Miran Hladnik

Opombe k 5. knjigi Zbranega dela Alojza Gradnika

Peta in zadnja knjiga Zbranega dela Alojza Gradnika prihaja pred javnost pet let za predhodno in 24 let za prvo v seriji. Prinaša njegova pisma in intervju z literarno zgodovinarko Marjo Boršnikovo, v poglavju Dodatek pa posamezne članke in pesmi, ki bi sodile v predhodne knjige, pa ob njihovi redakciji še niso bile v razvidu. Sklepajo jo bibliografska kazala pesnikovih knjižnih, revijalnih in rokopisnih prevodov in kazala, običajna ob zaključku avtorskih opusov v tej ediciji: abecedni seznam vseh izvirnih pesmi, kronološki seznam pisem in kazalo avtorskih imen. Za objavo v ZD niso prišli v poštev Gradnikovi prevodi (z izjemo prevodov lastnih besedil), spremne besede in opombe za prevodne knjige, ki so večinoma kompilacija iz tujih virov (tak je npr. tudi članek Trilussa, Naša sodobnost 1957, št. 7, 666–67), njegova pravna besedila, dnevniški zapisi (zaradi njihove zasebnosti in zelo fragmentarne narave) in fragmentarni koncepti predavanj oz. zapisi o Prešernu in še kom. Nekaj tega gradiva je vendarle našlo mesto v opombnem delu knjige. V Veselovi zapuščini (NUK Ms 1600) so se ohranila blizu 20 strani dolga Gradnikova rokopisna Pojasnila k zakonu o stanovanjih iz leta 1926. V vlogi stanovanjskega svetovalca je nastopal še v korespondenci s pisatelji Vladimirjem Levstikom, Danilom Lokarjem idr.

Gradnik je v goriških časih verjetno sestavljal tudi notice in poročila za liberalsko Sočo ali kak drug časopis, vendar ni nikjer podpisan, zato mu nobenega spisa ni mogoče zanesljivo pripisati. V Soči je 22. 4. 1909 pod šifro G-k izšel članek z naslovom Beseda o kritiki v torkovi ¸Soči‘. Na Gradnikovo avtorstvo namiguje Fran Govekar, ki se v pismu režiserju Hinku Nučiču 24. 4. 1909 jezi nad goriško gledališko publiko, ki ne hodi na predstave, in nad neugodno kritiko, ki je zadela njegovo gledališče: »Kritike v ¸Soči‘ so polne domišljavih zahtev filistra, ki zahteva za 20 h Burgtheater! Smešno! Kdo pa je ta kritikaster? Celó vas se je lotil. In gdč. W. ga ¸grozno moti!‘ Ti revše naduto! No, g. dr. Gradnik mu jo je dobro zasolil.« (Pisma Frana Govekarja, 2, ur. Dušan Moravec, Ljubljana: SAZU, 1982, 116). Gradnikovo avtorstvo tega članka je vprašljivo, saj se je v Soči 2. 3. 1909 (št. 25, str. 2, 3) podobno A. G-k. podpisal njen urednik Andrej Gabršček, avtor polemične serije prispevkov proti Henriku Tumi.

Obsežna Gradnikova prevodna dejavnost je predstavljena le z bibliografskimi podatki. Ob morebitnem prehodu slovenskih zbranih klasikov v elektronski format bi veljalo razmisliti še o prevodnem dodatku.

Pri pregledovanju gradiva za peto knjigo so prišli na dan še nekateri podatki, zanimivi za razlago posameznih besedil in zbirk, ki so bili objavljeni v predhodnih knjigah. Vseh drobnjarij ni smiselno navajati, prav pa je opozoriti na večje reči.

Pesem o tramvaju (ZD 4: 421–22) se je izkazala za prevod Aleksandra Aleksandroviča Bloka in bi jo bilo treba izločiti iz izvirnih del.

V zapuščini Marje Boršnik se je našel še en rokopis pesmi Prešeren (V spominsko knjigo), gl. ZD 4: 298. Ohranjen je na hrbtni strani razrezanega lista iz koledarja, ima naslovom »Nevenki v album« in je datiran »V Ljubljani 16. VIII. 1950, Alojz Gradnik« (SAZU, R 82/V-1: 4-1, 5. Neobjavljene pesmi), kar narekuje popravek podatka v op. k tej pesmi v ZD 4, da je nastala štiri leta prej. 3. verz tega rokopisa se konča »on, človek cel,« v 4. verzu pa je nebó z ostrivcem. Na drugi strani stoji (s pesnikovim rokopisom?): »Bolj kot vsem zmagam v vesolju se čudim blagoslovljeni skrivnosti pšeničnega zrna. Lj. 22. dec. 67 Emilijan Cevc«.

V zbirki Frana Zbašnika (NUK Ms 1431 Šlebingerjeva zapuščina, Tuja dela) se ob Gradnikovih pismih Zbašniku nahaja še devet rokopisov pesmi. Na prvih straneh so štiri doslej nepoznane, ki so v poglavju Dodatek tu zdaj prvič natisnjene, pri ostalih pa gre za variante že objavljenih pesmi, ki na tem mestu zahtevajo le evidentiranje razlik:

Črni pajk je bil v Slovanu 1910 objavljen pod naslovom Vizija (ZD 1: 212). R zanjo ni avtografiran. Con sordina je bila v Slovanu 1910 objavljena pod naslovom V mesečini (ZD 1: 211). R s podpisom Alojzij Gradnik. Con sordino muz. pridušeno.

Novi rokopis z naslovom Sonet in podpisom A. Gradnik iz Zbašnikove zbirke se od prve objave v LZ 1908 (ZD 1: 194) – tam je bil naslov pesmi Rožni grm –. Nekdo je s svinčnikom valovito podčrtal besede živeli, trpeti, napolni in glavo in jih opremil z vprašajem.

Novi rokopis iz Zbašnikove zbirke, podpisan z Alojzij Gradnik, dopolnjuje pet do zdaj znanih variant pesmi Mladost (LZ 1911, PZ, ZD 1: 46). Za rokopisno varianto pesmi Odpoved (Naj samo v mislih te poznam ...) iz Zbašnikove zbirke gl. op. k ZD 5: 222.

Nova podpisana varianta Gradnikovega teksta brez naslova, datirana »V Ljubljani 20. I. 1944«, sili popraviti napačno informacijo v op. k pesmi V album (Zori B.) , ZD 4: 268, kjer stoji, da je bila posvečena Zori Bojc. Skladateljica Zorka Bradač (r. 1916) je objavila kopijo Gradnikovega rokopisa pesmi iz svoje spominske knjige v spominih pod naslovom Sijaj resnice (Grosuplje: Mondena, 2005, str. 205, komentar na str. 166), na verze pa je urednika usmeril Marjan Dolgan. Ta mora namiguje na drugo svetovno vojno. R ima za razliko od objavljenega T v 3. verzu »spet bo Šmarna gora« in se konča s piko namesto s klicajem.

Iz ZD 4: 323 bi bilo treba črtati pesem Novinci, ker gre varianto pesmi, ki je bila natisnjena že v ZD 1: 147, in združiti opombe. Drobne razlike so v 3. in 4. verzu. Podobno napako je zagrešil tudi Gradnik, ki je objavil pesem Ogenj tako v DP (ZD 2: 106) kot v PK (ZD 3: 236) in bi bilo treba vse variante v opombah združiti.

Redakcijska pojasnila

Gradnikovi tipkopisi pisem (gre za kopije, ki jih je shranil sam, ali pa so pisma v Gradnikovo zapuščino v NUK pozneje prispevali naslovljenci) so reproducirani tako, da je upoštevana členitev (odstavki, umik na sredino ali na konec vrste), razprti tisk, podčrtave in interpunkcija. Narekovaji, vezaji/pomišljaji in oklepaji so poenoteni. Vejice in druge pravopisne posebnosti ali napake niso popravljene, pač pa so v smislu pravopisa intepretirani pisava pomišljajev in vezajev, presledkov za pikami in očitna zatipkana mesta. Gradnikovi lastni popravki v obliki prečrtav in dopisanega besedila ter nejasna mesta so tako kot v prejšnjih knjigah označeni z oglatimi, lomljenimi in poševnimi oklepaji. Interpunkcija in druge posebnosti zapisa datumov zaradi morebitnih napačnih interpretacij niso poenotene. Če ni drugače označeno, se pisma nahajajo v Gradnikovi zapuščini v NUK-u. Če ni drugače označeno, je avtorjev podpis na tipkopisih z roko. Tujejezična pisma ali tujejezični citati v slovenskih pismih in intervjuju so v opombah razen redkih (srbo)hrvaških izjem prevedeni. V stvarnih opombah so z rojstnimi in smrtnimi letnicami ter osnovnimi podatki pojasnjene identitete omenjenih oseb, kjer je bilo to le mogoče, z izjemo zelo znanih domačih in tujih osebnosti. Kadar se oseba omenja v več zaporednih pismih, je opremljena z razlago samo prvič. V izogib dvoumnosti so bili v opombah priimki dopolnjeni z osebnimi imeni.

Dopolnilo k seznamu kratic

AS Atlas Slovenije, Ljubljana: MK, 1992.

CZ Cankarjeva založba

DSP Društvo slovenskih pisateljev

DZS Državna založba Slovenije

GL SNG Gledališki list SNG Drama. Ljubljana, 1920-.

MK Mladinska knjiga

MP Modra ptica: Leposlovna revija. Ljubljana, 1929–41.

NO Nova obzorja: Revija za kulturo in politiko, Maribor: Obzorja, 1948–64.

NSd Naša sodobnost. Ljubljana: DZS, 1953–62.

SM Slovenska matica

SKZ Slovenski knjižni zavod

SPor Slovenski poročevalec, Ljubljana, 1938–59.

Umetnost = Živa njiva: Literarna priloga Umetnosti. Ljubljana: Bibliofilska založba, 1941–45.

Pisma

Pisma so tisti del Gradnikovega opusa, ki ga ni bilo mogoče zbrati in predstaviti v njegovi celovitosti. Pesnik in žena sta skrbno hranila vsa pisma in je seznam dopisovalcev z ohranjenimi pismi na Gradnikov naslov dolg, tega pa ni mogoče trditi za drugo stran. Prav na vsako pismo se pesnik najbrž sicer ni odzval, vendar njegova ohranjena pisma pričajo o tem, da je pisemski komunikaciji pripisoval velik pomen. Kljub pozivom v javnosti, osebnim pismom ter telefonskim klicem Gradnikovim korespondentom in njihovim potomcem ni bilo mogoče zbrati več gradiva, kot ga prinaša tale knjiga. Neuspešno je bilo iskanje Gradnikovih pisem plodnejšim še živim korespondentom oziroma pri njihovih dedičih in v zapuščinah: Francetu Bevku, Marijanu Breclju, italijanskemu slavistu Bartolomeu Calviju iz Torina, Društvu slovenskih književnikov, Leonu in Sergeju Gradniku, Božidarju Jakcu, Adi Negri, Rudolfu Neubauerju, Alojzu Rebuli, Vidi in Branku Rudolf, Dragu Šegi, Antonu Slodnjaku, Stanislavu Župiću in še komu. Velik del natisnjenega gre na račun kopij ali konceptov, ki jih je spravil pesnik sam. Veliko Gradnikovih pisem in pisem Gradniku je ostalo samo v prepisih Jara Komaca, ki jih je prijazno posodil uredniku in izčrpno pojasnil njihovo ozadje. Nekaj tega gradiva je bilo po delih uporabljeno že v opombah.

Gradnikovi dopisovalci z ohranjenimi pismi (tisti z več kot 5 pismi so poudarjeni) so bili: Reinhold P. Ahleen, Akcijski odbor za neodvisno Slovenijo v Trstu, Vera in Fran Albrecht, Igor Andrejčič, Otto František Babler, Andrea Banko, Antun Barac, Vladimir Bartol, Metka Bašica, Tone (Nino) in Maja Batagelj, Slovensko kulturno prosvetno društvo Bazovica, Berić, Ugo Betti, Davorina in France Bevk, Leopold Bobić, Š. Bojec, Elda Bordini, Rado Bordon, Božidar Borko, Marja Boršnik, A. Bota, Jože Božič, Marijan Brecelj, Franci Brinšek, Hrvoje Brnčič, Andrej Budal, Gino Caligaris, Bartolomeo Calvi, A. Cantoni (Lelo Cjanton), Jože Cesar, N. Chatterji, Michelle Chaunier, Ciciban (Ljubljana), Ana Čebokli-Branciforti, Jaroslav Černigoj, M. Ćurčin (Nova Evropa), Enrico Damiani, Roman Danko, Mirko Deanović, Anton Debeljak, Dolenjska založba, Društvo slovenskih književnikov, J. H. Dubbenk, Eduardo A. Dughera, Fran Saleški Finžgar, Jože Fistrovič, Marijan Fuchs, Boris Furlan, Koloman K Geraldini, Vinko Gaberski, Gioventù italiana del littorio di Lubiana, Ferdo Godina, Fran Govekar, Boris Grabnar, Adriana Gradnik, Boris Gradnik, Emica Gradnik-Toros, Francka Gradnik, Leon Gradnik, Josip (Pepi) Gradnik, Rajko Gradnik, Sergej Gradnik, Jelka in Vladimir (Mirko) Gradnik, Željko Grbac, Miron Grindea, Dora Gruden, Ljudevit Gutsky, Ernest Hieng, V. Hiti-Kumar, Robert Hlavaty, Institut za književnost JAZU, Dubravko Ivančan, Božidar in Tatjana Jakac, Miran Jarc, Martin Jevnikar, Elko Justin, Živojin D. Karić, Klub starih goriških študentov, France Koblar, Edvard Kocbek, Vladimir Koch, Jaro Komac, Milček Komelj, Gojmir Anton Kos, Ciril Kosmač, Milan Kostić, Jože Košar, Niko Košir, Pavlina Kotnik, Božidar Kovačević, Kajetan Kovič, Ferdo Kozak, Juš Kozak, Vlasta Kozak, Jožica Kragelj, Lojz Kraigher, Nada Kraigher, Uroš Kraigher, Jan Kralj, Boris in Mara Kranjc, Silvo Kranjec, Bratko Kreft, Krog tržaških Slovenk, Jovan Kršić (Sarajevski Pregled), Zora Kumar, Filip Kumbatovič-Kalan, Božidar Lavrič, Nora in Janko Lavrin, John in Sunčana Lavrin, Franci Lazar, Stanko Leben, Leksikografski zavod v Zagrebu, Jože Lenarčič, Franka Levstik, Vladimir Levstik, Ljudska prosveta Slovenije (Sežana), Danilo Lokar, Alica Lotte, Clara Magni, Mahnič, Rudolf Maister, Desanka Maksimović, Miha Maleš, Guido Manzini, Pavlina Marinič-Kumar, Drago Marušič, Matica Hrvatska, Matica slovenska (Sv. Martin), Matica srpska, Matični odbor OF (Ljubljana), Naomi in W. K. Matthews, Ferdo Mavrič, Avgusta Mavrič, Mitja Mejak, Pavle Merkù, Mestna občina Ljubljana, Ksaver Meško, Dušan Mevlja, Franjo Miklavič, Milan Mikuž, Janko Moder, Milena Mohorič, Marija Mušič, Zoran Mušič, Narodna galerija v Ljubljani, Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Narodna tiskarna v Ljubljani, Narodni odbor grada Zagreba, Vladimir Nazor, Ada Negri, Robert Neubauer, Nižja srednja šola v Trstu, Nova obzorja v Ljubljani, Anton Novačan, Hinko Nučič, Odbor za proslavu 50-god. smrti Silvija Strahimira Kranjčevića, Osvobodilna fronta, France Pacheiner, Boris Pahor, Kristina Pahor-Bjačna, Monica Partridge, Marja Pavlovec, Vladimir Pavšič, Cirila Peric, Lojze Perko (Berger), Bruna Pertot, Fran Petr?, France Pibernik, Makso Pirnik, Planinska zveza Slovenije, Anton Podbevšek, Karel Podgornik, Pokrajinska uprava v Ljubljani, Tone Potokar, Ivan Potrč, Alojzij Pregarc, Preporod (Ljubljana), Prešernova družba, Mirko Pretnar, Primorska založba (Lipa) , Milena Prinčič, Prosvetno društvo Lojze Košak (Kostanjevica na Krki), Dinko Puc, Milan Pugelj, Helena Puhar, Radio Koper, Radiotelevisione italiana (Rim), Miloš Radojčič, Olga Rajčić, Milan Rakočević, Fran Ramovš, Janko Ravnik, Joahim Ražem, Alojz Rebula, Joseph Rems, Carmen Renko, Josip Ribičič, Gregorij Rožman, Branko Rudolf, Vida Rudolf (Stana Vinšek), Mirko Rupel, Branko Rustja, Janko Samec, Mara Samsa, Sernec, Felice Simonetti, Mia in Boris Skapin, Slavistično društvo Ljubljana, Anton Slodnjak, SAZU, Slovenska nižja srednja šola v Trstu, Slovenska prosvetna zveza v Celovcu, Slovenska prosvetna zveza v Gorici, Slovenski dom v Zagrebu, Slovenski klub v Trstu, Hinko Smrekar, Lado Smrekar, Guido Soklic, Francesco in Nulli Orilde Spazzapan, France Stele, Sternad, Stane Suhadolnik, Miša Šalamun, Severin Šali, Saša Šantel, Drago Šega, Milan Šega, Črtomir Šinkovec, Albert Širok, Ada Škerl, Stanko Škerl, Božidar Škritek, Janko in Olga Šlebinger, Alojz Šlosel, Ivo Šorli, Franc Špiler, Študijska knjižnica Postojna, Srečko Šuligoj, Veno Taufer, Igor Tavčar, France Toplak, Tržaški študenje, Dario de Tuoni, Učiteljski pevski zbor Slovenije Emil Adamič, Hugo Uhliř, Umetnostna galerija Maribor, Anton Urbanc, Umberto Urbani, Franc Valas, Večernje novosti iz Beograda, Draško Vilfan, Srečko Vilhar, Cene Vipotnik, Anton Vodnik, Luigi Volpicelli, Anton Vovk, Viktor Vovk, Breda Vrhovec, Saša Vuga, Dušan Vukotić, Stefan Wetzstein, Joško Zabret, Založba Obzorja Maribor, Zavod za slepo mladino v Ljubljani, Zorka in Branislav Zendel, Franz Xaver Zimmermann, Ivan Zorman, Ludvik Zorzut, Zveza borcev NOV iz Sežane, Župan mesta Ljubljane, Ani in Oton Župančič, Klara in Slavko Župić.

V pogostejših pisemskih stikih je bil Gradnik z rodbino Batagelj, ki je živela v Matuljih, Opatiji in Voloski. Tone (za domače Nino) Batagelj si je zaman prizadeval za članstvo v DSP kot slovenski pisatelj, živeč na Hrvaškem. Iz zdravstvenih razlogov so Batageljevi letovali pri Gradnikovih v Novi vasi in Gradnik jim je pomagal s svojimi zdravniškimi zvezami. Med dopisovalci z obsežnejšim opusom je bil slavist, pesnik in prevajalec, urednik in Maistrov borec Vinko Gaberski (= Vinko Gaberc, 1886–1966), ki je Gradnika v začetku 50. let iz Rogaške Slatine, potem pa iz Pirana prosil za posredovanje v svojih socialnih stiskah. Gaberc, ki je 1935 izdal spomine na prvo svetovno vojno z naslovom Brez slave, je bil skupaj z Gradnikom jezen na DSP z Benom Zupančičem na čelu. Z Borisom Furlanom si je Gradnik v 50. letih dopisoval o Omarju Hajamu. Od sorodnikov je bila važnejša literarna korespondentka nečakinja Adriana Gradnik, ki mu je pošiljala iz Milana pisma v italijanščini. Boris Gradnik je bil sin pesnikovega brata Pepija. Pred drugo svetovno vojno je živel pri stricu v Zagrebu, po njej pa je v Bologni končal farmacijo in postal raziskovalec in strokovnjak za kemoterapijo.

Po izključitvi je bil Gradnik na Vidmarjevo pobudo ponovno sprejet v DSP 25. 3. 1952 in bil vabljen na literarna branja, vendar korespondenca priča, da se je na vabila slabo odzival. Med naštetimi korespondenti so prevajalci (Ahleen, Ivančan, Lavrin, Matthews ...), uredniki (Severin Šali pri Dolenjski založbi, Ivan Zorman, Fran Govekar, France Bevk, Jože Košar pri Obzorjih ...), založniki ipd. Obsežen snop dopisov mu je v začetku 50. let poslal prevajalec Anton Debeljak, tudi nekaj kitic humornega značaja, vse iz različnih bolnic, kjer je bival zaradi astme. Gradnik mu je svetoval zdravnike, kakor je tudi sicer rad svetoval ljudem, kadar so mu potožili o zdravstvenih težavah. Z arhitektom Jaroslavom Černigojem si je dopisoval v zvezi z opremo prevodov Omarja Hajama. Z dr. Jožetom Božičem iz Portoroža je razpravljal o slovenskem slikarstvu, o Gradnikovem prevajanju Trilusse, Omarja Hajama, Tagoreja, Danteja, o Harfi v vetru in o Gradnikovih besedilih na radiu Trst. Gradnik poroča Boršnikovi (ZD 5: 318), da si je precej dopisoval tudi z urednikom LZ Antonom Aškercem, vendar je korespondenca med vojno propadla. Škoda je, da manjkajo pisma, ki so bila domnevno bolj literarne narave in jih je Gradnik pisal Bevku, družini Batagelj, Mateju Boru, Jožetu Božiću, Bartolomeu Calviju, Jaroslavu Černigoju, Dubravku Ivančanu, Adi Negri, Mirku Pretnarju, Branku Rudolfu, učiteljici in urednici otroških časopisov Mari Samsa (1906–59) iz Trsta, Antonu Slodnjaku, svojemu prevajalcu v nemščino Gvidu Sokliču z Dunaja, Adi Škerl, Cenetu Vipotniku, Klari in Slavku Župiću in še komu. Upajmo, da pridejo v evidenco s prihodnjimi pisemskimi zapuščinami.

[Opomb k posameznim pismom in k posameznim stranem Pogovorov tule ni, natisnjene so samo v knjigi.]

FRANU ALBREHTU

Fan Albreht (17. 11. 1889 Kamnik – 11. 2. 1963 Ljubljana), tudi Albrecht, je bil pesnik, pisatelj, prevajalec in gledališki kritik. 1922–32 je urejal revijo LZ, od 1933 dalje pa zalagal revijo Sodobnost. Med drugo svetovno vojno je bil interniran v Dachauu, prva tri leta po njej pa je bil ljubljanski župan. Leta 1918 je napisal oceno Padajočih zvezd (ZD 1: 265 sl.; ponatis v Albrehtovi knjigi Odsevi časa, Ljubljana: CZ, 1961, 205–10). Ohranjeno je pismo Frana Albrehta Gradniku v zvezi s pripravami Begunskega koledarja (ZD 1: 341) in pismo Albrehta in njegove žene Vere iz leta 1962. Ob Albrehtovi smrti je Gradnik napisal pesem Na oblaku (V spomin Frana Albrechta), gl. ZD 4: 221 in 583. Gradnikova pisma Franu Albrehtu se nahajajo v Rokopisnem oddelku NUK, Zapuščina Frana Albrehta, inv. št. 28/77, Korespondenca, 158. Vsa so bila odposlana iz Ljubljane.

[...]

FRANCETU BEVKU

Pisatelj France Bevk (17. 9. 1890 Zakojca – 17. 9. 1970 Ljubljana) je bil Gradnikov primorski rojak. NUK hrani tri dopise Franceta Bevka in njegove žene Davorine Gradniku iz let 1959–62, v Komačevih prepisih se je ohranilo še devet Bevkovih pisem iz let 1920–1928, ko je bil ta urednik pri Mladiki in Goriški matici in je vabil Gradnika k sodelovanju, Gradnikovih odgovorov nanje pa žal ni bilo mogoče najti. Priobčena Gradnikova pisma Francetu Bevku hrani Knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici.

[...]

BOŽIDARJU BORKU

Časnikar in prevajalec Božidar Borko (2. 2. 1896 Gomila pri Ljutomeru – 12. 12. 1980 Ljubljana) je redno spremljal Gradnikovo delo in zelo naklonjeno poročal o njem, največ v Jutru. NUK hrani 6 Borkovih pisem Gradniku iz let 1949–62. Gradnikova pisma Borku so v Rokopisnem oddelku NUK, Ms 1171 (Borkova zapuščina, IV. Korespondenca). O stikih s pesnikom poroča Borko v knjigi Srečanja (Ljubljana: SM, 1971; Spomini in srečanja, 6).

[...]

