slogovne členjenosti.

Znotraj jezikoslovja je predmet v neposredni zvezi z morfematiko in skladnjo, na normativni ravni s pravopisom, posredno pa z ustreznimi poglavji zgodovinske slovnice in dialektologije. Temelj študija tujih jezikov. S teorijo pomenskih sestavin sega na področje semiotike, tudi psihologije in družboslovja.

Literatura:

Besedotvorje:

J. Toporišič: Besedotvorje. Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 1976, 1984, 1991. 109--174.

--- --- Teorija besedotvornega algoritma. SR 28, 1980, 163--179.

--- --- Sestavljenke in izpeljanke iz predložno/proklitične podstave. SR 1973, 105--112.

--- --- Pomenske skupine samostalniških zloženk. SR 39 (1991), 301--316.

--- --- Enciklopedija slovenskega jezika. CZ, 1992.

A. Vidovič-Muha: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk. ZIFF, Partizanska knjiga, 1988, zlasti 7--50, 175--185.

--- --- Pomenske skupine nekakovostnih izpeljanih pridevnikov. SR 29, 1981, 19--42.

--- --- Skladenjska tipologija zloženk slovenskega knjižnega jezika (ob kontrastivni naslonitvi na nemške zloženke). SR 36, 1988, 181--193.

--- --- Zloženke s pomenom lastnosti delov organizma. SR 31, 1983, 359--347.

--- --- Pridevniški sklopi v Cankarjevih črticah. JiS 21, 1975/76, 250--254.

A. Vidovič-Muha: Glagolske sestavljenke - njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (Z normativnim nemško-slovenskim vidikom), SR 41, 1993, 161--193.

--- --- Besedotvorna tipologija "novoslovenskega" gradiva pri Miklošiču. Obdobja 13 = Miklošičev zbornik. 1992. 173--193.

--- --- Nadaljevanka o slovenski besedotvorni teoriji. SR 39, 1991, 101--114.

--- --- Dva tipološka zgleda normativne vrednosti slovenske besedotvorne morfematike. Jêzyki s³owianskie. Opole, 1995. 153--166.

B. Pogorelec: Brezpomemben : nepomemben -- izpeljanke in sestavjenke. JiS 1970/71, 224--228.

A. Breznik: Zloženke v slovenščini. Zbornik AZU II 1944, 5--76.

A. Bajec: O pridevniških obrazilih -in in -ov. SR 1950, 421--428.

M. Orožen: O metodi besedotvornih raziskovanj v poljski lingvistiki. JiS 1962/63, 125--128.

M. Orožen: Besedotvorne pomenaske kategorije knjižnih besedil v začetku 19. stoletja. SSJLK XVII, 1980, 25--33.

J. Meze: O abstraktih iz pridevnikov. R SAZU 5, 1959, 32--45.

F. Levstik: Napake slovenskega pisanja. ZD 6, 1956.

Slovenski pravopis I. DZS, 11990, 31994, 113--126.

Besedoslovje:

J. Toporišič: O strukturalnem določanju besednih pomenov. Linguistica 1980. 151--167.

--- --- Strukturalno pomenoslovje besed, SSJLK 17 (1981). 95--112.

--- --- Enciklopedija slovenskega jezika. CZ, 1992.

--- --- Slovenska slovnica. Besedoslovje. 89--108.

--- --- Slovenski knjižni jezik 4, 1970. 131--140.

--- --- K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. JiS1973/74. 273--279.

--- --- Vsebinska podstava primerjalnih frazeologemov v slovenskih zbirkah pregovorov in rekov. SSJLK 21 (1985). 31--46.

SSKJ I, 1970, zlasti XVIII-XXII, SSKJ II, 1975, gesla biti, delati, mrtev, globok (SSKJ I), jutri.

J. Orešnik: Formalizacija semantičnih definicij najmanjših jezikovnih enot s pomenom. Problemi semantike, sintakse in obravnave tekstov. IJS 1972. 37--46.

--- --- Formalizacija stavčnih pomenov. Problemi semantike, sintakse in obravnave tekstov. IJS 1972. 22--37.

A. Vidovič-Muha: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk. ZIFF, Partizanska knjiga, 1988. 7--50, 175--185.

--- --- Besedni pomen in njegova stilistika. SSJLK XXII, 1986. 79--93.

--- --- Kategorizacija in stilna opredelitev ozko knjižne leksike. SSJLK VIII, 1972. 35--52.

--- --- Razmerja med leksemi. Julija Balint, Slovar slovenskih homonimov. ZIFF, 1997.

T. Korošec: Razslojenost slovenskega besedišča. SSJLK1974. 75--91.

A. Bajec: Sprehodi po slovenskem besedišču. JiS 1955/56. 172--175,235--237.

A. Breznik: Kako besede izgubljamo. Življenje besed. Maribor, 1967. 75--81.

--- --- Rodbinski priimki iz starih svetniških imen. Življenje besed. Maribor, 1967. 259--269.

F. Bezlaj: Slovensko imenoslovje. JiS 1961/62. 130--135.

B. Urbančič: Besede z več pomeni in zahteva po jasnem izražanju. JiS 1963/64. 47--50.

B. Vodušek: Pripombe k slovenskemu pravopisu. Novi svet 5, 1950. 947--953, 1045--1052, 1147--1152.

A. Vidovič-Muha: Pomenske skupine nekakovostnih izpeljanih pridevnikov. SR 1981. 19--42.

--- --- Slovnična obvestilnost Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Zbornik Slavističnega društva Slovenije. 1993. 35--51.

--- --- Aktualnost Pleteršnikovih slovaropisnh načel. SSJLK 30. 1994. 117--128.

--- --- Temeljne prvine zasnove Pleteršnikovega slovarja. SR 43 (1995), 4. 459--469.

Ada Vidovič-Muha: Normativnost v slovar ujete slovenske besede. Naši razgledi 41 (1992), št. 1. 10--11.

--- --- Jezikovnosistemske lastnosti strokovnih besednih zvez. SSJLK XXIV, 1988. 83--95.

--- --- Slovnična obvestilnost Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Zbornik referatov z zborovanja SDS. 1994.

Frazeologija:

J. Pavlica: Frazeološki slovar v petih jezikih. DZS, 1960.

F. Bezlaj: Vloga kalkov v slovenščini. JiS 1959/60. 140--143.

S. Suhadolnik: Frazeološki slovar v petih jezikih. JiS 1961/61. 200--205.

V. Majdič: Frazeologija. NR 1970, št. 5.

M. Rode: Semantični odnosi v frazeologiji. SR 1975. 439--442.

E. Kržišnik: Frazeološko gradivo v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Slava 1987/88. 143--162.

A. Bajec: Kako je rastel naš jezik. Slovenski poročevalec XII, 1951.

Slovenski pravopis I. DZS, 11990, 31994, 132--138.

E. Kržišnik: Frazeologija v slovenskem časopisju v dveh prelomnih obdobjih. Jêzyki s³owiañskie 1945--1995. Opole 1995. 217--226.

--- --- Frazeologija v slovenskem časopisju štiri leta po osamosvojitvi. Jezik in čas. ZIFF 1996. 175--191.

--- --- Frazeologija v slovenskem časopisju. SSJLK 27, 1991. 89--98.

Neobvezna literatura:

N. M. Šanskij: Frazeologija sovremennogo russkogo jazyka. Moskva, 1963.

W. Fleischer: Phraseologie der deutschen Gegenwarstsprache. Leipzig, 1982.

Aktuelle Probleme der Phraseologie. Symposium 27.-29. 9. 1984 in Zürich, Züricher germanistische Studien 9 (1986).


Slovenski knjižni jezik IV

LetnikŠifra UčiteljP SVP SVSkupin Obveznosti
4. vsi

4. vsi

4. E np

1155

1156

3154

Marko Stabej

Marko Stabej

Vojko Gorjanc

30

-

-

-

15

-

-

-

-

30

-

-

-

15

-

-

-

30

1

1

1

test in dipl. izpit

Sociolingvistika (družbenostno jezikoslovje), Jezikovna politika in kultura

Sociolingvistika: Seznanitev s temeljno predstavo o družbenih razsežnostih jezikov nasploh, še posebej v slovenskem narodnem prostoru, tudi glede na zgodovinske okoliščine, in z vlogo in pomenom jezika v življenju posameznika in narodne skupnosti. Seznanitev z možnimi posledicami večnarodnega sožitja za slovenski jezik.

Definicija sociolingvistike (družbenostnega jezikoslovja) kot mejnega jezikoslovnega področja med znakovnimi in družbenimi vedami. Sopostavitev splošnih jezikovnih in družbenih pojmov ob slovenskem gradivu: jezikovna skupnost, jezikovna variantnost (glede na govorni položaj), jezikovne navade, jezikovna norma in kultura; narodna/državna skupnost, družbene skupine, vpliv družbenih dejavnikov na izoblikovanje vrednostnih meril za jezikovno delovanje. Jezik in narodna identiteta. Prostorsko in socialno jezikoslovje (narodni jezik, regionalni jezik, dialekt, idiolekt). Socialne variante. Jeziki interesnih skupin. Govorni, pisni jezik. Materinščina. Jeziki v stiku. Svetovni in nesvetovni jeziki. Enojezičnost, dvojezičnost, bilingvizem, diglosija. Makro- in mikrosociolingvistika. Metodologija raziskav (vprašalniki, vrednotenje podatkov).

Jezikovna politika: Seznanitev s temelji aktualne jezikovne politike. Cilji in metode njenega izvajanja. Ustavni položaj slovenskega jezika in jezikovna praksa. Boj za pravice jezika slovenskih manjšin. Slovenščina v javnosti.

Jezikovna kultura: Seznanitev z vprašanji jezikovne kulture v razvojnem preseku in glede na današnje stanje. Zgodovina prizadevanj za uradno uveljavitev slovenščine po letu 1848 in od 1918 do danes. Posebna prizadevanja za sporočilno in izrazno kulturo Slovencev. Institucionalna skrb, učinek jezikovnih priročnikov in njih popularizacije. Terensko delo: vsaj en teden v zamejstvu in ena študijska ekskurzija pri vseh treh slovenskih skupnostih z manjšinskim statusom.

Literatura:

Sociolingvistika:

J. Toporišič: Družbenost slovenskega jezika. DZS, 1991.

--- --- Dvojezičnost in problemi slovensko govorečih manjšin. Vzgoja in izobraževanje v večjezičnem okolju. Trst, 1990, 83--90.

--- --- Slovenščina kot jezik samostojne države. Jezik tako in drugače, Uporabno jezikoslovje 1993, 18--40.

--- --- Enciklopedija slovenskega jezika. CZ, 1992.

T. Korošec, J. Dular: Slovenski jezik 4. Družboslovno jezikoslovje. Maribor, 1985, 42--79.

Članki iz zbornika SSJLK XXI, 1985:

A. Neæak-Lük: Perspektiva razvoja dvojezičnosti na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji, 21--29.

J. Dular: Vzorci pogovora v dvojezični družbi, 63--77.

F. Jakopin: Vprašanje dvojezičnosti v zgodovini slovenskih imen, 17--29.

B. Pogorelec: Socioliongvistični problemi slovenske etične skupnosti v Italiji. AMTP, 179--193.

--- --- Položaj slovenskega jezika med NOB in razvoj vojaškega, političnega in uradovalnega jezika. SSJLK ZP 21 (1985), 5--17.

Zbornik Dvojezičnost -- individualne in družbene razsežnosti. 1984. (B. Pogorelec: K vprašanju bilingvizma in diglosije iz slovenske izkušnje, 67--73. Gl. tudi NR 1984.)

A. Isačenko: O večjezičnosti. SJ 1938, 113--118.

Ž. Gruden: Prispevek k spoznavanju jezikovne situacije tržaških Slovencev. JiS 1976--77, 72--79.

E. Susič, D. Sedmak: Tiha asimilacija. Slovenci v zamejstvu. Trst: ZTT, 1983.

Neobvezna literatura:

J. Toporišič: Die slowenische Schriftsprache des 20. Jahrhunderts. Die Welt der Slaven XXXVIII/1 (1993), 137--160.

U. Weinreich: Languages in Contact. New York, 1953. (Tudi Haag-Mouton, 1973.)

--- --- Sprachen in Kontakt. München, 1977.

A. F. Fishman: The Sociology of Languages. Rowley, 1972.

--- --- Sociologija jezika. Sarajevo, 1978.

R. Bugarski: Jezik i lingvistika. Beograd: Nolit, 1972.

--- --- Jezik u društvu. Beograd, 1986.

A. D. Švejcer: Sovremennaja sociolingvistika. Moskva, 1977.

M. Radovanoviæ: Sociolingvistika. Novi Sad, 1986.

J. J. Gumperz: Theory and Method in Pluriglossia. The Interpretive Analysis of Language usage. Aspetti metodologici e teorici nello studio del plurilinguismo nei teritori dell'Alpe-Adria (AMTP). Videm, 1990, 33--39.

W. K. Dressler: Kompetenz und Performanz in zweisprachigen Gebieten. AMTP. 67--77.

E. Prunč: Zum Problem der Typologie und der lexicographischen Erfassung des Lehngutes in bilingualen Gebieten. AMTP. 143--154.

G. Francescato, M. Ivašič: La comunita za Slovena in Italia: aspetti di una situazione bilingue. Cladil, 1975.

--- --- Il bilingue isolato. Studii sul bilinguismo infantile, 1981.

Jezikovna politika in kultura:

J. Vidmar: Kulturni problemi slovenstva. 1932.

Okrogla miza Slovenščina v javnosti. JiS 1977/78, št. 6. --- Zbornik Slovenščina v javnosti. Portorož, 1979. Gradivo in sporočila. 1983.

J. Toporišič: SKJ 3, 1966 in SKJ 4, 1970.

--- --- O Urbančičevi jezikovni kulturi. SR 1977, 359--371.

J. Toporišič: Slovenski knjižni jezik 3, 1967 (7--39), in 4, 1970 (7--33).

--- --- Družbenost slovenskega jezika. DZS, 1991.

--- --- Enciklopedija slovenskega jezika. CZ, 1992.

B. Pogorelec: Družbeni vidiki slovenskega jezika. TiP 9, 1977.

--- --- Sociolingvistični vidiki Trubarjevega jezika. Odsevi reformacijskega gibanja v dokumentih Arhiva SR Slovenije. Publikacije Arhiva SR Slovenije. 1987, 14--21.

B. Urbančič: O jezikovni kulturi. 1973.

B. Zupančič: Za višjo jezikovno kulturo. Kultura včeraj in danes. 1979.

Zbornik Jezik na odru, jezik v filmu. Knjižnica MGL, 1983.

Povejmo naravnost. 1985.

Jezikovno razsodišče (1980--1982), 1984 (družbenostnojezikoslovni sestavki).

Neobvezna literatura:

D. Škiljan: Jezička politika. Zagreb: Naprijed, 1988.

R. Wodak, F. Meuz: Die Sprache in der Politik, Politik in der Sprache. Disertacije in razprave 24, Drava, 1990.

Besediloslovje s pragmatiko

Predmet zaokroženje predstave o razmerju med jezikovnim sestavom in pojmovanjem jezikovnega delovanja. Seznanitev z osnovnimi pojmi in metodo pragmatike in s teorijami besedilnega jezikoslovja (tekstne lingvistike) ob razčlenjevanju zapletenejših (zlasti umetnostnih) besedil.

Vsebina: Govorno dejanje (ustno in pisno). Izrazni, vplivanjski, učinkovalni dej (lokucija, ilokucija, perlokucija). Govorni položaj in govorno dejanje. Osnovna dialožnost govornega dejanja. Definiranje besedilnega jezikoslovja. Jezikoslovno pojmovanje nadpovednih razmerij. Vrste besedil. Jezikovna (slovnična) sredstva besedilne povezanosti. Vrste tematske razvrščenosti (npr. glede na funkcijsko perspektivo povedi). Besedilna pragmatika. Prepletanje besednih in nebesednih sestavin sporočila. Formalizacija besedilnih tipov (stalnih oblik sporočanja). Umetnostno besedilo.

Literatura:

J. Dular in T. Korošec: Slovenski jezik 3. 1983, 63--83.

--- --- Slovenski jezik 4. 1985, 7--50.

J. Toporišič in V. Gjurin: Zvrstna besedila slovenskega jezika. FF, 1981.

J. Toporišič: Slovenska slovnica. Maribor, 1984, 591--730.

--- --- Stilna vrednost glasovnih variant slovenskega knjižnega jezika. Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika. Maribor, 1978, 173--178.

--- --- O stilni rabi naglasnega mesta.

--- --- Stilna zaznamovanost pri naglasu. Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika. Maribor, 1978, 310--314 in 315--327.

--- --- Stilnost oblikoslovnih kategorij slovenskega knjižnega jezika. SR 1974, 245--262.

--- --- Stilistika skladenjskih pojavov. SR 1976, 29--38.

J. Dular: Odstavek kot predmet slovenističnega raziskovanja. SSJLK 1984, 321--336.

O. Kunst-Gnamuš: Od oblike prek pomena do smisla besedila. JiS1985/86, 267--275.

M. Bešter: Vplivanjska vloga v besedilih partizanske publicistike. SR 38, 1990, 233--252.

H. Jug-Kranjec: O pomenski in stilni vlogi besednega reda pri oblikovanju sporočilne perspektive povedi. JiS 1981/82, 37--42.

--- --- Trije načini zgodovinske stilizacije v romanu Bogovec Jernej. SR 39, 1991, 85--100.

B. Pogorelec: Vloga oblike za razumevanje smisla v Cankarjevi prozi. JiS 1990/91, 133--147.

--- --- Pogled na slogovno podobo baročnega besedila. Obdobja 9, 349--356.

--- --- Ivan Cankar -- vozlišče razvoja slovenske besedne umetnosti. SSJLK 12, 1976.

--- --- O dveh značilnostih Cankarjevega sloga. Zbornik Simpozij o Ivanu Cankarju 1976. SM, 1977.

T. Sajovic: Jezikovnostilistična raziskava baroka na Slovenskem (Svetokriški in Rogerij). Obdobja 9, 1989, 349--365.

A. Ocvirk: Novi pogledi na pesniški stil. NS 1951.

J. Toporišič: SKJ 3 in 4, 1967 in 1970; 3: 41--94, 4: 35--60.

--- --- Enciklopedija slovenskega jezika. CZ, 1992.

--- --- Pojmovanja in izrazje slovenskega besediloslovja (V priročnikih za /srednje/ šole). SSJLK 29 (1993), 5--14.

A. Vidovič-Muha: Breznikov jezikoslovni nazor v njegovi razpravi o besednem redu. SR 1993, 497--507.

R. A. de Beaugrande in W. U. Dressler: Uvod v besediloslovje. Park, 1992.

Neobvezna literatura:

T. A. van Dijk: Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. London, New York: Longman, 1977.

G. Leech: The Principles of Pragmatics, 1983.

E. Werlich: Typologie der Texte, 1979.

K. Brinker: Linguistische Textanalyse. Berlin, 1985.

F. Daneš: Probleme der Textgrammatik. Berlin, 1976.

--- --- Vìta a text.