MARJI BORŠNIK

Literarna zgodovinarka in univerzitetna profesorica Marja Boršnik (23. 1. 1906 Borovnica – 10. 8. 1982 Mljet) si je začela dopisovati z Gradnikom ob pripravah na knjigo Pogovori s pesnikom Gradnikom. Gradnikova pisma njej so spravljena v Zapuščini Marje Boršnik, Knjižnica SAZU R 82/II-39, dvanajst njenih pisem Gradniku med leti 1952 in 1960 pa ima rokopisni oddelek v NUK v Gradnikovi zapuščini Ms 1389, Korespondenca.

[...]

MARIJANU BRECLJU

Marijan Brecelj (1. 5. 1931 Ajdovščina) slavist, bibliograf, kritik in urednik, pobudnik Primorskega slovenskega biografskega leksikona. Naslovnik je urednikoma pomagal s številnim gradivom, vendar Gradnikovih pisem njemu med njim ni bilo. V Gradnikovi zapuščini je 24 Brecljevih pisem iz let 1955–65. V njih se Gradniku zahvaljuje za dopisnice, poroča o prejemu knjig, ki mu jih je Gradnik pošiljal, poroča o pripravah za bibliografijo. Neke Gradnikove spomine na otroštvo je našel tudi v zborniku Sot la mont e sot la nape, ki je nastal za 32. kongres furlanskih filologov leta 1957. Poroča o smrti Slovencem naklonjenega slavista Calvija, ki je slovenski časopisi niso zabeležili. V nedatiranem pismu Brecelj Gradnika sprašuje, kdo je avtor Gradnikove bibliografije, ki je bila objavljena v tržaških Razgledih 1955, št. 2, 109–12 in je nastala vzporedno z njegovo. Nadaljevanje te nedokončane bibliografije (njen avtor bi znal biti Anton Urbanc, gl. Gradnikovo zapuščino, op. ur.) je bilo obljubljeno za tretjo številko, ki pa ni nikoli izšla. Brecelj je Gradnika predstavil tudi v italijanščini: Alojz Gradnik, poeta fra due mondi [Gorizia: Biblioteca Governativa e Civica], 1963; brošura je izšla kot posebni odtis iz Studii Goriziani XXXIII, 1963.

[...]

ANDREJU BUDALU

Andrej Budal (31. 10. 1889 Štandrež pri Gorici – 7. 6. 1972 Trst) romanist in slavist, profesor v Trstu, pisatelj, prevajalec, kritik. Budal je Gradniku od 50. let dalje napisal 10 pisem. Pisal je o njem v Primorskem dnevniku, ocenil med drugim njegov prevod Petrarcovih Sonetov in kancon (tržaški Razgledi 1955, 93), Kitajske lirike, Tagoreja (1958), Danteja (1959), Leopardija (1961) in mu svetoval korekture pri nekaterih prevodih.

[...]

IVANU CANKARJU

Ivan Cankar (10. 5. 1876 – 11. 12. 1918) je pisal Gradniku dve dopisnici: nedatirano iz Radovljice (podpisane so še Vera, Milena in Mira Rohrmanova), 15. 7. 1917 pa iz Kamniške Bistrice (podpisani so še drugi ljudje; NUK Ms 1857). »O svetih treh kraljih 1918« je Cankar Gradniku poklonil in z daljšim posvetilom opremil tudi izvod svojih Podob iz sanj. Gl. tudi Gradnikove spomine na Cankarja (ZD 5: 490) in dve posvečeni mu pesmi Na Cankarjevem grobu in Na Cankarjevem nabrežju (ZD 3: 226, 227).

[...]

N. CHATTERJIJU

N. Chatterji ni identičen bengalskemu jezikoslovcu Sunitiju Kumarju Chatterjiju (1890–1977), ki se je tudi ukvarjal s Tagorejem. N. Chatterji je napisal knjigo Rabindranath Tagore & the West, si dopisoval s Thomasom Mertonom, z Marguerite Yourcenar 1964, z Ludwigom Feuchtwangerjem 1958. V Gradnikovi zapuščini sta dve njegovi pismi iz leta 1958 po posredništvu Janka Lavrina. Ker pripravlja knjigo v bengalščini o vplivu Tagoreja na Zahodu, mu poroča o prvotnem navdušenju evropskih pesnikov in nenadnem upadu zanimanja zanj po vojni ter ga sprašuje za njegovo osebno mnenje o Tagoreju in o slovenskem odzivu nanj. Janko Lavrin v pismu 15. 2. 1957 poroča Gradniku, da Chatterji, ki je njegov prijatelj, prevaja več njegovih pesmi v bengalščino in jih bo skupaj z drugimi slovenskimi izdal v Kalkuti. Slovenska bibliografija teh prevodov ne pozna.

[...]

ANI ČEBOKLI

Ana Čebokli-Branciforti (24. 9. 1901 Koper – ?). Hči paznika v goriški in koprski kaznilnici in sestrična publicista Andreja Čeboklija, učiteljica, goriška begunka, poročena z italijanskim častnikom iz Trsta, ki je po zasedbi Etiopije umrl v angleškem ujetništvu v Nairobiju. V Gradnikovi zapuščini sta dve njeni pismi iz leta 1957, ko je živela v kraju Campoformido pri Vidmu, Casa Perongini. Gradniku je poročala o svojem popotniškem življenju, mu pošiljala dele svoje trilogije Kalne vode, ki ni bila objavljena, ker uredniku Francetu Bevku ni bila všeč, in se mu zahvaljevala za literarne spodbude, dopisovala si je tudi z Božidarjem Jakcem, Alojzom Špacapanom in Venom Pilonom (Novemu mestu z ljubeznijo, Dolenjskim list 40/11–2 (12. jan. 1989), str. 14).

[...]

RIKU DEBENJAKU

Riko Debenjak (1908 Kanal – 1987 Ljubljana) slikar in grafik, profesor na likovni akademiji v Ljubljani, opremil je več Gradnikovih knjig: PS, PM, PK, HV, prevod Gorskega venca in posamezna Gradnikova besedila. Gl. tudi Gradnikove verze njemu (ZD 4: 269). Vir, od koder je ur. prepisal obe Gradnikovi pismi Debenjaku, se je skupaj z datumom izmuznil iz evidence.

[...]

BOGOMILU GERLANCU

Bogomil Gerlanc (27. 12. 1901 Kontovel pri Trstu – 20. 10. 1992 Ljubljana) založnik, urednik bibliofilskih in faksimiliranih izdaj, bibliograf, sestavljalec beril in sodelavec pri Enciklopediji Jugoslavije in SBL, vsa štiri leta vojne v NOB. Njegov je medvojni predlog, da 8. februar postane slovenski kulturni praznik. Zaradi zamer je Žagarjevo nagrado za svoje prosvetno delo lahko dobil šele tik pred smrtjo. Obe pismi je v prepisu ohranil Jaro Komac. O Gradniku je Gerlanc pisal v Delovem Poštnem predalu 21. 8. 1982, str. 14 (Sivka s pesnikovega groba).

[...]

FRANU GOVEKARJU

Gradnik si je s pisateljem in dramatikom Franom Govekarjem (9. 12. 1871 Ig pri Ljubljani – 31. 3. 1949 Ljubljana), ki je bil tudi urednik, intendant in ravnatelj v ljubljanskem gledališču ter uradnik na magistratu, veliko dopisoval, pa je korespondenca med vojno propadla (Pogovori, ZD 5: 381). Gradnikovi pismi sta v Govekarjevi zapuščini, NUK, Ms 1011, IV.

[...]

FRANCKI GRADNIK

Francka Gradnik (29. 7. 1904 Podraga v Vipavski dolini – 12. 5. 1995 Ljubljana) ljubkovalno Mojca, hči pesnika Franca Žgurja in pesnikova druga žena, vdova po katastrskem inšpektorju Baziliju Jerasu, ki je padel prve dni vojne v aprilu 1941. Že med vojno sta z Gradnikom živela skupaj, gospodinjila mu je od leta 1945, poročila pa sta se leta 1952. Gl. tudi op. k pesmi V rudečih čeveljčkih si dama (ZD 4: 278). V Gradnikovi zapuščini sta ohranjeni dve njeni pismi možu.

[...]

RAJKU GRADNIKU

Pesnikov starejši brat Rajko (Mondo) Gradnik (15. 11. 1880 Medana – 20. 6. 1961 Bled) je bil učitelj in šolski nadzornik ter raziskovalec hidrolog. Ohranjena so tri njegova pisma bratu iz let 1941–62. O njem poroča pesnik tudi v Pogovorih (ZD 5: 261, 347).

[...]

SERGEJU GRADNIKU

Sergej (Sergij) Marija Gradnik (20. 10. 1924 Ljubljana) je Gradnikov sin iz prvega zakona z Miro Potokar. Po izobrazbi ing. elektrotehnike. V NUK-u je 22 njegovih pisem očetu od 1944 do 1959; sin pa hrani nekaj očetovih pisem. Gl. tudi Gradnikove pesmi sinu (ZD 2: 175 sl., ZD 3: 275).

[...]

IVANU HRIBARJU

Bančnik in politik Ivan Hribar (19. 9. 1851 Trzin – 28. 12. 1941 Ljubljana) je bil ljubljanski župan 1896–1910. Sodeloval je pri ustanavljanju nove države 1918, zaslužen je za komunalno ureditev Ljubljane in ustanovitev univerze. Bil je navdušen panslovan in rusofil. V Gradnikovi zapuščini je prepis njegovega zadnjega pisma ženi in hčeri, preden je iz protesta proti italijanski okupaciji napravil samomor. Gl. Gradnikovo pesem nanj (ZD 1: 237) in knjige njegovih spominov. Obe pismi sta v NUK-u, Hribarjeva zapuščina, Ms 1411, IV.

[...]

FRANU ILEŠIČU

Fran Ilešič (30. 7. 1871 Videm pri Gornji Radgoni – 1. 7. 1941 Ljubljana) literarni zgodovinar, od 1919 prof. slovenskega jezika in književnosti na zagrebški univerzi, privrženec jugoslovanske ideje, raziskoval in pisal je o ilirizmu, Vrazu, Prešernu. Vsa tri pisma so v NUK-u, Ms 1492 Zapuščina Frana Ilešiča, Korespondenca.

[...]

JOSIPU IVANČIČU

Josip Ivančič (13. 12. 1849 Selec pod Vrsnim – 30. 11. 1931 Gorica) je bil profesor klasične filologije in pesnik, izvršitelj Gregorčičeve oporoke in skrbni varuh njegove zapuščine.

[...]

BOŽIDARJU JAKCU

Slikar (grafik in portretist) Božidar Jakac (16. 7. 1899 Novo mesto – 20. 11. 1989 Ljubljana) je bil Gradnikov družinski prijatelj. Med vojno v partizanih in član Avnoja, profesor in rektor na slikarski akademiji v Ljubljani, akademik. Za slikarske motive je segel tudi v Gradnikovo poezijo, ilustriral in opremil je vrsto Gradnikovih knjig, začenši z drugo izdajo Padajočih zvezd 1923 in z bibliofilsko izdajo Pisem 1924. O sodelovanju Gradnika in Jakca gl. članek Gradnik in slikarji (http://www.ijs.si/lit/slikarji.html), opombe k Večnim studencem (ZD 3: 303–04) in h Gradnikovim pesmim Jakcu in njegovim (ZD 4: 204, 205). V Gradnikovi zapuščini je ohranjeno 24 pisem Božidarja in Tatjane Jakac iz let 1921–66, iz Jakčeve zapuščine pa jih več ni bilo mogoče najti. Z izjemo prvega so vsa Gradnikova pisma Jakcu dostopna v prepisu Jara Komaca.

[...]

MIRANU JARCU

Pesnik in pisatelj Miran Jarc (5. 7. 1900 Črnomelj – 24. 8. 1942 pri Pugledu), sicer zaposlen kot bančni uradnik, je pisal naklonjene ocene Gradnikove poezije. Padel je v partizanih med roško ofenzivo. V Gradnikovi zapuščini je ohranjeno eno Jarčevo pismo iz leta 1932, v Komačevih prepisih pa še dve iz let 1928 in 1930, ki kažeta na prisrčen odnos med pesnikoma. V prvem predlaga Jarc Gradniku mirno rešitev spora z urednikom LZ Franom Albrehtom, v drugem pa ga sprašuje o njegovih zvezah z beograjskimi književniki, mu poroča o negativnem vzdušju v pisateljskem društvu in razpravlja o Gradnikovih Svetlih samotah. Gl tudi Pogovore (ZD 5: 424, 438, 448–49).

[...]

RIKARDU KATALINIĆU JERETOVU

Rikard Katalinić Jeretov (8. 1. 1869 Voloska – 29. 11. 1954 Split) je bil hrvaški pesnik Istre. V 1. svetovni vojni je bil kot vojak v Ljubljani.

[...]

EDVARDU KOCBEKU

V Gradnikovi zapuščini so 3 pisma Edvarda Kocbeka (27. 9. 1904 Sv. Jurij oz. Videm ob Ščavnici – 3. 11. 1981 Ljubljana) iz leta 1963.

[...]

JARU KOMACU

Prof. Jaro Komac (roj. 26. 2. 1924 v Ptuju primorskim beguncem) je poučeval slovenščino, bil ravnatelj poljanske gimnazije v Ljubljani in prevajal iz nemščine in angleščine. Gradnikova pisma Jaru Komacu so vsa iz naslovljenčevega osebnega arhiva. Urednik je imel v roki njihove skrbno pripravljene fotokopije. V Gradnikovi zapuščini v NUK-u je 43 Komačevih pisem iz let 1948–55, ko je najprej živel v Ljubljani, bil potem pri vojakih in po vojakih poučeval v Postojni, urejal izbor Gradnikovih pesmi Primorski soneti in objavljal poročila o pesnikovem delu. Leta 1954 se je preselil v Ljubljano in dopisovanje je prenehalo, ker je Gradnika obiskoval na domu, prepisoval njegovo korespondenco in pesmi, načrtoval obsežno študijo o njem; kljub temu je po številu pisem med Gradnikovimi korespondenti na prvem mestu. Gl. tudi op. k priložnostnim pesmim njemu (ZD 4: 293). Jaru Komacu se za vsestransko pomoč pri uredništvu tele knjige iskreno zahvaljujem.

[...]

JOŽETU KOŠARJU

Jože Košar (16. 3. 1908 Stročja vas pri Ljutomeru – 31. 5. 1982 Maribor) mariborski založnik (Obzorja), ravnatelj klasične gimnazije, klasični filolog.

[...]

NIKU KOŠIRJU

Niko Košir (29. 11. 1919 Poljšica pri Bledu – 5. 12. 2000 Poljšica pri Bledu) romanist in prevajalec, med vojno interniran, po njej predavatelj italijanske književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Košir je Gradniku pisal samo enkrat, leta 1962, iz tega leta ali iz 1963 je najbrž tudi Gradnikovo pismo.

[...]

JUŠU KOZAKU

Juš Kozak (26. 6. 1892 Ljubljana – 29. 8. 1964 Ljubljana) pisatelj, v mladih letih preporodovec. V prvi svetovni vojni vojak na ruski in soški fronti, potem gimnazijski prof. zgodovine in zemljepisa. Urednik LZ (1935–41), med drugo vojno interniran v Italiji, po njej upravnik SNG in član SAZU. Vsa štiri pisma so iz Zapuščine Juša Kozaka, IV: Korespondenca (NUK Ms 1205). V Gradnikovi zapuščini ni nobenega pisma Juša Kozaka, pač pa je ohranjena zahvala vdove Vlaste za Gradnikovo sožalje ob moževi smrti. Med Komačevimi prepisi se nahaja pismo iz leta 1930, kot opravičilo zaradi neke Gradnikove nepojasnjene užaljenosti ob intrigi, z dodano častno izjavo.

[...]

ALOJZU KRAIGHERJU

Alojz Kraigher (22. 4. 1877 Postojna – 25. 2. 1959 Ljubljana) zdravnik in pisatelj, klasik v Zbranih delih slovenskih pesnikov in pisateljev. 1903 je bil zdravnik v Bovcu, potem zobozdravnik pri Sv. Trojici (Gradišče) v Slovenskih Goricah. Med vojno je bil interniran. Njegova hči Nada Kraigher je bila prvič poročena z Gradnikovim korespondentom Robertom Neubauerjem (gl. op. h Gradnikovima pismoma njemu). Vsa ohranjena Gradnikova pisma so v Zapuščini Alojza Kraigherja, Korespondenca, mapa 31, NUK Ms 1560, v Gradnikovi zapuščini pa je eno njegovo pismo in eno pismo Nade Kraigher iz leta 1957.

[...]

JANKU LAVRINU

Janko Lavrin (10. 2. 1887 Krupa pri Semiču – 13. 8. 1986 London) literarni zgodovinar in rusist na Univerzi v Nottinghamu. V Gradnikovi zapuščini je 48 njegovih pisem iz let 1950–1964, med njimi tudi izpod peresa Lavrinove žene Nore in sina Johna ter njegove žene Sunčane. Nekatera Gradnikova pisma Lavrinu je po Lavrinovem naročilu posredoval v NUK Anton Slodnjak aprila 1973, večina Lavrinovih pisem Gradniku pa je iz Lavrinovega stanovanja v Piranu; zdaj so shranjena v Lavrinovi zapuščini, NUK 14/73, Korespondenca.

[...]

JOŽETU LENARČIČU

Jože Lenarčič je skupaj z Lavrinom in Matthewsom (o tem je znano samo to, da je pisal v slovenščini in umrl 1958) prevajal Prešernove Sonete nesreče v angleščino (CZ, 1983). V Gradnikovi zapuščini je 12 njegovih pisem iz let 1951–62. Povratni naslov je Alojz I. Lenarčič, prof., Dim. Tucovića 44/I, Beograd V; tudi Modrov Leksikon novejšega slovenskega prevajanja pri prevodih Gradnika v angleščino navaja A. I. Lenarčiča, vendar žal brez natančnejših podatkov.

[...]

NUŠI LOBNIKAR

Nuša Lobnikar (8. 10. 1918 – 4. 5. 1999), dekliški priimek Spiller-Muys, je bila hči Gradnikovega študentskega tovariša z Dunaja, pravnika dr. Franca Spillerja-Muysa (1885–1950). Zapuščina Nuše Lobnikar (NUK 17/79) je vsebovala precej gradnikiane, ki so jo vključili pod skupno signaturo Ms 1398. Za Gradnikove pesmi Nuši Lobnikar gl. ZD 4: 262–64. Nušino delo za Gradnika je popisano ob zbirki PM (ZD 3: 449 sl.). Urejala je tudi časopisne izrezke o Gradniku.

[...]

DANILU LOKARJU

Danilo Lokar (9. 5. 1892 Ajdovščina – 21. 7. 1989 Ljubljana) pisatelj in zdravnik, z Gradnikom ga druži pozni nastop v javnosti. V Gradnikovi zapuščini so tudi štiri njegova pisma iz let 1947–52.

[...]

MIHU MALEŠU

Miha Maleš (6. 1. 1903 Jeranovo pri Kamniku – 24. 6. 1987 Ljubljana) ena najplodovitejših in najvidnejših slovenskih likovnih osebnosti, začetnik slovenske grafike. Značita ga druženje folklornosti in secesijskega sloga ter erotična melanholična atmosfera. Pisma so v lasti slikarjeve hčerke Travice Maleš Grešak. V Gradnikovi zapuščini je eno njegovo pismo iz l. 1965, v Komačevem prepisu pa še tri iz leta 1937.

[...]

VDOVI DRAGA MARUŠIČA

Drago Marušič (10. 12. 1884 Opatje selo – 30. 9. 1964 Ljubljana) je bil Gradnikov primorski rojak, pravnik in politik, med 1930 in 1934 drugi ban Dravske banovine, potem minister, prostozidar in eden od pobudnikov gradnje NUK-a, med drugo svetovno vojno interniran, tudi po vojni z visokimi političnimi funkcijami. Ob 50-letnici mu je Gradnik namenil priložnostno pesem (ZD 4: 177). Ohranjeni sta dve Marušičevi pismi Gradniku iz desetletja 1952–62, poslani iz Gozda [Martuljka].

[...]

PAVLETU MERKUJU

Pavle Merkù (12. 7. 1927 Trst) skladatelj, folklorist, profesor slovenščine in radijski urednik v Trstu. Ohranjeno je tudi Merkujevo pismo Gradniku 22. 5. 1953.

[...]

KSAVERJU MEŠKU

Franc Ksaver Meško (28. 10. 1874 Ključarovci pri Ormožu – 12. 1. 1964 Slovenj Gradec) pisatelj duhovnik.

[...]

VLADIMIRJU NAZORJU

Vladimir Nazor (30. 5. 1876 Postira – 19. 6. 1949 Zagreb) hrvaški pesnik, prozaist, prevajalec in politik, po 2. svetovni vojni prvi predsednik hrvaške skupščine; Gradnik ga je poznal izpred vojne, ko je živel v Zagrebu, gl. Pogovore (ZD 5: 452–55, 471).

[...]

ROBERTU NEUBAUERJU

Robert Neubauer (6. 12. 1895 Dunaj – 3. 5. 1965 Ljubljana) zdravnik ftiziolog, najprej vodja bolnice na Golniku, od 1951 profesor na Medicinski fakulteti v Ljubljani in od 1961 član SAZU. V prvi svetovni vojni težko ranjen, med drugo svetovno vojno v OF in v partizanih, v 50. letih ekspert pri svetovni zdravstveni organizaciji v Ženevi za boj proti tuberkulozi. V zapuščini Neubauerjeve druge žene pisateljice Nade Kraigher v NUK-u Gradnikovih pisem Neubauerju ni, ohranjeno pa je 10 Neubauerjevih pisem Gradniku iz let 1957–65.

[...]

ANTONU NOVAČANU

Anton Novačan (9. 7. 1887 Zadobrova pri Celju – 21. 3. 1951 Picado pri Almenu, Argentina) pisatelj in advokat. Njegova pisma Gradniku so v NUK, Novačanova zapuščina Ms 1645, Korespondenca.

[...]

FRANCETU PIBERNIKU

France Pibernik (2. 9. 1928 Suhadole pri Komendi) pesnik, literarni zgodovinar in prof. slovenščinena kranjski gimnaziji. V letih 1955–58 je služboval na nižji gimnaziji Dobrovo in stanoval pri Gradnikovih v Medani. V NUK so 4 njegovi dopisi Gradniku (NUK 12/2006 Korespondenca Franceta Pibernika, mapa 1).

[...]

KARLU PODGORNIKU

Dr. Karel Podgornik (16. 2. 1878 Čepovan – 28. 1. 1962 Solkan) goriški advokat in liberalni politik, 1921 poslanec v italijanskem parlamentu, sodelavec OF, 1947 emigriral v Jugoslavijo. Vsa tu objavljena pisma hranijo v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici, Pravosodje, št. 269. Podgornikovih pisem v Gradnikovi zapuščini ni.

[...]

IVANU PRIJATELJU

Ivan Prijatelj (23. 12. 1875 Vinice pri Sodražici – 23. 5. 1937 Ljubljana) slavist in literarni zgodovinar. Od 1905 do 1919 je delal v dunajski dvorni knjižnici, potem profesor na novoustanovljeni Univerzi v Ljubljani. Njegova pisma Gradniku hrani Rokopisni oddelek NUK Ms 895. Gl. tudi Gradnikov vpis v njegovo knjigo gostov (ZD 4: 654).

[...]

PRIMORSKI ZALOŽBI

Primorska založba, pozneje Založba Lipa je nastala po drugi svetovni vojni na pobudo Jara Komaca in Milka Štolfe, da je treba obnoviti Gabrščkovo založniško dejavnost, ker je Primorska pod fašizmom ostala brez slovenskih tiskov. Uredniškemu odboru je predsedoval dr. Bogomir Magajna, člani pa so bili Milko Štolfa, Stane Suhadolnik, Maks Veselko, Slavko Sušnik (tajnik) in Jaro Komac (po podatkih Jara Komaca v pismu 25. 11. 2006). Pisma nrani NUK v Gradnikovi zapuščini, skupaj z 19 pismi založbe Gradniku v letih 1952–62.

[...]

MILANU PUGLJU

Milan Pugelj (3. 1. 1883 Kandija pri Novem mestu – 3. 2. 1929 Ljubljana) pisatelj, tajnik Slovenske matice, od 1921 tajnik Narodnega gledališča v Ljubljani in režiser, pobudnik ustanovitve Društva slovenskih pisateljev. Z Gradnikom je bil v pisemskih stikih v letih 1916 in 1917, ko ga je nagovarjal za pesmi za Slovana, mu obljubljal napisati oceno Padajočih zvezd in urejal članarino Slovenske matice v Cerknem; Pugljevih 9 dopisov je ohranjeno v prepisu Jara Komaca.

[...]

FRANU RAMOVŠU

Fran Ramovš (14. 9. 1890 Ljubljana – 16. 9. 1952 Ljubljana) jezikosovec, prof. in rektor na Univerzi v Ljubljani, ustanovitelj in predsednik SAZU. Gradnikova zapuščina v NUK-u hrani dve Ramovševi pismi in let 1943 in 1949.

[...]