Zgodovina slovenskega knjižnega jezika

LetnikŠifra UčiteljP SVP SVSkupin Obveznosti
2. vsi

2. vsi

2. E.

1111

1112

1113

Jože Toporišič

Jože Toporišič

Marko Stabej

15

-

-

-

15

15

-

-

-

15

-

-

-

15

15

-

-

-

1

1

1

pog. izpit

2 kol.

Namen predmeta: S spoznavanjem deleža nejezikovnih (družbenih in zgodovinskih) dejavnikov se oblikuje pogled na družbeno povezovalno vlogo knjižnega jezika v preteklosti in danes in ustvarja podlago za oblikovanje jezikovne in narodne identitete.

Vsebina: Metodologija raziskav zgodovine knjižnega jezika. Temeljni pojmi. Periodizacija razvoja slovenskega knjižnega jezika. Družbeni in zgodovinski dejavniki razvoja po posameznih obdobij. Boj za slovenščino v javnosti. Glavni viri (besedila, sporočila o rabi). Razvojni mejniki in osnovni dejavniki razvoja. Temeljne preobrazbene lastnosti v jezikovnem sestavu (po ravninah), razvoj pisave. Razvoj besedišča, posebej terminologije. Razvoj zvrstnosti. Slogovni razvoj besedila (pojem časovnih slogov in glavne lastnosti posameznih obdobij). Jezikovni pogledi slovenskih besednih ustvarjalcev. Pregledno: jezikovni priročniki (slovnice in slovarji).

Pri seminarskem delu predmeta se slušatelji z lastnim študijskem deležem globlje spoznajo z obstoječo literaturo in pridobivajo osnove kritičnega razumevanja zgodovine slovenskega knjižnega jezika (deloma tudi v primerjavi z drugami zgodovinami knjižnih jezikov) in si pridobijo osnove za lastno delo. Vsebina: Globlja seminarska obravnava izbranega obdobja ali posameznega problema v razvoju (npr. razvoja posamezne funkcijske zvrsti, razvoja govorne norme knjižnega jazika, terminologije ipd.)

Literatura:

A. Breznik: Življenje besed. Maribor: Glotta, 1967.

A. Bajec: Kako je rastel naš jezik. Slovenski poročevalec XII, 1951.

F. Tomšič: Razvoj slovenskega knjižnega jezika. ZSS I. SM, 1956.

B. Vodušek: Za preureditev nazora v jeziku. Krog 1933, 66--67.

J. Toporišič, V. Gjurin: Slovenska zvrstna besedila. FF, 1981.

I. Prijatelj: Borba za individualnost slovenskega knjižnega jezika. Slavistično društvo, 1937.

J. Rigler: Začetki slovenskega knjižnega jezika. SAZU, 1968, 9--16, 100--110, 232--240.

--- --- Osnove Trubarjevega jezika. JiS 1965, 161--171. (Tudi v: Razprave o slovenskem jeziku (RSJ). SM, 1986, 40--47.)

Jakob Rigler: Jezikovnokulturna orientacija Štajercev v starejših obdobjih. RSJ, 65--94.

--- --- Register v Dalmatinovi Bibliji. RSJ, 48--51.

J. Toporišič: Potreti, razgledi, presoje. Maribor: Obzorja, 1987, 11--214.

--- --- Teorija in praksa slovenskega knjižnega jezika v drugi pol. 19. stoletja. SR 1984, 437--456.

--- --- Kopitar-Prešeren-Čop. Obdobja 2, 1980, 389--408.

--- --- Bohoričica 16. stoletja. Obdobja 6, 1984, 271--305.

--- --- Bohoričica 17. in prve polovice 18. stoletja. Obdobja 9, 1988, 233--252.

--- --- Prva slovenska izdaja Brižinskih spomenikov. Obdobja 10, 1989, 11--34.

--- --- Oblikoslovje v Bohoričevih Zimskih uricah. SSJLK XX, 1984.

--- --- Prva slovenska skladnja. SR 1984, 159--182.

--- --- Gutsmanova skladnja. SR 1985, 137--151.

--- --- Gutsmanova slovnica. Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 13, 1984, 209--227.

--- --- Slovnica ali Slovenja jezikovna knjiga 1758. WSA 22, 1988, 227--236.

--- --- SKJ I, 1965, 52--59. SKJ II, 1966, 7--82. SKJ III, 1967, 7--40. SKJ IV, 7--33.

--- --- Knjižni jezik. Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 1984, 687--728.

--- --- Jezik slovenački. Historija. EJ IV, 1960.

--- --- Delež Koroške pri procesu ustaljevanja slovenskega knjižnega jezika v 19. stol. SSJLK IX, 1973, 71--81.

B. Pogorelec: Pomen starogorskega spomenika za zgodovino slovenskega knjižnega jezika. JiS 1973/74, 204--211.

--- --- Slovenski knjižni jezik v Beneški Sloveniji. Govor, jezik in besedno ustvarjanje v Beneški Sloveniji. Trst, 1977, 93--113.

--- --- Slovenski jezik, jezikovna politika in praksa. SSJLK XV, 1979, 3--29.

--- --- Štiristo let Bohoričeve slovnice. JiS 1983/84, 210--216.

--- --- Novi pogledi na slovenski jezik 16. stol. Protestantizem pri Slovencih. Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 13, 1984, 81--208.

--- --- Dalmatinovo besedilo med skladnjo in retorično figuro in Bohoričeva gramatična norma. Obdobja 6, 473--496.

--- --- Skladnja pri Dalmatinu in Bohoriču. SSJLK XX, 223--248.

--- --- Sociolingvistični vidiki Trubarjevega jezika. Odsevi reformacijskega gibanja v dokumentih Arhiva SR Slovenije. Publikacije Arhiva SR Slovenije, 1987, 14--21.

--- --- Zvrstna in slogovna razčlenjenost slovenskega knjižnega jezika v obdobjih pred Prešernom. Makedonski jazik XXXII--XXXIII, 1981--1982. Skopje, 1982, 591--601.

--- --- Položaj slovenskega jezika med NOB in razvoj vojaškega, političnega in uradovalnega jezika. SSJLK 1985, 5--29.

--- --- Nastajanje slovenskega knjižnega jezika od začetkov do konca 18. stol. Jezikovni pogovori II, 1967.

--- --- Razvoj slovenskega knjižnega jezika. Dodatek k Informativnemu zborniku SSJLK XX, 1974, 1--24.

Breda Pogorelec: Razvoj funkcionalnih zvrsti slovenskega knjižnega jezika. Dodatek k SSJLK XX, 1974, 1--11.

--- --- Razvoj slovenskega knjižnega jezika. J. Dular, R. Kirn, M. Kolar, B. Pogorelec: Slovenski jezik II, 1983, 5--42.

A. Vidovič-Muha: Neglagolske tvorjenke v Trubarjevi Cerkovni ordningi. Obdobja 6, 1984, 349--374.

--- --- Zgradba glagolskih tvorjenk v Vorenčenem slovarju. Obdobja9, 1988, 275--289.

--- --- Zgradba tvorjenk v Brižinskih spomenikih. Obdobja 10, 1989, 51--62.

--- --- Struktura glagolskih tvorjenk v Trubarjevi Cerkovni ordnungi. SR 1984, 245--256.

M. Orožen: Slovenski knjižni jezik in zaton pokrajinskih različic v prvi polovici 19. stoletja. Obdobja 2, 1980, 421--439.

--- --- Uradovalna slovenščina v drugi polovici 18. stol. Obdobja1, 1979, 155--177.

--- --- Značilnosti jezikovne zgradbe pri Matiji Kastelcu. Obdobja9, 1988, 253--265.

--- --- Brižinski spomeniki in njihovo razmerje do stare cerkvene slovanščine. Obdobja 10, 87--101.

--- --- Razvojne smernice v besedišču Dalmatinovega in Japljevega prevoda Biblije. SSJLK 1984, 249--274.

T. Sajovic: Retoričnost in besedilnost Trubarjeve pridige. Obdobja 4, 1984, 499--513.

--- --- Jezikovnostilistična raziskava baroka na Slovenskem (Svetokriški in Rogerij). Obdobja 9, 1988, 335--348.

J. Toporišič: Adam Bohorizh, Arcticae horulae succisivae/ Zimske urice proste. Maribor: Obzorja, 1987.

--- --- Družbenost slovenskega jezika. DZS, 1991.

--- --- Tipološka oznaka (sodobnega) slovenskega knjižnega jezika. SR 40 (1992), 5--18, 159--177.

--- --- Periodizacija slovenskega knjižnega jezika, SR 41 (1993), 131--141.

--- --- Stiški rokopis. Slovenska knjiga, 1992.

--- --- Brižinski spomeniki. Slovenska knjiga, 1992.

Neobvezna literatura:

J. Toporišič: Die slowenische Schriftsprache des 20. Jahrhunderts. Die Welt der Slaven XXXVIII/1 (1993). 137--160.


Zgodovinska slovnica in dialektologija I

LetnikŠifra UčiteljP SVP SVSkupin ObveznostiTema
3. D

3. vsi

1139

1135

Vera Smole

Irena Orel

15

30

-

-

-

-

15

15

-

-

-

-

1

1

pog. izpit.
3. E

3. E

3. E

1138

1140

1137

Vera Smole

Vera Smole

Irena Orel

-

30

15

15

-

-

-

-

-

-

15

30

15

-

-

-

-

-

1

1

1

pog. izpit .

Razvoj slovenskega glasoslovja in naglasa: Vokalizem

Namen predmeta: Spoznavanje diahronih razsežnosti jezikovnih pojavov; pojmovanje jezika kot hierarhično urejenega sestava; spoznavanje zgodovinskega razvoja kot pogoj za razumevanje sistemskih zakonitosti knjižnega jezika. Pri E še: Kontrastivni pogled na razvoj slovenskega vokalizma; glasoslovje narečnih besedil. Razvijanje sposobnosti kontrastivne analize ob narečnih in drugih besedilih.

Vsebina: Periodizacija zgodovine slovenskega jezika; viri za njegovo zgodovino; strukturne značilnosti praslovanščine, zlasti prozodije in vokalizma; izhodiščni vokalni sistem in prva razvojna faza od 6. do 10. stoletja. Najstarejše glasoslovne spremembe praslovanščine po naselitvi Slovanov v Alpah, na Krasu in v panonskem prostoru. Najstarejše kvantitativne, kvalitativne, intonacijske in akcentske spremembe. Nastanek izhodiščnega slovenskega samoglasniškega sistema; nove razvojne smernice v slovenskem vokalizmu. Pregled razvojnih etap v slovenskem vokalizmu. Sistemski razvoj dolgega in kratkega vokalizma. Razvoj prozodičnega sistema v slovenskem jeziku. Pri E še: Analiza vokalizma in prozodije v narečjih in starejših knjižnih besedilih.

Obvezna literatura:

T. Logar: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ur. K. Kenda-Jež. 1996. (Predvsem: Uvodna pojasnila, VII--XV; Pregled zgodovine slovenskega jezika, 331--336; Prispevek povojne slovenske dialektologije k rekonstrukciji razvoja slovenskega jezika, 374--77; Diftongizacija in monoftongizacija v slovenskih dialektih, 26--29; Sistemi dolgih vokalnih fonemov v slovenskih narečjih, 11--25; Izhodiščni splošno slovenski fonološki sistem, 243--247).

F. Ramovš: Kratka zgodovina slovenskega jezika. I. 1936 ali ZRC SAZU, 1995.

--- --- Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov. SR III (1950), 16--23.

J. Rigler: Razprave o slovenskem jeziku. SM, 1986. (Predvsem: Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, 139--186 (tudi v SR 1967); Pripombe k pregledu osnovnih etap v slovenskem vokalizmu, 187--207; Razvoj ì v slovenščini, 208--220.)

SSKJ I. Sheme za tonemski naglas in oblikoslovje (Uvod). DZS, 1970.

Priporočena literatura:

T. Logar: Slovenska narečja. MK, 1975, 1993.

J. Rigler: Začetki slovenskega knjižnega jezika. SAZU, 1968.

J. Toporišič: Tvorbeni model slovenskega knjižnega naglasa. SR 36 (1988).

Razvoj slovenskega glasoslovja in naglasa: Konzonantizem

Namen predmeta: Predmet dopolnjuje pretežno sinhrono poznavanje oziroma obvladovanje sodobne knjižne glasoslovne ravnine s splošno slovensko razvojno-zgodovinsko razsežnostjo pojavov konzonantizma. Slušatelje seznanja s teoretičnimi pristopi in analizo fonetičnih procesov v območju konzonantizma od praslovanščine do knjižne uzakonitve soglasniškega sestava v 19. stoletju in inventarizacije sodobnega stanja v slovenskih narečjih. Spoznavanje zgodovinskega razvoja slovenskega jezika v času in prostoru (v danem primeru konzonantizma) prispeva k uzaveščenju razvojnih razlik v narečnih soglasniških sestavih in normiranim etimološko-zgodovinskim sestavom sodobnega slovenskega knjižnega jezika. Prispeva k oblikovanju pisne in govorne kulture bodočih učiteljev slovenskega jezika.

Vsebina: Indoevropski in neindoevropski izvor praslovanskega konzonantizma; najstarejše alpskoslovanske spremembe praslovanskega konzonantizma; depalatalizacija palataliziranih konzonantov; metateza likvid; nastanek (novih) zaprtih zlogov oziroma konzonantnih sklopov; izhodiščni slovenski konzonantni sistem; fonetični, fonološki, pozicijski razvoj konzonantizma; tipologija starih in novih konzonantnih sklopov; razvojne preobrazbe konzonantskega sestava v rokopisnih in tiskanih besedilih slovenskega jezika; konzonantski sestavi v slovenskih narečjih.

Obvezna literatura:

F. Ramovš: Konzonantizem. Historična gramatika slovenskega jezika, 2. Učiteljska tiskarna, 1924.

J. Rigler: Tendence pri razvoju l-a. SR 13 (1961). 241--52.

T. Logar: Konzonantski sistemi v slovenskih narečjih. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. 1996.

M. Orožen: Konzonantski sklopi v slovenskem jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 33. Novi Sad, 1990. 345--50.

Priporočena literatura:

S. Ivšiæ: Slavenska poredbena gramatika. Zagreb: Školska knjiga, 1970.

R. Nahtigal: Slovanski jeziki. Znanstveno društvo, 1938; DZS, 1952.

J. Rigler: Začetki slovenskega knjižnega jezika. SAZU, 1968.

J. Toporišič: Suglasnički skupovi u slovenskom književnom jeziku. Radovi Slavenskog instituta III. Zagreb, 1959. 113--22.

M. Orožen: Le Consonantisme de Ramovš dans l'optique structuraliste de Tesniere. Melanges Lucien Tesniere, Lingusitica XXXIV/1 (1994). 165--79.

Oblikoslovje

Namen predmeta: Predmet dopolnjuje pretežno sinhrono obvladovanje slovenskega knjižnega oblikoslovja z razvojno razsežnostjo jezikovnih pojavov, značilnih za to jezikovno ravnino. Slušatelje seznanja z metodološkimi pristopi opisovanja oblikoslovne ravnine na posameznih stopnjah razvoja. Izhodišče razlage je pojmovanje jezika kot hierarhično urejenega sestava. Izhodiščni oblikoslovni sestav (BS) je soočan v sestavi naslednjih stoletij -- v knjižni tradiciji in dialektih. Vsebina predmeta omogoča slušatelju globlje razumevanje oblikoslovne knjižne norme, s katero so narečni oblikoslovni sestavi v variantnem odnosu.

Vsebina: Najstarejše kategorialne in morfonološke spremembe praslovanskega oblikoslovnega sestava v odnosu do indoevropščine in praslovanščine; spremembe in potek razvoja praslovanskih samostalniških sklanjatev; krnitev imenske in razvoj sestavljene pridevniške sklanjatve; vrste in sklanjatveni tipi ter morfonološke spremembe zaimkov, števnikov; preobrazba praslovanskih glagolskih kategorij in oblikoslovnih morfemov v slovenskem jeziku; razvojne preobrazbe in dialektalne smernice v slovenskem oblikoslovnem sistemu od 16. do 19. stoletja (knjižna besedila); prikaz razvoja oblikovnih in funkcijskih sprememb nepregibnih besednih vrst; pokrajinski knjižni morfonološki sestavi v knjižnih različicah ob koncu 18. stoletja; ustalitev sodobnega morfonološkega sestava v slovenskem knjižnem jeziku sredi 19. stoletja.

Povezanost z drugimi predmeti: Predmet se povezuje s predstavitvijo oblikoslovne zgradbe SKJ, navezuje na praslovansko oziroma starocerkvenoslovansko oblikoslovje, z ugotovitvami sinhrone dialektologije, ter se kontrastivno sooča s spoznanji primerjalnoslovanskega jezikoslovja na obravnavani ravni. Ugotavljanje razvojnih zakonitosti oblikoslovnega sestava (sestavov) slovenskega (knjižnega) jezika v besedilih osrednje in vzhodnoslovenske knjižne tradicije predpostavlja poznavanje starejše slovenske književnosti (njeni vsebinski, zvrstno-jezikovni razpon), nacionalne zgodovine in etnološkega orisa Slovencev.

Obvezna literatura:

F. Ramovš: Morfologija slovenskega jezika. DZS, 1952.

R. Nahtigal: Slovanski jeziki. DZS, 1952.

S. Škrabec: Jezikoslovna dela, 1--3. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1994--1995 (Iz Cvetja iz vrtov sv. Frančiška 1880--1915).

T. Logar: Praslovanska a- sklanjatev v slovenskih narečjih. JIS XIV (1969). 104--109.

T. Logar: Kazalni zaimki v slovenskih naračjih. SSJLK III (1967).

--- --- Pregled zgodovine slovenskega jezika. Informativni zbornik SSJLK (1974). 103--113.

M. Orožen: O normiranju časovnih oblik v slovenskem knjižnem jeziku. Škrabčeva misel I, Nova Gorica (1995). 79--92.

Priporočena literatura:

V. Oblak: Zur Geschichte der nominalen Declinantion im Slovenischen. AslPh XI-XIII. Berlin, 1888, 395--423; 523--561; 1890, 1--47, 358--450; 1891, 25--68.

S. Ivšič: Slovenska poredbena gramatika. Zagreb: Školska knjiga, 1970.

F. Tomšič: Poglavje iz slovenske historične sintakse. SR VIII (1955). 56--67.

T. Logar : Glasoslovne in oblikoslovne variante v jeziku Trubarjeve Cerkovne ordninge. SSJLK XII (1976). 17--25.

M. Orožen: Ramovševa oblikoslovno razvojna zasnova morfologije slovenskega jezika. SR 42/2--3 (1994). 313--328.

--- --- Razvojne tendence in realizacije futuralno-modalnih sistemov v knjižni slovenščini. Prace Filologiczne XX (1970). 223--233.

--- --- K določnemu členu v slovenščini. SR XX (1972). 105--114.

--- --- Oblike z deležnikom na -n/-t in -se v tekstih 18. (in 19.) stoletja. SR XIX (1971). 139--292.

--- --- Razvoj iterativov v slovenskem jeziku. SSJLK VII (1971). 15--29.

--- --- Razvoj predložnih zvez v slovenskem jeziku. SSJLK XI (1975). 13--26.

--- --- Morfološka analogija v starejšem slovenskem pismenstvu. Festschrift zu Ehren von Josip Hamm. Wien (1975). 229--245.

--- --- Prisotnost dialektizmov v jeziku Jurija Dalmatina. Krško skozi čas. Krško (1977). 87--98.

--- --- Aktivne participialne konstrukcije -- primer interferenc v slovenskem knjižnem jeziku. MSC VI (1977). 123--143.

--- --- Sekundarna derivacija prislovnega deležnika na -- /je v slovenskem knjižnem jeziku. Nahtigalov zbornik (1977). 335--356.

--- --- Adverbializacija prislovnih določil in odvisnikov v slovenskem jezikovnem razvoju. JiS XXIV (1978/79). 33--39.

--- --- Besedotvorne pomenske kategorije knjižnih besedil v začetku 19. stoletja. SSJLK XVI (1980). 25--33.

--- --- Gramatična in leksikalna preobrazba Dalmatinovega knjižnega jezika ob Japljevem prevodu Biblije. Protestantizem pri Slovencih (Protestantismus bei den Slowenen). Wiener Slawistischer Almanach (1984). 153--177.

--- --- Trubarjev jezikovni nazor in njegov knjižni sistem v obrednih besedilih. Zbornik 37. Jugoslovanskega seminarja za strane slaviste (1987). 13--28.

--- --- Kreljev jezikovni koncept. SSJLK XXIII (1987). 39--157.

--- --- Stilni problemi Trubarjevega jezika. SSJLK XXII (1986). 27--47.

--- --- Značilnosti jezikovne zgradbe pri Matiji Kastelcu. Obdobja IX (1989). 253--273.

--- --- Preobrazba jezikovne zgradbe od Japljevega do Lampetovega prevoda Biblije v 19. stoletju. Slovenski jezik v znanosti II. ZIFF (1989). 163--185.

M. Merše: Konkurenčna razmerja glagolov v Dalmatinovi Bibliji. Obdobja VI (1986). 375--388.

--- --- Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. st. SAZU, 1996.

M. Jesenšek: Deležniško-deležijski skladi na -č in -ši v zvrstnih besedilih SKJ 19. st. SSJLK XXX (1994). 35--51.

--- --- Deležniško-deležijski skladi v Kuzmičevem in Japljevem prevodu Nove zaveze. SR XXXIX (1991/92). 183--198.

G. Neweklowsky: Zur Paradigmatik in Trubars Katechismus 1551. Obdobja VI (1986). 307--317.

--- --- Raba podrednih veznikov v Trubarjevem pismu Rimljanom. SR 37 (1989). 109--119.

G. Neweklowsky: Zur Häufigkeit morphologischer Kategorien in slowenischen Prosatexten. Obdobja VIII (1986). 337--350.

J. Toporišič: Oblikoslovje v Bohoričevih Zimskih uricah. SSJLK XX (1984). 189--222.

A. Vidovič-Muha: Neglagolske tvorjenke v Trubarjevi Cerkovni Ordningi. Obdobja VI (1984). 348--374.

B. Pogorelec: Skladnja pri Dalmatinu in Bohoriču. SSJLK XX (1984). 223--248.

T. Pretnar: Med gramatičnim paralelizmom in zvočno figuro: O rimi v slovenski protestantski pesmi. Obdobja VI (1986). 571--580.

A. Šivic Dular: Besedotvorne vrste slovenskih zemljepisnih imen na gradivu do leta 1500. Obdobja X (1989). 229--244.

Razvoj slovenskega jezika od 10. do 15. stoletja

Namen predmeta: Slušatelji se ob besedilih rokopisnih spomenikov stvarno soočajo z razvojem jezikovnih pojavov slovenskega jezika na vseh jezikovnih ravninah. Spoznavajo trajno prisotnost prizadevanj za jezikovno izdelanost in stilistično ustreznost slovenskih obrednih besedil v jezikovnem razvoju od 10. do 16. stoletja.

Vsebina: Uvod v interpretacijo. Namen jezikovne analize spomenikov. Zgodovinski okvir nastanka. Ohranjeni korpus spomenikov od 10. do 16. stoletja. Grafične značilnosti. Jezikovna analiza in interpretacija: Brižinski spomeniki, Rateški (Celovški) rokopis, Stiški rokopis, Starogorski rokopis. Obredni in pravni spomeniki slovenskega jezika. Vzhodnoslovenski obredni obrazci. Navezava na obdobje protestantizma.

Povezanost z drugimi predmeti: Seminarsko delo navezuje na znanja iz predmetov: zgodovina Slovencev, ustno slovstvo, starocerkvena slovanščina, zgodovinska slovnica in dialektologija slovenskega jezika, zgodovina slovenskega knjižnega jezika, primerjalno slovansko jezikoslovje, razvoj slovenske leksike.

Obvezna literatura:

Izdaje in obravnave starejših slovenskih jezikovnih spomenikov (izbor):

F. Ramovš, M. Kos: Brižinski spomeniki. 1937.

F. Grivec: Zarja stare slovenske književnosti Frižinski spomeniki v zarji sv. Cirila in Metoda. Ljudska knjigarna, 1942.

J. Pogačnik: Freisinger Denkmaler, Brižinski spomeniki, Monumenta Frisingensia. München: R. Trofenik, 1968.

Brižinski spomeniki (znanstvenokritična izdaja). SAZU 39, 1992, 1993.

Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Obdobja 10. (1989). (E. Dogramadžieva, A. Vidovič-Muha, V. Cvetko Orešnik, M. Orožen, V. Petračkova, T. Priestly, J. Toporišič).

Zbornik Brižinski spomeniki. SAZU 45 (1996). (III. Jezikoslovje, 135--331.)

M. Orožen: Molitveni obrazci starejših obdobij v osrednjeslovenskem in vzhodnoslovenskem knjižnem jeziku. SR 34 (1986). 35--57.

M. Orožen: Poglavja iz zgodovine SKJ (Od Brižinskih spomenikov do Kopitarja). FF, 1996.

--- --- Fran Miklošič - raziskovalec obredne terminologije. Miklošičev zbornik, Kulturni forum Maribor in SDS, Maribor (1991). 137--163.

I. Grafenauer: Celovški rokopis iz Rateč, podružnice beljaške prafare pri Mariji na Zilji. Razprave SAZU 3 (1958). 1--58.

T. Logar, J. Koruza, B. Pogorelec: Starogorski rokopis iz konca 15. stoletja. JiS XIX (1973/1974). 204--211.

Stiški rokopis: 1428. Slovenska knjiga (Monumenta Slovenica), 1992.

Priporočena literatura:

F. Miklošič: Die christiche Terminologie der slawischen Sprachen. Denkschriften. Dunaj, 1876 (objava BS II in Klimentove homilije).

V. Vondrák: Frizinsk pamtky, jih vznik a vznam v slovanskm pisemnictvi. Praga, 1896.

R. Nahtigal: Freisingensia I-II. ČZN X (1915). 1--63.

--- --- Dodatek k Freisingensia II. ČZN XII (1915). 78--124.

--- --- Važnost latinskega dela brižinskega kodeksa in njegovih prispevkov za vprašanje o postanku in domovini slovenskih odlomkov (Freisingensia III). ČJKZ I (1918). 171--184.

--- --- Programatične in druge opazke h Kosovi razpravi o Freisinških spomenikih. ČJKZ IV (1924). 171--184.

F. Ušeničnik: Kdaj so začeli v liturgiji moliti ,očitno spoved' v narodnem jeziku? BV XVI (1936).

F. Grivec: Drugi frisinski spomenik in Cirilova književna šola. GMD XXII (1941). 106--115.

--- --- Frisingensia I-V. SR III (1950). 107--124.

--- --- Frisingensia VI. SR IV (1951). 71--76.

A. Isačenko: Jazyk a povod Frisinskch pamiatok. Bratislava, 1943. (Tudi ocena izdaje A. Bajca v SR II, 1949.)

A. Bajec: Freisinski (brižinski) spomenici. Enciklopedija Jugoslavije 3. Zagreb: Leksikografični zavod FNRJ (1950). 393--394.

V. Nartnik: Povedna členitev II. brižinskega besedila. Razprave SAZU XIII (1990). 275--282.

J. Pogačnik: Starejše slovensko slovstvo. ZIFF, 1990.

I. Wiehl: Untersuchungen zum Wortschatz der Freisinger Denkmäler (Christliche terminologie). München, 1974.

Jernej Kopitar: Glagolita Clozianus -- Cločev glagolit. ZIFF 1955 (zlasti XXX-XLIV).

G. Krek: O novoslovenskem rokopisu Zgodovinskega društva koroškega. Kres (1881).

F. Miklošič: Denkmal der neuslovenischen Sprachen. Slawische Bibliothek II. Dunaj, 1858, 170--172.

V. Oblak: Starejši slovenski teksti; Očitna spoved latinskega zbornika ljubljanjske licejske knjižnice. LMS, 1889, 122--202, pon. 1--81.

I. Grafenauer: O pokristjanjenju Slovencev in početkih slovenskega pismenstva. DiS XLVII (1934). 350--371, 480--503.

--- --- Stiški (ljubljanski) rokopis. DiS XXIX (1916). 239--243, 311--316.

--- --- Poglavje najstarejšega pismenstva. ČJKZ 8 (1931). 68--73, 73--86, 86--91, 91--102, 103--106, 106--117.

--- --- Najstarejši slovenski ,kirielejsoni'. Literarnozgodovinski spisi. SM (1980). 219--233.

P. Merku: Slovenski rokopisi Beneške Slovenije v preteklih stoletjih. Govor, jezik in besedno ustvarjanje v Beneški Sloveniji (1978). 81--92.

Breda Pogorelec: Pomen starogorskega rokopisa za slovensko kulturno zgodovino. Trinkov koledar za leto 1993. 87--90.

G. A. da Sommaripa: Vocabolario italiano, e Schiauo. Videm, 1607. (Faksimile. Ljubljana, Trst, 1979).

J. Toporišič, V. Gjurin: Slovenska zvrstna besedila. FF, 1981.

Razvoj besedišča

Namen predmeta: Predmet utrjuje vedenje o razmerju med izrazno in pomensko podobo besede ter njeno rabo v sobesedilu, omogoča seznanitev z razvojem slovenskega besedišča od 10. do 19. stoletja, odkriva razvojne silnice, ki so ohranjale in preoblikovale slovenski besedni zaklad skozi stoletja, poglablja z raznočasnim pristopom vedenje o dinamiki in izmenjavi besedja, njihovem izvoru, narečni razlikovalnosti, izrazni, besedotvorni variantnosti in pomenski razčlenjenosti ter uzavešča poimenovalne razsežnosti ob sociolingvističnih dejavnikih na različnih stopnjah jezikovnega razvoja.

Vsebina: Izhodišča za preučevanje besedja. Notranji in zunanji dejavniki v razvoju besedišča. Besediščno središče in obrobje. Razmejitev slovanske dediščine od izposojenk in novotvorb. Razvoj besedišča v slovarskih delih. Seznanitev z razvojem slovaropisja od glosnih zametkov, seznamov besed do samostojnih slovarskih del (rokopisnih in tiskanih), z različnimi slovaropisnimi postopki, izborom besedišča, slovarskimi viri, s poudarkom na ugotavljanju rasti besednega zaklada in sopostavljanju oz. zamenjevanju prevzetih besed z domačimi, razlikovanju knjižnih od živih, govorjenih leksemov ter njihovi ohranitvi rabe do danes oz. enkratnosti ali neuveljavitvi. Določanje pomenskih razmerij med ustreznicami v geselskem članku, upoštevanje večpomenskosti in sopomenskosti besed (tudi zoževanje, širjenje, prenos pomena). Vplivi tujejezične predloge in stikov z drugimi jeziki na izbor besedišča.

Obvezna literatura:

A. Breznik: Slovenski slovarji. Razprave Znanstvenega društva za humanistične vede III (1926). 110--174.

--- --- Iz zgodovine novejših slovenskih slovarjev. ČZN XXXIII, (1938). 17--32, 87--98, 147--165.

J. Stabej: Začetki slovenskega slovarstva v 16. stoletju. JiS XII/6 (1967). 182--188.

--- --- Vpliv in vrednost Pohlinovega Besedisha. JiS XIX/6--7 (1973/74). 249--255.

F. Novak: O razvoju slovenske leksikografije. SSJLK VI (1970). 162--175.

M. Orožen: Dalmatinov register -- prvi sinonimni slovarček SKJ. JiS XXIX (1983/84). 196--201.

--- --- Govorno in knjižno besedišče v Megiserjevem slovarju 1744. SR XXXVII (1989). 121--133.

--- --- Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v slovenskem jeziku. SR XL/1 (1993).

V. Gjurin: Register 1584 kot slovaropisni dosežek. SR XXXII (1984). 183--208.

--- --- K začetkom slovenskega slovaropisja. SR XXXIV (1986). 365--392.

A. Vidovič-Muha: Aktualnost slovaropisnih načel Pleteršnikovega slovarja. SSJLK XXX (1994). 99--109.

J. Toporišič: Pleteršnikov slovensko-nemški slovar. SR XLIII 3 (1995). 278--291.

Priporočena literatura:

K. Štrekelj: Slovarski doneski iz živega jezika narodovega -- Zbirka prva. LMS (1894).

--- --- Prinos k poznavanju tujih besed v slovenščini. LMS (1896).

E. Berneker: Slavisches etymologisches Wörtebuch I, II. Heidelberg, 1908--1813.

F. Kidrič: Fra Gregorio Alasia da Sommaripa. LZ XLIV (1924).

A. Pirjevec: Maks Pleteršnik. LZ XLIV (1924).

A. Breznik: Kastelčev latinskoslovenski slovar. Slovenski jezik I. (1938).

--- --- Vpliv slovenskih slovarjev na srbskohrvatske. ČJKZ VIII (1931).

I. Grafenauer: Gutsmanov besednjak in njegova zbirka pregovorov. ČZN XXX (1935).

V. Vrtovčeva: O Megiserjevem slovarju. Slovenski jezik III (1940).

J. Šolar: Vorenčev slovar. SR III (1950).

H. Striedter-Temps: Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. Berlin-Dahlem: Osteuropa Institut Berlin, 1963.

F. Bezlaj: Leksikalni fond slovenskega jezika. SSJLK I (1965).

--- --- Eseji o slovenskem jeziku. MK, 1967.

--- --- Etimološki slovar slovenskega jezika I, II. MK 1976, 1982, 1995.

J. Rigler: Register v Dalmatinovi Bibliji. JiS XII, 1967. 104--106. (Razprave o slovenskem jeziku. SM, 1986. 48--51.)

J. Stabej: Iz zgodovine slovenskih slovarjev. JiS VIII (1963/64).

--- --- Nekaj ugotovitev ob popolnem izpisu Vodnikovega rokopisnega nemško-slovenskega slovarja. JiS XI/1--2 (1966).

--- --- Slowenisch-lateinisches-deutsches (zum Teil) Wörterbuch der Grammatik von Adam Bohorič. Arcticae horulae, die erste Grammatik der Slowenischen Sprache. Wittenberg, 1584. II. Teil: Untersuchungen. München: R. Trofenik, 1971. 144--206.

--- --- M. Pohlin: Tu malu besedishe treh jesikov. München: R. Trofenik, 1972. (Spremna beseda.).

--- --- Popovičev specimen vocabularii vindocarniolici ter Pohlinov Glossarium slavicum. M. Pohlin, Glossarium slavicum. München: R. Trofenik, 1973.

--- --- Wörterverzeichnis der Sprachbemerkung und des Registers in der Biblia Dalmatins 1584. J. Dalmatin, Biblia. München: R. Trofenik. 1976.

--- --- H. Megiser, Slovensko-latinsko-nemški slovar. SAZU, 1977 (Thesaurus polyglottus).

A. Lägreid: H. Megiser, Slowenisch-Deutsch-Lateinisches Wörterbuch. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1967.

--- --- Die russischen Lehnwörter im Slovenischen. München: R. Trofenik, 1973.

I. Nemec: Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha: ČSAV, 1968.

--- --- Rekonstrukce lexikalného vývoje. Praha: ČSAV, 1980.

J. Jurančič: O strukturi leksike v srbohrvatskem in slovenskem jeziku. SSJLK III (1968).

--- --- Naloge in dosežki panonske leksikografije. Obdobja 1 (1979).

F. Novak: Vprašanja pomenske analize leksike starejših obdobij. Leksikografija i leksikologija. Beograd, Novi Sad (1982).

--- --- Pomenske značilnosti besednega zaklada slovenskih protestantskih piscev. SSJLK XX (1984).

--- --- Razvojne tendence v besedišču slovenskih protestantskih piscev. Obdobja 6 (1986).

--- --- Vprašanja pomenske skupine v besedišču pri slovenskih protestantih. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije. SAZU (1986).

--- --- Leksikografija in leksikologija v slovenski reformaciji. Leksikografija i leksikologija. Sarajevo, ANU BiH (1988).

M. Orožen: Leksikalni doprinos Koroške k slovenskemu knjižnemu jeziku v 18. in 19. stoletju. SSJLK IX (1973).

--- --- The Lexico-phraseological development of the slovenian literary language in the 18th century. International Journal of the Slavic Linguistics and Poetics XXV/XXVI (1982).

--- --- Dialektalna in leksikalna interferenca v zgodovinskem razvoju SKJ. SSJLK XIX (1983).

--- --- Razvojne smernice v besedišču Dalmatinovega in Japljevega prevoda Biblije (1584--1784--1791). SSJLK XX (1984).

--- --- Gramatična in leksikalna preobrazba Dalmatinovega knjižnega jezika ob Japljevem prevodu Biblije (1584--1784--1802). Protestantismus bei den Slowenen/Protestantizem pri Slovencih. Wiener slawistischer Almanach. Dunaj (1984).

M. Orožen: Pomenska in stilistična izraba "Registra" v sobesedilu Dalmatinove Biblije. Obdobja 6 (1986).

M. Orožen: Primož Trubar in razvoj slovenskega knjižnega besedišča v jeziku protestantskih piscev. JiS XXXII (1986/87).

--- --- Narečni kontaktni sinonimi v Dalmatinovem prevodu Biblije. Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja. SAZU (1989).

--- --- Preobrazba jezikovne zgradbe od Japljevega do Lampetovega prevoda Biblije v 19. stoletju. Slovenski jezik v znanosti 2. ZIFF (1989).

--- --- Hieronim Megiser v slovenskem slovaropisju. Koledar MD v Celovcu (1995).

S³ownik pras³owiañski I-IV. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974.

I. Wiehl: Untersuchungen zum Wortschatz der Freisinger Denkmäler (Christliche Terminologie). München, 1974.

--- --- Die Rechtswörter in den Freisinger Denkmälern. Studia Slavica XXI. Giessen (1981).