BRANKU RUDOLFU

Branko Rudolf (3. 10. 1904 Slovenske Konjice – 22. 4. 1987 Maribor) pesnik, novinar, profesor, urednik pri SKZ in Obzorjih, erudit. V Gradnikovi zapuščini v NUK-u je 27 njegovih pisem iz let 1951–62, drugih Gradnikovih pisem pa med njegovimi pismi v Mariboru kljub prizadevanju vdove in sina Frančka ni bilo mogoče najti. Rudolf je v Knjigi 1958 ocenil tudi tretjo izdajo Kitajske lirike.

[...]

BRANKU RUSTJI

Kobariški zdravnik dr. Branko Rustja (13. 8. 1922 Lesce na Gorenjskem – 23. 9. 1985 Šempeter pri Gorici, pokopan v Kobaridu) je bil ljubitelj jazz glasbe in literature. Kopije svoje gradnikiane je poslal urednikoma 30. 1. 1984, izvirnike hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (Osebni fondi, št. 761), eno njegovo pismo Gradniku iz leta 1960 pa je v Gradnikovi zapuščini v NUK-u.

[...]

MARIJI SAMER

Marija Samer je bila Gradnikova tržaška sestrična, prevajalka njegovih pesmi v italijanščino. V Pogovorih (ZD 5: 260) je zapisana slovenska oblika njenega priimka Šamer , vendar v seznamu napak na koncu popravljena. Kopije objavljenih pisem so v NUK, sign. 23/73, originalov v Goriškem muzeju, od koder so kopije prišle v NUK 2. 8. 1971, pa nimajo več oziroma jih ni najti. V Gradnikovi zapuščini v NUK-u je 19 njenih prevodov Gradnika.

[...]

FELICEJU SIMONETTIJU

Dr. Guido Felice Simonetti. V Gradnikovi zapuščini so tri pisma naslovljenca Gradniku iz let 1956–57, NUK hrani tri njegove zbornike o ekonomiji in kulturi Furlanije in Julijske krajine; pisal je tudi pesmi.

[...]

ANTONU SLODNJAKU

Anton Slodnjak (13. 6. 1899 Bodkovci – 13. 3. 1983 Ljubljana) literarni zgodovinar, 1949 profesor za slovensko književnost na Univerzi v Zagrebu, od 1950 do predčasne upokojitve 1959 in odhoda na univerzo v Frankfurtu pa prof. na Univerzi v Ljubljani, prešernoslovec. Vsa tri pisma hrani NUK 38/97 in 16/2006 Slodnjak, Korespondenca, mapa 2, in Ms 1398; ker zapuščina še ni urejena, se je kakšno Gradnikovo pismo prav lahko izmuznilo iz razvida. V Gradnikovi zapuščini je 13 Slodnjakovih pisem iz let 1952–67.

[...]

LADU SMREKARJU

Lado Smrekar (1. 12. 1928 Zágorica pri Mirni) slavist, kulturni organizator, ravnatelj OŠ in ustanovitelj galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, vodja dolenjskega kulturnega festivala, režiser. Vsa pisma Ladu Smrekarju je v osebnem arhivu našel naslovljenec in njihove kopije prijazno poslal uredniku. V Gradnikovi zapuščini je 23 Smrekarjevih pisem iz let 1949–64 in njegov članek o Gradniku Pesnik je bil med nami. Smrekar je objavil še več člankov o Alojzu Gradniku. Gl. tudi op. h Gradnikovim pesmim Smrekarju (ZD 4: 146, 286, 288, 289).

[...]

FRANCU SPILLERJU-MUYSU

Franc Spiller-Muys (4. 9. 1885 – 6. 1. 1950 Ljubljana) pravnik in vladni svetnik. Pisma njemu se nahajajo v NUK pod sig. 17/79, Zapuščina Nuše Lobnikar. Gl. še op. k Pesmim Nuši Lobnikar (ZD 4: 262 sl.). Naslovljenčev sin hrani še nekatera druga Gradnikova pisma, ki uredniku za objavo niso bila dostopna.

[...]

MIŠI ŠALAMUN

Dagmar (Miša) Šalamun, roj. Gulič (2. 12. 1913), po izobrazbi umetnostna zgodovinarka, sicer bibliotekarka v koprski Študijski knjižnici, mati Andraža, Tomaža in Katarine (Šalamun Biedrzycke). V NUK sta dve njeni pismi Gradniku iz l. 1965.

[...]

JANKU ŠLEBINGERJU

Janko Šlebinger (19. 10. 1876 Ledinek pri Sveti Ani na Krembergu – 3. 2. 1951 Gornja Radgona) bibliograf, ravnatelj NUK-a, literarni zgodovinar, avtor biografij za SBL in njegov urednik, urednik LZ. Gl. tudi Gradnikovo pesem V spomin Janka Šlebingerja, ZD 4: 307–08. Pisma hrani NUK Ms 1431 (Šlebingerjeva zapuščina, III Korespondenca).

[...]

EMI TOROŠ

Emica Gradnik, poročena Toroš (1886–1975) Gradnikova sestra, se je poročila z Leopoldom Torošem, sinom veleposestnika Franca Toroša, v tisti del Medane, ki je danes italijanski. Bratu je med 1954 in 1964 napisala sedem pisem. Rodbino Toroš Gradnik večkrat omenja v Pogovorih.

[...]

FRANU VESELU

Fran Vesel (20. 12. 1884 – 7. 3. 1944 Ljubljana) fotograf in najpomembnejši slovenski zbiratelj kulturnozgodovinskega gradiva, nečak slikarja Ferda Vesela, živel na Komenskega ul. 8 in se družil z modernisti. Več kot 600 njegovih fotografij je dostopno preko digitalne knjižnice NUK (http://www.dlib.si). Z izjemo drugega pisma so vsa shranjena v NUK, Veselova zapuščina, Gradnik. Tam se mimo objavljenega nahaja še nekaj kratkih Gradnikovih priložnostnih pisnih sporočil naslovljencu ali drugim na hrbtni strani pesnikovih vizitk in s skrbno zbiralčevo datacijo.

[...]

JOSIPU VIDMARJU

Josip Vidmar (14. 10. 1895 – 11. 4. 1992 Ljubljana) literarni kritik in prevajalec, med vojno v predsedstvu OF, po njej predsednik predsedstva skupščine in predsednik SAZU. Vsa Gradnikova pisma njemu so v NUK, prvi dve v Ms 1413 (Vidmarjeva zapuščina, IV Korespondenca, mapa 109), tretje pa v Ms 1398. Za Vidmarjev odnos do Gradnika glej op. k izboru Svetle samote (ZD 2: 394 sl.), za katerega je Vidmar napisal spremno besedo, in knjigo Obrazi (Ljubljana: CZ, 1979; ZD 3: 289 sl.). V op. v ZD 3 je zabeležen podatek, da se je v začetku avgusta 1952 Gradnik v pismu zahvalil Josipu Vidmarju za tople besede, ki jih je ta izrekel ob njegovi 70-letnici, mu ob tej priložnosti sporočil, da mu je založba Lipa obljubila, da bo njegova zbirka Primorski soneti izšla okoli 15. 8., in si zaželel njegove ocene: »Rad bi videl, da bi tudi ta knjiga našla tolmača [iz] vašega peresa.« Od kod podatki o tem pismu, žal ni bilo več mogoče ugotoviti.

[...]

CENETU VIPOTNIKU

Cene Vipotnik (11. 11. 1914 Zagorje ob Savi – 12. 9. 1972 Ljubljana) pesnik in urednik pri SKZ in CZ, brat Janeza Vipotnika. V Gradnikovi zapuščini je poleg tega pisma še 15 njegovih pisem Gradniku iz let 1960–65. Gl. tudi op. k nastajanju zbirke Lucipeter (ZD 4: 451).

[...]

FRANU ZBAŠNIKU

Fran Zbašnik (1. 10. 1855 Dolenja vas pri Ribnici – 2. 2. 1935 Ljubljana) pravnik in deželni uradnik, pesnik in pisatelj, urednik Ljubljanskega zvona 1903–10. Prvi del pisem je v NUK Ms 1431 (Šlebingerjeva zapuščina, Tuja dela, Zbirka Frana Zbašnika, Korespondenca), zadnji pa prav tam v zbirki rokopisov Huberta Požarnika.

[...]

ASTI ZNIDARČIČ

Asta Znidarčič (24. 6. 1916 Novo mesto – okt. 2006) pesnica in umetnostna zgodovinarka, kustosinja Narodne galerije v Ljubljani, poročena nekaj časa z zagrebškim literarnim zgodovinarjem Franom Petretom, po Marji Boršnik pesnikova hči z učiteljico Marijo Bajc iz Renč pri Novi Gorici, por. Znidarčič.

[...]

IVANU ZORMANU

Ivan (tudi Janez) Zorman (29. 6. 1889 – 14. 9. 1969 Ljubljana) kulturni delavec in umetnostni kritik, ravnatelj Narodne galerije. Študiral je slikarstvo in arhitekturo v Parizu in Pragi, urejal nacionalno radikalni časopis Omladina in v okviru založbe Omladina izdajal knjige Župančiču, Albrehtu, Levstiku. Gradniku je izdal prvo pesniško knjigo Padajoče zvezde 1916 (ZD 1: 251 sl.). Njegova pisma so v NUK pod sig. 35/75 oziroma A9 Korespondenca Ivana Zormana IX. Zormanovi dopisi Gradniku so ohranjeni v prepisih Jara Komaca.

[...]

LUDVIKU ZORZUTU

Ludvik Zorzut (24. 8. 1892 Medana – 27. 4. 1977 Kanal ob Soči) pesnik, publicist, muzealec in vsestranski kulturni delavec, med vojnama je emigriral v Maribor. Zorzut se je rodil v isti hiši v Medani kot Gradnik, o čemer priča spominska plošča na njej. Njegovo pisemsko zapuščino hrani Pokrajinski arhiv Nova Gorica med osebnimi fondi, št. 770. V Gradnikovi zupuščini je 11 njegovih pisem iz let 1932–64. Zorzut je pisal o Gradnikovi poeziji in mu posvetil dve pesmi: Pesniku – rojaku Alojzu Gradniku, PV 1962: 548, in Smrt je zaorala na medanski njivi, PV 1967: 464–65.

[...]

OTONU ŽUPANČIČU

Pesnik, dramatik in prevajalec, akademik Oton Župančič (23. 1. 1878 Vinica – 11. 6. 1949 Ljubljana) je bil od 1913 zaposlen kot mestni arhivar, 1918 pa dramaturg in upravnik SNG. V Gradnikovi zapuščini je 15 njegovih pisem iz let 1916–62 in pet pisem njegove žene Ani iz let 1942–62; med vojno se je na Gradnika obračala za posredništvo pri reševanju sina, ki je bil zaprt kot talec. Gradnik se je Župančiča trudil prevajati v nemščino, o čemer pričajo njegove pesniške beležke. Ta mu je poklonil in s posvetilom opremil bibliofilski izvod svoje Dume. O razmerju med pesnikoma glej še op. h Gradnikovim pesmim na njegov račun (ZD 4: 285 sl.). Pisma so bila last Marka Župančiča, kopije hrani NUK v Gradnikovi zapuščini. Za Župančičevih 15 pisem Gradniku med leti 1916 in 1924 gl. Župančičevo ZD 12: 55–65.

[...]

Pogovori s pesnikom Gradnikom

Pogovori s pesnikom Gradnikom so izšli v nadaljevanjih najprej v reviji Nova obzorja 1953 (št. 7–12: 401–19, 498–513, 567–86, 642–61, 724–37) in 1954 (št. 5–9: 266–81, 332–48, 448–65, 510–28), potem pa še v ponatisu pri založbi Obzorja v Mariboru, 1954. Knjiga obsega 156 strani in dve strani Popravkov in dostavkov.

Gradivo za Pogovore je ohranjeno v zapuščini Marje Boršnik v knjižnici SAZU v Ljubljani pod naslednjima signaturama: R 82/V-1:4-2 Gradnik Alojz. Biografsko gradivo (dokumenti, pričevanja sodobnikov – Vera Albreht, Božidar Borko, Bartolomeo Calvi, Francka, Sergej in Vladimir Gradnik, Miran Jarc, Mile Klopčič, Goran Kovačič, Lino Legiša, Nuša Lobnikar, Anton Ocvirk, Fran Petre, Anton Podbevšek, Rizo Ramić, Lado Smrekar, Umberto Urbani, Boris Urbančič, Josip Vidmar, Janez Žagar; pričevanja – Vlado Jokanović, Lavo Mastnak, Jaro Komac, Anton Novačan, dr. Skapin, Rudolf Krivic) in R 82/V-1:4-3 Gradnik Alojz 1. Marja Boršnik: Razgovor z Alojzom Gradnikom. Spraševalka in Gradnik se obnašata, kot da bi bilo besedilo neposredni zapis pogovora, gradivo in korespondenca Gradnika z Boršnikovo pa razkrivata, da je velik del knjige nastal na podlagi pisemske izmenjave vprašanj in odgovorov in daljših Gradnikovih tipkanih in rokopisnih sestavkov. Gradnikove korekture je Boršnikova prepisovala v svoj izvod predloge za tisk. Pri prečrtanem tekstu je pogosto dopisala: »črtal Gk!«.

Objava Pogovorov v ZD 5 se ravna po knjižni izdaji, na pomembnejše razlike z objavo v Obzorjih, na razlike z gradivom in s korekturami pa sproti opozarjajo opombe. Jezikovna redakcija zadeva naslednje pravopisne spremembe: t. j. > tj., n. pr. > npr., pet sto > petsto, vskladiti > uskladiti, vpodobiti > upodobiti, ustaši-teroristi > ustaši teroristi, odvetniki-zagovorniki > odvetniki zagovorniki, intelektualec-ustaš > intelektualec ustaš, obtoženci-sodniki > obtoženci sodniki, slikarji-umetniki > slikarji umetniki, umetnik-bog > umetnik bog, žival-roparica > žival roparica, človek-volk > človek volk, celica-samica > celica samica, Toroš-Kurtin > Toroš – Kurtin, srednja Evropa > Srednja Evropa, Hrvatska Matica > Hrvatska matica, Ljubljanski Zvon > Ljubljanski zvon, Stol Sedmorice > Stol sedmorice, Slovenski Narod > Slovenski narod, Goriška Straža > Goriška straža, ljudožrci > ljudežerci, med 1928–1932 > med 1928 in 1932. Popraviti je bilo treba še kakšno vejico in tiskovno napako.

Odmevi na knjigo

Odmevi na Pogovore se ne dotikajo toliko Gradnikove poezije kot metode, ki jo je uporabila Boršnikova, zato tule le kratek povzetek. V Primorskem dnevniku 10. 4. 1955, str. 3, je zapis o Pogovorih objavil Slavko Rupel. Avtor pove, da take knjige, v kateri bi se literarni zgodovinar pogovarjal s pesnikom, pri nas še nimamo. Knjiga je potrebna, »ker je Gradnikova pesem globoka, miselna lirika, z marsikdaj zastrtimi čustvi.« Namen ima pomagati pri razumevanju zlasti notranjih gibal za rojstvo tako obsežnega opusa. Pomembna ni samo za literarnega zgodovinarja, ampak tudi za bralca, ki ga zanima slovenska politična in kulturna zgodovina od 70. let 19. stol. do zadnjih dni, v okviru katere se je odvijalo Gradnikovo življenje, zlasti pa so njegove izjave važne za spoznavanje moderne. »In če omenimo še, da je knjiga zanimivo napisana, da je pripovedovanje pesnika prepleteno z vprašanji, živo, in so osebe plastično prikazane, potem velja, da bo knjigo z užitkom prebral vsak, kogar slovenska umetnost le malo zanima.«

Zelo nenaklonjeno je njena »pozitivistična prizadevanja« ocenil Miklavž Prosenc (Razmišljanje o Pogovorih, Beseda 1955: 243–47). Najprej razloži, da je prikaz umetnikov z intervjuji doma v francoski publicistiki in da je nekaj podobnega pri nas že pred Boršnikovo z Razgovori počel Anton Ocvirk. Specifika Pogovorov je izključno znanstveni interes. Avtorici očita pretirano pozitivistično upoštevanje avtorjevih izjav, kot da so te jamstvo za pravilno branje, očita ji »nesmotrno iskanje podatkov«, ki jih je sicer mnogokrat »med seboj povezovala na tekoč in zanimiv način«, vendar so Pogovori »z njimi prenatrpani in preobloženi«, »tako da je v knjigi ta pozitivistična zbirateljska marljivost postala skorajda sama sebi namen«. Zaradi kopičenja gradiva je delo nepregledno, najbolj v poglavju o zgodovini Gradnikovega rodu. Stvarni pomen teh podatkov je vprašljiv in vzbuja videz »povsem privatne radovednosti«. Boršnikova razlaga Gradnika skozi njegovo navezanost na rodno pokrajino, skozi podedovane očetove in materine lastnosti in skozi vplive okolja. Zgrešeno se mu zdi temeljno prizadevanje v knjigi, poiskati doživetje, iz katerega so nastajale pesmi, ker »bistva umetnine nikoli ni mogoče izvesti na zunanje otipljiv in konkreten doživljaj«. Pogreša sintetičnih povzetkov in odkriva protislovnost njenih razlag, zlasti simbolov Erosa in Smrti, ki jih Boršnikova dojema drugače kot pesnik, in motiva dajanja, ter obžaluje, da ni odgovorila na vprašanja, ki jih je prvotno imela v načrtu.

Na Prosenčevo diskvalifikacijo se je z afirmativno oceno odzval Franc Zadravec (Človek – umetnik, JiS 1955/56, št. 10, 310–13). Pogovori so pač gradivo (čeprav ne samo to), iz katerega bo nastala znanstvena monografija, ki bo iz časovne razdalje obravnavala tudi poglavja, ki se jih Pogovori niso mogli dotakniti, npr. razmerje Gradnik-Prežih. Čeprav so posamezne biografske podrobnosti morda odveč, je opis objektivnih pogojev, iz katerih je rasla Gradnikova poezija, utemeljen. Druga polovica Pogovorov ima manj Gradnikovega spominskega poročila in več literarnozgodovinskega komentiranja in vrednotenja. Knjiga ima skratka velik literarnozgodovinski pomen, zlasti za razumevanje pesnikovega življenjskega in nacionalnega naziranja. Kaže veliko pesnikovo razgledanost, njegovo polno vključenost v razvoj moderne lirike na eni strani in znanstveni temperament raziskovalke na drugi strani.

Mimogrede z levičarske pozicije ostro kritizira Gradnika kot »mumificiranega narodnjaka« ob objavi Pogovorov tudi Dušan Kermauner (Narodnjaštvo in socializem pred pol stoletjem, Naša sodobnost 1954: 1081–1108). Boršnikovi očita, da ga na silo povezuje s socializmom, saj nima Gradnik z njim nič skupnega, ter po nepotrebnem pod znamko »regionalistične teorije« brani njegovo narodnjaštvo. Kermauner spodbija Gradnikov očitek socialistom, zlasti sodrugu Kopaču, da niso imeli nacionalnega čuta. Gradnikove izjave o šoli sv. Roka in Kopaču označi za »protisocialdemokratske čenče«. Pesnikovega odnosa do komunistov noče razlagati, ker tudi pesnik tega ni hotel.

[...]

Ob zaključku dela za Gradnika je urednik dolžan izreči toplo zahvalo vsem, ki so mu pomagali pri delu. Posebej zaslužnim pomočnikom se zahvaljujem sproti v opombah, med naklonjenimi inštitucijami pa gre zahvala delavcem v Rokopisnemu oddelku NUK-a in Slovanske knjižnice, Dragu Samcu iz Biblioteke SAZU, Ireni Škvarč iz Goriške knjižnice Franceta Bevka, Ivanki Uršič iz Pokrajinskega muzeja v Novi Gorici in seveda kolegicam iz Knjižnice Oddelkov za slovenistiko in slavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Kronološki seznam pisem (ZD 5)