W. Lukan: Die slovenischen Wörterbücher. Österreichische Osthefte XX/1. Dunaj (1978).

Gregorij Alasia da Sommaripa: Slovar italijansko-slovenski. Ljubljana -- Devin-Nabrežina -- Trst, 1979 (spremna študija L. Legiše).

Gregorio Alasia da Sommaripa: Vocabolario Italiano e Schiauo (faksimile). DZS, 1993 (M. Glavan -- spremna beseda).

V. Putanec: Mali diferencijalni hrvatsko-slovenski rječnici iz 1578, 1584 i 1592. JAZU. Zagreb, 1979.

E. Prunč: Prispevek k poznavanju virov za Gutsmanov slovar. Obdobja 1 (1979).

S. Suhadolnik: Cigaletov besednjak. JiS V (1959/60).

A. Šivic-Dular: Urban Jarnik -- jezikoslovec in slovarnik. SSJLK XV (1979).

--- --- Vloga pomenoslovja pri etimoloških raziskavah. SSJLK XVI (1980).

J. Müller: Pomenske skupine in pomenska zgradba besed (samostalnikov). SSJLK XVI (1980).

--- --- Pomenoslovje samostalniških besed. JiS XXVI (1981/82).

F. Kopečný: Základní všeslovanská slovní zásoba. Praha: ČSAV, 1981.

J. Toporišič: Strukturalno pomenoslovje besed. SSJLK XVII ( 1981).

--- --- Besedni germanizmi v Trubarjevem Catechismusu. SR XXXVI, (1988).

--- --- Zgodovinska perspektiva nemčevanja pri Trubarju. SSJLK XXIII (1987).

V. Gjurin: Pisna podoba besed v prvih dveh Trubarjevih knjigah, ki so danes žive le v nekonvencionalni slovenščini. Obdobja 6 (1986).

--- --- Slovensko slovarstvo do prvega knjižnega slovarja. Magistrska naloga. 1987.

--- --- Podgesla v slovarčkih Bohoričevih Zimskih uric. SR XXXVII (1989).

A. Janko: Raba in pogostnost iz nemščine prevzetih besed v Trubarjevem Katekizmu (1550). Obdobja 6 (1986).

A. Vidovič-Muha: Besedni pomen in njegova stilistika. SSJLK XXII (1986).

--- --- Struktura glagolskih tvorjenk v Vorenčevem slovarju. Obdobja 9 (1989).

--- --- Zgradba neglagolskih tvorjenk v Vorenčevem slovarju. SR XXXVII (1989).

--- --- Temeljne prvine zasnove Pleteršnikovega slovarja. SR XLIII/4 (1995).

E. Kržišnik Kolšek: Poskus razvrstitve stalnih besednih zvez v Trubarjevem Katekizmu (1550). Obdobja 6 (1986).

F. Jakopin: Pohlin in Gutsman kot leksikografa. Leksikografija i leksikologija. Sarajevo, ANU BiH (1988).

--- --- Maks Pleteršnik -- mojster slovenskega slovaropisja. SSJLK XXX (1994).

I. Orel Pogačnik: Vprašanje ekvivalentov v Kastelec-Vorenčevem latinsko-slovenskem rkp. slovarju iz začetka 18. stoletja. Leksikografija i leksikologija. Sarajevo, ANU BiH (1988).

--- --- Slovarsko delo Gregorja Vorenca. Obdobja 9 (1989).

--- --- Sopomenskost samostalnikov v starejših slovenskih slovarjih. SR XXXIX/2 (1991).

I. Orel Pogačnik: Razvoj slovenske leksike od Megiserja do Pleteršnika. SSJLK XXXI (1995).

I. Orel: Kopitar in slovarstvo slovenskega jezika. J. Kopitar in njegova doba (1996).

--- --- Slovensko besedje v Nemško-slovenskem slovarju iz leta 1860. SSJLK XXXII (1996).

M. Merše: Raba izsamostalniških glagolov in nadomestnih besednih zvez v Dalmatinovi Bibliji. Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja (1989).

--- --- Jezikovne spremembe v Trubarjevih prevodih Nove zaveze. Razprave SAZU XIII (1990).

J. Narat Šrekl: Sinonimi v jeziku Jurija Dalmatina (izvor, pomenske in stilistične funkcije). JiS XXXVII/6 (1991/92).

--- --- Samostalniške besednozvezne sopomenke v Dalmatinovi Bibliji. Jezikoslovni zapiski 1 (1991).

Izrazi za "učenec" pri slovenskih protestantskih piscih. III. Trubarjev zbornik (1996).

L. Kurkina: Dialektnaja struktura praslavjanskogo jazyka po dannym južnoslavjanskoj leksiki. SAZU 38, 1992.

Novak, F. Jakopin, M. Merše: Karakteristika besedišča slovenskih protestantov. III. Trubarjev zbornik (1996).

M. Furlan: Etimološko raziskovanje slovenskega besedja (Od Jarnikovega do Miklošičevega etimološkega slovarja). SSJLK XXX (1994).

J. Toporišič, V. Gjurin: Zvrstna besedila slovenskega jezika. FF, 1981. (Odlomki iz posameznih slovarjev.)


Zgodovinska slovnica in dialektologija II:

LetnikŠifra UčiteljP SVP SVSkupin ObveznostiTeme
4. vsi

4. vsi

4. vsi

4 E.

1152

1153

1154

3153

Irena Orel

Irena Orel

Vera Smole

Vera Smole

15

-

15

-

-

15

-

-

-

-

-

-

15

-

15

-

-

15

-

15

-

-

-

-

1

1

1

1

dipl. izpit .

Dialektologija

Namen predmeta: Poznavanje narečij kot posebnih sestavov slovenskega jezika; zemljepisna razčlenjenost slovenskega jezika v celotnem narodnem prostoru; študij fonološke, morfološke, skladenjske in besediščne ravnine po narečnih skupinah. Za E še: kontrastivna analiza narečnih besedil.

Vsebina: Slovenska narečja v sinhronem ali istočasnem prerezu. Fonološka, prozodična in morfonološka ravnina, besedoslovje. Dialektološka transkripcija v zgodovinskem razvoju in sedanja, kot je opisana v Uvodnih pojasnilih izbranega dela Tineta Logarja Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave.

Pojmi: narečna skupina, narečje, govor; izoglosa, izofona, izomorfa, izoleksa. Nastanek slovenskih narečij; znotrajjezikovni in zunajjezikovni povzročitelji za delitev na narečja in govore. Narečna interferenca. Sinhroni opisi narečne skupine, narečij in govorov. Ugotavljanje soodnosov med narečnim in knjižnim sistemom. Uporabnost spoznanj za utrjevanje knjižnega pravorečja pri pedagoškem delu. Pri E še: primerjalna analiza narečnih tekstov s knjižnim jezikom, zlasti na glasoslovni in skladenjski ravni.

Obvezna literatura:

Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvačenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo: ANU BiH, 1981. A. V. Isačenko: Narečje vasi Sele na Rožu. 1939.

L. Karničar: Die Mundart von Ebriach/Obirsko. Der Obir-Dialekt in Kärnten. Graz, 1986.

T. Logar: Slovenska narečja. 1975, 1993.

T. Logar: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. 1996.

G. Neweklowsky: Zur Erforschung der slowenischen Dialekte Kärntens. SR 27 (1979).

F. Ramovš: Historična gramatika slovenskega jezika. VIII. Dialekti. Učiteljska tiskarna, 1935.

J. Rigler: Južnonotranjski govori. Akcent in glasoslovje govorov med Snežnikom in Slavnikom. SAZU, 1963.

--- --- Razprave o slovenskem jeziku. Slovenska matica, 1986. (Predvsem: O zgodovini klasificiranja slovenskih dialektov, Smeri glasovnega razvoja v panonskih govorih, O suponiranem slovenskem brkinskem dialektu.)

I. Tominec: Črnovrški dialekt. Kratka monografija in slovar. SAZU, 1964.

J. Toporišič: Slovensko narečjeslovje. Portreti, razgledi, presoje. Založba Obzorja: Maribor, 1987.

Z. Zorko: Narečna podoba Dravske doline. Kulturni forum: Maribor, 1995.

--- --- Besedni red v severovzhodnih slovenskih narečjih. Zbornik slavističnega društva Slovenije. Celje, 1993. 47--55.

P. Zdovc: Die Mundart des südostlichen Jauentales in Kärnten. Lautlehre und Akcent der Mundart der "Poljanci". Dunaj, 1972.

Priporočena literatura:

L. Abram: Govor Boršta pri Trstu in bližnje okolice. Glasoslovje in besedila (Magistrsko delo.) 1988.

F. Benedik: Škofjeloški govor. (Magistrsko delo.) 199?.

M. Bregant: Severozahodni goričanski govori (Magistrsko delo.) 1995.

Rada Cossutta: Slovenski govori Sv. Križa pri Trstu in okolice. (Magistrsko delo.) 1986.

--- --- Poljedelska in vinogradniška terminologija v govorih slovenske Istre. (Doktorsko delo.) 1993.

D. Čop: Imenoslovje Zgornjesavske doline (Doktorsko delo). 1983.

S. Horvat: Notranjski govori med Postojno in Razdrtim. Naglas, glasoslovje in oblikoslovje notranjščine na področju Razdrto-Slavina-Postojna-Hrušica. (Magistrsko delo.) 1984.

R. L. Lenček: Izbrane razprave in eseji. Slovenska matica, 1996.

F. Novak: Slovar beltinskega prekmurskega govora. Pomurska založba: Murska Sobota, 1985, 1996.

V. Oblak: Doneski k historični slovenski dialektologiji. Letopis Matice slovenske 1890, 1891, 1892, 1894, 1895.

I. Povše: Govor Šmarja pri Jelšah in okolice. (Magistrsko delo.) 1980.

E. Prunč: Lexikalische Inventarisierung der slowenischen Volkssprache in Kärnten (Grundsätzliches und Allgemeines). Hrsg. v. S. Hafner und E. Prunč: Graz, 1980.

V. Smole: Govor vasi Šentrupert in okolice. Razprave -- Dissertationes XIII. SAZU, 1990.

--- --- Oblikoglasje in oblikoslovje šentruperskega govora. (Doktorsko delo.) 1994.

J. Škofic:Glasosolovje, oblikoslovje in besedišče govora Krope na Gorenjskem. (Doktorsko delo.) 1996.

Traditiones 23. "Naš živi jezik". (Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje.) SAZU, 1994.

D. Unuk: Zahodni prleški govori. (Magistrsko delo.) 1995.

P. Weiss: Govori Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami. Glasoslovje, oblikoslovje in skladnja. (Magistrsko delo.) 1990.

--- --- Teorija in praksa slovenskega narečnega slovaropisja. (Doktorsko delo.) 1994.

Marc L. Greenberg: Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov /.../. SR 41 (1993). 465--487.

Razvoj slovnične zgradbe slovenskega jezika od 16. do 19. stoletja

Namen predmeta: Slušatelji ob besedilih spoznavajo glasoslovne, oblikoslovno-skladenjske sestave v knjižnem razvoju. Soočajo se s starejšimi in mlajšimi sistemsko pogojevanimi razvojnimi stopnjami (tudi v odvisnosti od nemške in latinske predloge, s stalnicami in spremenljivkami v slovničnih sestavih od 16. do sredine 19. stoletja. Prepoznavajo narečno-knjižne, glasovno-oblikoslovne, analogične in funkcijske razloge, ki povzročajo preureditev v oblikoslovnih (tudi besedotvornih in besediščnih) in skladenjskih sestavih od 16. stoletja do ustalitve sodobne knjižne slovnične zgradbe v 19. stoletju.

Vsebina: Predavanja: Slovnični (oblikoslovno-skladenjski) opis knjižnega jezika po besedilih 16. stoletja; soočanja tega sestava z razvojno mlajšim, delno preurejenim sestavom 18. stoletja; potek ustalitve in normiranja oblikoslovno-skladenjskega sestava knjižnega jezika v prvi polovici 19. stoletja; procesi arhaizacije in slavizacije oblikoslovno-skladenjskega sestava; soočanje sistemskih zakonitosti besedil z opisi oblikoslovja (in skladnje) starejših slovenskih slovničarjev (A. Bohorič, 1. in 3. izdaja; M. Pohlin, 1. in 2. izdaja; O. Gutsman, 1. in 7. izdaja), J. Kopitar, V. Vodnik, L. Šmigoc, P. Dajnko, F. Metelko, A. Murko, J. Muršec, B. Potočnik, I. Navratil, A. Janežič, F. Levstik, Janežič-Sket, J. Šuman). Seminar: Spoznavanje razvojno-razlikovalnih pojavov jezikovne zgradbe osrednjega knjižnega jezika 16. in 18. stoletja na posameznih odlomkih istega besedila (odlomki prevoda iz nove zaveze oz. biblije pri Trubarju, Krelju, Dalmatinu, Basarju, Japlju, Wolfu, Lampetu) ter osrednjega in prekmurskega jezika 18. stoletja (odlomki prevoda pri Japlju in Küzmiču); izbirna obravnava strokovno-zvrstnih besedil z oblikoslovno-skladenjskimi posebnostmi ter novotvorjenim knjižnim in narečno-pogovornim terminološkim besedjem (odlomki iz del razsvetljencev: Kmetam za potrebo inu pomoč, Bukve od bolezni goveje živine; Živinozdravništvo; Čebelarstvo, Babištvo, Kuharske bukve, Sadjereja, Vinoreja, Kmetijska kemija, Kupčija in obrtnija); oblikoslovno-skladenjska prenova knjižnega jezika v purističnem obdobju od Kopitarja do Janežiča (Vodnikove Ljubljanske Novice, Bleiweisove Kmetijske in rokodelske Novice, M. Ravnikar, Zgodbe svetiga pisma za mlade ludi, U. Jarnik, Jedro Kerščanskih resnic, A. M. Slomšek, Blaže in Nežica v nedelski šoli, Drobtinice; J. Cigler, Sreča v nesreči; J. Vesel-Koseski in pesniške stvaritve v Novicah).

Obvezna literatura:

F. Ramovš: Morfologija slovenskega jezika. DZS, 1952.

J. Rigler: Začetki slovenskega knjižnega jezika. SAZU, 1968.

M. Orožen: Začetki slovenske jezikovne misli. JiS XVI (1970/71). 193--200.

--- --- Pohlinovo jezikoslovno delo. JiS XVI (1970/71). 250--254.

--- --- Gramatična in leksikalna preobrazba Dalmatinovega knjižnega jezika ob Japljevem prevodu Biblije (1584--1784--1802). Protestantizem pri Slovencih. Wiener slawistischer Almanach. Dunaj (1984). 153--177.

--- --- Smernice knjižnega jezikovnega razvoja Jurija Dalmatina do Jurija Japlja. JiS XXXI (1984/85). 217--223.

--- --- Vprašanja sintaktične interference v Dalmatinovem prevodu Biblije 1584. Simpozij Slovenci v evropski reformaciji 16. stoletja (1986). 105--123.

M. Orožen: Kreljev jezikovni koncept. SSJLK XXIII (1987). 19--40.

--- --- Značilnosti jezikovne zgradbe pri Matiji Kastelcu. Obdobja 9 (1989). 253--273.

--- --- Prekmurski knjižni jezik. SSJLK XXV (1989). 37--60.

--- --- Preobrazba jezikovne zgradbe od Japljevega do Lampetovega prevoda Biblije v 19. stoletju. Slovenski jezik v znanosti 2. ZIFF (1989). 163--185.

--- --- Škrabec o normiranju časovnih oblik v slovenskem knjižnem jeziku. Škrabčeva misel I, Nova Gorica, 1995. 79--92.

--- --- Poglavja iz zgodovine SKJ (Od Brižinskih spomenikov do Kopitarja). FF, 1996.

--- --- Oblikovanje enotnega SKJ v 19. stoletju. ZIFF, 1996.

B. Pogorelec: Trubarjev stavek. SSJLK VII (1972). 305--323.

--- --- Razvoj slovenskega knjižnega jezika. SSJLK (Dodatek k Informativnemu zborniku (1974). 1--24.

--- --- Skladnja pri Dalmatinu in Bohoriču. SSJLK XX (1984). 223--248.

--- --- Pogled na slogovno podobo baročnega besedila. Razmerje med zunanjim vtisom in notranjo zgradbo. Obdobja 9 (1989). 349--365.

J. Toporišič: Zgodovinska perspektiva nemčevanja pri Trubarju. SSJLK XXIII (1987). 5--18.

Priporočena literatura:

F. Levec: Die Sprache in Trubers "Matthäus". Jahresbericht der Staats-Ober-Realschule in Laibach für das Schuljahr 1878 (1878).

V. Oblak: Protestantske postile v slovenskem prevodu. LMS (1884).

--- --- Trije slovenski rokopisi iz prve polovice XVII. stoletja. LMS (1887).

I. Grafenauer: O Trubarjevem prevodu evangelijev. DiS XXVII (1914).

--- --- Najstarejši slovenski kirielejsoni. GMDS XXIII (1942).

A. Breznik: Literarna tradicija v Evangelijih in listih. DiS XXX (1917).

--- --- Japljev prevod sv. pisma. ČJKZ VII/1--4 (1928).

F. Kidrič: Kirchenordnung. Heidelberg, 1916.

F. Tomšič: Sacrum Promptuarium in knjižna slovenščina. ČJKZ VIII (1931).

F. Ramovš: Kratka zgodovina slovenskega jezika I. Akademska založba, 1936; ZRC SAZU, 1995.

M. Rupel: Vpliv protestantskega literarnega dela v Kastelčevih Bratovskih bukvicah. SR II (1949).

M. Golia: Slovenica I. SR XI (1958) (O slovenščini v cerkveni rabi konec 16. stoletja in v začetku 17. stoletja.)

J. Rigler: Osnove Trubarjevega jezika. JiS X (1965).

B. Pogorelec: O pluskvamperfektu v knjižni slovenščini. JiS VI (1960/61).

--- --- Nastajanje slovenskega knjižnega jezika. Jezikovni pogovori II (1967). 75--105.

--- --- Razvoj prostega stavka v slovenskem knjižnem jeziku. JiS XIV (1968).

--- --- Razvoj funkcionalnih zvrsti slovenskega knjižnega jezika. SSJLK X (1974). 1--11 (dodatek).

--- --- Arcticae horulae -- Zimske urice 1584--1984. JiS XXIX/6, (1983/84).

--- --- Novi pogledi na slovenski jezik 16. stoletja. Protestantizem pri Slovencih. Wiener slawistischer Almanach, Sonderband 13 (1984).

--- --- Dalmatinovo besedilo med skladnjo in retorično figuro in Bohoričeva gramatična norma. Obdobja 6 (1986).

--- --- Sociolingvistični vidiki Trubarjevega jezika. Odsevi reformacijskega gibanja v dokumentih Arhiva SR Slovenije. Arhiv SR Slovenije (1987).

B. Pogorelec: Retorika na Slovenskem nekdaj in danes (teze). SSJLK XXVII (1991).

--- --- Cerkveno življenje in slovenščina v javnosti v sedemnajstem stoletju. Bogoslovni vestnik 52/1--2 (1992). Katoliška prenova in protireformacija vnotranjeavstrijskih deželah (1994).

M. Orožen: Razvojne tendence in realizacije futuralno-modalnih sistemov v knjižni slovenščini. Prace Filologiczne (1970).

--- --- Oblike z deležnikom na n/t in se v tekstih 18. (in 19.) stoletja. SR XIX (1971).

--- --- K določnemu členu v slovenščini. SR XX (1972).

--- --- Morfološka analogija v starejšem slovenskem pismenstvu. Festschrift zu Ehren von Josip Hamm, Wien (1973).

--- --- Razvoj iterativov v slovenskem jeziku. SSJLK X (1974).

--- --- Knjižna norma in umetniški jezik v časovnem razvoju. Linguistica XV (1975).

--- --- Razvoj predložnih zvez v slovenskem jeziku. SSJLK XI (1975).

--- --- Aktivne participialne konstrukcije -- primer interferenc v SKJ. NSVD 6 (1977).

--- --- Sekundarna derivacija prislovnega deležnika na -é/-aje v SKJ. Nahtigalov zbornik (1977).

--- --- Adverbializacija prislovnih določil in odvisnikov v slovenskem jezikovnem razvoju. JiS XXIV/2 (1978/79).

--- --- Dialektalna in leksikalna interferenca v zgodovinskem razvoju SKJ. SSJLK XIX (1983).

--- --- Dalmatinov register -- prvi sinonimni slovarček SKJ. JiS XXIX (1983/84).

--- --- Razvojne smernice v besedišču Dalmatinovega in Japljevega prevoda Biblije (1584--1784--1791). SSJLK XX (1984).

--- --- Pomenska in stilistična izraba "Registra" v sobesedilu Dalmatinove Biblije. Obdobja 6 (1986).

--- --- Stilni problemi Trubarjevega jezika. SSJLK XXII (1986).

--- --- Primož Trubar in razvoj slovenskega knjižnega besedišča v jeziku protestantskih piscev. JiS XXXII (1986/87).

--- --- Narečje in knjižni jezik. SSJLK XXIV (1987).

--- --- Kreljeva Otročja Biblija. Monumenta litterarum slovenicarum. 1987.

--- --- Slovenska duhovščina in slovensko jezikoslovje. Zbornik Vloga cerkve v slovenskem kulturnem razvoju (1989).

--- --- Jezikoslovje v Domu in svetu. DiS II (1989).

--- --- Teoretični in praktični jezikovni nazori A. M. Slomška. 130 let visokega šolstva v Mariboru (1991).

--- --- Kopitar kot pobudnik skladenjske in besedijske preobrazbe osrednjega SKJ v prvi polovici 19. stoletja. J. Kopitar in njegova doba (1996).

J. Rajhman: Prva slovenska knjiga /.../. Partizanska knjiga, 1977.

--- --- Pisma Primoža Trubarja. SAZU, 1986.

T. Logar: Glasoslovne in oblikoslovne variante v jeziku CO. SSJLK XII (1976).

J. Toporišič: Pohlinova slovnica. SSJLK XIX (1983).

--- --- Oblikoslovje v Bohoričevih Zimskih uricah. SSJLK XX (1984).

--- --- Bohoričica 16. stoletja. Obdobja 6 (1986).

--- --- Prva slovenska skladnja. SR XXXII (1984).

--- --- Gutsmanova skladnja. SR XXXIII (1985).

--- --- Bohoričica 17. in prve polovice 18. stoletja. Obdobja 9 (1989).

--- --- Kritične pripombe k Trubarjevemu delu. SR XL/3 (1992).

F. Novak: Stavčna tipologija v Dalmatinovi Gmajn predguvori čez vso sveto Biblijo. JiS XXX (1983/84).

T. Sajovic: Retoričnost in besedilnost Trubarjeve pridige. Obdobja 6 (1986).

T. Sajovic: Jezikovnostilistična raziskava baroka na Slovenskem (Svetokriški in Rogerij). Obdobja 9 (1989).

A. Vidovič-Muha: Neglagolske tvorjenke v Trubarjevi Cerkovni ordningi. Obdobja 6 (1986).

--- --- Struktura glagolskih tvorjenk v Trubarjevi Cerkovni ordningi. SR XXXII (1984).

--- --- Zgradba tvorjenk v Brižinskih spomenikih. Obdobja 10 (1990).

M. Merše: Konkurenčna razmerja glagolov v Dalmatinovi Bibliji. Obdobja 6 (1986).

--- --- Predponska glagolska tvorba in njen vpliv na skladenjsko okolje v jeziku Dalmatinove Biblije. Družbena in kulturna podoba slovenske reformacije (1986).

--- --- Besedotvorni pomeni izsamostalniških glagolov v Dalmatinovi Bibliji . SR XXXVI/4 (1988).

--- --- Izpridevniški glagoli v Dalmatinovi Bibliji. SR XXXVII/1--3 (1989).

--- --- Jezikovne spremembe v Trubarjevih prevodih Nove zaveze. Razprave SAZU XIII (1990).

--- --- Vid in vrstnost glagola v SKJ 16. stoletja. SAZU, 1996.

--- --- Kopitarjev knjižnojezikovni vzor in Postila 1578. J. Kopitar in njegova doba (1996). Abhandlungen über die slovenische Reformation. München: R. Trofenik, 1968.

G. Neweklowsky: Trubarjev Katekizem 1550. Konkordanca, Indeks besed, pogostostni spiski. DZS, 1984.

--- --- Sprachliche Differenzierung innerhalb Trubars Katechismus von 1550. SR XXXIII (1985).

--- --- Zur Paradigmatik in Trubars Katechismus 1550. Obdobja 6 (1986).

--- --- Raba podrednih veznikov v Trubarjevem Pismu Rimljanom. SR XXXVII/1--3 (1989).

H. Orzechowska: Warianty gramaticzne (morfologiczne i skladniowe) w Biblii J. Dalmatina. Imperativus. Obdobja 6 (1986).

M. Jesenšek: Deležniško-deležijski skladi na -č in -ši v zvrstnih besedilih SKJ 19. stoletja. SSJLK XXX (1994).

--- --- Deležniško-deležijski skladi v Küzmičevem in Japljevem prevodu Nove zaveze. SR XXXIX (1991).

M. Merše, F. Jakopin, F. Novak: Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov. SR XL/4 (1992).

M. Smolik: Slovenska liturgična besedila (od Brižinskih spomenikov do danes). SSJLK (1993).

I. Orel Pogačnik: Predložne zveze v razvoju SKJ. Zbornik SDS 4 (1994).

--- --- Predložni sistem v razvoju SKJ od 16. do 19. stoletja. JiS XL/5 (1994/95).

E. Seitz: Govorniško stilno sredstvo ali pomoč prevajanju? Dvojično vezniško priredje v izbranih besedilih Primoža Trubarja, Martina Lutra in njunih sodobnikov. SR XLIII/4 (1995).

A. Derganc: Nekatere paralele v zgodovini dvojine v slovanskih jezikih. SSJLK XXXII (1996).

Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen, Primus Truber und seine Zeit (hrsg. von Rolf-Dieter Kluge). München, 1995. (Zbornik referatov mednarodnega simpozija v Tübingenu 1986). (E. Coseriu, M. Merše, G. Neweklowsky, J. Raecke, J. Toporišič)

III. Trubarjev zbornik. 1996. (Jezikovne študije, 223--340).

***

J. Pajk: Prisege kranjskega mesta. Izvestja mariborske gimnazije (1870, 1871 dodatek).

M. Slekovec: Slovensko tožilno pismo iz l. 1648. Kres II (1882).

F. Simonič: Prisege ljubljanskega mesta. LMS (1884).

V. Oblak: Trije slovenski rokopisi iz prve polovice XVII. stoletja. LMS (1887).

--- --- Das älteste datirte slovenische Sprachdenkmal. AslPh XIV/1 (1891).

J. Sket: Koroško-slovenska prisega od leta 1601. Kres V (1885).

F. Kos: Prisega iz l. 1627. LZ (1891).

V. Levec: Slovenska prisega iz l. 1676. IMK VI (1896).

I. Vrhovec: Gorski zakon in gorske pravde. IMK VII (1897).

A. Aškerc: Slovenski akti iz mestnega arhiva ljubljanskega (francoska doba). IMK XIV (1904).

A. Koblar: Slovenica. IMK IX (1899). IMK XVIII (1908).

M. Dolenc: Dvoje slovenskih fevdnih priseg. ČZN (1911).

--- --- Pravni izrazi v prevodih vinogorskega zakona. ČJKZ (1920).

--- --- Gorske bukve. AZU, 1940.

I. Grafenauer: Drobci iz starejše kulturne in slovstvene zgodovine. Čas X (1916).

M. Kos: Slovenske prisege loških in blejskih kmetov iz prve polovice 17. stoletja. GMDS, XXII (1941).

S. Jug: Slovenski "zapovedni list" iz leta 1570 in novi vinski davek. GMS XXII (1942).

M. Rupel: Prispevki k protireformacijski dobi. SR IV (1951); V-VII (1954), IX (1956), XI (1958).

M. Golia: Slovenica I. SR XI (1958).

R. Kolarič: Mlinski red 1814. SR X (1957).

P. Ribnikar: Blejske podložniške prisege. Partizanska knjiga, 1976.

J. Koruza: O zapisanih primerih uradovalne slovenščine 16., 17. in 18. stoletja. JiS XVIII (1972/73).

--- --- Dopolnilo k pregledu o zapisanih primerih uradovalne slovenščine. JiS XIX (1973/74). (T. Domej: Pliberška prisega iz druge polovice 17. stoletja; E. Prunč: Rokopisno in arhivsko gradivo Koroške; J. Kos: Slovenski prisežni pouk iz Metlike; E. Umek: Individualna prisega pod nepristranskim sodnikom iz leta 1691; Mekinjska prisega. Martjanska pogodba.)

Slovenščina v dokumentih skozi stoletja (katalog razstave). Državni arhiv Slovenije (1971).

S. Vilfan: Očrt slovenskega pravnega narodopisja. Narodopisje Slovencev I. (1944).

V. Novak: Izbor prekmurskega slovstva. 1976.

M. Dolenc: Katalog zeliščnih, zdravilskih rokopisov ljudskih medicinskih bukev in medicinskih zapisov. Razstavni katalog NUK-a. (1976).

M. Orožen: Uradovalna slovenščina v drugi polovici 18. stoletja (patenti, kurende). Obdobja 1, 1979. 121--153.

--- --- Oblikovanje slovenskega strokovnega izrazja (ob Cigaletovem terminološkem slovarju 1880). Slovenski jezik v znanosti I. ZIFF (1986). 133--150.

--- --- Uradovalno in pravno izrazje v Miklošičevem "Občedržavljanskem zakoniku". Zbornik SDS II (1992).

--- --- Odmevi francoske revolucije v Vodnikovih Novicah (1797--1800). Obdobja 11 (1991).

--- --- Jezik učnih knjig v 19. stoletju. SSJLK XV (1979).

--- --- O oblikovanju strokovnega izrazja in jezika v kmetijskem tisku. SR XLI/4 (1993).

--- --- Krekov časnikarski jezik. Krekov simpozij v Rimu. Zbornik MD Celje (1992).

P. Merku: Slovenska plemiška pisma. Trst, 1980.

M. Pirnat-Greenberg: Znanstveni jezik v Vodnikovi slovnici. Slovenski jezik v znanosti I. ZIFF (1986).

--- --- Jezik slovenskih prevodov in priredbe Gorskih bukev. Slovenski jezik v znanosti II. ZIFF (1989).

Iz roda v rod. (Pričevanja o slovenskem jeziku) -- katalog razstave). Arhiv SR Slovenije, 1982. (B. Pogorelec -- Predgovor).

F. Novak: Iz zgodovine slovenskega znanstvenega jezika: Pohlinova računica. Slovenski jezik v znanosti I. ZIFF (1986).

J. Dular: Slovenska plemiška etiketa. Obdobja 9 (1989).

F. Ferluga-Petronio: Ob primerjanju latinskih, italijanskih in slovenskih besedil v Černjejskem rokopisu. Obdobja 10 (1990).

***

M. Orožen: Leksikalni doprinos Koroške k slovenskemu knjižnemu jeziku v 18. in 19. stoletju. SSJLK IX (1973). 45--48.

M. Orožen: Jezikovno knjižno izročilo prekmurskih in štajerskih pisateljev. ČZN IX (1973). 127--138.

--- --- Slovenski knjižni jezik in zaton pokrajinskih različic v prvi polovici 19. stoletja. Obdobja 3 (1981).

M. Orožen: Prekmurski knjižni jezik. SSJLK XXV (1989). 37--60.

--- --- Slovenski knjižni jezik in njegove variante v 18. stoletju. Zbornik MSC 8. Beograd (1981).

--- --- P. Dajnko -- slovničar in dialektolog. Študije o jeziku in slovstvu. Murska Sobota (1973).

--- --- O vzhodnoslovenskem knjižnem jeziku. Zbornik Štefana Küzmiča. Murska Sobota (1974).

--- --- Dialektizmi v Kranjčevem romanu Strici so mi povedali. SR XXXI (1983).

--- --- Vprašanja prekmurskega knjižnega jezika (ob osrednjeslovenskem in kajkavskem hrvaškem). JiS XXXI/6 (1985/86).

--- --- Stari obredni jezik v Prekmurju in Porabju. III nemzetközi szlavisztikai napok (1988). Szombathely, 1990.

--- --- Košičev prispevek k zvrstnemu oblikovanju knjižne prekmurščine. Košič in njegov čas. Budimpešta, 1994.

J. Rigler: Jezikovnokulturna orientacija Štajercev v starejših obdobjih. Svet med Muro in Dravo. Maribor (1968); Razprave o slovenskem jeziku, 1986. 65--94.

V. Novak: Izbor prekmurskega slovstva. 1976.

--- --- Kajkavske prvine v prekmurski knjigi 18. stoletja. SR XX/1 (1972).

--- --- Dalmatin in jezik prekmurskih pisateljev. JiS XIX (1983/84). 188--195.

--- --- Jezik prve prekmurske knjige. Studia Slavica hungarica XXV (1979).

--- --- Jezik tretje prekmurske knjige. Razprave XI, SAZU (1987).

--- --- Prekmurske rokopisne pesmarice od 16. do sredine 18. stoletja. Obdobja 9 (1989).

I. Grafenauer: O Duhovni brambi in nje postanku. ČZN IV (1907).

--- --- Duhovna bramba in Kolomonov žegen. Razprave AZU (1943).

F. Ramovš: Zanimiv koroškoslovenski rokopis. ČJKZ II (1920).

J. Kotnik: Slovenski rokopis z Leš pri Prevaljah iz sredine 18. stol. ČZN XXIV (1929).

E. Prunč: Nekateri problemi koroškega slovenskega slovstva do 1848. leta. Koroški kulturni dnevi 1 (1973).

P. Zablatnik: Koroški slovenski bukovnik Andrej Schuster Drabosnjak (1768--1825). Protestantizem pri Slovencih, Wiener slawistischer Almanach (Sonderband 13) (1984). 229--249.

H. Lausegger: Andrej Šuster Drabosnjak: Marijin Pasijon. Celovec, 1990.

--- --- Drabosnjakova Komedija od zgubleniga sina (po izvirniku priredila H. M. L.). Celovec, 1992.

--- --- Sprachliche Charakteristika des volkstümlichen "Gierten Shpils" von Andreas Schuster Drabosnjak. WSA 22 (1988).

T. Domej: Družbenojezikovni pogledi na slovenščino na Koroškem od 16. do 19. stoletja. Diplomarbeit Universität Klagenfurt, 1983.

--- --- Geneza slovenske standardne izreke -- s posebnim ozirom na Koroško (do l. 1870). SSJLK XXXI (1995).

J. Rajhman: Vloga Petra Dajnka v zgodovini slovenskega knjižnega jezika. ČZN XLI/1 (1970).

B. Rajh: Severovzhodna Slovenija pri oblikovanju slovenskega knjižnega jezika do konca prve polovice 19. stoletja. ČZN LV/1 (1984).

--- --- Vzhodnoštajerske slovnice iz prve polovice 19. stoletja. ČZN LV/2 (1984).

I. Škafar: Bibliografija prekmurskih tiskov 1715--1919. SAZU. 1978.

M. Küzmič: Mali katekizem Števana Küzmiča. ČZN LV/2 (1984).

M. Küzmič: Prevajanje Svetega pisma v prekmurščino. Štiristo let prevajanja na Slovenskem, 1985.

--- --- Reformacija pri ogrskih Slovencih in njena kontinuiteta. III. Trubarjev zbornik (1996).

M. Jesenšek: Jezikovni sistemi v slovenskem (alpskem in panonskem) govornem območju. JiS XXXVII/7 (1991/92).

--- --- Pomenske funkcije nedoločnika, namenilnika in pasivnih konstrukcij v Kremplovih Dogodivšinah Štajerske zemle. ČZN LVIII/1 (1988).

--- --- Razlikovalni skladenjski vzorci vzhodnoslovenskega in osrednjeslovenskega KJ 18. stoletja. Zbornik SDS (1991).

M. Jesenšek: Raba deležijskih in deležniških oblik na -oč/-eč v vzhodnoštajerskem KJ. ČZN LXIII/1 (1992).

A. Vratuša: Jezik "Nouvoga zakona" in "Svéti evangyeliomov". Zbornik Štefana Küzmiča. Murska Sobota (1974).

J. Košič: Življenje Slovencev med Muro in Rabo. Budimpešta, 1992.

Dostopne izdaje starejših knjižnih besedil:

F. Simonič: Slovenska bibliografija. I. del. Knjige 1550--1900. Ljubljana, 1903--1905.

M. Rupel: Slovenski protestantski pisci. 1966.

P. Trubar: Catechismus, 1550 (faksimile). 1970.

--- --- Abecedarium und der klein Catechi∫mus in der Windi∫chen Sprach, 1550 (faksimile). 1966.

--- --- Catechismus, 1555 (faksimile). 1992.

--- --- Abecedarium, 1555 (faksimile). München.

--- --- Abecedarium, oli tabliza /.../ 1566 (fototipska izdaja). 1965.

--- --- Ta Evangeli svetiga Matevsha, 1555 (reprint). 1993.

P. Trubar: Ena dolga predguvor k Novemu testamentu, 1557 (reprint). 1986.

J. Rajhman: Trubarjeva Ena dolga predguvor. 1986.

--- --- Slovenska cerkovna ordninga, 1564 (reprint). München, 1973.

--- --- Ena duhovska peissen subper Turke /.../, 1567 (faksimile). 1966.

--- --- Eni psalmi, ta celi katehi∫smus, inu tih vegshih Gody, ∫tare inu Noue kerszanske Pej∫ni, 1567 (faksimile). 1967.

--- --- Jezus Sirah, 1575 (faksimile). 1974.

J. Dalmatin: Biblia, 1584 (reprint). München 1968. 1994.

A. Bohorič: Arcticae Horulae, 1584 (faksimile). München, 1969.

--- --- Arcticae horulae succisivae, Zimske urice proste. Prevedel in spremno študijo napisal J. Toporišič. Maribor: Obzorja, 1987.