Čas.........Naslovnik.........Št. pisma
5. 6. 1899.........Rajku Gradniku.........1
1902 ali 1903.........Franu Zbašniku.........1
9. 2. 1903.........Franu Zbašniku.........2
14. 4. 1904.........Franu Zbašniku.........3
okrog 1904.........Franu Zbašniku.........4
29. 6. 1905.........Franu Govekarju.........1
20. 11. 1905.........Alojzu Kraigherju.........1
začetek dec. 1905.........Franu Zbašniku.........5
2. pol. dec. 1905.........Franu Zbašniku.........6
18. 3. 1906.........Franu Zbašniku.........7
jun. /jul. 1906.........Franu Zbašniku.........8
nedatirano.........Franu Zbašniku.........9
28. 12. 1908.........Ksaverju Mešku.........1
12. 1. 1909.........Franu Zbašniku.........10
8. 3. 1909.........Franu Zbašniku.........11
maja 1910.........Janku Šlebingerju.........1
maja 1911.........Janku Šlebingerju.........3
1911.........Ivanu Prijatelju.........1
9. 11. 1910.........Janku Šlebingerju.........2
25. 10. 1913.........Otonu Župančiču.........1
20. 2. 1916.........Milanu Puglju.........1
25. 7. 1916.........Alojzu Kraigherju.........2
6. 11. 1916.........Franu Govekarju.........2
10. 12. 1916.........Otonu Župančiču.........2
16. 1. 1917.........Otonu Župančiču.........3
16. 1. 1917.........Otonu Župančiču.........4
4. 2. 1917.........Otonu Župančiču.........5
5. 2. 1917.........Otonu Župančiču.........6
13. 2. 1917.........Otonu Župančiču.........7
8. 3. 1917.........Otonu Župančiču.........8
23. 4. 1917.........Ivu Zormanu.........1
21. 5. 1917.........Otonu Župančiču.........9
5. 8. 1917.........Ivanu Cankarju.........1
13. 9. 1917.........Otonu Župančiču.........10
25. 11. 1917.........Otonu Župančiču.........11
13. 12. 1917.........Ivu Zormanu.........2
14. 3. 1918.........Ivu Zormanu.........3
15. 11. 1919.........Otonu Župančiču.........12
2. 3. 1920.........Otonu Župančiču.........13
20. 4. 1920.........Otonu Župančiču.........14
7. 5. 1920.........Josipu Ivančiču.........1
21. 6. 1920.........Asti Znidarčič.........1
16. 1. 1921.........Antonu Novačanu.........1
29. 1. 1921.........Franu Ilešiču.........1
13. 4. 1921.........Otonu Župančiču.........15
21. 4. 1921.........Otonu Župančiču.........16
7. 6. 1921.........Franu Ilešiču.........2
16. 9. 1921.........Ivanu Hribarju.........1
2. 8. 1922.........Božidarju Jakcu.........1
11. 9. 1922.........Božidarju Jakcu.........2
1918–1923.........Alojzu Kraigherju.........3
pred 10. 7. 1923.........Franu Veselu.........1
10. 1. 1925.........Milanu Puglju.........2
22. 12. 1925.........Ivanu Prijatelju.........2
24. 8. 1926.........Franu Veselu.........2
18. 5. 1927.........Franu Veselu.........4
4. 5. 1928.........Antonu Novačanu.........2
3. 7. 1928.........Franu Veselu.........5
11. 1. 1929.........Antonu Novačanu.........4
2. 9. 1929.........Antonu Novačanu.........3
7. 11. 1929.........Antonu Novačanu.........5
16. 12. 1929.........Franu Veselu.........6
28. 12. 1929.........Franu Veselu.........7
17. 2. 1930.........Antonu Novačanu.........6
20. 2. 1930.........Antonu Novačanu.........7
8. 5. 1930.........Antonu Novačanu.........8
28. 12. 1932.........Rikardu Katalinić Jeretovu.........1
26. 1. 1933.........Franu Ilešiču.........3
12. 2. 1935.........Ivanu Hribarju.........2
27. 12. 1935.........Ivanu Prijatelju.........3
9. 7. 1936.........Nuši Lobnikar.........1
15. 9. 1936.........Sergeju Gradniku.........1
12. 5. 1937.........Francu Spillerju-Muysu.........1
5. 7. 1937.........Francu Spillerju-Muysu.........2
26. 9. 1937.........Antonu Novačanu.........9
15. 10. 1937.........Antonu Novačanu.........10
16. 10. 1937.........Antonu Novačanu.........11
25. 10. 1937.........Božidarju Borku.........1
2. 11. 1937.........Božidarju Borku.........2
20. 12. 1937.........Francu Spillerju-Muysu.........3
26. 12. 1937.........Francu Spillerju-Muysu.........4
5. 1. 1938.........Božidarju Jakcu.........3
23. 3. 1938.........Božidarju Jakcu.........4
29. 3. 1938.........Božidarju Jakcu.........5
30. 3. 1938.........Franu Veselu.........8
29. 4. 1938.........Franu Veselu.........9
nedatirano.........Franu Veselu.........3
14. 10. 1938.........Naši založbi.........1
11. 1. 1939.........Božidarju Borku.........3
22. 5. 1939.........Mariji Samer.........2
5. 9. 1939.........Mariji Samer.........1
14. 10. 1939.........Mariji Samer.........3
19. 10. 1939.........Mariji Samer.........4
3. 11. 1939.........Mihu Malešu.........1
22. 11. 1939.........Mihu Malešu.........2
1. 12. 1939.........Mihu Malešu.........3
20. 12. 1939.........Jušu Kozaku.........1
11. 1. 1940.........Jušu Kozaku.........2
30. 1. 1940.........Jušu Kozaku.........3
21. 2. 1940.........Jušu Kozaku.........4
1. 4. 1940.........Mariji Samer.........5
12. 9. 1940.........Miranu Jarcu.........1
18. 11. 1940.........Božidarju Borku.........4
23. 12. 1940.........Božidarju Borku.........5
26. 7. 1941.........Nuši Lobnikar.........2
22. 1. 1944.........Francki Gradnik.........1
30. 5. 1944.........Karlu Podgorniku.........1
19. 7. 1944.........Karlu Podgorniku.........2
5. 10. 1944.........Karlu Podgorniku.........3
10. 10. 1944.........Karlu Podgorniku.........4
9. 5. 1945.........Franu Ramovšu.........1
10. 4. 1946.........Ministrstvu prosvete.........1
3. 12. 1946.........Predsedstvu vlade LRS.........1
3. 2. 1947.........Predsedstvu vlade LRS.........2
6. 2. 1948.........Danilu Lokarju.........1
4. 5. 1948.........Danilu Lokarju.........2
9. 5. 1948.........Francki Gradnik.........2
1. 10. 1948.........Francki Gradnik.........3
12. 10. 1948.........Francki Gradnik.........4
? 17. 10. 1948.........Francki Gradnik.........5
9. 11. 1948.........Vladimirju Nazorju.........1
7. 1. 1949.........Antonu Slodnjaku.........1
20. 4. 1949.........Nuši Lobnikar.........3
18. 6. 1949.........Jaru Komacu.........1
10. 9. 1949.........Antonu Slodnjaku.........2
22. 11. 1949.........Ludviku Zorzutu.........1
dec. 1949.........Antonu Slodnjaku.........3
6. 1. 1950.........Ladu Smrekarju.........1
8. 1. 1950.........Janku Šlebingerju.........4
18. 1. 1950.........Jaru Komacu.........2
31. 1. 1950.........Jaru Komacu.........3
11. 2. 1950.........Ludviku Zorzutu.........2
29. 3. 1950.........Janku Lavrinu.........1
5. 4. 1950.........Janku Šlebingerju.........5
23. 9. 1950.........Jaru Komacu.........4
28. 11. 1950.........Janku Lavrinu.........2
10. 1. 1951.........Jaru Komacu.........5
25. 1. 1951.........Janku Šlebingerju.........6
1. 2. 1951.........Ludviku Zorzutu.........3
4. 3. 1951.........Ludviku Zorzutu.........4
6. 3. 1951.........Nuši Lobnikar.........4
8. 3. 1951.........Nuši Lobnikar.........5
6. 4. 1951.........Nuši Lobnikar.........6
7. 4. 1951.........Ludviku Zorzutu.........5
27. 4. 1951.........Jaru Komacu.........6
19. 5. 1951.........Branku Rudolfu.........1
30. 5. 1951.........Jaru Komacu.........7
16. 6. 1951.........Ludviku Zorzutu.........6
22. 6. 1951.........Jaru Komacu.........8
17. 7. 1951.........Jaru Komacu.........9
21. 7. 1951.........Jaru Komacu.........10
19. 9. 1951.........Jaru Komacu.........11
26. 1. 1952.........Jaru Komacu.........12
25. 2. 1952.........Janku Lavrinu.........3
15. 3. 1952.........Jaru Komacu.........13
26. 3. 1952.........Ladu Smrekarju.........2
4. 4. 1952.........Jaru Komacu.........14
6. 4. 1952.........Jaru Komacu.........15
10. 4. 1952.........Ludviku Zorzutu.........7
22. 4. 1952.........Jaru Komacu.........16
24. 4. 1952.........Jaru Komacu.........17
22.–26. 4. 1952.........Riku Debenjaku.........1
3. 5. 1952.........Jaru Komacu.........18
22. 5. 1952.........Jaru Komacu.........19
26. 5. 1952.........Jaru Komacu.........20
3. 6. 1952.........Jaru Komacu.........21
8. 6. 1952.........Nuši Lobnikar.........7
14. 6. 1952.........Jaru Komacu.........22
1. 7. 1952.........Jaru Komacu.........23
5. 7. 1952.........Jaru Komacu.........24
16. 7. 1952.........Jaru Komacu.........25
21. 7. 1952.........Jaru Komacu.........26
5. 8. 1952.........Danilu Lokarju.........3
7. 8. 1952.........Ladu Smrekarju.........3
7. 8. 1952.........Ludviku Zorzutu.........8
8. 8. 1952.........Franu Albrehtu .........1
8. 8. 1952.........Bogomilu Gerlancu.........1
8. 8. 1952.........Jaru Komacu.........27
8. 8. 1952.........Nuši Lobnikar.........8
14. 8. 1952.........Jaru Komacu.........28
21. 8. 1952.........Ladu Smrekarju.........4
23. 8. 1952.........Jaru Komacu.........29
24. 8. 1952.........Ludviku Zorzutu.........9
3. 9. 1952.........Ladu Smrekarju.........5
15. 9. 1952.........Primorski založbi.........1
25. 9. 1952.........Jaru Komacu.........30
1. 10. 1952.........Slovenski matici.........1
22. 10. 1952.........Jaru Komacu.........31
2. 11. 1952.........Jaru Komacu.........32
7. 11. 1952.........Ladu Smrekarju.........6
14. 11. 1952.........Branku Rustji.........1
22. 11. 1952.........Branku Rustji.........2
25. 11. 1952.........Jaru Komacu.........33
29. 11. 1952.........Jaru Komacu.........34
2. 12. 1952.........Branku Rustji.........3
3. 12. 1952.........Ladu Smrekarju.........7
24. 12. 1952.........Jaru Komacu.........35
28. 12. 1952.........Jaru Komacu.........36
7. 1. 1953.........Jaru Komacu.........37
8. 1. 1953.........Ladu Smrekarju.........8
12. 1. 1953.........Jaru Komacu.........38
29. 1. 1953.........Ladu Smrekarju.........9
19. 2. 1953.........Ladu Smrekarju.........10
28. 2. 1953.........Jaru Komacu.........39
1. 4. 1953.........Jaru Komacu.........40
5. 5. 1953.........Jaru Komacu.........41
22. 5. 1953.........Ladu Smrekarju.........11
26. 5. 1953.........Jaru Komacu.........42
9. 6. 1953.........Marji Boršnik.........1
2. 7. 1953.........Ladu Smrekarju.........12
3. 7. 1953.........Branku Rustji.........4
13. 7. 1953.........Janku Lavrinu.........4
14. 7. 1953.........Jaru Komacu.........43
16. 7. 1953.........Marji Boršnik.........2
7. 8. 1953.........Marji Boršnik.........3
13. 8. 1953.........Ladu Smrekarju.........13
14. 8. 1953.........Etnografskemu muzeju.........1
25. 8. 1953.........Jaru Komacu.........44
28. 8. 1953.........Ladu Smrekarju.........14
3. 9. 1953.........Marji Boršnik.........4
1953.........Marji Boršnik.........16
1953.........Andreju Budalu.........1
4. 9. 1953.........Ladu Smrekarju.........15
8. 9. 1953.........Janku Lavrinu.........5
14. 10. 1953.........Ladu Smrekarju.........16
5. 11. 1953.........Jaru Komacu.........45
8. 11. 1953.........Jaru Komacu.........46
23. 11. 1953.........Jaru Komacu.........47
25. 11. 1953.........Ludviku Zorzutu.........10
10. 12. 1953.........Uredništvu TT-ja.........1
19. 12. 1953.........Jaru Komacu.........48
28. 12. 1953.........Jaru Komacu.........49
30. 12. 1953.........Jaru Komacu.........50
26. 2. 1954.........Jaru Komacu.........51
8. 3. 1954.........Primorski založbi.........2
13. 3. 1954.........Branku Rustji.........5
1. 4. 1954.........Marji Boršnik.........5
5. 4. 1954.........Jaru Komacu.........52
15. 7. 1954.........Jaru Komacu.........53
16. 7. 1954.........Marji Boršnik.........6
18. 7. 1954.........Jaru Komacu.........54
24. 7. 1954.........Marji Boršnik.........7
26. 7. 1954.........Marji Boršnik.........8
27. 7. 1954.........Marji Boršnik.........9
28. 7. 1954.........Marji Boršnik.........10
4. 8. 1954.........Jaru Komacu.........55
12. 8. 1954.........Marji Boršnik.........11
27. 8. 1954.........Ludviku Zorzutu.........11
3. 9. 1954.........Marji Boršnik.........12
27. 9. 1954.........Marji Boršnik.........13
15. 10. 1954.........Marji Boršnik.........14
1. 12. 1954.........Janku Lavrinu.........6
13. 12. 1954.........Janku Lavrinu.........7
24. 12. 1954.........Nuši Lobnikar.........9
5. 1. 1955.........Branku Rustji.........6
9. 8. 1955.........Marji Boršnik.........15
30. 12. 1955.........Janku Lavrinu.........8
30. 12. 1955.........Nuši Lobnikar.........10
28. 3. 1956.........Janku Lavrinu.........9
14. 5. 1956.........Branku Rustji.........7
11. 7. 1956.........Jožetu Košarju.........1
13. 7. 1956.........Ludviku Zorzutu.........12
25. 7. 1956.........Ludviku Zorzutu.........13
13. 9. 1956.........Branku Rustji.........8
18. 10. 1956.........Feliceju Simonettiju.........1
20.–26. 10. 1956.........Riku Debenjaku.........2
5. 1. 1957.........Janku Lavrinu.........10
16. 3. 1957.........Primorski založbi.........3
22. 4. 1957.........Alojzu Kraigherju.........4
10. 6. 1957.........Ani Čebokli.........1
25. 11. 1957.........Francetu Piberniku.........1
24. 1. 1958.........Ladu Smrekarju.........17
10. 2. 1958.........Janku Lavrinu.........11
7. 4. 1958.........N. Chatterjiju.........1
25. 4. 1958.........Ludviku Zorzutu.........14
20. 5. 1958.........Ludviku Zorzutu.........15
26. 5. 1958.........Pavletu Merkuju.........1
11. 6. 1958.........Ladu Smrekarju.........18
12. 8. 1958.........Josipu Vidmarju.........1
21. 9. 1958.........Janku Lavrinu.........12
24. 9. 1958.........Ludviku Zorzutu.........16
30. 12. 1958.........Ladu Smrekarju.........19
23. 1. 1959.........Janku Lavrinu.........13
12. 3. 1959.........Francki Gradnik.........8
19. 5. 1959.........Ladu Smrekarju.........20
20. 7. 1959.........Branku Rustji.........9
10. 9. 1959.........Ladu Smrekarju.........21
8. 11. 1959.........Franu Albrehtu .........2
31. 12. 1959.........Francetu Piberniku.........2
nedatirano.........Rajku Gradniku.........2
9. 2. 1960.........Franu Albrehtu .........3
11. 2. 1960.........Jožetu Lenarčiču.........1
6. 6. 1960.........Janku Lavrinu.........14
20. 7. 1960.........Ladu Smrekarju.........22
12. 9. 1960.........Ladu Smrekarju.........23
15. 9. 1960.........Francetu Bevku.........1
11. 11. 1960.........Francetu Piberniku.........3
28. 12. 1960.........Janku Lavrinu.........15
20. 4. 1961.........Literarni družini OŠ Celje.........1
9. 6. 1961.........Ladu Smrekarju.........24
5. 7. 1961.........Božidarju Borku.........6
5. 7. 1961.........Ludviku Zorzutu.........17
11. 9. 1961.........Ladu Smrekarju.........25
26. 9. 1961.........Ladu Smrekarju.........26
26. 9. 1961.........Ludviku Zorzutu.........18
13. 11. 1961.........Janku Lavrinu.........16
14. 11. 1961.........Ladu Smrekarju.........27
1. 12. 1961.........Ladu Smrekarju.........28
4. 12. 1961.........Francetu Piberniku.........4
13. 12. 1961.........Francetu Piberniku.........5
1962.........Primorski založbi.........4
8. 2. 1962.........Francki Gradnik.........6
9. 2. 1962.........Francki Gradnik.........7
14. 2. 1962.........Janku Lavrinu.........17
27. 4. 1962.........Janku Lavrinu.........18
11. 6. 1962.........Janku Lavrinu.........19
6. 7. 1962.........Janku Lavrinu.........20
26. 7. 1962.........Janku Lavrinu.........21
20. 8. 1962.........Bogomilu Gerlancu.........2
25. 8. 1962.........Francetu Bevku.........2
25. 8. 1962.........Josipu Vidmarju.........2
27. 8. 1962.........Božidarju Borku.........7
27. 8. 1962.........Jaru Komacu.........56
27. 8. 1962.........Francu Spillerju-Muysu.........5
23. 9. 1962.........Ladu Smrekarju.........29
14. 10. 1962.........Ladu Smrekarju.........30
28. 11. 1962.........Francetu Piberniku.........6
23. 12. 1962.........Božidarju Borku.........8
23. 12. 1962.........Ladu Smrekarju.........31
nedatirano.........Ladu Smrekarju.........32
nedatirano.........Ladu Smrekarju.........33
30. 12. 1962.........Jaru Komacu.........57
30. 12. 1962.........Francetu Piberniku.........7
1962 ali 1963.........Niku Koširju.........1
25. 2. 1963.........Janku Lavrinu.........22
10. 4. 1963.........Janku Lavrinu.........23
30. 5. 1963.........Janku Lavrinu.........24
4. 6. 1963.........Janku Lavrinu.........25
6. 6. 1963.........Janku Lavrinu.........26
15. 8. 1963.........Robertu Neubauerju.........2
12. 9. 1963.........Cenetu Vipotniku.........1
po 1963.........Emi Toroš.........1
11. 1. 1964.........Janku Lavrinu.........27
13. 4. 1964.........Ludviku Zorzutu.........19
4. 8. 1964.........Janku Lavrinu.........28
30. 9. 1964.........Vdovi Draga Marušiča.........1
29. 12. 1964.........Francetu Bevku.........3
1964.........Marijanu Breclju.........1
19. 9. 1965.........DZS.........1
18. 10. 1965.........Josipu Vidmarju.........3
12. 12. 1965.........Robertu Neubauerju.........2
27. 12. 1965.........Francetu Bevku.........4
20.–28. 12. 1965.........Edvardu Kocbeku.........1
1965.........Miši Šalamun.........1
15. 4. 1966.........Narodni galeriji.........1

Osebno kazalo (ZD 1–5)

Abram, Jože V/226, 619
Abu Nuvas gl. Navas, Abu
Accetto, Jakica III/574, 588
Ács, Károly I/284; II/271–72, 274, 278, 337, 430; III/366
Ačemjan, Mkrtič V/703, 717
Adamič, Ivan IV/553; V/13, 517
Adlešič, Juro III/331
Adrijanin V/638
Ady, Endre V/446, 447, 659, 685, 708
Agis III/169
Ahléen, Reinhold Peter III/418; V/512, 514, 573
Alarich III/498
Albreht (tudi Albrecht), Fran I/265, 273, 341–42; II/389–90, 413; IV/221, 583; V/7, 122, 123, 201, 216, 241, 431, 512, 515, 541, 572, 613, 618, 627, 654, 727
Albreht (tudi Albrecht), Vera IV/583, 655; V/216, 512, 515, 613, 627, 630
Aleksandrov gl. Murn, Josip
Aleksić, Dragan II/417; V/425, 656
Alkibijad III/96, 97, 169, 400, 403, 423–25, 448, 570, 592; IV/228, 588–89; V/467, 663
Altomare, Cicero V/685, 704
Alyn, Marc I/247, 249, 281, 284, 287, 295, 301, 307, 309; II/271, 273–74, 278, 308, 313, 337, 342–45, 373, 378–79, 381, 386, 423, 425, 427, 429, 436; III/358, 360, 367–68, 372, 498, 603
Ambrožič, Miroslav IV/612
Amr il Kais gl. Kais, Amr el
Amr ibn Kulthum gl. Kulthum, Amr ibn
Andolšek Jeras, Lidija III/443; IV/215, 579, 580, 615, 654; V/535
Andrejčič, Igor V/512
Andrejev, Leonid Nikolajevič V/679, 685
Andrejka, Rudolf II/422; III/563
Andrić, Ivo V/397, 652
Anile, Antonio V/180, 596–597
Ansari, Moslim ibn el Valid el V/685, 699
Anton Padovanski III/140
Apih, Milan V/584
Aragon, Louis V/425, 656
Arany, János V/708
Ardegast II/43, 287
Aretino, Pietro II/183, 325, 385; III/308, 349; V/428, 657
Ariosto, Lodovico V/704, 717
Arnič, Blaž V/439, 658
Arnim, Achim von V/710
Arslan, Y. I/295; V/344
Aškerc, Anton II/267, 412; III/313, 490, 493, 591; IV/307, 548, 575, 639; V/290, 291, 293–94, 318, 455, 460, 474, 514, 637, 641, 653, 666
Ataulf III/498
Atila II/309; III/498; IV/429, 691, 706, 747
Attems II/317; V/83, 549, 550
Attems, grof Mario V/307, 375, 615, 639, 649
Attems-Petzenstein, grofič M. V/649
August III/170, 265
Avguštin III/320, 328

Babits, Michály V/708
Babler, Otto František III/517; V/512
Badjura, Metod V/156, 585
Bagrjana, Elizabeta I/283, 310; II/278, 434; III/365; V/448, 660
Bahr, Hermann Anastas V/314, 327, 640, 643
Bajan II/43, 287
Bajc, Marija V/617
Balantič, France III/490–91, 493
Baljmont, Konstantin V/685, 711, 717
Baloh, Miha IV/573
Bambič, Milko IV/661
Bamocema, Perweli II/344; III/375
Banko, André (Andrea) III/435; V/512
Banus, M. II/274
Barac, Antun V/184, 453–54, 512, 588, 599, 655, 661
Bartol, Vladimir IV/581; V/512, 585
Baschny, Emanuel V/617
Bašica, Metka V/512
Batagelj, Maja V/512
Batagelj, Tone (Nino) V/135, 512, 514, 577
Baudelaire, Charles II/353; III/347, 404; V/291, 326, 427, 637
Batič, Stojan IV/636
Bebel, August V/333, 644
Becadelli, Lodovico V/453, 661
Belčeva, Elisaveta Ljubomirova gl. Bagrjana, Elizbeta
Bel?, Venceslav V/52, 392, 539, 628, 651
Belobreska, Emil Woinovich von V/344–45, 347, 349–51, 646
Benedik, L. II/318
Benelli, Sem III/562; V/246, 247, 393, 590, 606, 612, 623, 629, 679
Benhart, František I/286; III/428
Berbuč, Bogomil V/312, 639
Berbuč, Ivan V/293, 638, 639
Berger, Aleš V/684
Bergerac, Cyrano de V/236–37, 239, 240, 623–24, 626
Bergles, Ciril V/684
Berić V/512
Berkopec, Oton III/329, 563
Bernatzik, Edmund V/311–12, 639
Bernik, France III/288
Bernstein, Eduard V/333, 644
Beethoven, Ludwig van V/323, 642
Betti, Ugo V/512
Bevk, Davorina V/512, 516
Bevk, France I/344; II/262, 270, 335, 413; III/542; V/9, 12, 239, 393, 511–12, 514, 516, 527, 557, 652, 671
Bevk, Stanko IV/568
Bezruč, Pet(e)r II/263; V/334, 409, 645, 654, 685, 703
Bidovec, Ferdinand V/518
Bidovec, Vlado IV/575
Bierbaum, Otto Julius V/319, 641
Bjelčevič, Aleksander IV/701
Blagojević, Desimir V/424, 656
Blok, Aleksander Aleksandrovič V/508, 685, 699, 711
Bobić, Leopold V/512
Böcklin, Arnold V/315, 640
Boh, Alojz III/417, 419, 431, 434, 497, 517, 524; IV/622, 637, 638
Boh, Katja IV/637, 638
Boh, Maja IV/637, 638
Bojc, Zora IV/268, 615; V/510
Bojc, Stana IV/615
Bojec, Š. V/512
Della Bona, Giuseppe Domenico (ali Vinzenzo) V/83, 559
Bonne V/349, 350
Boothe Luce, Clara IV/573
Bordini, Elda V/512
Bordon, Rado V/512
Bor, Matej gl. Pavšič, Vladimir
Boršnik, Marja I/248, 275–76, 281, 284, 295, 300, 307, 309, 324, 333–38, 341; II/260, 277, 281, 284, 293, 296, 300, 306, 309, 318, 319, 337, 350, 352–53, 379–80, 383–85, 388, 390, 406, 437, 438; III/293, 302–3, 307, 329, 341, 364, 368, 372, 381, 391, 398, 418, 421, 423, 425–26, 435, 437, 440, 444, 448, 452, 481, 505, 517–18, 523, 527, 534, 560, 575, 577; IV/450, 452, 453, 456, 462, 464, 504, 551, 569, 576, 589, 598, 645, 652, 653, 683; V/16, 18–22, 86, 89, 193, 230, 232, 251, 502, 507–8, 512, 514, 516, 518–23, 533, 536, 539, 541, 544, 554, 556, 559–62, 575, 579, 583, 598, 603, 616–17, 621–22, 630–38, 640–42, 645, 647–48, 650, 651, 654–58, 660, 662, 664–67, 669–70, 672, 674
Borko, Božidar II/258, 322, 324, 389, 406, 408; III/297, 302, 306, 309, 329–32, 356–57, 397–98, 401, 451–52, 459, 466; V/11–15, 111, 123–24, 186, 213, 398, 456, 512, 516–18, 568, 573, 597–98, 600, 613, 630, 634, 646, 653, 661
Börne, Ludwig V/416, 655
Bota, A. V/512
Bourboni V/66
Božič, Gojko IV/321, 322, 646
Božič, Jože V/512, 514
Božič, Nada IV/646
Bradač, Zorka V/510
Braida, Marija gl. Godeas, Marija
Bratko, Ivan III/571, 593; IV/452; V/123, 217, 572, 614
Brecelj, Marijan II/260; III/297, 586; IV/508; V/25, 226, 511–12, 523–24, 619
Brelih, Ivan V/86, 88, 191, 560
Brenk, Kristina V/683
Brentano, Clemens V/710
Breton, André V/452, 656
Březina (tudi Brežina), Otokar III/310, 587
Breznik, Anton II/259, 266–67
Brezovar, M. IV/588
Brinšek, Franc(i) IV/314, 642; V/7, 73, 512, 515, 601
Brinšek, Metka IV/314, 642
Brnčič, Hrvoje V/512
Brosenbach, Alberto de V/179, 595–96
Browning, Elizabeth Barrett III/563; IV/208, 575, 644; V/446–47, 536, 547, 567, 606, 609, 659–60, 681–82, 685, 698
Browning, Robert IV/208, 575, 644; V/ 447, 659
Bruno, Giordano II/183, 325, 385; III/308, 349; V/428, 657
Bryon, Friedrike V/464, 662
Bubanj V/646
Budak, Mile V/74, 470–71, 554, 663–65
Budal, Andrej II/262; III/311, 556–57, 583; V/8, 26, 512, 515, 524, 544, 552, 555, 620, 628
Bucik, Avgust II/547; V/245, 259, 328, 517, 620, 628, 633, 643
Burnat-Provins, Marguerite V/393, 680, 692
Buczkówna, Mieczysława III/606
Buff, Charlotte V/464, 662
Bulić III/520
Bulovec Mrak, Karla IV/636; V/18, 521
Bürger, August V/82, 91, 698, 709, 718
Burns, Robert V/700
Buttlar-Moscon, Alfred von II/280
Byron, George Noel Gordon III/404; V/63, 109, 568, 698, 700, 718