Ta celi katechismus, eni psalmi /.../, 1584 (faksimile). 1984.

M. Rupel: Janeza Svetokriškega Sacrum promptuarium. 1937.

--- --- Valvasorjevo berilo. Ljubljana 1936, 1951, 1971.

Svetokriškega pridige. 1969 (uredil F. Bohanec, Kondor 111).

Karel Mihael Attems: Slovenske pridige (uredila Lojzka Bratuž). Trst, 1994.

F. Wiesthaler: Valentina Vodnika izbrani spisi. 1890.

J. Koruza: V. Vodnik. 1970 (Kondor 116).

J. Cigler: Sreča v nesreči. 1974 (Kondor, 141).

A. M. Slomšeka Zbrani spisi I-IV. Celovec, 1876--1885.

J. Toporišič, V. Gjurin: Zvrstna besedila slovenskega jezika.


Diplomski seminar iz slovenskega jezika

LetnikŠifra Učitelj PS VP SV SkupinObveznosti Opomba
3. in 4. vsi3162

1148

*

1117

1118

*

Vera Smole

Irena Orel

B. Pogorelec

Vidovič-Muha

Erika Kržišnik

Marja Bešter

-15 -- 15- 1

1

1

1

1

1

ref. v 3. letn.; ref. ali diplomska naloga v 4. letniku skupaj s 4. letnikom, izbirno

Razpisanih je več diplomskih seminarjev. Pričakuje se, da bo študent aktiven v seminarju izbranega profesorja dve leti zapored; menjavanje seminarjev ni zaželeno in je tak korak treba utemeljiti s tehtnimi razlogi. Diplomski seminar je skupen za tretji in četrti letnik.

Študent mora dokazati, da pozna predmet in metode znanstvenega raziskovanja, se uči tehnik znanstvene argumentacije in kompozicije sporočila, privzgoji pa si tudi samostojnost, doslednost in kritičnost v znanstvenem mišljenju. Pripravi se torej tudi za pisanje diplomske naloge in jo v seminarju predstavi ter zagovarja.

Seminar ima glede na specializacijo profesorja, ki ga je razpisal, različno vsebino: slovenski knjižni jezik, zgodovinska slovnica, dialektologija itd.

Študent mora vsako leto pripraviti referat (v pisni obliki in ustni izvedbi) z izjemo tistega leta, v katerem prijavi in zagovarja diplomsko nalogo. Če enopredmetnik v jezikoslovnem seminarju ne dela diplomske naloge, potem v četrtem letniku odda od referata nekaj zahtevnejšo seminarsko nalogo in jo predstavi. Brez potrdila o aktivnosti v seminarju (dva pisna izdelka v dveh letih) študent ne more dobiti ocene iz diplomskih izpitov.


Uvod v slovensko jezikoslovje I in II

LetnikŠifra UčiteljP SVP SVSkupin Obveznosti
1. E.1083Erika Kržišnik 15-- 15--1 pog. izpit
2. E.1110Simona Kranjc 15-- 15--1 izpit

Namen predmeta: V prvem letniku seznanitev z raziskovalno organiziranostjo slovenskega jezika danes -- ustanove, znanstveni in strokovni tisk, druge publikacije. Okvirna predstavitev študijske literature in orientacija v predmetu. V drugem letniku razvoj jezikoslovne vede pri Slovencih v 19. in 20. stoletju ob upoštevanju jezikoslovja v svetu. Glavni nosilci slovenske jezikoslovne misli. Prikaz temeljnega in uporabnega jezikoslovja.

Vsebina v 1. letniku: Definicija jezikoslovja s posebnim ozirom na njegove družbenopolitične razsežnosti pri Slovencih. Jezikovna kultura -- purizem -- antipurizem -- jezikovna politika, tudi v (slovenski) zgodovini. Študijski obiski jezikoslovnih ustanov, knjižnic. V drugem letniku: jezikoslovne raziskave do leta 1919 (Ljubljana, Gradec, Dunaj) in po njem. Predmetna področja in teoretske podstave slovenskega jezikoslovja v 20. stoletju. Aktualnost izbrane jezikoslovne predmetnosti.

Obveznosti študenta: nastop v seminarju z referatom; izpit.

Literatura:

R. Nahtigal: Uvod v slovansko filologijo. 1949.

F. Ramovš: Kratka zgodovina slovenskega jezika. 1936.

--- --- Historična gramatika slovenskega jezika. Konzonantizem. 1924.

--- --- Historična gramatika slovenskega jezika. Dialekti VIII. 1935.

J. Toporišič: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 11976,21984, 31991.

--- --- Portreti, razgledi, presoje. Maribor: Obzorja, 1987.

Slovenski pravopis I. DZS, 11990, 31994.

Monografije A. Bajca, T. Logarja, J. Riglerja, J. Toporišiča, A. Vidovič-Muhe, slovarji. Seznaniti se je treba z vsemi jezikoslovnimi monografijami.

V 2. letniku:

Jože Toporišič: Enciklopedija slovenskega jezika. 1992.

Gesla o poglavitnih slovenskih jezikoslovcih. Slovenski biografski leksikon.

Jezikoslovje. Enciklopedija Slovenije.


Naglasoslovje in tonemskost

LetnikŠifra UčiteljP SVP SVSkupin Obveznosti
1. E.1072Simona Kranjc --15 --151 2 kol.

Namen predmeta: Seznanitev s teorijo slovenskega naglasoslovja. Razvitje zmožnosti opazovanja in vrednotenja obeh naglasnih tipov slovenskega knjižnega jezika.

Vsebina: Artikulacijska in akustična podlaga naglasnih parametrov. Funkcijska (pomenskorazločevalna) obteženost naglasnih nasprotij v slovenščini (naglašenost, naglasno mesto, kolikost, tonemskost); zemljepisna razširjenost tonemskega naglaševanja. Položaj tonemskosti v slovenski knjižni normi. Zgodovina odkrivanja slovenske tonemskosti. Uresničevanja akuta in cirkumfleksa v stavčnofonetičnih okvirih; zapisovanje tonemskega naglasa. Razvrstitev tonemov na besedni, besedotvorni in oblikoslovni ravnini. Slogovne razsežnosti tonemskosti.

Literatura:

J. Toporišič: Pojmovanje tonemičnosti slovenskega jezika. SR 1967, 64--108.

--- --- Liki slovenskih tonemov. SR 1968, 315--393.

--- --- Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 1976, 1984, 1991, poglavja o tonemskem naglaševanju v oblikoslovju.

J. Toporišič: Tvorbeni model slovenskega knjižnega naglasa. SR 1988, 133--180.

--- --- Zamenjava tonske opozicije s kvantitativno v moščanskem govoru brežiškega Posavja. SR 1963, 206--209.

F. Ramovš: Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov. SR 1950, 16--23.

J. Rigler: Sheme za tonemski naglas. SSKJ I (uvod). DZS, 1970.

J. Toporišič: Naglasni tipi slovenskega knjižnega jezika. JiS19 (1965), 56--79.

Načrt pravil za novi slovenski pravopis. 1981.

Slovenski pravopis I. DZS, 11990, 31994.

M. Pirnat: Tvorbena naglasoslovna tonemska teorija ob samostalniških izpeljankah s šibkimi priponskimi obrazili. SR 32 (1984), 257--275.


Pravopisna in pravorečna norma

LetnikŠifra UčiteljP SVP SVSkupin Obveznosti
1. E np1075Ada Vidovič-Muha --- 30--1 izpit

Namen predmeta: merila normativnosti sodobnega knjižnega jezika glede na pravopis in pravorečje.

Vsebina: kritični zgodovinski pregled razvoja (pravopisne, pravorečne) normativnosti slovenskega knjižnega jezika; razmejitev pojmov (knjižno)jezikovna norma, jezikovna kultura; poseganje v jezik (jezikovna intervencija) s poudarkom na pravopisno-pravorečnem področju.

Literatura:

J. Toporišič: Strukturiranost slovenskih glasov in predvidljivost njihove razvrstitve. JiS 1967, 92--96.

--- --- Sistemske premene soglasnikov v knjižnem govoru. JiS1957/58, 70--76.

--- --- Predvidljivost slovenske knjižne samoglasniške kolikosti in kakovosti. JiS 1967, 229--236.

--- --- Alternativni soglasniški sklopi slovenskega knjižnega jezika. JiS 1958/59, 203--207.

--- --- Stilna vrednost glasovnih, prozodijskih, (pravo)pisnih, morfemskih in naglasnih variant SKJ. SR 1973, 217--263.

--- --- Pravopis, pravorečje in oblikoslovje v SSKJ. SR 1971, 55--75, 222--229.

M. Križaj-Ortar: Soglasniška nasprotja v slovenskem knjižnem jeziku v skladu s Trubeckojevo teorijo. SR 1984, 93--105.

J. Rigler: H kritikam pravopisa, pravorečja in oblikoslovja v SSKJ. SR 1971, 433--462. SR 1972, 244--251.

J. Dular: Dva pravopisna samospeva. Slava 1987/88, 5--12.

Zbornik Spoznanja in pripombe javne razprave o Načrtu pravil za novi slovenski pravopis. 1982.

Vse kritike ob izidu Slovenskega pravopisa 1962.

Slovenski pravopisi (Levec 1899, Breznik 1920, Breznik-Ramovš 1935, u. o. 1950, u. o. 1962, u. o. Načrt pravil za novi slovenski pravopis 1981, u. o. 1990).

J. Toporišič, J. Rigler: Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa. I: SR 25 (1977), 69--106, II: SR 25 (1977), 311--358, III:SR27 (1979), 81--150, IV: SR 27 (1979), 231-- 261, V: SR 27 (1979), 459--476, VI: SR 28 (1980), 315--356.

M. Rupel: Slovensko pravorečje. DZS 1946.

B. Vodušek: Kakšen naj bo naš odrski jezik? Ali imamo pogovorni jezik na odru in ali ga imamo v življenju. Slovenski poročevalec 1953, 4.

--- --- Historična pisava in historična izreka. JiS 1958/59, 193--200.

--- --- Pripombe k slovenskemu pravopisu. Novi svet 5, 1950, 947--953, 1045--1052, 1147--1152.

A. Bajec: O pogovornem jeziku. JiS 1955/56, 6--7, 161--165.

B. Pogorelec: Vprašanja govorjenega jezika. Jezikovni pogovori 1, 1965, 133--147.

J. Toporišič: Slovenski pogovorni jezik. SR 1970, 1--2, 55--70.

B. Urbančič: O jezikovni kulturi. CZ, 1973.

J. Honzak Jahiæ: Pravorečje slovenskega knjižnega jezika v interpretaciji Boža Voduška. Jezik in čas. ZIFF 1996, 311--319.

A. Vidovič-Muha: Razvojne prvine normativnosti slovenskega knjižnega jezika. Jezik in čas. ZIFF 1996, 15--41.

--- --- Dva tipološka zgleda normativne vrednosti slovenske besedotvorne morfematike. Jêziky s³owianskie 1945--1995. Opole 1995, 153--167.

--- --- Nekatera aktualna vprašanja slovenske jezikovne kulture. SSJLK 1991, 17--27.

--- --- Normativnost v slovar ujete slovenske besede. NR 41 (1992), št. 1, 10--11.

Uvod v Slovar slovenskega knjižnega jezika 1. DZS 1970.

Razprave iz 1. poglavja zbornika Jezik in čas. ZIFF 1996, 15--93.


Strokovno besedilo

LetnikŠifra UčiteljP SVP SVSkupin Obveznosti
2. E.1109Vojko Gorjanc --30 ---1 kol.

Namen predmeta: Slušatelji spoznajo (a) besedilne lastnosti različnih tipov strokovnih besedil v razmerju do besedil drugih zvrsti, (b) izhodišča priprave besedilnih in terminoloških računalniških zbirk.

Vsebina: Jezikovnosistemska in besedilna sredstva strokovnih besedil s poudarkom na znanstvenih. Kriteriji besedilnosti; veznost (kohezija) in sovisnost (koherenca) (predvsem) znanstvenih besedil. --- Oblikovanje terminoloških sistemov. Razčlenitev terminologije glede na jezikovnosistemske poimenovalne možnosti. Tujejezični vplivi na slovenske terminološke sisteme. Besedilne računalniške zbirke kot podlaga za oblikovanje pojmovnikov/geslovnikov posameznih strokovnih področij.

Literatura:

Slovenski jezik v znanosti 1, 2. Zbornik prispevkov. ZIFF, 1986, 1989.

R. A. de Beaugrande, W. U. Dressler: Uvod v besediloslovje. Prevedli A. Derganc in T. Miklič. Park, 1992.

V. Gorjanc: Primerjalna razčlenitev terminologije v matematiki in filozofiji. JiS XLI/5, 1995/96, 267--276.

--- --- Terminologija novejših naravoslovno-tehničnih strok (Ob primeru računalništva in jedrske fizike). Jezik in čas. ZIFF, 1996, 251--260.

M. Juvan: Medbesedilni odnosi, oblike in vrste. Literatura, 1989, 147--162.

T. Korošec: Besediloslovna vprašanja slovenščine. SSJLK 17, 1981, 173--186.

--- --- K besedilni soveznosti časopisnega sporočila. SSJLK 22. 1986, 49--59.

--- --- Slovenski vojaški jezik: izročilo in spremembe. Jezik in čas. ZIFF, 1996, 211--232.

M. Mihaljeviæ: Hrvatsko računalno nazivlje. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1993.

F. Novak: Slovenski poslovni in uradovalni jezik. ČGP Delo, 1980.

--- --- Leksikalne spremembe v slovenskem poslovnem in uradovalnem jeziku. Jezik in čas. ZIFF, 261--268.

M. Stabej: Obtožnica 1945--1994: variantnost in razvoj besedilne zvrsti. Jezik in čas. ZIFF, 1986, 233--249.

J. Toporišič Pojmovanja in izrazje slovenskega besediloslovja (V priročnikih za /srednje/ šole). SSJLK 29, 1993, 5--14.

A. Vidovič-Muha: Nekaj misli o besedotvornih možnostih medicinskega izrazja: Medicinski razgledi, Slovenska medicinska beseda, 2. del. 1984, 761--773.

--- --- Nekaj misli o medicinskem jeziku. Medicinski razgledi, Slovenska medicinska beseda, 3. del. 1984, 833--837.

--- --- Jezikovnosistemske lastnosti strokovnih besednih zvez. SSJLK 24, 1988, 83--95.

--- --- Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primeru zloženk. ZIFF, Partizanska knjiga, 1988, 25--28, 175--181.

--- --- Breznikov jezikoslovni nazor v njegovi razpravi o besednem redu. Slavistična revija XLI/4, 1993, 497--507.

--- --- Določnost kot besedilna prvina v slovničnem opisu slovenskega jezika (Ob Kopitarjevi slovnici). Kopitarjev zbornik (Obdobja 15), 1996, 115--130.

Slovenski terminološki slovarji. Literatura v zvezi z jezikovno zvrstnostjo.


Jezikovna didaktika

LetnikŠifra Učitelj PS VP SV SkupinObveznosti Opomba
3. p (D in E)1125

1126

1127

Križaj-Ortar

J. Vogel

Pirih

15

-

-

7,5

-

-

15

-

-

7,5

-

-

1

1

izpit

5 HO

.

Jezikoslovne podstave lektoriranja I, II in Lektoriranje

LetnikŠifra Učitelj PS VP SV SkupinObveznosti Naslov teme
2. np (D in E)1088 Simona Kranjc- 15- -15 -1 .JPL I
3. np (D in E)1124 Erika Kržišnik -15 -- 15- 1. JPL II
4. np (D in E)3165 Erika Kržišnik -15 -- 15- 1kolokvij Lektoriranje

Namen predmeta: Poglobitev in utrditev skladenjske norme in upovedovalnih pravil glede na pisno in govorno uresničevanje, besedotvornega sistema in besedoslovnega znanja v praksi.

Vsebina v 1. letniku: Primerjava uresničevanja skladenjske norme (posebej besednega reda, stavčne tipologije, rabe časov itd.) in upovedovalnih pravil v posameznih funkcijskih zvrsteh. Temeljna načela lektoriranja. Etika lektorskega dela. Lektor in redaktor. Lektoriranje in korektura. V 2. letniku: besedotvorna ustreznost v besedilih posameznih funkcijskih zvrsti. Vprašanje besediloslovne koherence. Lektoriranje umetnostih in neumetnostnih besedil, lektoriranje prevodov.

Literatura:

J. Dular: Lektoriranje in jezikovna kultura. SSJLK 1986, 61--78.

J. Toporišič: Praktična stilistika. JiS 1966, 81--91.

B. Urbančič: O jezikovni kulturi. Delavska enotnost, 1973.

T. Korošec, J. Dular: Slovenski jezik 4. Maribor: Obzorja, 1985, 95--105.

E. Kržišnik: Zgoščevalno lektoriranje teletekstov. JiS 1986/87, 18--23.

A. Vidovič-Muha: Nekatera aktualna vprašanja jezikovne kulture. SSJLK XXVII, 1991, 17--29.

Slovenski jezik v znanosti I, II. ZIFF, 1986, 1989.

Jezikovno razsodišče, 1980--1982.

J. Toporišič: Slovenski knjižni jezik 2, 1966, 171--195.

--- --- Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 1976, 19842, 19913 593--637.

--- --- O Urbančičevi jezikovni kulturi. SR 1977, 359--371.

Seznanjenost s katerim delom jezikovnega kotičkarstva:

J. Gradišnik: Slovenščina za vsakogar. CZ, 1974.

--- --- Še znamo slovensko? Celje: Mohorjeva družba, 1981.

T. Korošec: Pet minut za boljši jezik. DZS, 1972.

Jezikovno razsodišče 1980--1982. Trst, Celovec, 1984.

V. Gjurin: Slovenščina zdaj! Art agencija, 1991.

J. Sršen: Jezik naš vsakdanji. Gospodarski vestnik, 1992.

***

Slovenščina v javnosti. RK SZDL in Slavistično društvo Slovenije, 1983.

Povejmo naravnost. Urednik P. Štefančič. Delavska enotnost, 1985.

Jezik na odru, jezik v filmu. Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, 1983.

K. Podbevšek: Prekodiranje govorjenega jezika v pisnega (lektorska izkušnja). JiS 1990/91.


Izbrana poglavja iz pragmatike

LetnikŠifra UčiteljP SVP SVSkupin Obveznosti
3. E.1123Marja Bešter 30-- 30--1 pog. izpit

Namen predmeta: Seznanitev s pojmom rabe jezika: kako okoliščine sporazumevanja (govorni položaj) vplivajo na sprejemanje/razumevanje in tvorjenje besedila, kateri so učinki jezikovnega delovanja v določenih okoliščinah. Spoznati sredstva ter načela in strategije, po katerih se pri sporazumevanju ravnamo.

Vsebina: Pragmatično jezikoslovje (pojem okoliščin, govornega položaja). Vpliv filozofskih tradicij na nastanek te discipline. Teorija govornih dejanj (delna dejanja, neposredno/posredno govorno dejanje, konvencionalna jezikovna znamenja kot pokazatelji ilokucijskega dejanja, posrečenost in uspešnost govornega dejanja, sekvenca govornih dejanj, razvrstitev govornih dejanj pri različnih avtorjih). (Dobesedni) pomen in smisel (sporočeni pomen) besedila. Pojem sporazumevalne zaslepitve. Teorija Gricea ("sodelovalno načelo" in sklepanja) in Leecha (načelo vljudnosti) ter drugih avtorjev.