Caiselli (baron) V/259
Cajnkar, Stanko III/331
Caligaris, Gino V/512
Calvi, Bartolomeo I/280, 282, 295; II/271, 387; III/436; V/60, 69, 207, 511–12, 514, 524, 544, 551, 610, 630
Cambon, Nella Doria V/179, 181, 595–97, 705
Camus, Albert V/332–33, 644
Cangiullo, Francesco V/685, 687, 693
Cankar, Ivan I/275–76; II/268, 325, 327, 329–30, 413; III/226–27, 265, 313, 331, 378, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 501–2, 504, 534–35, 539, 594, 601; IV/7, 453, 456, 461, 471, 495, 548, 552, 575, 652, 700; V/27, 207, 209, 217, 270–71, 285, 291, 294–95, 314, 316, 318, 322, 335, 366, 371, 373–74, 378, 384–87, 400, 408, 410, 412, 428, 452, 455, 462–63, 490–91, 524–25, 610, 614, 641, 645, 649, 654, 666, 671–72
Cankar, Izidor I/270, 272–75; IV/471; V/373, 624, 649
Cantarutti, Novella (tudi Novele Cjantarute) V/686, 704
Cantoni, Aurelio (tudi Lelo Cjanton) V/512, 686, 704
Cardarelli, Vincenzo V/686
Carducci, Giosu? V/207, 292, 326, 610, 638, 643, 683–84, 686, 704, 718
Carr?, Carlo V/179, 594–95
Carri?re, Eug?ne I/261, 307; V/329, 643
Casapiccola V/71, 343, 345–46, 552, 646
Castelliz V/287, 292, 295–96, 637
Catul gl. Katul
Cazzafura V/347
Cellini, Benvenuto V/179, 594–95, 686
Cerar, Anton IV/614
Cernigoi, gl. Černigoj, Avgust
Cesar, Jože V/512
Cesarić, Dobriša V/686, 712, 718
Cevc, Emilijan IV/619; V/508
Chatterji, N. V/28, 512, 525, 527
Chaunier, Michelle V/512
Chen-Tzu-Lung (tudi Chen Zilong) V/686
Chesterton, Gilbert Keith I/268
Chróścielewska, D. II/271, 378
Chróścielewski, T. II/274, 313, 345, 387; III/382, 418, 435
Cicero, Mark Tulij IV/447
Ciuha, J. IV/658
Cjantarute, Novele gl. Cantarutti, Novella
Cjanton, Lelo gl. Cantoni, Aurelio
Clare, John V/114, 569
Clugia, Francesco de II/189, 358
Cojz gl. Zois, Žiga
Coronini II/317; V/550
Coronini, Anton Jakob II/84
Coronini, Peter Anton V/550
Corazzini, Sergio V/686
Corra, Bruno V/687
Cotruş, Aron V/687, 711, 718
Crobath, Alojzija V/712
Csuka, Zoltán I/284, 311
Czuczor, Gergely V/708

Čajkovski, Peter Iljič V/323, 642
Čan-Fo-Sun V/687
Čan-jo-su (tudi Čan-ju-su) II/117; V/680, 707
Čang-Tsi I/89, 256; V/679, 687
Čao Kin V/172
Čargo, Ivan V/46, 537
Čebokli-Branciforti, Ana V/31, 512, 527
Čebokli, Andrej V/527
Čehov, Anton Pavlovič V/681
Čepon, Genio gl. Reja, Evgen
Čermelj, Lavo V/16, 519
Černigoj, Avgust V/178–79, 593–94
Černigoj, Jaroslav V/512, 514
Česnik, Ivan II/262
Čibej (notar) V/324, 616
Čokan, Tomaž III/327
Čop, Matija V/80, 648, 712
Ćopić, Branko V/681, 687, 712
Čorović, Svetozar V/398, 653
Črnigoj, Tone IV/610
Ćurćin, Milan V/396, 652, 687, 712

Dalmatin, Jurij IV/307, 639
Damiani, Enrico II/345; III/417–19, 434; V/448, 512, 660
D'Annunzio, Gabriele III/459; V/247, 326, 440, 474, 629, 643, 659, 666, 681, 687, 699, 704, 718
Danko, Roman V/512
Dante Alighieri I/277; III/483; V/31, 98–99, 116–17, 287, 292, 372, 410, 416, 445, 453, 514, 524, 528, 564, 570, 581, 608, 636, 638, 654–55, 659, 682–84, 687, 698, 705, 718
Darwin, Charles IV/36, 483
Daudet, Alphonse V/393, 680, 687
Davičo, Oskar V/424, 656
Deanović, Mirko I/282; II/273, 286; V/512
Debeljak, Anton I/295; II/428; IV/309, 520, 639; V/109, 174, 189, 512, 514, 568, 592, 602, 666, 683–84
Debeljak, Tine III/309, 331, 459, 489, IV/617, 619
Debenjak, Riko III/449, 451–52, 455–56, 458–59, 480, 487, 535, 542, 544–45, 547, 555, 557, 560, 597, 582, 584, 588, 595; IV/269, 568, 579, 615–18, 620, 622, 652, 696; V/32, 66–69, 72, 168, 229, 528, 551–52, 555, 590, 612, 614
Dedinac, Milan V/424, 656
Dehmel, Richard V/319–20, 641
Della Torre II/69; V/550
Demšar, Jernej V/105, 566
Dereani, Ciril V/401, 653
Dermota, Anton II/60, 293, 299; V/66, 164, 246, 325, 327–29, 334–36, 390, 549, 588, 629, 642–43, 645, 651
Deu, Vital IV/635
Dimitrijević (konzul) V/395, 401
Dimitrov, Emanuil V/448, 660
Dis, Vladislav Petković V/398, 653
Djilas, Milovan V/332, 644
Djukić, Trifun II/407; IV/547; V/657
Dobrovoljc, France V/186, 600
Doktorič, Vida III/297
Dolinar, Lojze III/503; IV/446; V/138, 481, 538, 578, 584, 669
Dolenc, Hinko II/237, 437; V/622
Dolgan, Marjan V/510, 517, 565
Dolžan, Janez III/553; IV/634; V/78, 555
Domanović, Radoje V/398, 653
Dončević, Ružica I/334
Dornik, Ivan I/341
Doroghy, Zvonimir II/289
Dostojevski, Fjodor Mihajlovič V/127, 571, 574
Drabosnjak, Andrej Šuster V/626
Dragica (Gradnik?) V/159
Drainac, Rade V/425, 656
Drolc, Štefka IV/573
Dubbenk, J. H. V/512
Duce gl. Mussolini, Benito
Dučić, Jovan V/398, 653
Dughera, Eduardo A. V/260, 512, 598, 634
Dular, Jože III/490; IV/617, 619, 655
Džemsid V/62
Đukić, Trifun gl. Djukić, Trifun

Eckermann, Johann Peter V/650
Ehrenburg, Ilja II/415
Elizabeta (cesarica Sisi) V/ 292, 637
Emri, Tanja IV/321–22, 646
Enderuni, Fazil beg IV/482
Endlicher, Ivan II/128, 323, 351; V/423, 656
Erante, V. III/297, 563
Erben, Karl Jaroslav III/364, 381; V/441, 659
Erjavec, Fran II/59, 260, 298–99, 394; III/554; IV/697; V/65, 246, 390, 549, 629, 651
Erskine, John V/683, 684
Eržen V/74, 289

Faber, Friderik Viljem V/608
Faidutti, Luigi I/342; V/241, 627
Fajdiga, Stana II/235, 436–37
Farid, ibn V/699
Fatur, Bogomil (tudi Bogumil) III/339, 340, 352
Fatur, Silvo IV/700
Fatur, Tomaž IV/528
Feigel, Damir II/262; IV/551; V/342, 646
Ferjančič, Anakleta V/284–86
Fettich V/101
Fichte, Johann Gottlieb V/366, 648
Filicaja, Vincenzo de V/705, 718
Filipović, V. I/282
Finžgar, Fran Saleški III/337; IV/270, 618–20; V/77, 78, 82, 97, 512, 555, 559
Fischer, Oton V/288, 636–37
Fistrovič, Jože V/512
Fišinger V/148
Fitzgerald, Edward V/547, 569
Flajs V/131
Flego V/338, 340
Flerè, Pavel V/59, 543
Fogar, Luigi V/296, 638
Folgore, Luciano V/327, 643, 687, 705
Fon, Emilija IV/654
Foresi, Mario V/543, 558
Formentini V/259, 299, 301, 316, 494, 550
Förster Nietzsche, Elisabeth V/650
Foscolo, Ugo V/31, 528, 682, 698, 705
Fornis, Enrico V/180, 596, 597
Franc Jožef V/281, 350
Franchetti, Alberto V/629
Frančišek Asiški II/101–2, 320, 323, 334, 340–42, 384; III/321, 568, 574; IV/462; V/119, 428–29, 657, 684
Franko, Alojzij V/346–48, 646
Franta, Bohumil IV/512
Freud, Sigmund II/323
Fuchs, Marijan V/512
Funtek, Anton I/307, 309; II/271, 282; V/533
Furlan, Boris V/512, 514

Gabe, Dora V/448, 660
Gaber, Ante II/406
Gaber IV/445; V/137
Gaber, Milena III/105, 427; IV/446; V/138, 578
Gaberc, Vinko (tudi Vinko Gaberski) V/512, 514
Gaborovič, Nada IV/467
Gabrijan, Dušan III/502
Gabrijelčič, Nada IV/573
Gabršček, Andrej I/284; III/543; V/66, 290, 292, 325, 328, 331, 334, 337, 342, 344–50, 391, 507, 550, 637
Gabršček, France IV/551; V/342
Galla Placidia III/170, 216, 265, 400, 448, 482, 484, 490, 493, 497–99, 534, 568; IV/699; V/14, 518
Gaspari, Maksim I/254; IV/616, 618–19; V/37, 46, 533, 537, 543, 669
Gasperin, Minka I/336; V/302
Gatov, A. I/281, 310; II/272, 344, 429
George, Stefan V/108, 320, 567, 641
Geraldini, Koloman K. I/249, 310; II/271–72, 288, 386; III/357, 370, 393, 563; V/512
Gerlanc, Bogomil V/35, 532
Gestrin, Fran V/413, 654
Gerželj, Albina V/237
Géza, Képes IV/570
Giacosa, Giuseppe V/247, 629
Giansevers, Uberti V/550
Gilevič, Nil II/387, 420
Gisella V/596
Glazer, Janko V/558
Glišić, Milovan V/699, 712
Glauco V/596
Glonar, Joža I/255, 273; V/491, 548–50
Glonar, Ljerka IV/642
Godeas, Antonija (tudi Antonija Dughera) V/260
Godeas, Dominik V/259, 260
Godeas, Jožef V/259
Godeas, Lucija gl. Gradnik, Lucija
Godeas, Marija V/259
Godina, Ferdo V/512
Goethe, Johann Wolfgang von III/341, 351, 354, 404, 419, 518, 542; IV/221, 478, 583, 598, 699; V/63, 91, 95, 172–73, 209, 291–92, 372, 380, 409–11, 416, 451–52, 457, 464–65, 476, 520, 543, 563, 610, 636–37, 650, 654–55, 661–62, 666–68, 670–71, 687, 709, 718
Gogala, J. IV/642
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič V/433, 658
Golar, Cvetko I/335; V/290, 637–38
Goldstein I/281; V/320, 322
Golia, Pavel V/ 445, 582
Golia, Vladimir V/148, 582
Golja, Simon II/80–81, 84, 306, 314–15, 394; III/554; V/403, 653
Golja, Štefan II/80–81, 84, 306, 314–15, 394; III/554; V/403, 653
Golouh, Rudolf V/147–48, 581
Gomboc, Ivan IV/575
Gorki, Maksim III/562; V/325, 337, 643, 645, 679, 687
Gorup, G. I/252
Gottschalk, Herbert III/366
Gounoud, Charles IV/630
Govekar, Fran I/253–54; V/36–37, 141, 318, 507, 512, 514, 532–34, 579, 641, 647
Govoni, Corrado V/327, 448, 595, 643, 660, 688
Grabnar, Boris V/512, 610, 673
Gradenigo I/50, 263, 308; II/309, III/349; IV/675; V/16, 257, 519, 633
Gradenigo (tudi Gradenico), M. Pietro II/309; V/257, 633
Gradišnik, Janez II/271; V/569
Gradnik, Adriana V/512, 514, 599
Gradnik, Andrej V/628
Gradnik, Avgusta (tudi Gusti) II/167, 374–75; V/11, 41, 132–33, 262, 512, 516, 535, 576, 597, 634
Gradnik, Boris V/512, 514
Gradnik, Ema (tudi Gradnik-Toros, Emica) II/310; IV/591; V/11, 181, 210, 253, 262, 352, 512, 517, 598, 611, 632, 634, 647
Gradnik, Francka I/247, 280, 286, 295; III/288, 360, 443; IV/504, 569, 580, 582, 584, 592, 602, 622–23, 636, 639, 641–42, 653–55, 667; V/39, 40, 42, 175, 201, 234, 512, 534–36, 542, 592–93, 605, 613, 621, 630, 672
Gradnik, Gizela V/11, 517
Gradnik, Ivan (upornik) I/308; II/40, 71–72, 76, 84, 267, 285, 306, 309–10, 312–13, 317; III/539, 554, 558, 569; V/83–84, 86, 256–57, 403, 560, 633
Gradnik, Ivan V/85, 88
Gradnik, Janez V/86
Gradnik, Jelka V/512
Gradnik, Josip V/11, 262, 350, 512, 517
Gradnik, Jože (Pepi – brat) I/284; III/391; V/41, 235, 258, 270–71, 512, 514, 534, 536, 621, 633
Gradnik, Jožef (praded)V/85, 88, 255
Gradnik, Jožef (oče) V/228, 255, 493, 534, 586, 620, 632
Gradnik, Jurij V/85, 88
Gradnik, Leon IV/372, 667; V/86, 512, 620
Gradnik, Lovro V/11, 41, 517
Gradnik, Lucija V/228, 255, 262, 517, 620, 633
Gradnik, Luka V/85, 88
Gradnik, Marija V/262, 537
Gradnik, Marjana V/86
Gradnik, Marina V/85
Gradnik, Martin V/85, 86, 255
Gradnik, Neža II/27, 279; V/85, 493
Gradnik, Pepca V/40, 534, 536
Gradnik, Rajko (Rajmund) IV/612; V/11, 41, 45, 261, 350, 512, 516, 518, 535–36, 622, 634
Gradnik, Sergej III/275, 288, 381; IV/612, 632, 667; V/47, 71–72, 81, 90, 161, 183, 203, 511–12, 534, 537, 553, 561, 581, 587, 595, 597, 599, 607–8, 630
Gradnik, Vladimir (Miro) IV/613; V/11, 262, 512, 516–17, 630, 635
Gradnik, Wanda III/297, 424, 428
Graeffe, Eduard V/351, 647
Grafenauer, Bogo V/560
Grafenauer, Ivan II/410; III/583
Grafenauer, Niko IV/449; V/684
Grahor, Ivo V/545–46
Grazioli, Emilio III/416
Grbac, Željko V/512
Gregorčič, Anton V/648
Gregorčič, Simon I/232, 266, 334, 343–44; II/60, 267, 299, 301, 324, 412–13; III/313, 319, 556; IV/247, 307, 548, 575, 602–3, 639, 675, 699; V/52, 220, 282, 286, 288, 290, 293, 326, 334, 349, 353, 491–92, 496, 539, 611, 635–38, 658, 673, 736
Gregorovius III/170, 265
Grimau Garcia, Julian IV/222, 584, 586
Grindea, Miron V/512
Grohar, Ivan V/328, 643
Grom, Bogdan IV/635
Grom (Mohorčič), Maša IV/300, 635
Groß, Henrik V/306
Gruden, Dora V/512
Gruden, Igo II/257, 262, 408, 413; III/295, 556, 585, 595; V/445
Gruden, Ivan V/591
Grum, Slavko V/424
Gruntar, France I/131, 334–35; V/290, 304, 325, 637
Gruntar, Ignacij V/293, 637
Gspan, Alfonz II/334; V/150, 491, 545–546, 583
Gubec, Matija III/247, 330, 481–82, 484–85, 487, 489, 493, 520, 523–24, 569; IV/555, 696; V/83, 155, 481–82, 584, 669
Guerrini, Olindo gl. Stecchetti, Lorenzo
Guglielminetti, Amalia V/688
Gurjan, Tatul V/703
Gušić, Branimir V/449, 660
Gutsky, Ljudevit V/512

Haberda, Albin V/310, 639
Habrina, Rajmond II/417
Hacin, Josip V/638
Hadrijan III/170, 265
Haeckel, Ernst V/363, 648
Hafis V/666
Hajnrihar, Dašenka IV/293, 631–32; V/82, 84
Hamann, Richard V/328, 643
Hasková, Z. I/333
Hauptmann, Gerhart V/533
Hebbel, Friedrich V/452, 661
Hečko, V. IV/570
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich V/366, 648
Heine, Heinrich III/537, 550; IV/111, 522, 524; V/78, 91, 291–92, 309, 323, 326, 473, 547, 555–56, 636–37, 642, 666, 683, 688, 698–99, 709–10, 718
Heym, Georg V/327, 643
Heyse, Paul V/94, 563
Hieng, Ernest V/512
Hiršal, J. II/271, 274
Hiti-Kumar, Vukoslava IV/644; V/512
Hitler, Adolf V/368, 372, 379
Hladnik, Miran III/423; IV/588; V/684
Hlavaty, Robert V/512
Hmeljak, Alenka V/140
Hočevar, Darja IV/315, 642
Hočevar, Pavla IV/447
Hofmannsthal, Hugo von V/320–22, 324, 447, 641, 659, 710
Hofman, Branko III/554; V/554, 556, 603
Hohenbüchel V/354, 533, 647
Holz, Arno V/320, 326–27, 641
Homer V/288, 409, 638, 656, 709
Honorij III/170, 265, 498
Honorija III/498
Hora, Josef III/360, 366, 563
Horac(ij) III/316; V/288, 336, 644–45
Hrabek, F. I/294, 308; II/378
Hribar, Dragotin V/675
Hribar, Helena IV/653
Hribar, Ivan I/237, 344; II/351; V/48, 404, 468, 537–38, 629, 640, 652–53, 663
Hrovatin, Karel IV/470
Hugo, Victor IV/500; V/446, 659
Hugues, Carlo V/83, 559
Hus, Herman V/538
Husu, J. III/391

Ibrovac, Miodrag I/248–49, 295; III/563
Ibrovac, Savka III/563
Ilešič (tudi Ilešić), Fran II/407; V/50, 538–39, 623
Inkret, Andrej IV/465
Ipavec, Andrej V/312, 639
Ipavec I/336
Irgolič V/347–48
Isahakjan, Avetik Sahakovič V/703
Ivančan, Dubravko III/360, 387, 391, 393, 418, 606; V/198, 512, 514, 606
Ivančič, Josip V/52, 293, 539, 638
Ivanovski, C. III/366
J. K. II/262
Jakac, Božidar I/258, 277–79, 288–98; II/321–22; III/39, 302–5, 308, 323, 228, 333, 373, 374, 394, 485, 510, 512, 514, 517, 545, 547, 562; IV/204, 205, 259, 451, 569, 570–71, 580, 611, 622, 623, 655, 700; V/383, 424, 511–12, 527–28, 533, 537, 540, 553, 600, 656, 673
Jakac, Tatjana IV/571, 611, 623; V/512, 540
Jakil V/347–348
Jakopič, Rihard III/224, 487, 490, 514, 517–20, 562; IV/622, 647; V/20, 239, 384, 472, 476, 478, 537, 625, 666
Jakopič (sodnik) V/351
Janjušević, G. IV/513, 515, 527, 530
Janković V/50
Jakšić, Mileta V/688, 712, 718
Jakulin, Berta IV/616
Janša (sodnik) V/149
Jarc, Janko IV/655
Jarc, Miran I/277–78, 298; II/257, 319, 388; III/341; V/54, 56, 416, 424, 438–39, 448–49, 464, 512, 540–41, 630, 655–56, 658, 660, 662
Jastrun, M. III/609
Jauregg, Julius Wagner von V/310, 639
Jazova, Jana V/448, 660
Jelovšek, Ana V/410, 465, 662
Jenko, Ana IV/630, 635–36, 689
Jenko, Avgust IV/636
Jenko, Marija V/535
Jenko, Simon II/329, 410, 412; V/292–94
Jenko, Terezina V/325
Jeran, Fran III/452, 514; V/56, 514
Jeras, Andrejček IV/654
Jeras, Bazilij IV/622; V/534
Jeras, Borut (Niko) V/41, 535
Jeras, Francka gl. Gradnik, Francka
Jeras, Borut IV/580; V/535
Jereb II/272
Jerovšek II/301; V/353
Jesenik, Viktor I/249, 281, 284, 287, 295, 301, 307, 309; II/271, 273–74, 278, 308, 313, 337, 342–45, 373, 378–79, 381, 386, 423, 425, 427, 429, 436; III/358, 360, 367–68, 372, 498, 603
Ješe, Leopold V/12, 517
Jevnikar, Martin IV/466; V/512
Jiménez, Juan Ramón II/391, 410; V/680, 683–84, 688, 714, 718
Jókai, Mór V/708
Jokanović, Vlado V/583
Jovanović Zmaj, Jovan II/258; III/295, 562; V/393, 398, 653, 679, 681, 689, 699, 712, 718
Jovnatan, Nalaš (Nagaš) V/703, 718
Jug, Josip V/312
Jug, Klement IV/211, 577–78, 700
Jurak, Mirko V/574
Juretić, Gizela gl. Gradnik, Gizela
Jurić, Jure V/689
Jus, G. III/393
Jusić II/296; V/387
Justin, Elko III/360; IV/588, 592, 595, 626, 630, 633–34, 643–44, 653; V/194, 512, 605, 667
Justinijan V/666
Juvančič, Ivo V/226, 619

Kačič, Mila V/672
Kais, Amr el V/665–66, 699
Kalan Kumbatovič, Filip I/248; III/350, 541, 546, 548, 552, 560, 565, 571, 573–76, 578, 582–85, 588, 592–97; IV/576; V/21, 64, 69–70, 81, 94, 228–29, 458–59, 461, 463, 479, 483, 512, 522, 547, 552, 558, 602, 620, 661–62, 668
Kalan, Ernest V/638
Kalan, Pavle III/425
Kalin, Boris IV/599
Kalmer, Josef I/248, 294, 307; III/563
Kamplet, Robert III/500
Kante V/586–87
Karadjordjević, Aleksander IV/547, 549, 552; V/306, 538–39, 578
Karadjordjević, Pavel V/539
Karadjordjević, Peter IV/548
Karadžić, Vuk Stefanović III/562; V/680, 682, 690, 698
Karaljičev, Angel V/448
Karel X. II/291; V/549
Karlin, Pavel III/329; V/637
Karić, Ž. D. IV/510, 513; V/512
Kasrova (tudi Kasarova), Ljuba V/448, 660
Kastelic, Jože I/247–49; IV/634
Katalinić Jeretov, Rikard II/417; V/57, 541–42
Katul (Gaius Valerius Catullus) III/483; V/472, 665, 686, 711, 718
Kavčič, Marjana gl. Gradnik, Marjana
Kavčič, Štefan V/86
Kautsky, Karl V/333, 644
Kozarčanin, Ivo II/417
Kecal III/452
Kelemina, Jakob V/413, 654
Keleti, Arthur V/708
Kempf, Z. II/278
Kenda, Jožko V/319
Kenda, Robert V/319
Kermauner (tudi Kermavner), Dušan V/545–46, 632, 645, 672
Kermauner, Taras I/249
Kessler IV/652; V/319
Kessler, Ani gl. Župančič, Ana
Kette, Dragotin II/334, 413; III/230, 321, 338, 502, 504, 535, 540, 594; IV/342, 655; V/314, 666
Kham Pičman, Lenka IV/640
Khong-fu-tse, Khong-Tu-Tse gl. Konfucij
Kidrič, France III/574; V/565
Kimovec, France V/312
Kisfaludy, Károly V/708
Kiss, Jószef V/708
Kiš, Franjo Horvat I/276
Kitzmüller, Hans III/297
Klančič, Evgen V/312–13,
Klanjšček, France III/155, 440, 614; V/463
Klemenčič, Fran V/46, 537
Klemenčič, Milan V/46, 537
Klimt, Gustav V/315–16, 640
Klinger, Julius V/315, 640
Klopčič, Mile V/78, 544, 555, 630
Knaflič, Vladimir IV/551; V/342, 623, 646
Kobal, Gregor II/84, 309, 317; V/256
Koblar, France V/8, 512, 515, 635
Kocbek, Edvard III/327, 415; V/58, 120, 464, 512, 542, 662
Koch, Vladimir V/512
Kocijančič, Angela V/280–81
Kočevar, Ciril II/257
Kočić, Petar V/653, 690, 693, 698
Koderman, Dragotin V/638
Kogoj, Marij I/307; V/424, 651, 656
Kokošar, Marijana V/85
Kokošar, Radovan IV/526
Kolar, Ivan III/328
Koljcov II/262
Kollwitz, Käthe V/330, 644
Kolyčev, Osip II/344
Komac, Jaro I/251, 253, 273, 276; II/260, 351, 418; III/369, 535, 540–41, 543–49, 551–53, 555, 557, 559–60; IV/293, 450–51, 536, 552, 594, 601, 607, 613, 622, 631–35, 646, 652; V/59–63, 65–82, 84–88, 90, 92–95, 229, 512, 516, 532–34, 539, 540–48, 551–63, 567, 577, 582–83, 588–90, 594, 602, 610, 618, 621, 630, 633, 635, 636–38, 641, 646–47, 655, 660, 673
Komac, Polončica V/86
Komai, Gloria V/571
Komelj, Milček I/295–96; V/512
Konfucij II/26, 268, 279; V/679, 690
Konstancij III/498
Kopač, Josip V/334–35, 632, 645, 672
Kopač (vdova) V/375–76
Kopriva, Silvester I/301; III/505; IV/527
Kordunaš, M. Bubalo IV/522
Koren, Anton IV/316, 643
Koren, Evald IV/316, 643
Korytko, Emil V/712
Kornilova, V. III/367, 370, 378, 386–88, 391, 393–95, 426, 428, 432, 435, 495, 500
Korošec, Anton V/300, 349, 374, 468, 471, 487, 491, 556, 649, 660, 663
Koršič, Cilka V/31, 528
Koršič, Mirko V/528
Korun, Mile IV/316, 643
Korvin, Matija IV/472
Kos, Gojmir Anton V/512, 538
Kos, Jana V/593
Kos, Milko V/83, 559
Kosovel, Srečko II/262, 268, 408; III/337, 540; IV/572; V/423–24, 594, 638, 656
Kosovel, Stano V/623
Kosmač, Ciril V/512
Kosmač, France V/672
Kostanjevec, Josip II/262, 413, 739
Kostić, Milan V/512
Kosztolányi, Dezső V/690, 708, 718
Košak, Vinko V/545–46
Košar, Jože V/97, 115, 120–22, 124, 127, 512, 514, 519, 521, 564, 569, 571, 574
Košir, Niko V/99, 512, 529, 564, 608, 683–84
Košuta-Jugova, Zora IV/575
Košuta, Miro IV/575
Kotnik, Pavlina V/512
Kovač, Francka V/300, 304
Kovač, Mica V/313
Kovačević, Božidar V/512
Kovačić, Ivan Goran III/329–30, 398, 428–32, 523, 594; V/453–55, 481, 630, 661, 669
Kovič, Kajetan I/248; II/386; III/366, 589, 592; IV/448, 450, 452, 465–66, 470–71, 696; V/123–24, 126, 217, 512, 573, 614, 683
Kozak, Ferdo II/263, 324, 414; V/444–45, 512, 659
Kozak, Juš III/588; V/100, 512, 545, 565
Kozak, (V)lado V/545–46
Kozak, Vlasta V/512, 565
Kozar, France V/545–46
Kragelj, Andrej V/83, 293, 638
Kragelj, Jožica V/512
Kragulj, Lovrenc II/84, 309, 317; V/256
Kraigher, Alojz I/252; V/105, 107, 318, 490–91, 512, 565–66, 641
Kraigher, Nada IV/452; V/512, 566, 581
Kraigher, Uroš IV/696; V/512, 682
Krajnčan, Lojze IV/518
Kralj, Emil IV/550
Kralj, Jan V/512
Kralj, France I/297; III/310–11
Kramer, Albert V/48, 247, 537, 629
Kramolc, Božidar Ted III/490
Kranjc, Boris V/512
Kranjc, Mara V/512
Kranjc, Neža V/85, 86
Kranjčević, Silvije Strahimir V/184, 186, 513, 599, 600, 670, 682, 699, 712
Kranjec, Marko V/169; 591
Kranjec, Miško III/331; V/270, 555, 668, 671
Kranjec, Silvo III/331; V/512
Kreft, Bratko V/512
Krek, Janez Evangelist III/229, 378, 394, 399, 482, 484, 486, 490, 492, 502–3; IV/175, 548, 550, 552, 700; V/468, 471, 636, 663
Krek, Uroš V/684
Kremser-Schmidt (Martin Johann Schmidt) III/330
Kren, Ciril III/425
Kristan, Anton V/147–48, 394, 581, 628, 652
Krivic, Rudolf V/583
Križman V/347
Krklec, Gustav I/281, 284, 309, 312, 322, 329; V/397, 652
Krleža, Miroslav IV/73; V/660, 690, 712, 718
Krmpotić, Josip V/376
Krošelj, Lado V/556
Kršić, Jovan III/418; V/512
Kuba, Ludvik V/609
Kučak, Nahapet V/503
Kukuljević IV/454
Kumar, Srečko IV/210, 319, 576–77, 644–45, 700
Kumar, Zora V/512
Kumar, Chatterji Suniti V/525
Kukovec, Vekoslav V/48, 147, 538, 582
Kulthum (tudi Kulsum), Amr ibn II/393; V/681, 690, 699
Kurent, Niko III/441
Kurinčič (župnik) V/352, 647
Kušej, Gorazd V/14, 518
Kuštrin V/212–13
Kveder, Zofka V/638

Laginja, Rajko V/338, 340, 645
Lah, Ivan I/276; II/262, 322; V/242, 627, 646
Laharnar (Lahajnar), Andrej II/317
Lajovic, Anton I/311; III/426; V/77–78, 447, 538, 555, 660
Lalić, Mihail V/545
Langus, Matevž IV/634
Lány, Charlotte V/690, 708
Lao-Tse (tudi Lao Ce) V/171, 591
Lapajne, Živko V/401
Lavrič, Božidar V/512
Lavrič, Karel II/60, 299; V/66, 549
Lavrin, Janko I/247, 249, 294–95; II/260, 271, 284, 338, 345, 373, 436; III/305, 368, 372, 390–91, 393, 418, 420, 435; V/60, 81, 97, 108, 126, 129, 512, 514, 525, 543, 547, 558, 564, 566–75, 592, 659
Lavrin, John V/512, 570
Lavrin, Nora V/573
Lavrin, Sunčana V/512, 570
Lazar, Franci V/512
Le Bon, Gustave V/337, 645
Leben, Stanko V/56, 512, 541
Legiša, Lino I/248; III/332, 341, 357, 584, 586; V/74, 191, 457, 554, 602, 630, 661
Lenarčič, Jože (tudi A[lojz] I. Lenarčič) I/294, 303; II/284, 337, 339, 345, 421, 434; III/365, 368, 373, 388–90, 393, 395–96, 418, 435, 497, 601; V/119–20, 129, 385, 512, 571–73, 575
Leonardo da Vinci II/296; V/433, 549, 658
Leopardi, Giacomo III/319, 537; V/43, 94, 524, 528, 536, 563–64, 682–83, 690, 699, 705, 718
Lermontov, Mihail Jurjevič II/352, 415; V/325, 643, 711, 718
Lesjak, Borut IV/524, 528
Lessing, Gotthold Ephraim V/291, 452, 637, 661
Levec, Fran V/207, 609
Levec, Peter V/684
Levetzov, Ulrike van V/654
Levstik, Fran II/412; III/313, 339, 489, 540; IV/307, 449, 548, 575, 639; V/83, 400, 512, 559
Levstik, Franka V/512
Levstik, Vladimir V/169, 491, 507, 590–91, 618
Ličan, Josip V/285
Ličan, Jožefa V/636
Liebermann V/656
Liliencron, Detlev von V/319–20, 641
Linhart, Karel V/318, 638, 641
Linhart, R. I/322, 340
Lisegang, D. II/271
Li-Tai-Po (tudi Li-tai-pe ipd.) I/94, 256; II/119, 393, 410; IV/605; V/60, 114, 172, 421, 543, 591–92, 656, 680–81, 683–84, 686, 690, 707, 712, 718
Ljudevit Posavski II/141
Lobnikar, Albin V/134, 576
Lobnikar, Nuša III/438, 449–51, 453, 467, 471, 476, 479, 486, 496–97, 524, 527, 533; IV/262–63, 555, 612–13; V/131–33, 204, 575–76, 607, 630, 634
Lo-Čan-Nai V/690
Lokar, Danilo V/135, 375–76, 507, 512, 577, 650
Lorca, Federico García V/684, 714, 718
Lotte, Alica V/512
Lovrenčič, Joža II/262, 267
Lovšin (zdravnik) V/133
Lozinski, Mihail Leonidovič V/116, 570
Ložar, Rajko III/594
Lukežič V/391
Lulik, Ivan V/135, 577
Lunder, Rudolf IV/553; V/13, 517
Lušicky, Karel V/76, 554

M. P., Nataša V/638
Machado, Antonio III/91, 422; V/691, 714, 718
Maduschka, Leo V/691, 710
Maeterlinck, Maurice III/341; V/322, 642
Magajna, Bogomir IV/665; V/589
Magdonová, Maryčka V/334, 685, 703
Magerl, Pero I/336
Magni, Clara V/512
Mahkota I/296; V/53
Mahnič, Anton V/286–87, 496, 536, 636, 638
Mahnič, Joža I/251; IV/652, 666; V/512
Maister, Rudolf II/233, 361, 436; IV/444; V/290, 512, 514, 637
Majcen, Jože IV/625–26
Majcen, Stanko III/310
Majkov, Apolon Nikolajevič V/711, 718
Maksimović, Desanka I/286, 307; II/271–72, 274, 278, 284, 337, 344, 373, 378, 383, 420, 429; III/368, 372, 382, 520; IV/550; V/396–97, 512, 652
Maleš, Miha III/293–94, 393, 394, 514, 517, 601; IV/444–48, 451, 666; V/137–38, 472, 512, 538, 577–78, 665, 669, 680
Maleš Grešak, Travica IV/371, 444, 447, 625–26, 666; V/577
Mallarmé, Stéphane III/341
Mann, Heinrich V/657
Mann, Thomas II/384, III/404; V/428, 657
Manzini, Guido V/512
Manzoni (rodbina) II/317
Manzoni, Alessandro V/287, 636, 671, 705, 718
Maraž (glavar) V/136
Maraž, Jožefa gl. Reja, Jožefa
Mare, Walter John de la V/115, 569
Marič V/44
Marinetti, Filippo Tommaso V/327, 448, 643, 660, 691
Marinič-Kumar, Pavlina V/512
Marković, Laza V/468
Marković, Slobodan III/398
Markovićeva, Zdenka V/691
Marn, Franjo V/539
Mars, Evgenija V/448, 660
Maršak, Samuel V/60, 109, 543, 567–68
Martelanc V/285
Marušič, Drago IV/177, 551; V/139, 342, 346, 512, 578, 646
Marušič, Fran V/518
Masaryk, Tomáš Garrigue V/312, 639, 644
Massenet, Jules V/323, 642
Matevski, Mateja I/249, 283, 287–88, 294, 301, 304, 307, 309–12, 321; II/271–73, 275, 278, 284, 286, 295, 312–13, 337, 344–45, 373, 377–79, 383–84, 386–87, 420, 424, 427–29; III/358, 360, 365–66, 378, 386–88, 393, 428, 435, 520, 605–7
Matičetov, Milko V/16, 519, 528
Matthews, W. K. I/249, 307; II/271, 422; III/389, 393, 395, 435; V/512, 514, 527, 570, 575
Matthews, Naomi V/512
Maupassant, Guy de V/393, 680
Mauri, Štefan III/387–88, 393, 437, 498
Maver, Giovanni V/448, 660
Mavrič, Avgusta gl. Gradnik, Avgusta
Mavrič, Ferdo V/512
May, Karl IV/340
Mazzini, Giuseppe V/391, 393, 651, 680, 691
Mažuranić, Ivan III/562; V/415–16, 455, 473, 599, 655, 660, 666, 670, 682, 699, 713, 718
Mehnert, Klaus II/415
Mejak, Mitja III/582; V/512
Melik, Anton V/186, 491, 600
Menart, Janez I/248; IV/510, 526, 545; V/564, 683–84
Mercina, Ivan IV/504; V/282–84
Merežkovski, Dmitrij Sergejevič V/433, 658
Meriggi, Bruno V/43, 536
Měrka, Vojtěch I/299; II/257, 418
Merkù, Pavle IV/526–27, 573; V/140, 512, 578–79
Meško, Franc Ksaver I/272–74; II/336; V/141, 513, 579, 645
Metternich, Klemens von III/404
Mevlja, Dušan V/512
Michelangelo Buonarroti II/393, 406, 410, 412; III/512, 518, 537, 563, 594; IV/590; V/144, 445, 453, 476, 580, 659, 661, 667, 669, 681–82, 684, 691, 694, 705
Mihajlović (ban) V/496
Mihelčič, Pavel IV/540
Mihelič, France III/421
Mihelič, Mira V/123, 572
Mihovilović, Ive III/523; V/481–82, 669
Miklavčič, Ivan V/560
Miklavič, Franjo V/513
Mikuž, Milan V/187, 513
Mikuž, Stane III/531; V/480, 669
Milanović (sodnik) V/468, 469
Miličević, Nikola I/281, 283, 288, 294, 307, 310; II/271–72, 274, 344, 345, 381, 386, 427, 429; III/366–67, 393, 428
Miloš, Zvonimir V/518
Milošević, Nikola I/249
Minatti, Ivan V/439, 658, 672
Mirabeau, Octave V/393, 680
Mirković, Nikola II/342
Mitrović, Marija, I/249, 280, 285, 287, 294, 304, 308, 324, 333; II/271, 274, 277–78, 280, 285–86, 288–89, 314–15, 337, 341–42, 351, 355, 357, 360, 363, 367, 369, 372–74, 377–79, 381, 383–84, 386, 423, 426–27, 429, 434, 436; III/358, 360–61, 366, 373, 377, 379–80, 386–90, 392–94, 421, 426, 428, 434, 437, 448, 464, 466, 469, 476, 479, 495, 497, 500–1, 505, 509, 517, 520, 526–27, 531, 603, 609
Mladenović, Ranko V/424, 656
Moavija (Moauja), Kalif Iazid ibn V/691, 699
Mocenigo IV/675; V/16, 257, 519
Moder, Janko V/513
Mohamed V/666
Mohorič, Milena V/513
Molè, Vojeslav IV/618–19
Morandi V/43
Morrison, Phillippe A. V/129, 575
Mrzel, Ludvik II/408; IV/574–75
Muk (Muck), Marlenka gl. Stupica, Marlenka
Munih, Martin II/84, 309, 317; V/256
Murn, Josip II/334, 410, 413; III/230, 312–13, 502, 504, 535, 537; IV/569, 627; V/290, 294, 319, 413–14, 430, 445, 637, 654, 657, 666
Mussolini, Benito III/416–17; V/74, 372, 471, 517, 522, 554, 665
Mušič, Marija V/513
Mušič, Zoran V/513, 536
Muther, Richard V/315, 640
Muys, Gottfried IV/612

Nahtigal (tudi Nachtigal), Rajko V/312, 640
Nalaš (tudi Nagaš), Mkrtič V/703
Napoleon Bonaparte III/228, 518; V/379, 476, 667
Natlačen, Marko III/331; IV/600
Navas (tudi Nuvas), Abu II/393; V/665–66, 680, 691, 699
Nazor, Vladimir I/257, 276; II/266, 353; III/423; V/145, 181, 192, 238, 393, 421, 452–55, 471, 513, 580, 596–97, 603, 605, 624, 661, 665, 670, 682, 691, 699, 713, 719
Negri, Ada II/418–19; III/309, 562; IV/446; V/74, 137, 180, 293, 325, 448, 511, 513–14, 554, 577, 595–96, 638, 660, 681, 691, 705, 719
Nekrasov, Nikolaj Aleksejevič V/699, 711, 718
Neruda, Jan III/329
Nešić, K. (general) V/147
Neubauer, Robert V/146, 231, 511, 513, 566, 580–81, 621
Neumann, Izidor V/309–10, 313, 639
Niccodemi, Dario V/590–91
Nietzsche, Friedrich II/405; III/419; IV/598; V/378–81, 465, 650, 662
Nikolić, Boris (ps. Branko Nižetić). I/276
Nirvan V/638
Njegoš, Petar Petrović III/562; V/217, 473, 614, 666, 670, 681, 683, 692, 699, 703, 719
Njeguš, Roksanda II/386
Novačan, Anton V/62, 147, 151, 513, 545, 581–84, 630, 652
Novak, I. N. II/409
Novalis, Friedrich Leopold von Hardenberg V/452, 661
Novaro, Angiolo Silvio V/692, 699, 705
Novy, Lili I/248, 281, 283, 294; II/271, 422, 429; III/356, 563; V/322, 475, 558, 642, 666, 673
Nučič, Hinko V/507, 513
Nušić, Branislav V/393, 396–98, 652, 692

Obersnel IV/446
Oblak, Josip Ciril IV/637
Obrenović, Aleksandar V/306
Ocvirk, Anton V/519, 547, 565, 630–31
Omar Hajam (tudi Kajam) III/537; V/63, 81, 110–14, 124, 127, 167, 175–76, 473, 514, 547, 558, 564, 568–69, 573–74, 592–93, 666, 682, 684, 698, 710–711
Omersa, Nikolaj IV/659
Onič, France V/545–46
Orbán, Ottó. II/272
Orešec, Franc V/288, 293, 298, 316
Osolnik, Vladimir III/444
Osterc, Lidija V/673
Osterc, Slavko II/271–72, 282
Ošlak, Vinko IV/465; V/684
Ovid V/288

Pacheiner, France V/153
Pahor, Boris IV/572, 579, 685; V/140, 513, 528, 579, 603
Pahor (vikar) V/274, 277–78, 633
Pahor-Bjačna, Kristina V/513
Pajnič, Edvard I/254; V/534
Pandurović, Sima V/396, 398, 652
Panić-Surep, Milorad V/683
Pan Tsie Jü (Ban Jieyu?) V/707
Panteleev, Dimit'r II/303; III/330, 365–66
Partridge, Monica V/113, 115, 513, 569
Pascoli, Giovanni V/326, 643, 692, 705, 719
Pašić, Nikola V/48, 396, 538
Paternost, Riko I/335; IV/647; V/89
Paternu, Boris I/249
Patkanjan, Rapajel V/703, 719
Pavček, Tone IV/536, 643; V/90, 561, 673
Pavel Diakon V/548, 550
Pavelić, Ante V/470, 554, 663
Pavlica, Andrej V/392, 652
Pavlica, Josip V/652
Pavliček, Julijan V/359
Pavlovec, Marja V/513
Pavlovec, France V/439, 658, 669
Pavlović, M. II/370
Paušek, Jurij I/253; V/37, 533
Pavšič, Vladimir III/404, 587; V/513, 564
Pelin, Elin V/187, 601
Pe-Lo-Tien II/393; V/171, 592, 680, 707, 719
Peric, Cirila V/513
Periklej III/169
Perko (Berger), Lojze V/513
Pernat, Arnold IV/284, 625–26
Perne V/395
Pernhart, Marko V/439, 658
Peršič, Zorka V/77, 555
Peručić (sodnik) V/338, 341, 646
Peruzzi, Ivo II/390
Pešić, Milosav Slavko III/366
Pešiktašljan, Mkrtič V/703, 719
Petaros, Robert III/297, 424, 428
Peter Veliki V/433
Petkov, Magda V/448
Petőfi, Sándor V/699, 708, 719
Petrarka (tudi Petrarca), Francesco III/537; V/17, 26, 60–61, 63, 79, 81, 86, 88, 90, 93, 165–66, 208, 410, 520, 524, 543–44, 551, 556, 558, 560–62, 589, 610, 654, 682, 693, 699, 705, 719
Petrè, Fran V/513, 617, 630
Petriček, Peter IV/327, 649
Petriček, Elizabeta IV/327, 649
Petrović, Veljko V/396, 652
Petruška, Radivoj Peterlin V/590–91
Pfizmaier, August V/171, 592
Pibernik, France V/155, 157, 513, 584–85
Piechal, Marion III/297
Pillat, Ion V/711, 719
Pilon, Veno II/344, 429; III/504; V/527
Pino (baron) I/336; V/300, 308
Pintar, Luka V/558
Pinto, Vivian de Sola V/112–13, 569
Pintus, Kurt V/327, 643
Pirandello, Luigi V/590
Pirjevec, Avgust V/245, 312, 628, 639
Pirkovič Soban, Darinka III/373
Pirkovič, Vilma IV/655
Pirnik, Makso IV/657, 513
Pisis, Filippo de V/693
Platner, Jože V/538
Platon V/626
Plečnik, Jože III/502; IV/654; V/601
Plesničar, Anton I/333; V/288, 637
Pleteršnik, Maks III/602; IV/676; V/14, 548
Podbevšek, Anton III/297, 594; V/424, 513, 630, 651, 656
Podesta, Rosana IV/341, 653
Podgornik, Karel V/159, 346, 357, 389, 513, 535, 585–87, 646, 648, 651
Podgornik (gospodična) IV/635
Pogačnik, Josip IV/446; V/137–38, 578
Pollak, Sewezyn III/366
Polli, Bice V/181, 597–98
Poniž, Denis I/249, 280, 282, 285, 287–88, 299–302, 304, 307–13, 318, 321–23, 328; II/270–74, 277–78, 281–82, 285, 288–89, 297, 301, 303, 305, 307–8, 312–13, 336, 344–45, 356, 361, 372, 374–75, 378, 388, 420–21, 426–27, 429, 435; III/357, 360, 364–65, 367–68, 370–72, 375, 377–78, 382, 392, 394–95, 420–21, 423–28, 431, 435, 437, 444, 463–64, 496–97, 499, 500, 504, 514, 527, 597, 605–6, 609–10; IV/470, 569, 614
Popović, Bogdan III/308
Popović, Jovan V/546
Popović, Tiča V/148, 396, 401, 582
Popovski, Aleksandar I/249, 281, 283, 286–88, 294, 301, 307, 309–11; II/271–75, 278, 280, 284, 286, 295, 305, 307–8, 312–13, 337, 342–45, 355, 369, 373, 378–79, 381, 384, 386, 420, 423–25, 427, 429, 434, 436; III/358, 360, 365–66, 368, 370–73, 375, 382, 387–88, 393, 418, 424, 426–28, 498, 500, 505, 507, 517, 520, 534, 603, 605–6, 608–10
Potočnik, Franc III/524
Potokar, Mira V/537
Potokar, Tone III/329; VI/505; V/189, 513, 517, 601–2
Povšič, Anton V/312, 639
Požarnik, Hubert I/339;V/615–16
Praprotnik, Lojze IV/653
Pregarc, Alojzij V/513
Pregelj, Ivan II/262, 266, 309; III/558; V/83, 256, 285, 293, 318, 322, 402, 496, 559, 620, 633, 636, 653
Pregelj, Marij IV/504, 508–9; V/89, 227, 560, 599, 620
Premk, Francka IV/340, 652; V/19, 23
Premru, Vladimir V/150, 545–46, 583
Prešeren, France I/179, 259, 262, 333, 338; II/55, 322–24, 326, 329, 332, 334–35, 395–96, 408, 410–12, 414; III/297, 308, 313, 318, 330, 351, 404, 406, 408–10, 413, 419, 440, 461, 486, 489, 503, 508, 517, 538, 540, 542, 574, 582; IV/236, 285, 298, 303, 307, 548, 552–53, 564, 575, 593, 595, 597–98, 604, 607, 626, 633–35, 637, 639, 643–44, 649, 655, 699; V/21, 29, 36, 63, 68, 80–82, 87, 162, 171–72, 209, 288, 292–93, 319, 362–63, 366, 369, 371–72, 375, 386–87, 410–11, 414, 417, 427, 439–40, 442, 445, 455, 460, 463, 465–66, 473–74, 507–8, 522, 526–27, 533, 538, 558, 569, 571, 575, 587–88, 591–92, 599, 600, 610, 625, 636–37, 641, 648, 651, 654, 657–58, 662, 666, 673, 681, 699, 712, 719
Pretnar, Mirko II/336; V/108–9, 513–14, 567–68
Pretnar, Tone III/ 287–88, 305; IV/588; V/684
Prévost d'Exiles, Antoine-François II/418
Prežihov Voranc IV/575; V/254, 270, 632, 671
Pribina (Pribislav?) IV/195–96, 564, 633
Prijatelj, Ivan IV/342, 654; V/164, 290, 319, 588, 637, 641, 645, 651, 654, 657–58
Primic, Julija V/654
Princip, Gavrilo V/646
Prinčič, Alenka IV/282, 624–26
Prinčič, Alojz IV/625
Prinčič, Katarina IV/625
Prinčič, Milena V/513
Prinčič, Sonja IV/625
Prosenc, Miklavž (ps. Marjan Jerše) III/581; V/631–32
Prunk V/148
Puc, Dinko (Dominik) IV/551; V/14, 147, 342, 345, 347–51, 513, 518, 582, 646
Puccini, Giacomo V/323, 642
Pugelj, Milan I/251, 257, 263, 343; V/169, 513, 590, 606, 629, 675
Pagliaruzzi, Josip II/60, 299
Puhar, Helena V/59, 513
Punčuh, Vili IV/654
Puškin, Aleksander Sergejevič II/415; III/404; V/699, 711–12, 719
Pušnik, Tone V/622