Literatura:

J. L. Austin: Kako napravimo kaj z besedami, Studia humanitatis, 1990.

M. Bešter: Tip besedila kot izrazilo sporočevalčevega namena. Uporabno jezikoslovje, št. 2, 1994, 44--52.

T. Korošec: Besediloslovje. J. Dular, T. Korošec, Slovenski jezik 4. Maribor, 1985, 7--13.

M. Križaj-Ortar, M. Bešter: Besedilo kot izhodišče in cilj. M. Križaj-Ortar, M. Bešter, E. Kržišnik, Pouk slovenščine malo drugače. Trzin, 1994.

--- --- Prenova jezikovnega pouka pri predmetu slovenski jezik, JiS 1995/96, 5--15.

O. Kunst Gnamuš: Govorno dejanje -- družbeno dejanje. 1984.

--- --- Žaljivka v govoru osnovnošolskih učencev, Sodobna pedagogika, št. 9--10, 1987, 446--459.

--- --- Pragmatika kot jezikoslovna veda, JiS 1988/89, 183--191.

--- --- Problemi pragmatične obravnave jezika. Jezik in književnost 1, Trst, 1990. 43--56.

--- --- Sporazumevanje med željo, resnico in učinkom. 1991, 1--36, 149--186.

--- --- Performativni glagoli v opisni slovnici slovenskega jezika, JiS 1993/94, 183--191.

--- --- Razmerje med spolom kot potezo reference in spolom kot slovnično kategorijo, JiS 1994/95, 255--261.

N. Miščevič: Jezik kot dejavnost. 1983.

A. Skubic: Klasifikacija funkcijske zvrstnosti in pragmatična definicija funkcije, JiS 1995/95, 155--168.

A. Ule: Filozofija Ludwiga Wittgensteina. ZIFF, 1990.

R. Zadravec-Pešec: Pragmatično jezikoslovje (temeljni pojmi). 1994.

I. Ž. Žagar: Zagatnost performativnosti ali kako obljubiti. 1989.

Neobvezna literatura:

O. Ducrot: Izrekanje in izrečeno. Studia humanitatis, 1988.

G. Leech: The Pricpiles of Pragmatics. London, 1983.

H. P. Grice: Logic and Conversation. P. Cole, J. L. Morgan (ur.), Syntax and Semantics 3: Speech Acts. New York 1975.

S. C. Levinson: Pragmatics. Cambridge, 1983.

J. R. Searle: Speech Acts, An Essay in the Phylosophy of Language. Cambridge, 1969.

--- --- Expression and Meaning. Cambridge, 1979.


Pomenoslovje

LetnikŠifra Učitelj PS VP SV SkupinObveznosti Skupaj z
4. E.1151 Vidovič-Muha 30- -- -- 1izpit SJ 1030

Namen predmeta: Seznanitev s preprostimi in kompleksnimi pomenskimi enotami jezika ter s teorijo sistemske urejenosti pomenskih enot. Oblikovanje zavesti o spoznavni vrednosti jezika.

Vsebina: Definiranje predmeta. Slovenistično pomenoslovno izročilo. Razmerje med pomensko in izrazno stanje jezikovnih znamenj. Razmerje med pomenom in zunajjezikovno dejanskostjo (po Bühlerju in naslednikih). Pomen in smisel. Strukturalno pomenoslovje (teorijo pomenskih polj, pomenska razmerja v besedišču, besedni in besedilni pomen). Tvorbeno pomenoslovje (pomenske in skladenjske pretvorbe).

Literatura:

J. Toporišič: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 1976, 1984, 1991.

--- --- O strukturalnem določanju besednih pomenov. Linguistica1980.

SSKJ I (uvod). SAZU, DZS, 1970, IX-XXIV.

J. Müller: Pomenske skupine in pomenska zgradba besed. SSJLK1980.

J. Orešnik: Formalizacija semantičnih definicij najmanjših jezikovnih enot s pomenom. Problemi semantike, sintakse in obravnave tekstov. IJS (Poročilo P-277) 1972, 37--45.

--- --- Formalizacija stavčnih pomenov. Problemi semantike, sintakse in obravnave tekstov. IJS (Poročilo P-277) 1972, 46--54.

--- --- T. i. "presupozicije" v semantiki naravnih jezikov. Problemi semantike, sintakse in obravnave tekstov. IJS (Poročilo P-277) 1972, 55--67.

O. Kunst-Gnamuš: Pomenska struktura povedi. PI, 1981.

A. Vidovič-Muha: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primeru zloženk. ZIFF, Partizanska knjiga, 1988, 10--27.

--- --- Jezikovnosistemske lastnosti strokovnih besednih zvez. SSJLK XXIV, 1988, 83--95.

J. Toporišič: Pomenski ustroj stavka. JiS 21 (1975/76), 213--222.

--- --- Strukturalno pomenoslovje besed. SSJLK 17 (1981), 95--112.

--- --- Enciklopedija slovenskega jezika. CZ, 1992.

SSKJ I (Uvod). SAZU, DZS, 1970.

A. Vidovič-Muha: Slovnična obvestilnost Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 1993. 35--51.

--- --- Aktualnost Pleteršnikovih slovaropisnh načel. SSJLK 30, 1994. 117--128.

--- --- Temeljne prvine zasnove Pleteršnikovega slovarja. SR 43 (1995), 4. 459--469.

--- --- Normativnost v slovar ujete slovenske besede. Naši razgledi 41 (1992), št. 1. 10--11.

--- --- Razmerja med leksemi. J. Balint, Slovar slovenskih homonimov. ZIFF, 1997.

Neobvezna literatura:

J. Lyons: Semantics, 1978.

--- --- Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: University Press, 1977.

J. Apresjan: Leksičeskaja semantika. Moskva, 1974.

G. Leech: Semantics. Harmondsworth: Penguin Books Ltd., 1985.


Teorija jezika, Pregled jezikoslovnih smeri

LetnikŠifra UčiteljP SVP SVSkupin ObveznostiSkupaj z
4. E.1158Vidovič-Muha --- 30--1 izpitSJ 1061

Namen predmeta: Predstavitev teoretičnih podstav sodobnega slovenskega (strukturalnega) jezikoslovja in njegova umestitev v sodobne jezikoslovne smeri. Zgodovinski pregled slovenske jezikoslovne misli in njeno mesto v širših (evropskih) okvirih.

Vsebina: Teoretične podstave obravnavanja ravnin slovenske jezikovne zgradbe. Predstavitev strukturalističnih jezikoslovnih smeri glede na (sodobno) slovensko jezikoslovje. Besediloslovna teorija. Semiotika -- semantika.

Literatura:

J. Toporišič: Portreti, razgledi, presoje. Maribor: Obzorja, 1987.

--- --- Enciklopedija slovenskega jezika. CZ, 1992.

--- --- Naglasni tipi slovenskega knjižnega jezika. JiS 10 (1965), 56--79.

--- --- Stavčna fonetika. Slovenski knjižni jezik 2. Maribor: Obzorja, 1970. 189--200.

--- --- Besednovrstna vprašanja slovenskega knjižnega jezika. JiS 1974/75, 33--39.

--- --- Esej o slovenskih besednih vrstah. JiS 1974/75, 295--305.

--- --- Pojmovanja in poimenovanja za pojave zvrstnosti slovenskega jezika. SR 25 (1977), 387--406.

--- --- Tvorbeni model slovenskega knjižnega naglasa. SR 1988, 133--180.

A. Vidovič-Muha: Takšni in drugačni spomini na strukturalističnega jezikoslovca (Ob desetletnici smrti R. F. Mikuša). Delo-KL, 6. maja 1993, 13.

--- --- Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk. ZIFF, Partizanska knjiga. 1988, 224 str.

--- --- Fraza kot osnova pomenske delitve nekakovostnih izpeljanih pridevnikov. Zbornik. 32. seminar za strane slaviste. Zadar.

--- --- Zloženke s pomenom lastnosti delov organizma. SR 4, 1983, 359--374.

--- --- Nova slovenska skladnja J. Toporišiča. SR 4, 1984, 142--155.

--- --- Pomenske in slovnične lastnosti nekaterih količinskih izrazov. SR 4, 1986, 403--417.

--- --- Strukturalistične prvine v slovenskem jezikoslovju prve polovice 20. stoletja. Obdobja 15 (1994).

M. Križaj-Ortar: Breznikova skladnja v luči tvorbeno-pretvorbene teorije. Obdobja 7 (1986), 507--516.

--- --- Jezikoslovna razčlenitev srednješolskega učbenika psihologije (J. Musek, V. Pečjak: Psihologija. DZS, 1986). Slovenski jezik v znanosti 2. ZIFF, 1989, 213--226.

Slovenski pravopis I. DZS, 1990, 19943.

A. Vidovič-Muha: Besedotvorna tipologija "novoslovenskega" gradiva pri Miklošiču. Miklošičev zbornik (Obdobja 13), 1992. 173--193.

--- --- Breznikov jezikoslovni nazor v njegovi razpravi o besednem redu. SR 41 (1993), 4. 497--508.

--- --- Strukturalistične prvine v slovenskem jezikoslovju prve polovice dvajsetega stoletja (S poudarkom na Voduškovi razpravi iz leta 1932). Obdobja 14, 1994. 103--115.

--- --- O izvoru in delovanju jezika ali teorija sintagme v delih R. F. Mikuša. SR 42 (1994), 2--3 (Ramovšev zbornik). 229--248.

--- --- Anafora v I. in III. Brižinskem spomeniku. Mednarodni simpozij o Brižinskih spomenikih. Ljubljana 1994. 14--16.

A. Vidovič-Muha: Udeleženci govornega dejanja v I. in III. Brižinskem spomeniku -- njihova izrazna podoba in besedilna vloga. Zbornik Brižinski spomeniki, 1996, ZRC SAZU. 229--239.

--- --- Določnost kot besedilna prvina v slovničnem opisu slovenskega jezika (Ob Kopitarjevi slovnici). Kopitarjev zbornik (Obdobja 15), 1996. 115--131.

--- --- Tvorno razmerje med slovenskim in češkim jezikoslovjem 20. stoletja. SSJLK 32, 1996, 77--89.

--- --- Prvine razvoja normativnosti slovenskega knjižnega jezika. Jezik in čas. ZIFF 1996, 15--41.

Neobvezna literatura:

M. Iviæ: Pravci u lingvistici. 1963.

J. Lyons: Language and linguistics, 1981.

--- --- Introduction to the theoretical linguistics, 1987.

A. Vidovič-Muha: Kontrastive slowenisch-deutsche Typologie der Nominalkomposition Wiener Slawistischer Almanach, Band 22, 1988, 311--322.

--- --- Typologia s³owotwórczych transformacji zwiazków wyrazowich, z. Wariancja w jêzyku. Opole, 1991. 183--194.


Uvod v jezikoslovje

LetnikŠifra UčiteljP SVP SVSkupin ObveznostiOpomba
4. E np*Marija Golden 15-- 15--1 izpit*letos še ne

Literatura:

Marja Golden: O jeziku in jezikoslovju. FF, 1996.


Lektorati slovanskih jezikov

Samostojni slovenisti vpisujejo v prvem letniku dva slovanska lektorata s po dvema tedenskima urama. V drugem letniku enega od teh dveh nadaljujejo. Obveznost študenta je izpit ob koncu leta. Študentom priporočamo tudi obisk fakultativnih ur tujih lektorjev (glej predmetnik na začetku knjižice).
LetnikŠifra Učitelj PS VP SV Sk.Obv. Opomba
1. E.3184

3172

3167

3182

3177

988

*

Greblički (srh.)

Jež (polj.)

Lipovec (češko)

Spanring (rusko)

Rozman (slovaš.)

Stefanija (maked.)

Tomova (bolgar.)

-- 30

30

-- 30

30

1

1

1

1

1

1

1

izpitsrh skupaj s 3185

(dve obvezni izbiri)

maked. skupaj s SH

2. E3185

3173

3168

3183

3178

997

*

Greblički (srh.)

Jež (polj.)

Lipovec (češko)

Spanring (rusko)

Rozman (slovaš.)

Stefanija (maked.)

Tomova (bolgar.)

-- 30- -30 1

1

1

1

1

1

1

izpitsrh. skupaj s 3184

(ena obvezna izbira)

maked. skupaj s SH

3. in 4. E.3174

3169

3179

Jež

Lipovec

Rozman

-- 30- -30 1

1

1

izpit3. in 4. letn. skupaj (ena obvezna izbira: poljski, češki, slovaški)

Lektorat češčine

Namen predmeta: Poglabljanje slovenističnega študija ob učenju sorodnega slovanskega jezika. Spoznavanje češke jezikovne in literarne (kulturne) tradicije.

Vsebina: 1. in 2. semester: Govorna in pisna podoba sodobnega češkega knjižnega jezika s pravopisno problematiko, oris fonološkega in morfološkega ustroja (sistem sklanjatev in spregatev), osnove skladnje in leksike so obravnavane v okviru učbeniških funkcijskozvrstnih vsebin.

3. in 4. semester: Poglabljanje tematike glede na zanimanje študentov -- stilna problematika češkega knjižnega jezika, češka jezikovna situacija; gramatični pojavi na periferiji jezikovnega sistema (izjeme, ozko knjižne prvine), besedotvorna in skladenjska vprašanja. Konverzacija in problematika prevajanja. Interpretacija besedil z različnih stilnih področij (književnost, literarna veda, jezikoslovje, publicistika), ki poglabljajo vednost o češki kulturni preteklosti in aktualni sedanjosti.

Literatura:

Slovarji:

R. Škerlj: Češko-slovenski slovar. DZS, 1981.

--- --- Slovensko-češki slovar. DZS, 1976.

Slovník spisovné češtiny. Praga: Academia, 1978.

Slovník spisovného jazyka českého, I-VIII. Academia, 1989 (ponatis).

Pravidla českého pravopisu (školní vydání), več zaporednih ponatisov iz leta 1958.

Učbeniki in vadnice:

Karla Hronová, Milada Turzíková: Čeština pro cizince (Základní kurs). Praga: SPN, 1989.

Jan Holub: Czech for beginners. Praga, 1991.

J. Holub, H. Confortiová: Čeština pro mírné pokročilé. Univerzita Karlova: Praga, 1984. (skripta)

A. Trnková: Cvičení z české mluvnice. Univerzita Karlova: Praga. (Večkrat ponatisnjena skripta.)

K. Filipová, J. Luttererová, Z. Švamberk: České texty k jazykovému razboru s cvičeními (pro zahraniční studenty). Praga: SPN, 1978.

J. Janáčková, E. Lukeš, V. Menclová: Výbor z české literatury 19. a 20. století: Tekstová pøash;íručka pro zahraniční posluchače. Praga: SPN, 1975.

Slovnice, strokovne monografije in leksikoni:

B. Havránek, A. Jedlička: Stručné mluvnice česká.

B. Urbančič, A. Jedlička, P. Hauser: Češčina. Maribor: Obzorja, 1980.

M. Grepl, P. Karlík: Skladba spisovné češtiny. Praga: SPN, 1985.

František Cuøín: Vývoj spisovné češtiny. Praga: SPN, 1985.

J. Hrabák, D. Jeøbek, Z. Tichá: Prùvodce po dìjinách české literatury. Praga, 1976.

J. Galík, L. Machala, M. Podivinský, J. Schneider, J. Skalička, A. Štìrbová: Panorama české literatury (literární dejiný od počátkù do současnosti), Praga, 1994.

Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století. Slovníková pøíručka. Praga, 1982.

Češki jezik za nefilologe

60 ur vaj za druge interesente s FF ali sosednjih fakultet.

Namen predmeta: Spoznavanje različnih vsebin, sporočenih v češkem jeziku glede na zanimanje in strokovno usmerjenost slušateljev.

Vsebina: Učni program je pri vsaki skupini oblikovan drugače in odvisen od študijskega zanimanja.


Lektorat poljščine

Namen predmeta: Slovenist se seznani s strukturo in osnovami sodobnega poljskega jezika, pri konverzacijskih vajah se usposobi za osnovno sporazumevanje. V drugem letniku ob prebiranju in analiziranju besedil spoznava najpomembnejše literarne predstavnike in glavne poteze kulturnega izročila. Doseže pasivno znanje jezika, ki mu omogoča samostojno uporabo literature in nadaljnje poglabljanje.

Vsebina:

1. leto: Posebnosti poljskega glasoslovja, osnove pravopisa in pravorečja; samostalniške in pridevniške sklanjatve; števniki, ujemalnost; glagoli, spregatveni vzorci, raba najpogostejših oblik in načinov (deležje, trpnik, posebnosti naklonskih oblik; pregled in pregibanje zaimkov, prislov, vezava predlogov. Kot izhodišče za obravnavanje slovničnih poglavij služijo značilna besedila različnih jezikovnih zvrsti, zvočno in umetnostnozgodovinsko gradivo iz narodnega izročila in sodobnosti.

2. leto: Ob prebiranju in analiziranju sodobnih umetnostnih, publicističnih, strokovnih besedil so obravnavane slovnične teme: glagol, raba neosebnih oblik, posebnosti glagolske in pridevniške vezave; osnove skladnje, priredno, podredno zloženi stavek, vezniki; teme iz praktične stilistike in vprašanja prevajanja v slovenščino, ob konkretnih temah tudi obratno.

Literatura:

Barbara Bartnicka idr.: Uczymy siê polskiego. Podrêcznik jêzyka polskiego dla cudzoziemców. 1., 2. Varšava, 1984.

Piotr Bêk: Gramatyka jêzyka polskiego. Varšava, 1994.

Rozka Štefan: Učbenik poljskega jezika. 1969.

Stanis³awa Hrabcowa: Æwiczenia gramatyczne z jêzyka polskiego. Universytet £ódzki, 1983.

Henryk Zwolski: Piszemy po polsku. Podrêcznik dla obcokrajowców. Krakov, 1985.

Maria Ch³opicka, Piotr Fornelski: Brak mi s³ów. Czêšæ I. S³ownictwo tematyczne. Krakov, 1986.

Witold Cieñkowski: Gramatyka jêzyka polskiego dla cudzoziemców. Czêœæ I. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Varšava, 1988.

Cezary Rowiñski: Wybór tekstów na u¿ytek lektoratów jêzyka polskiego dla cudzoziemców. Czêœæ I, II. Varšava, 1967.

Renata Grzegorczykowa idr.: Gramatyka wspó³czesnego jêzyka polskiego. Morfologia. Varšava, 1984.

S³ownik poprawnej polszczyzny. Varšava: PWN, 1985.

France Vodnik: Poljsko-slovenski slovar. DZS, 1977.

Bo¿ena Ostromêcka-Fr¹czak in Tone Pretnar: Slovensko-poljski slovar. DZS, 1996.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Varšava, 1984--85.