Radhakrishnan, Sarvepalli V/420
Radičević, Branko V/309, 639, 681, 693, 699, 713, 719
Radojčič, Miloš V/513
Raffael(lo) Santi V/179, 594–95, 693
Raičković, Stevan III/298, 366
Rajčič, Olga V/513
Rakić, Milan V/397, 652
Rakočević, Milan III/416, 541, 546, 550; IV/607; V/69, 513, 517, 551, 555, 557
Ramić, Rizo V/583–84, 630
Ramous, Osvaldo I/249, 281, 307; II/272
Ramovš, Fran II/259; V/170, 447, 513, 591, 660
Rapajić, Ilija IV/522
Rašid, Harun al V/693, 700
Ravnik, Janko I/286; V/513
Ražem, Joahim V/513
Rebek, Anton V/343, 646
Rebula, Alojz IV/573, 579; V/140, 511, 513, 528, 579
Rehar, Radivoj (ps. Marij Skalan) II/262, 406–7; III/403, 428, 461, 494, 519, 589
Reichard, Piroska V/693, 708
Reichman, Jelka IV/526
Reja, Evgen IV/326, 647–48
Reja, Izidor V/312, 318, 490, 639, 641
Reja, Jožefa IV/326, 647–48
Remec, Alojzij II/262
Rems, Joseph V/513
Renko, Carmen V/513
Ribičič, Josip V/513
Richards, Kenneth I/294, 303; II/337, 339, 434; III/365, 388, 396; V/119–20, 328, 571, 573, 575
Rilke, Rainer Maria I/268; III/336, 340, 351, 404; IV/699; V/144, 320, 609, 641, 693, 699, 710
Rimbaud, Arthur III/341
Ristić, Marko V/424, 656
Robba, Francesco III/272
Robida, Adolf IV/626
Rodenbach, Georges V/393, 613, 680
Rodin, Auguste V/316, 640
Rohrman, Milena I/275; V/373, 524, 649
Rohrman, Stanislav V/538
Rohrman-Müller, Vera V/525
Rojic, Aleksij Rafael V/298, 638
Rolland, Romain II/322; V/682
Romanenko, Aleksandr Danilovič III/297
Ropret, Janko IV/528
Roreto, Carlo Petitti di V/389, 651
Rostand, Edmond I/257; V/623, 626
Roth, Eugen V/710, 719
Rotta V/119
Rovšek Witzemann, Tea V/684
Rozman, Ivan V/558
Rožanc, Mihael I/295
Rožman, Gregorij V/513
Rudolf, Branko IV/457; V/120–22, 171, 511, 513–14, 527, 552, 571, 591, 611
Rudolf, Franček V/674
Rudolf, Vida V/513, 661, 674
Rumi, Mevlana Dželal ad Din ar V/693, 700
Rupel, Anja IV/528
Rupel, Mirko V/513, 614
Rupel, Slavko IV/466; V/631
Rusjan IV/589
Rustja, Branko IV/654; V/174–75, 513, 592–93
Rutar, Simon II/84, 189, 309; III/558; V/83, 256, 293, 549–50, 559, 633, 638

Sachs, Hans V/416, 655
Saksida, Rudolf III/541–43; V/64–65
Salustri, Carlo Alberti gl. Trilussa
Salvini, Luigi I/283; II/260, 275, 345, 378, 386, 429; III/332, 357, 391, 393, 448, 498, 507, 510; V/21, 227, 448, 522, 619, 660
Samec, Janko I/343; II/262; V/42, 513
Samec, Drago V/675
Samer, Marija II/421, 427, 429; III/332, 357–58, 361, 364, 366–68, 370–74, 378, 385–88, 390–91, 395–96, 420; V/178–80, 260, 593–97, 634, 643
Samojlov, David III/497, 501, 602, 606; IV/570
Samsa, Mara V/513–14, 603
Sancin, Mirca III/295
Sao-Han II/19, 121, 276, 349; V/679–80, 693, 707
Sardenko, Silvin III/459
Savinšek, Jakob III/514; IV/611, 622, 633, 636
Schack, Malvina V/708
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph V/366, 648
Schiller, Friedrich V/291, 520, 636–37, 667
Schlaf, Johannes V/320, 327, 641
Scholz (stotnik) V/343–44, 349–50
Schopenhauer, Arthur II/411; III/353; V/363, 365–68, 370–71, 377–78, 419, 648–50
Schubert, Franz V/323, 642
Schumann, Robert V/323, 642
Schupp, Josip V/349–50
Sedej, Frančišek Borgia V/355, 647
Segantini, Giovanni V/315, 640
Sekulić, Isidora V/397, 652
Seliškar, Tone V/150, 545–46, 583
Selver, Paul I/283
Seppenhofer, Carlo V/83, 559
Serajnik, Domicijan V/446, 659
Sernec, Marica V/135, 513, 577
Setimelli, Emilio V/693
Sever, Jože IV/654–55; V/607
Sestić (minister) V/149
Shakespeare, William III/537, 541; IV/614; V/60, 64, 81, 97, 108–10, 113–15, 209, 409, 440, 445–46, 473, 543, 546–47, 564, 567, 569, 610, 628, 659, 666, 694, 699, 700, 719
Sighele, Scipio V/337, 645
Simčič, Zorko IV/617, 619
Simić (sodnik) V/469
Simić, Novak V/546, 583–84, 655
Simikič, Alenka V/529
Simmons, John Simon Gabriel V/108, 567
Simonetti, Felice V/43, 183, 513, 598, 712, 719
Simoniti, Rado IV/641; V/92, 562
Singer, James Burns (James Hyman Singer) I/295; V/120–22, 517, 572
Skapin, Mia in Boris gl. Škapin, Mija in Boris
Skene, Alfred V/315
Slatnar, Anton I/279
Slaviček, Milivoj I/249, 294; II/271
Slodnjak, Anton I/249; II/260; V/29, 44, 83, 110, 113, 115–16, 118–19, 121, 155, 166, 184–86, 511, 513–14, 526–27, 556, 559, 567, 569–71, 573–74, 589, 599–600
Slomšek, Anton Martin V/288, 316, 640
Smerdu, Franjo II/344; III/372
Smetana, Bedřich V/323, 642
Smole, Andrej V/658
Smolej, Viktor V/19, 521
Smrekar, Andrej IV/505–6; V/196, 199, 606
Smrekar, Borut V/606
Smrekar, France V/274, 281–82, 496, 635
Smrekar, Hinko I/254; V/37, 513, 533
Smrekar, Lado III/296, 550, 557–58; IV/289, 505, 508, 536, 567, 588, 627–28, 630, 642, 653–54; V/43, 80, 90, 187–202, 195, 200, 513, 536, 555, 558, 561, 600–7, 620–21, 633, 638
Smrekar, Marija V/202
Snoj, Marko IV/676
Sofokles V/288
Soklič, Guido I/248, 283, 308, 321; II/272, 278, 280, 312–13, 342, 345, 378, 386, 422, 427, 429, 434; III/296, 365–66, 372, 383–95, 418, 437, 495, 497, 505, 600, 603; IV/571; V/513–14
Sokol, Feodor gl. Šorli, Ivo
Sokrat III/169
Solari, Cristi V/180, 595
Soyuti V/693, 700
Spazzapan, Francesco in Nulli Orilde V/513
Spiller-Muys, Anica V/204, 608
Spiller-Muys, Darja V/204
Spiller-Muys, Franc III/438; IV/612; V/102–3, 131, 133, 203, 513, 565, 575, 607–8
Spiller-Muys, Nuša gl. Lobnikar, Nuša
Spinčič, Ivo V/14, 518, 541
Spindler, Vekoslav V/318, 638, 641
Srebotnjak, Alojzij I/295; III/442
Stalev, Georgi I/288, 294; II/271–72, 274, 278, 339, 344; III/389
Stalin, Josif Visarionovič Džugašvili V/60
Stampa, Gaspara V/694, 706
Stanek, Leopold III/404
Stanković, Borisav V/398, 653
Starčević, Mile V/470, 663
Stecchetti (tudi Stechetti), Lorenzo V/179, 326, 594–95, 643
Stein, Charlotte von V/464, 662
Steiner, Rudolf V/449–52, 462, 641, 660–61
Stele, France I/296, 341; III/331; V/513
Stendhal, Marie-Henry Beyle V/416, 655
Sternad V/513
Stoberski, Zygmunt III/606, 609
Stohanzl, Karl V/235, 650
Stojanov, Dimitar Ivanov gl. Pelin, Elin
Stopar, Bogomir IV/617, 619
Strauß mlajši, Johann V/323, 642
Streinz, Franz V/297–98, 303, 638
Stritar, Josip III/313, 353, 490, 540; IV/307, 639; V/371, 558
Strozzi, Giovan Battista V/691, 694
Stuck, Franz von V/315, 640
Stupica, Marlenka Muk (Muck) IV/510, 534
Suhadolnik, Stane III/541–42, 545; V/64, 93, 166, 513, 547, 562, 582, 589
Surikov, Ivan V/694
Suša V/377
Surikov, Ivan V/694, 699, 712
Sušnik, Slavko V/589
Svetel, Heribert I/337; II/274
Swinburne, Algernon Charles V/702
Szász, Károly V/708, 719
Szász, Pauline V/708
Szemere, Pál V/708

Šahaziz, Smbat V/703, 719
Šalamun, Andraž V/608
Šalamun, Dagmar (Miša) V/205, 513, 608
Šalamun, Tomaž V/608
Šalamun Biedrzycka, Katarina III/436; V/608
Šali, Severin III/459, 490–91; IV/617, 619, 655; V/198, 513–14, 683
Šantel, Henrieta V/316, 640
Šantel, Saša I/254, 257, 336; III/380; IV/618–19; V/37, 238, 289, 300, 316, 513, 518, 533–34, 524, 537, 640
Šantić, Aleksa V/393, 398, 653, 694, 713, 720
Šapla, Anton (Tone) V/312, 639
Šarabon, Mitja IV/619; V/672
Šček, Breda (Frederika) IV/526
Šega, Drago I/247–49; 511, 513
Šega, Milan V/513
Šekspir gl. Shakespeare, William
Šenk, Metka in Alenčica IV/244, 600
Šercer, Ante V/449, 660
Šerko, Alfred V/318, 490, 641
Šerko, Etbin V/449–50
Šever, Hinko IV/634
Šifrer, Jože IV/620
Šimić, Antun Branko V/694, 713, 720
Šinkovec, Črtomir III/596; V/513
Širca (učitelj) V/289
Širok, Albert IV/646; V/513, 603–4
Širok, Karel II/324
Šiškovič, Karel IV/575
Šivic, Pavel III/425, 497
Škapin, Boris V/42–44, 230, 513, 536, 621
Škapin, Boža III/162, 403, 443–44
Škapin, Karel III/443; V/583, 608
Škapin, Mija V/43, 513, 536
Škerjanc, Lucijan Marija I/295; II/366
Škerl (tudi Škerlj), Ada III/574, 578, 594; IV/509, 606, 692, 700; V/513–14, 672, 681
Škerlj (tudi Škerl), Silvester II/262, 390; V/79, 90, 92, 164, 166, 561–62, 588, 657
Škerlj, Stanko V/26, 93, 513, 520, 524, 543, 556, 588–89, 610
Škerlj-Jerman, Zdenka V/683
Škrabec, Stanislav II/52, 267, 291; V/549
Škrlj, Edo III/425
Škvarč, Irena V/675
Šlebinger, Janko IV/307, 639; V/206, 508, 513, 608–10, 615–16, 638, 673–74
Šlogar, Marija IV/630
Šlosel, Alojz V/513
Šmit, Jože V/671–72
Šorli, Ivo I/272, 335–37, III/550; V/89, 284, 286–87, 290–91, 293, 300, 302–6, 313, 317, 319–21, 338, 376, 496, 513, 561, 636, 638–39, 641, 644–45
Šorli, Tomo V/672
Špacapan, Alojz V/527
Špiler, Franc gl. Spiller-Muys, Franc
Špiler-Muys, Nuša gl. Lobnikar, Nuša
Štampar, Emil V/186, 599–600
Štih, Bojan V/572
Štoka, Jaka V/244, 628
Štolfa, Breda V/140
Štolfa, Milko III/540, 545, 557; V/547, 589
Štrekelj, Karel IV/7, 454–55, 471; V/88, 91, 207–8, 440–41, 562, 610, 659
Štrukelj (gostilničar) V/374, 491
Šturm, Vida III/308
Šubelj V/312
Šuligoj, Evgen V/289
Šuligoj, Srečko V/513
Šušteršič, Ivan V/646
Švalj (Švalova), Marija I/15, 284; II/53, 292–93, 337, 391, 394; III/296; V/331, 390, 407, 644, 651
Šviligoj (posestnik) V/274

Tadijanović, Dragutin V/184, 599, 694, 713, 720
Tagore, Rabindranath II/323; III/537; V/28, 225, 236, 240, 393, 419–20, 514, 524–27, 618–19, 623–24, 626–27, 652, 655, 679, 680, 682, 684, 694, 699, 704
Tasso, Torquato V/63, 706, 720
Taufer, Veno V/513
Taufer, Vida IV/206, 571; V/513
Tavčar, Franja II/131, 213, 323, 353, 428–29; IV/605, 632, 635; V/149, 421, 546, 582, 656
Tavčar, Igor V/421, 513
Tavčar, Ivan II/129, 323, 335, 352, 394, 396; III/313, 602; IV/297, 605–6, 632–33, 655, 696; V/318, 416, 522, 546, 582, 656
Tavčar, Josip IV/579; V/528
Tavčar, Kovalinka IV/605
Tavčar, Marijan II/271, 274
Teodozij Veliki III/170, 265, 498
Terseglav, Franc V/608
Terseglav, Marko V/609
Teuffenbach (baronica) V/306
Thömel (baron) V/306
Thovez, Enrico V/695
Timandra III/96–97, 169, 400, 403, 423–24, 448, 570, 592; IV/228, 588–89; V/467, 663
Tin-Tun-Ling V/696
Tinta, Jožef V/256, 493
Tisafernes III/169
Tito, Josip Broz IV/281, 624; V/644
Tjutčev, Fedor Ivanovič II/352; V/67, 68, 325, 551, 643, 711–12, 720
Todorovski, Gane I/281, 283, 310, 312
Toller, Ernst II/415
Tolstoj, Lev Nikolajevič II/330; V/571, 695, 711, 712, 720
Toman, Karel (Antonín Bernášek) III/402
Tomášik, Samuel V/646
Tomaž Akvinski III/327
Tomaževič, Blaž IV/653
Tomc, Matija III/425
Tominc, Josip (tudi Jožef Jakob) V/143, 580
Tonkli, Josip II/60, 299; V/66, 549, 551
Toplak, France V/513
Torquemada, Tomás de V/285, 636
Torre, Josefina de la V/684
Torkar, Igor IV/470
Toroš, Ema gl. Gradnik, Ema
Toroš, France II/310, 258, 273, 305, 611; V/258
Toroš, Konrad IV/589, 591
Toroš, Leopold II/310; IV/591; V/45, 258, 279, 536, 611
Toroš, Rajmund V/278
Tóth, Árpád V/708, 720
Tóth, Kálmán V/708
Trakl, Georg V/327, 643
Tratnik, France I/297, 307, 324, 328, 330, 340–41; III/562; V/329–30, 369, 521, 644
Travers, Edoardo V/83
Trbojević, Gj. V/622
Trdina, Janez IV/307, 342, 639, 653, 655; V/567
Trdina, Silva V/413, 654
Trilussa (pravo ime Carlo Alberti Salustri) V/507, 514, 695, 699, 706
Trošt, Jože V/413
Tršar, Marijan III/490
Trubar, Primož III/43, 310, 318, 326, 355, 375–77, 611; IV/548, 699
Trstenjak, Ante V/129, 575
Tschang-Tsi gl. Čang-Tsi
Tu Fu (tudi Du Fu) V/684, 696
Tuma, Henrik V/244, 317, 335–36, 358, 507, 623, 628, 640, 645
Tumanjan, Hovhanes V/703
Tuoni, Dario de II/278, 424; III/434; V/179, 513, 595–96, 696
Tušar (sošolec) II/301; V/354
Tyrš, Miroslav V/646

Ucović (sodnik) V/148, 150, 151, 545, 583
Udovič, Jože V/585, 683
Uhland, Ludvig V/710, 720
Uhliř, Hugo V/14, 513, 518
Ujević, Tin V/397, 652, 696, 714, 720
Ukmar, Vilko II/345; IV/511
Unamuno, Miguel de V/714, 720
Ungaretti, Giuseppe V/595, 696
Urbanc, Anton III/561; V/513, 524
Urbančič, Boris V/630
Urbani, Umberto II/257, 390; III/308–9, 331, 357, 416, 444, 448, 546, 582, 594; V/69, 74, 178, 181, 188, 431, 513, 551, 553–54, 583, 594, 597, 601, 630, 657
Uršič, Andrej (župnik) V/349–50, 513
Uršič, Ivanka V/675
Ušeničnik, Aleš V/12, 205, 608

Vachott, Sándor V/708, 720
Václav, Melichar II/386
Vahuni (tudi Vaguni), Suren V/696, 703, 720
Valas, Franc V/513
Valjhun IV/196, 297
Valenčič, Alojz V/518
Valenčič, France V/285–86, 636
Valentinjan III/498
Valjavec, Matija III/415
Van Gogh, Vincent V/454
Van-Tsi II/118, 347; V/680, 696, 707
Vang-Vei (tudi Wang Wei) II/116, 346; V/680, 696, 707
Vargha, Gyula V/708, 720
Vauda, Zlatan III/371
Vecchi, Omero gl. Folgore, Luciano
Verbas, Franco III/297, 424, 428
Verbič, Boris V/683, 684
Verdi, Giuseppe IV/500; V/323, 642
Vergil II/289; III/404
Verhaeren, Emile III/341
Verlaine, Paul II/17, 275, 323, 393, 410; V/291, 637, 679, 680, 703, 720
Vesel, Ferdo V/611
Vesel, Fran III/289, 428, 435, 439, 441, 444; V/211–12, 507, 611–13, 667
Vesel, Ivan V/ 13, 518
Vesel, Rudolf V/611
Veselko, Maks V/589
Veselý, Adolf II/287
Vidic, J. IV/509
Vidic Pirkovič, Nina IV/591–92
Vidmar, Ciril III/398, 560, 571; V/56, 97, 114, 184, 541, 564, 580, 599
Vidmar, Josip I/249; II/329, 389–91, 393–94, 406–9, 411, 417; III/289, 293, 324, 331, 354, 397, 537, 549, 562, 564, 582, 584–85, 592, 594, 597; V/142, 215, 383, 410, 424, 431–32, 458–59, 514, 546, 551, 556–57, 564, 579, 599, 613, 630, 651, 654, 656–57, 680
Vidmar, Katja V/580
Vidmar, Tit V/557
Vilfan, Draško V/513
Vilhar, Srečko V/513
Villalón, Fernando V/684
Villon, François III/29, 310, 348, 351, 368–69; V/427, 446, 657, 659, 681, 683–84, 696, 704, 720
Vinci, Leonardo (sodnik) V/389, 394
Vipotnik, Cene I/247–49; IV/451; V/217, 513–14, 564, 585, 613–14
Vipotnik, Janez V/613
Virgili (tudi Virgjli), Dino V/696, 704
Višnjić, Filip V/696
Vitkovits, Mihály V/708, 720
Vitogoj II/141
Vodaine, Jean II/344
Vodnik, Anton III/327, 513
Vodnik, France I/285; II/327, 412; III/319, 323, 412, 491, 594; V/377
Vodnik, Valentin III/228, 315, 321, 399, 482, 484, 486, 490, 492, 503; IV/548, 700; V/439, 658, 706
Vodopivec (svetnik) I/254; V/534
Vodopivec, Marjan I/287, 295; II/271, 274
Vogel, Herman III/560
Volčanšek, Kamila IV/448, 517
Volpicelli, Luigi V/513
Vörösmarty, Michály V/708
Vošnjak, Bogumil I/336; II/130, 352–53, 394; IV/551; V/48, 147, 291, 300, 325, 328, 342–43, 346, 376, 538, 582, 673, 643, 646
Vošnjak, Darja IV/601–2
Vošnjak, Mitja IV/601
Vošnjak, Sergej IV/601
Vošnjak, Vladimir IV/601
Vovk, Anton V/513
Vovk, Viktor IV/265, 613; V/513
Vrabec, Ubald II/286, 308; IV/538, 575
Vrančič (sodnik) V/148
Vratović (kavarnar) V/339
Vraz, Stanko IV/454; V/474, 538
Vremšak, Samo III/496
Vrhlický, Jaroslav V/474, 666
Vrhovec, Breda V/513
Vrunč, Franc V/584
Vuga, Fran V/312, 640
Vuga, Saša V/513
Vukotić, Dušan V/513
Vulpius, Christiane V/95, 464, 465, 563, 662
Vu-ty II/120, 348; V/680, 696, 707

Wieland, Christoph Martin III/419; V/292, 465, 636–37, 662
Werfel, Franz V/327, 643
Wester, Josip II/323; III/331
Wetzstein, Stefan V/513
Wilde, Oscar I/269; III/519, 562; V/97, 224, 244, 391–93, 477, 618, 628, 651, 668, 679, 696, 699, 702
Willemer, Marianne von V/464, 662
Wittelsbach I/317
Woinovich gl. Belobreska
Wolker, Jiři I/299, 309; II/409, 418; III/594; V/373, 649

Zabret, Joško V/513
Zadravec, Franc V/632
Zajec, Ivan IV/553; V/641
Zbašnik, Fran I/306, 339; II/336; V/218, 508–9, 615–17, 673–74
Zdénčan, Angelar I/333; V/289
Zeiß, Karl V/359, 648
Zendel, Branislav V/513
Zendel, Zorka V/513
Zenkevič, Mihail A. III/366, 375, 466
Ziherl, Boris V/77–78, 555
Zimmermann, Franz Xavier V/513
Zlobec, Ciril I/249, 294; II/271, 274, 344–45, 381, 386, 427, 429; V/683–84
Znidarčič, Asta V/223, 617, 674
Zois, Žiga III/228, 503
Zorman, Ivan (tudi Janez) I/251–54, 256–58, 279, 342; V/105, 224–25, 237–39, 241–42, 283, 513–14, 533–34, 538, 566–67, 618, 624–25, 627, 635, 655
Zorzut, Anton V/280–82, 620
Zorzut, Ciril V/228, 289, 620
Zorzut, Ludvik V/66, 74, 159, 188, 226–33, 281, 513, 553, 587, 601, 619–22, 635, 654, 661
Zorzut, Terezina V/233
Zucchiatti, Martin V/45
Zupan, France V/46, 537
Zupan, Vitomil IV/626
Zupančič, Beno V/514
Zupančič, Oton gl. Župančič, Oton

Žagar, Janez III/289; V/630
Žagar, Tomaž III/589, 592
Žargi, Stana IV/615
Ždanov, Andrej Aleksandrovič V/656
Žebre, Demetrij III/462
Željeznov, Dušan III/559, 578
Žerjav, Gregor V/48, 318, 537, 640
Žerjav, Milena II/241, 437
Žganjer, Branimir III/377
Žgur, Franc I/338; IV/202, 568–69, 622, 636; V/230–31, 319, 413, 534, 621, 641, 654
Žgur, Francka, gl. Gradnik, Francka
Žgur, Jasna IV/636
Žigon, Avgust I/259; V/290, 373, 496, 637, 649
Žigon, Marko III/499, 500
Žnidaršič, Joco V/553
Župančič, Ana V/513
Župančič, Marko I/251; V/622, 628
Župančič, Oton I/250–59, 265–66, 271–72, 274, 276–77, 307, 335, 342; II/239, 259, 266–67, 269, 323–25, 327, 329, 334, 396–97, 399, 407–8, 410–14, 437; III/291–93, 295, 307–8, 310–11, 313, 323, 330, 335, 340, 369, 409, 415, 461, 494, 502, 504, 535–36, 539, 542, 547, 562, 565, 578, 582–83, 586, 590, 600; IV/285, 547, 549, 555, 602, 626–27, 634, 644, 652, 666; V/21, 80, 105–6,173, 201, 224–25, 235–40, 242–47, 290, 294, 318–19, 329, 362, 372, 374–77, 382–84, 387, 410, 415, 419, 430, 432, 439, 443–45, 455, 459, 466, 491, 513, 515, 518, 522–23, 533–34, 566, 558, 565–66, 570, 606, 609, 618, 622–29, 637–38, 640–41, 643, 645, 648–51, 654–55, 657–59, 662, 666, 675
Župić, Klara V/513
Župić, Stanislav (Slavko) I/298; II/343, 350; III/393, 422–23; IV/613; V/179, 450, 452–54, 511, 513–14, 595–96, 660–61
Žužek, Jože IV/617,619; V/480, 669

Kazalo pesmi (ZD 1–5)

[...] V izogib dvoumju so bili podnaslovi od naslovov ločeni z dvopičjem, tuje avtorstvo je označeno z <, pri pesmih z enakimi naslovi pa je v oklepaju še prvi vrz. Naslovi zbrik so v krepkem tisku.

1915–1916.........1: 81
1920 ob vojvodskem prestolu, gl. Krnski kamen.........2: 155
A daleč tam, kjer zéleno (Na maskaradi 3).........1: 143
A ne boj se, ne boj se ... (V aleji 2).........1: 139
A prišla starka je in zamahnila (Prijatelju na grob 2).........1: 132
A razdjal, končal sem vse za mano (V pomladi 2).........1: 124
A v duši se nekaj oglaša (V kavarni 4).........1: 137
A vse drugače govori s Teboj (Pogovor 2).........2: 227
Ah, ljubiti samo eno .........4: 292
Ah, ne očitaj mi, da mi le laž (Ne joči, duša ... 2).........2: 251
Akacije.........1: 223
Akordi.........5: 499
Al so v oknu lilije zvenele ............1: 185
Album .........4: 246
Alkibijad Timandri.........3: 97
April.........4: 153
Arabeske.........1: 35
Arabeske.........1: 174
Ardegast .........2: 43
Atila.........4: 429
Avgust.........4: 157
Avstrijakantu.........2: 151
Bal si se me in skrival se pred mano (Večerna senca 4).........2: 246
Balada o koščku kruha v taborišču na Rabu.........3: 253
Balada o kruhu v taborišču na Rabu: Po resnični zgodbi.........3: 253
Balada o vrnitvi briškega partizana, gl. Vrnitev briškega partizana .........4: 216
Begunci 5.........1: 229
Bela breza (Arabeske).........1: 177
Bela črešnja (Arabeske).........1: 174
Bela noč.........1: 210
Bele cvetice.........1: 13
Bele zastave.........1: 187
Belo in črno: Božidarju Jakcu.........4: 204
Beseda o smrti in življenju.........4: 174
Besede iz groba: V spomin M. Š..........1: 15
Besede umirajočega dijaka.........1: 44
Bežali dnevi so ............2: 161
Bil velik jad je vaš, še večja vera (Za rabsko pokopališče).........4: 231
Bilá s teboj sem, ali sem se skrila (Večerna senca 3).........2: 245
Bilá sem kakor čist in trd kristal (Dvogovor 2).........2: 185
Blizu neba.........3: 151
Blizu zemlje.........3: 135
Blodne sanje.........2: 188
Boben in violina.........4: 352
Bodi rada vedna.........4: 331
Bog in umetnik: V spomin Riharda Jakopiča.........3: 244
Bogataš me ne pozna (Uganke 2).........4: 370
Bolnica na Golniku svojemu zdravniku .........4: 312
Boštjan Narobè.........4: 102
Boštjan, gl. Tatrman.........4: 419
Božična.........3: 17
Božična (Marija je po poti šla), gl. Božična pesem.........3: 19
Božična noč.........3: 16
Božična pesem: Prosto po češki narodni pesmi.........3: 19
Božje obličje.........2: 210
Brda (Na holmih pisanih trop belih sel).........1: 63
Brda (Še naša tu glasi se govorica).........2: 55
Brda (O Brda – moja domovina).........4: 191
Brez glavé, brez rok in nog (Uganke 20).........4: 167
Brez jezika govori (Uganke 1).........4: 370
Brez krinke.........4: 271
Brez šuma, gl. Očiščenje.........3: 240
Briefe.........5: 496
Cerkno.........2: 61
Cigan in dinja: Po srbski narodni pripovedki.........4: 114
Ciprese.........1: 71
Con sordina, gl. V mesečini.........1: 211, 5: 505
Cunjar.........4: 141
Cvetoča breskva.........1: 77
Če drugega življenja ni? Čemu (Pisma 7).........1: 33
Če gledam jaz v tvoje oči ... (Arabeske).........1: 176
Če je na zemlji duša v ječi (Za našo družino).........4: 229
Če si ti za čas brez čuta.........4: 343
Če si v trumi, če korakaš z njo.........4: 311
Če vprašaš to me ali to (Uganke 8).........4: 369
Čebele (Kdo pa tista so dekleta) .........4: 401
Čemu se obračaš od mene preč? (Rudeče rože 5).........1: 156
Čez čarobno tvoje polje.........4: 240
Čivkati, drobiti, peti – radi (Uganke 7).........4: 368
Človeštvo, gl. Sonet o človeštvu.........4: 207
Črešnje.........1: 64
Črna svila .........1: 199
Črni angeli.........3: 106
Črni cvet.........2: 197
Črni pajk, gl. Vizija.........1: 212, 5: 504
Črni vran.........2: 243
Črni vrti .........2: 48
Črv.........2: 111
Čul tožbo sem: da netil sem upor (Vitogoj 1).........2: 141
Da bi vedra, čila.........4: 341
Da si tu zdaj uro to večerno (Gorica 1).........2: 50
Dadi govori Maji.........4: 304
Dama v črnem.........1: 195
Dan aster je ... (Motivi iz Brd).........1: 221
Dan se nagnil je k večeru, gl. Tovarišu dr. A. Pernatu ............4: 284
Darji Vošnjakovi, gl. Album.........4: 246
Dasi ogenj me rodi (Uganke 3).........4: 370
Davno že v grobu si ............3: 90
De profundis.........2: 89
De profundis (1926).........2: 85
December.........4: 162
Dedič sem.........2: 207
Deklica poje.........1: 200
Delavec in stroj .........4: 354
Delavec učenjaku, gl. Lucipeter delavec učenjaku.........4: 55
Delavec v tujini.........3: 31
Der Tod? Soll ich dich lassen und ihm selbst (Briefe 6).........5: 498
Desetina .........1: 70
Devin.........2: 137
Die omnium defunctorum.........1: 214
Dim.........3: 224
Doktrinarjem, gl. Mrtvi zidarji.........2: 152
Dolga cesta, nova domovina (Gorica 2) .........2: 51
Doma (Obup in črne misli so hodile).........1: 42
Doma (Prišel nazaj sem ... Tam v širokem sveti).........1: 150
Domača hiša.........1: 90
Dornberg.........2: 136
Dr. A. Debeljaku v Radence.........4: 309
Dr. Bogomilu Vošnjaku za rojstni dan.........2: 130
Dr. Darji Hočevarjevi ob poroki .........4: 315
Dragi Ivan.........4: 342
Dragi moji, z mano je tako (Uganke 1).........4: 163
Drevo.........3: 28
Drvarji.........4: 132
Duh in podoba .........4: 209, 5: 461
Duhovičarju.........4: 261
Dva soneta, gl. Na Visokem in Negodni smo.........2: 131, 154
Dvanajsta ura < Antonio Machado.........3: 91
Dve pesmi o časih.........4: 127
Dve trti.........4: 138
Dvogovor (Ena je streha zdaj, ki naju krije Bilá sem kakor čist in trd kristal).........2: 184
Dvogovor (Ona: Saj sem ti samo ko bleda).........2: 205
Džip .........4: 422
Ej bačuška, ej bačuška, Oto (Župančiču).........4: 285
Ej, ti lepa mascheretta (Na maskaradi 1).........1: 141
Elegija .........3: 280
Elizabeti in Robertu Browning .........4: 208, 5: 447
Emona.........3: 231
Ena je streha zdaj, ki naju krije (Dvogovor 1).........2: 184
Epilog.........4: 83
Epistola, gl. Sporočilo.........2: 49
Epitaf: Mileni Žerjavovi.........2: 241
Eros – Tanatos.........2: 9
Et meminisse ............2: 45
Ex libris .........4: 318
Februar.........4: 150
Fontana in vodni curek.........3: 35
Franci Brinšek, zavber fant.........4: 314
Francu Žgurju.........4: 202
Frančišek Asiški, gl. Sv. Frančišek Asiški.........2: 101
Galla Placidia: Ravenna.........3: 216
Gibt es kein Leben sonst, warum (Briefe 7).........5: 498
Glava je – a brez oči (Uganke 6).........4: 164
Glej, zvončki so že vzklili ............1: 109
Goba.........2: 110
Goličava.........1: 55
Gorica.........2: 50
Gorica govori, gl. Tržaška zemlja.........4: 281
Gospasveta .........4: 195
Gospod, o Bog, saj vemo, da si z nami (Molitev beguncev 2).........1: 93
Gost ob trgatvi .........3: 269
Gozd v jeseni.........3: 148
Gozdovi umirajo ... Solnce zlató (V svet).........1: 117
Grad .........4: 182
Gramozna jama .........4: 241
Gratulacija: Dr. Hinku Dolencu.........2: 237
Grešnica in Marija: Po češki narodni pesmi.........3: 50
Grob na Pobrežju: Pokojni Boži Škapinovi.........3: 162
Grob v Brdih: V spomin Srečka Kumarja.........4: 210
Grob v tujini.........2: 37
Grozdja girlande .........1: 65
Gruden.........3: 122
Habsburg.........2: 156
Harfa v vetru.........2: 211
Harfa v vetru (1954).........3: 267
He, kdo ve ............1: 171
Helenca, ko se boš možila.........4: 343
Hočeš brez skrbi in brig .........4: 340
Hočeš sama v paradiž? .........4: 310
Hrizanteme.........1: 144
Hrizanteme v tihih vrtih (Hrizanteme 3).........1: 146
Hudičevi strici.........4: 385
Hvala novega časa.........4: 129
Hvala starih časov.........4: 127
Imel sem ljubico ... prav kakor ti (V kavarni 2).........1: 135
In iz groba je vstal.........4: 343
In kar umira – ono oživi (Sonce v Brdih 2).........2: 64
In koder hodim, vsepovsod je kri (Jesen na Doberdobu 2).........3: 146
In meinen Händen hielt ich manchmal (Briefe 4).........5: 497
In pari hitijo (Na maskaradi 2).........1: 142
In pojdi še do tistih znanih vrat (Poslednje pismo Ivana Gradnika 4, TP).........2: 75
In samo naša – naša govorica ... (Vitogoj 4).........2: 144
In starec pravi trudno: »Grebesti v nji (Na Kontovelu 2).........3: 235
In vendar ne!« V spominu vstaja slika (Na Marijinem trgu 2).........4: 181
In zaveli so vetrovi ............1: 130
In zbira vojska se iz Volč, Tolmina (Punt 2, TP).........2: 71
In zdaj ne vem več nobene poti (Rudeče rože 2).........1: 153
In zdi se mi ............1: 121
Iskal sem vedno te v življenja mraku (Nagrobni napisi 11).........3: 243
Istrska elegija.........1: 60
Istrska vas.........1: 56
Ivanu Endlicherju.........2: 128
Ivanu Hribarju ob sedemdesetletnici.........1: 237
Iz cveta si me izpreménil v plod (V zoreči jeseni 1).........2: 214
Iz gozda so ptice odplule ............1: 110
Iz groba vstal si in prišèl iz Kranja (Na Marijinem trgu 1).........4: 180
Iz pesmi starega begunca, gl. Pesmi starega begunca.........1: 95
Iz pisma po vrnitvi, gl. Pismo po vrntivi.........3: 259
Iz srca tajnotemne globočine (Materi 2).........2: 173
Izpod Triglava pečine.........4: 341
Izpoved.........2: 200
Izreden lov.........4: 427
Januar.........4: 149
Japonske pesmi.........1: 238
Jaro Dašenki na dan poroke .........4: 293
Jaz hodim pota ............1: 204
Jaz sem le ena trava tvojih polj (Pesmi starega begunca 4).........1: 98
Jaz sem sanjal o rudeči roži ............1: 122
Je doktor vseh tuzemskih reči.........4: 435
Je drevo – ko da je zima (Uganke 5).........4: 164
Je globoko tvojih misli morje?.........4: 288
Je Pólom to.........4: 341
Jesen (Nad menoj razpenja jablan veje), gl. V oktobru.........3: 274
Jesen (Solnce, solnce, kaj tak burno žgó), gl. Jesensko solnce.........1: 38
Jesen (V rdečezlatih barvah izgoreva).........1: 213
Jesen (Že praprot rumeni in že otava).........3: 149
Jesen < Cesar Vu-Ty (Jesenski veter že podi k oblaku).........2: 120
Jesen 1916 (Že zopet listje je rumeno).........1: 91
Jesen na Doberdobu .........3: 145
Jesen na Kontovelu, gl. Jesen na Doberdobu.........3: 145
Jesen v Medani, gl. Jeseni v Medani.........2: 179
Jesen, gl. V oktobru.........3: 274
Jesén, jesén ... le hrizanteme (Hrizanteme 1).........1: 144
Jeseni (Po tem gaju, tihem gaju).........1: 128
Jeseni (Tam zunaj je tiho in mirno).........1: 162, 5: 301
Jeseni v Medani.........2: 179
Jesenska elegija, gl. Elegija.........3: 280
Jesenska misel (Če ovene vse v jeseni).........4: 374
Jesenska tišina.........3: 222
Jesenski večer v Medani (Blagi jesenski večeri vi, v vasi domači).........3: 137
Jesensko solnce.........1: 38
Julij.........4: 156
Junij.........4: 155
Jutranja rosa, gl. Jutranja zarja.........1: 41
Jutranja zarja.........1: 41
Kaj bi na harfe brenkal strune! .........4: 305
Kaj bi rekel rod rib, rakov.........4: 331
Kaj iščem naj zdaj še v življenju, o mati (Mrtvi materi 2).........3: 12
Kaj mi za suhe tvoje je številke (Večerna senca 7).........2: 222
Kaj naj pišem? Slab je vid.........4: 340
Kaj porečeš, draga Marja.........4: 340
Kaj si? Razkošno razcvetela roža (Melanholija 3).........1: 20
Kaj v teh zlatih zrn sijaju.........5: 502
Kaj, kaj bi bil brez tebe, o moj sin? (Sinu 1).........2: 175
Kajn.........3: 133
Kako je bilo že, gospod Danilo.........4: 266
Kako te čakam ..., gl. Pričakovanje.........2: 11
Kako umrl bom .........4: 290
Kakšen čudež pa je to? (Japonske pesmi 3).........1: 240
Kakšen plašč ni iz prediva (Uganke 13).........4: 166
Kanal.........2: 253
Kar besedi ti usta govorijo ............1: 12
Kar cveté in kar živi (Nagrobni napisi 1).........3: 241
Kar ti je narava dala.........4: 238
Kdo ste, brezkrvni, mrzli doktrinarji, gl. Mrtvi zidarji.........2: 152
Kdor jo dela, temu ni do nje (Uganke 6).........4: 368
Ker enemu ljubav kot čaša vina (Melanholija 2).........1: 19
Ker tukaj samo moj podpis stoji.........4: 338
Ker tvoja kri so solze in potoki (Pogovor 5).........2: 230
Ker v mojih mislih zdaj si dan in noč (Mrtvi materi 3).........3: 13
Kes.........2: 166
Kimavec.........3: 119
Kje je tista muha?.........4: 387
Kje je vaš grob? ... (TP).........2: 79
Kje so reke brez vode (Uganke).........4: 358
Kje so tiste smučine.........4: 342
Kjer v daljavi se Mikana (Japonske pesmi 1).........1: 238
Klic.........3: 22
Kmet govori Bogu.........3: 76
Kmet govori detetu v zibelki.........3: 59
Kmet govori domači grudi.........3: 57
Kmet govori drevesu.........3: 66
Kmet govori duhovniku.........3: 69
Kmet govori hlapcu.........3: 65
Kmet govori kiparju.........3: 71
Kmet govori mastilcem.........3: 75
Kmet govori materi.........3: 62
Kmet govori menihu.........3: 70
Kmet govori nevesti.........3: 58
Kmet govori plugu.........3: 64
Kmet govori pokojni ženi.........3: 73
Kmet govori sebi.........3: 77
Kmet govori sinu.........3: 60
Kmet govori sodniku.........3: 67
Kmet govori svojemu krogu.........3: 74
Kmet govori učenjaku.........3: 68
Kmet govori zemlji.........3: 63
Kmet kateri je brez hiše (Uganke 11).........4: 165
Kmet modruje, gl. Kmet govori svojemu krogu.........3: 74
Kmet molči.........3: 78
Kmet na parah, gl. Kmet molči.........3: 78
Kmet v krogu, gl. Kmet govori svojemu krogu.........3: 74
Kmetova zadnja pot, gl. Vstajenje.........3: 79
Knežji kamen, gl. Krnski kamen.........2: 155
Knjiga je za razno rabo .........4: 311
Knjiga pesmi bravcu .........4: 249
Knjiga ti tovariš bodi.........4: 301
Ko bele krone so v bleščeči rosi (Motivi iz Brd 2).........1: 217
Ko bič Usode sikal neprestano: Očetu (Nagrobni napisi 3).........3: 241
Ko duh moj splaval je v lučí poljane (Prešeren Ljubljani 2).........4: 237
Ko lilije razcvetene ............1: 16
Ko listje smo, ki z vetrom leta (Molitev beguncev 1).........1: 92
Ko majhen otrok.........1: 183
Ko nas predramila je zora bela.........4: 341
Ko poletje stresa beli cvet ............5: 500
Ko rože rudeče (Rudeče rože 6).........1: 157
Ko šel si od mene, so bile vse vroče (Pisma 2).........1: 28
Ko zima bo drugod povsod in mraz (Za rabsko pokopališče).........4: 231
Kobarid.........2: 138
Kolikokrat sem rekel mu: »Razum (Večerna senca 6).........2: 221
Kolon Kumar.........3: 142
Komarjeva smrt.........4: 90
Komen.........2: 135
Konec.........3: 108
Korena srečal je Korun.........4: 316
Kostanjevica.........2: 52
Kot grabežljive roparice-ptice (Vitogoj 2).........2: 142
Kot zrna razsejana mi v tej njivi (Za rabsko pokopališče 1).........4: 230
Kovač.........2: 187
Kralj odhaja, gl. Ob mesecu.........4: 173
Kraška pomlad.........3: 44
Kritiku.........2: 199
Križev teden: Spominu vikarja Franceta Klanjščeka.........3: 153
Krn.........1: 85
Krnski kamen.........2: 155
Kteri mož, čeprav je zima (Uganke 17).........4: 167
Kurtzani.........1: 188
Ladu Smrekarju ob poroki .........4: 289
Lahko noč ............1: 151
Lažnivi Kljukec.........4: 96
Le to teló, to je težkó.........4: 319
Ledene rože.........1: 106
Lenčica vpraša travice.........4: 394
Letni venec.........4: 147
Lidiji na dan poroke (Več ne boš samoedina).........4: 215
List na vodi < Van-Tsi.........2: 118
Listopad.........3: 121
Ljubavni pogovor, gl. Pogovor.........3: 33
Ljubezen po smrti.........1: 196
Ljubil lilije sem beloliste (V bolnišnici 1).........2: 27
Ljubljana moja, bolečin in sreče (Prešeren Ljubljani 1).........4: 236
Ljubljanski soneti.........4: 180
Ljubljanski soneti 2.........4: 236
Lucipeter (1973).........4: 5
Lucipeter ban (Noč je bila, trda noč).........4: 69
Lucipeter ban (Oj dobro jutro, dober dan!).........4: 363
Lucipeter delavec učenjaku.........4: 55
Lucipeter grobar 1 (Tu njiva je, tu zdaj moj stan).........4: 39
Lucipeter grobar 2 (Lucipeter že tri leta).........4: 40
Lucipeter hlapec.........4: 63
Lucipeter in papiga.........4: 366
Lucipeter in polž.........4: 21
Lucipeter in škrjančki.........4: 19
Lucipeter in talec.........4: 61
Lucipeter kmet.........4: 51
Lucipeter kramar.........4: 365
Lucipeter lajnar.........4: 78
Lucipeter modrijan, gl. Lucipeter in papiga.........4: 366
Lucipeter na grobu neznanega junaka.........4: 42
Lucipeter na grobu svojih staršev.........4: 53
Lucipeter na kantonu.........4: 57
Lucipeter na maškaradi.........4: 26
Lucipeter na pesnikovem grobu.........4: 67
Lucipeter na pogrebu talcev.........4: 65
Lucipeter na potu po svetu.........4: 28
Lucipeter na svojem domu.........4: 23
Lucipeter na Triglavu.........4: 74
Lucipeter na tujem.........4: 45
Lucipeter na Turškem.........4: 33
Lucipeter pajac 1 (Prej pastir gosi in rac).........4: 16
Lucipeter pajac 2 (Kakor medved je kosmati).........4: 17
Lucipeter pastir 1 (Pomlad je, trava zeleni).........4: 13
Lucipeter pastir 2 (In ostal je in sanjav).........4: 14
Lucipeter piše neznani ženi.........4: 47
Lucipeter pri oslovi oporoki.........4: 37
Lucipeter v krčmi.........4: 24
Lucipeter v zaporu.........4: 31
Lucipeter v zverinjaku.........4: 35
Lucipeter vstane iz groba.........4: 80
Lucipetrova oporoka.........4: 76
Lucipetrovo rojstvo.........4: 11
Lucipetru.........4: 9
Madona.........3: 87
Maj.........4: 154
Maja in azil.........3: 200
Maja in grobišče, gl. Maja in mrtvi talec.........4: 234
Maja in jesen.........3: 207
Maja in Kristust, gl. Maja in Maziljeni.........3: 186
Maja in maj.........3: 184
Maja in Marija.........3: 191
Maja in mati.........3: 183
Maja in Maziljeni.........3: 186
Maja in meč.........3: 194
Maja in mesec.........3: 185
Maja in mesto.........3: 205
Maja in metulj.........3: 182
Maja in misel.........3: 197
Maja in mladenič.........3: 180
Maja in modrijani.........3: 206
Maja in morje.........3: 177
Maja in mrliček.........3: 203
Maja in mrtvi brat.........3: 187
Maja in mrtvi talec.........4: 234
Maja in mrtvo dete, gl. Maja in mrliček.........3: 202
Lucipeter in opica, gl. Lucipeter v zverinjaku.........4: 35
Maja in pastir.........3: 175
Maja in pismo.........3: 181
Maja in pogreb, gl. Pogreb pri Sv. Križu.........3: 258
Maja in postelja.........3: 189
Maja in sfinga.........3: 192
Maja in smrt.........3: 208
Maja in stara knjiga.........3: 196
Majdina tožba .........4: 353
Mali srpan.........3: 117
Mali traven.........3: 114
Marec.........4: 152
Maščevanje < Iz Šikinga.........2: 115
Mater dolorosa.........1: 39
Materi.........2: 172
Materi (V novembrski noči turobni, o mati), gl. Mrtvi materi.........3: 11
Materino gorjé.........1: 103
Mati.........1: 66
Mati in križ.........3: 163
Mati poje.........1: 230
Mati žalostna ti, domovina! (Vseh mrtvih dan 1916, 3).........2: 33
Med murve, na beneško polje (Piet? 1).........5: 501
Med rožami duhtečimi (Rudeče rože 1).........1: 152
Med svojimi dlanmi večkrat držala (Pisma 4).........1: 30
Med tvojim se obzidjem je rodila (Prešeren Ljubljani 3).........4: 238
Medanski zvonovi.........3: 140
Melanholija.........1: 18
Mene ni požela kosa (De profundis 1).........2: 89
Mesec je vstal izza daljne strehe (Pisma 1).........1: 27
Metka kliče sonce .........4: 395
Metki .........4: 314
Metla.........4: 126
Mimo naju teče čas ............3: 36
Mirú, mirú srce želi ............2: 21
Misel .........4: 311
Misel na ljubico < Sao-Han.........2: 19
Misli .........4: 331
Miši.........2: 238
Miška drobna.........4: 358
Miški prostorna sem palača (Uganke 2).........4: 368
Mlademu književniku Ladu Smrekarju za poroko, gl. Ladu Smerkarju ob poroki.........4: 289
Mlademu tovarišu pesniku.........4: 146
Mladi listi.........1: 189
Mladi pesnici, gl. Pesnici Adi Škerl.........4: 253
Mladina ob pesnikovi smrti .........4: 250
Mladini.........2: 127
Mladost.........1: 46
Mlin je – ni kraj njega jez (Uganke 10).........4: 165
Mlinar.........4: 379
Moje krilo, moje rože (De profundis 8).........2: 96
Moje misli so zahrepenele (V pomladi 1).........1: 123
Moje življenje.........2: 25, 5: 386
Mojemu vnuku, gl. Vnuku.........4: 372
Moji materi (Motivi iz Brd).........1: 80
Mojškra Mara.........4: 92
Molčeče ure.........3: 27
Molči.........4: 329
Molčim pred Tabo. Naj časti Te ples (Pogovor 1).........2: 226
Molitev (O blagoslovi Bog nam naša trda).........2: 193
Molitev (Kraljica, mati svetla).........4: 274
Molitev beguncev.........1: 92
Mors victrix.........1: 40
Motiv iz Brd, gl. Grozdja girlande.........1: 65
Motiv iz Brd, gl. Desetina.........1: 70
Motiv iz Brd, gl. Ciprese.........1: 71
Motivi iz Brd .........1: 61
Motivi iz Brd (Dan aster je ...).........1: 221
Motivi iz Brd 2 (Ko bele krone so v bleščeči rosi).........1: 217
Motivi iz Istre.........1: 53
Motivi iz Istre (Goličava ... Kakor sivi vali), gl. Goličava.........1: 55
Motna reka .........4: 272
Mož ženi.........4: 277
Mrgolin.........4: 388
Mrtva moja je ljubezen ............1: 167
Mrtvi deklici .........4: 260
Mrtvi materi .........3: 11
Mrtvi vojak v tujini.........3: 131
Mrtvi zidarji.........2: 152
Mrtvim lovskim tovarišem .........4: 201
Muc