Wspó³cze¶ni polscy pisarze i badacze literatury. S³ownik biobibliograficzny, 1--5. Varšava, 1994--1996.

Poljski jezik za nefilologe

60 ur vaj za druge interesente s FF ali drugih fakultet.

Namen predmeta: Na začetni stopnji pasivno znanje jezika, ki omogoča uporabljanje strokovne literature, in usposobljenost za nadaljevalno stopnjo.

Vsebina: Glasoslovlje, raba sklanjatvenih in spregatvenih vzorcev, frazeologija, urjenje skladenskih vzorcev in prisvajanje temeljnega besedišča.

Učbeniki:

Uczymy siê polskiego. Podrêcznik jêzyka polskiego dla cudzoziemców. 1, Teksty. Varšava, 1984.

Rozka Štefan: Učbenik poljskega jezika. DZS, 1969.


Lektorat slovaščine

Namen predmeta: Namen lektorata slovaškega jezika je razširjanje slavističnega znanja pri študentih glede na slovanski svet, v ozaveščenju skupnosti in razločkov slovanske jezikovne in literarne tradicije v odnosu do enega izmed slovanskih jezikov.

Vsebina: 1. in 2. semester: Slušatelji se v tem času seznanijo z zgodovino slovaškega knjižnega jezika in osnovnimi razvojnimi procesi slovaške zgodovine. Spoznavajo glasoslovne, oblikoslovne in skladenjske značilnosti slovaškega jezika. S pomočjo učbenika Základný kurz slovenčiny slušatelji osvojijo osnovni besedni zaklad, ki jim bo v pomoč pri prevajanju literarnih in strokovnih tekstov. Izbor tekstov bo omogočil slušateljem lažje razumevanje razvoja slovaškega jezika in narodne književnosti.

3. in 4. semester: Slušatelji poglabljajo že osvojeno znanje iz prvega letnika. Osvajanje besedišča se opira na vsakdanje življenske situacije in na besedila z drugih stilnih področij (publicistika, leposlovna besedila), kot jih vsebuje učbenik slovaškega jezika. (J. Prokop, Základný kurz slovenčini, Bratislava 1980). Učni proces se v nadaljevanju opira v interpretacijo slovaških besedil, umetnostnih in znanstvenih, ki vsebujejo dovolj veliko količino informacij o posebnosti slovaške skladnje, besedotvorja in frazeologije. Izbor besedil upošteva avtorje novejše slovaške književnosti in ugledne predstavnike s področja slovaške literarne in jezikoslovne znanosti.

Literatura:

Slovarji:

V. Smolej: Slovaško-slovenski slovar. DZS, 1976.

--- --- Slovensko-slovaški slovar. DZS, 1983.

Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1987.

J. Mistrík: Frekvencija slov v slovenčine. Bratislava, 1969.

M. Pisárčiková & Š. Micgalus: Malý synonimický slovník. Bratislava, 1990.

Priročniki:

J. Prokop: Základný kurz slovenčiny. Bratislava, 1980.

E. Pauliny: Dejiny spisovnej slovenčiny I in II. Bratislava, 1966, 1970.

--- --- Slovenská fonológia. Bratislava, 1968.

J. Ružička idr.: Slovenská gramatika. Bratislava, 1968.

R. Krajčovič: Náčrt dejín slovenského jazyka. Bratislava, 1964.

--- --- Slovenčina a slovanské jazyky. Bratislava, 1974.

J. Mistrík: Moderná slovenčina. Bratislava, 1984, 1988.

--- --- Praktická slovenská štylistika. Bratislava, 1963.

J. Oravec: Slovenská syntax. Bratislava, 1982.

--- --- Väzba slovies v slovenčine. Bratislava, 1967.

Slovaški jezik za nefilologe

60 ur vaj za druge interesente s FF ali drugih fakultet.

Namen predmeta: Sporazumevanje v slovaškem jeziku, možnost samostojne uporabe literature in virov v slovaškem jeziku.

Vsebina: Osnove sodobnega slovaškega knjižnega jezika in konverzacija. Izvedba programa se prilagaja usmerjenosti in zanimanju slušateljev.


Lektorat hrvaškega in srbskega jezika

Lektorat hrvaškega in srbskega jezika poteka v obliki vaj z osnovno teoretično razlago obravnavanega gradiva. V prvem in drugem letniku slušatelji spoznavajo teorijo in prakso sodobnega hrvaškega in srbskega jezika. Teoretična razlaga in vaje so obravnavane kontrastivno s slovenskim jezikom.

Vsebina: Fonološki ustroj hrvaškega in srbskega jezika: delitev fonemov in fonemskih skupin. Soglasniške in samoglasniške premene. Prozodijski sistem. Naglašene in nenaglašene besede. Naglas prevzetih besed. Dolžina, stavčna intonacija in poudarek. Besedne vrste. Skloni (rodilnik množine, dajalnik, tožilnik ednine, zvalnik, orodnik ednine). Komparacija pridevnikov. Ločilni in množilni števniki. Glagolske oblike. Glagolski vid. Glagolski časi (3. os. množine sedanjika, sedanjik glagolov moæi in htjeti, aorist glagola biti, prihodnjik).

Pravopis in pravorečje. Razmerja: govor - pisava -- govor. Ločila. Pisanje velike začetnice. Pisanje besed skupaj in narazen. Glasovi č, æ, dž, ð. Alternacija ije/je/e/i. Pisanje prevzetih imen in naselij. Okrajšave.

Govorne in pisne vaje. Vaje s homonimi in paronimi. Tipi vezanega besedila, stalne oblike sporočanja (opis, pripoved, razprava).

Dialekti hrvaškega jezika. Osnovne lastnosti štokavskega, kajkavskega in čakavskega dialekta. Razmerje med dialekti ter hrvaškim in srbskim jezikom. Norme standardnega jezika: ortopoetska, ortografska, gramatična, stilistična norma.

Pisni test je pogoj za pristop k ustnemu izpitu.

Literatura:

Težak-Babiæ: Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, 1992.

E. Bariæ i dr.: Gramatika hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: Školska knjiga, 1990.

M. Stevanoviæ: Savremeni srpskohrvatski jezik. Beograd: Naučna knjiga, 1986.

Aniæ-Siliæ. Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Liber; Školska knjiga, 1987.

Babiæ-Finka-Moguš: Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga, 1971.

Pravopis srpskohrvatskoga književnog jezika. Matica srpska; Matica hrvatska, 1960.

R. Simiæ: Pravopis srpskog jezika. Nikšiæ, 1993.

V. Požgaj-Hadži: Vježbe iz hrvatskog ili srpskog jezika. Privatna naklada, 1990.

V. Aniæ: Riječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber, 1991.

V. Brodnjak: Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika. Zagreb: Školske novine, 1991.

J. Jurančič: Srbskohrvatsko-slovenski slovar. 1972.

--- --- Slovensko-srbskohrvatski slovar. 1981.


Ustroj makedonskega knjižnega jezika

Vsebina: Jezikovni (etnični) teritorij Makedoncev. Tendence v razvoju makedonskega knjižnega jezika od 19. stol do danes. Pregled slovnic in slovarjev. Makedonski pravopisi. Makedonščina in sosednji slovanski in neslovanski jeziki. Kontrastivni prikaz glasoslovja in oblikoslovja makedonskega knjižnega jezika s slovenščino. Besedotvorje. Osnove makedonske skladnje in stilistike.

Literatura:

B. Koneski: Gramatika na makedonskiot literaturen jazik. Skopje, 1966.

K. Kepeski: Gramatika na makedonskiot literaturen jazik. Skopje, 1972.

P. Kepeski in J. Pogačnik: Makedonščina. 1968.

D. Stefanija: Za nekoi stilistički posebnosti vo sovremenata makedonska literatura. Predavanja na 15. seminar za makedonski jazik, literatura i kultura. Skopje, 1982. 115--134.

--- --- Evoljucionye procesy v razvitii makedonskogo literaturnogo jazyka ... SR 1983, št. 3. 117--122.


Lektorat bolgarščine

Namen predmeta: Poglobitev slovenističnega študija ob učenju enega izmed sorodnih slovanskih jezikov. Spoznavanje osnovnih značilnosti sodobnega bolgarskega knjižnega jezika.

Vsebina:
1. in 2. semester: Govorna in pisna podoba bolgarskega knjižnega jezika s pravopisno problematiko, fonološki in morfološki sistem knjižne bolgarščine. Obravnavanje skladenjske problematike in besedišča temelji na analizi tekstov različnih jezikovnih zvrsti.

3. in 4. semester: Poglabljanje že osvojenega znanja iz prvega letnika. Obravnavajo se značilnosti bolgarskega besedotvorja in frazeologije, stilistična vprašanja ter problematika prevajanja iz bolgarščine v slovenščino. Izbor in interpretacija besedil upoštevata osnovne razvojne smernice v novejši bolgarski književnosti ter širši kontekst bolgarske kulturnozgodovinske tradicije.

Literatura:

D. Ilieva: Bãlgarski ezik. Bratislava, 1989.

P. Ilieva-Baltova, B. Nelčinova: Bãlgarski ezik za čuždenci (naprednali). Sofija, 1996.

Io. Antonova, E. Kirjakova: Govorite li bãlgarski? Sofija, 1991.

S. Petrova idr.: Učete bãlgarski ezik. Sofija, 1993.

M. Stojanova, E. Stojanov: Učebnik po bãlgarski ezik za čuždenci. Sofija, 1993.

E. Hadžieva, A. Angelov: Učebnik po bãlgarski ezik za čuždenci. Sofija, 1993.

B. Krástev: Morfologijata na bãlgarskija ezik v 187 tipovi tablici. Sofija, 1990.

--- --- Gramatika za vcički. Sofija, 1990.

K. Mirčev: Istoričeska gramatika na bãlgarski ezik. Sofija, 1978.

Gramatika na sãvremennija bãlgarski knižoven ezik (v tri toma). Sofija, 1982.

Sv. Igov: Istorija na bãlgarskata literatura 1878--1944. Sofija, 1990.

Bãlgarski tãlkoven rečnik. Sofija, 1976.

Pravopisen rečnik na cãvremennija bãlgarski knižoven ezik. Sofija, 1983.

M. Dimitrova: Sinonimen rečnik na sãvremennija bãlgarski knižoven ezik. Sofija, 1980.

P. Radeva: Sintaksis. V. Tãrnovo, 1993.

R. Josifova, M. Ilieva: Stilistika. V. Tãrnovo, 1993.

J. Marinova, S. Burov: Morfologija. V. Tãrnovo, 1993.

I. Antonova idr.: Bãlgarski ezik, Bãlgarija i bãlgarite. Sofija, 1984.

P. Pašov idr.: Bolgarskij jazyk (rus.). Sofija, 1986.

Bolgarski jezik za nefilologe

60 ur vaj za druge interesente s FF ali drugih fakultet.

Namen predmeta: Možnost sporazumevanja v bolgarščini ter samostojne uporabe literature in virov v bolgarskem jeziku.

Vsebina: Osnove sodobnega bolgarskega knjižnega jezika. Učni program se prilagaja zanimanju ter strokovni usmerjenosti slušateljev.


Lektorat ruščine

Glej rusistični študijski program v posebni knjižici.


Slovenščina kot drugi/tuji jezik

ŠifraUčitelj PredmetZim. sem. Polet. sem.
Skupin
Obvez.
..P S VP SV ..
*Bešter Slovenski knjižni jezik za tujce 30- -30 -- 1izpit
** Lektorat slovenskega jezika za filologe I -- 60- -60 1kol.
** Lektorat slovenskega jezika za filologe II -- 60- -60 1kol.
** Lektorat slovenskega jezika za nefilologe -- 60- -60 1kol.

Slovenski knjižni jezik za tujce

60 ur predavanj za tujce, ki pridejo v RS na (eno- oz. nekajmesečno, eno- oz. dvosemestrsko) izpopolnjevanje (dodiplomski ali podiplomski študij) ter tuje lektorje na FF. Stopnja znanja slovenskega jezika: nadaljevalna in izpopolnjevalna.

Namen predmeta: Študentje se seznanijo z ustrojem in rabo slovenskega knjižnega jezika.

Vsebina: V obliki cikličnih predavanj (ne gre za vezanost na letnike) sta prikazana ustroj slovenskega knjižnega jezika po jezikovnih ravninah in raba slovenskega jezika. Pri tem je dan poudarek tistim enotam, ki povzročajo tujcem pri učenju slovenskega jezika največ težav.

Obveznosti študenta: udeležba pri predavanjih ter pisni in ustni izpit na koncu semestra/letnika.

Literatura:

J. Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor 31991.

J. Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika. 1992.

Informativni zbornik, SSJLK. 1974.

J. Toporišič, V. Gjurin, Slovenska zvrstna besedila. 1981.

SSKJ 1--5. 1970--89.

Slovenski pravopis, 1, Pravila. 31994.

J. Toporišič, Nova slovenska skladnja. 1982.

A. Vidovič-Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk. 1988.

Učbeniki za slovenski jezik v srednji šoli.

Posamezni priporočeni članki iz različnih zbornikov, JiS-a in SR.


Lektorat slovenskega jezika za tujce filologe I

120 ur lektorskih vaj za tuje filologe, ki pridejo v RS na (eno- oz. nekajmesečno ali eno- oz. dvosemestrsko) izpopolnjevanje (diplomski ali podiplomski študij) in tuje lektorje na FF. Stopnja znanja slovenskega jezika: začetna.

Namen predmeta: Študentje pridobivajo/razvijajo zmožnost za govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem knjižnem jeziku (na začetni stopnji).

Vsebina: Študentje sprejemajo in tvorijo preprostejša /govorjena in zapisana/ neumetnostna besedila /praktično sporazumevalna, strokovna, publicistična besedila; deloma sprejemajo tudi umetnostna besedila/) v slovenskem knjižnem jeziku, kar jim koristi pri študiju slovenskega jezika in književnosti. Pri tem utrjujejo besedni zaklad in tipične slovnične teme, primerne za to stopnjo znanja (po možnosti tudi ob upoštevanju maternega jezika slušateljev). Tako spoznavajo sestav slovenskega knjižnega jezika, ki ga ob razvijanju metajezikovne zmožnosti znajo tudi delno opisati. Pravorečno in pravopisno normo slovenskega knjižnega jezika spoznavajo ob posameznih besedilih. --- Metode dela: delo z besedilom, vodeni pogovor in vaje (priprava pisnih sestavkov doma).

Obveznosti študenta: udeležba pri vajah, sprotni testi, na koncu vsakega semestra zaključni test in ustni izpit.

Literatura:

Učbenik(i) slovenščine kot tujega jezika za začetnike in drugi tvorstni priročniki.

J. Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor 31991.

J. Toporišič, V. Gjurin, Slovenska zvrstna besedila. 1981.

SSKJ 1--5. 1970--89.

Slovenski pravopis, 1, Pravila. 31994.

Učbeniki za slovenski jezik v srednji šoli.


Lektorat slovenskega jezika za tujce filologe II

120 ur lektorskih vaj za tuje filologe, ki pridejo v RS na (eno- oz. nekajmesečno ali eno- oz. dvosemestrsko) izpopolnjevanje (diplomski ali podiplomski študij) in za tuje lektorje FF. Stopnja znanja slovenskega jezika: nadaljevalna in izpopolnjevalna.

Namen predmeta: Študentje pridobivajo/razvijajo zmožnost za govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem knjižnem jeziku (na nadaljevalni/izpopolnjevalni stopnji).

Vsebina: Študentje sprejemajo in tvorijo zapletenejša /govorjena in zapisana/ neumetnostna besedila /strokovna, publicistična; tudi sprejemanje umetnostnih besedil/) v slovenskem knjižnem jeziku, kar jim koristi pri študiju slovenskega jezika in književnosti. Pri tem utrjujejo besedni zaklad (sinonimija, stilna zaznamovanost in nezaznamovanost besed in besednih zvez, poglobljeno spoznavanje frazemov) in zahtevnejše skladenjske strukture. Tako spoznani sestav slovenskega knjižnega jezika znajo ob razviti metajezikovni zmožnosti tudi opisati. Pravorečna in pravopisna norma sta podani s sistematičnim pregledom in vajami. Ob poslušanju govorjenih besedil se slušatelji seznanijo tudi s splošnim pogovornim jezikom. --- Udeleženci so opozorjeni tudi na aktualno jezikoslovno problematiko. --- Metode dela: delo z besedilom, vodeni pogovor in vaje, priprava pisnih sestavkov doma.

Obveznosti študenta: udeležba pri vajah, izdelava /pisne/ seminarske naloge (lahko na individualno izbrano temo) in /govorna/ predstavitev v lektorski skupini, sprotni testi, na koncu vsakega semestra zaključni test in ustni izpit.

Literatura:

Učbenik(i) slovenščine kot tujega jezika za nadaljevalce/izpopolnjevalce in drugi tovrstni priročniki.

J. Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor 31991.

J. Toporišič, V. Gjurin, Slovenska zvrstna besedila. 1981.

SSKJ 1--5. 1970--89.

Slovenski pravopis, 1, Pravila. 31994.

Učbeniki za slovenski jezik v srednji šoli.

M. Križaj-Ortar, M. Bešter, E. Kržišnik, Pouk slovenščine malo drugače, Trzin 1994.

Lektorat slovenskega jezika za tujce nefilologe

120 ur lektorskih vaj za tuje nefilologe, ki pridejo v RS na (eno- oz. nekajmesečno ali eno- oz. dvosemestrsko) strokovno izpopolnjevanje (diplomski ali podiplomski študij). Stopnja znanja slovenskega jezika: začetna/nadaljevalna/izpopolnjevalna.

Namen predmeta: Študentje pridobivajo/razvijajo zmožnost za govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem knjižnem jeziku (na začetni/nadaljevalni/izpopolnjevalni stopnji); pridobivajo tudi strokovno izrazje (svoje stroke).

Vsebina: Študentje sprejemajo in tvorijo preprostejša /govorjena in zapisana/ besedila (predvsem praktičnosporazumevalna, publicistična in strokovna). Pri tem utrjujejo besedni zaklad in spoznajo tipične slovnične teme, primerne za dano stopnjo znanja (po možnosti tudi ob upoštevanju maternega jezika slušateljev). Tako spoznavajo sestav slovenskega knjižnega jezika. Na pravorečno in pravopisno normo slovenskega knjižnega jezika so opozorjeni ob posameznih besedilih. --- Metode dela: delo z besedilom, vodeni pogovor in vaje. Priprava pisnih sestavkov doma.

Obveznosti študenta: sprotni testi in prevodi besedil, na koncu vsakega semestra zaključni test in ustni izpit.

Literatura:

Učbenik(i) slovenščine kot tujega jezika za začetnike in nadaljevalce.

M. Hladnik, T. Hočevar, Slovene for Travelers -- Slovenščina za popotnike, Kranj 1994. (Knjiga in dve kaseti.)

J. Toporišič, V. Gjurin, Slovenska zvrstna besedila. 1981.

SSKJ 1--5. 1970--89.

Slovenski pravopis, 1, Pravila. 31994.


Miran Hladnik, junij 1995, obnovljeno 4. sept. 1997.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco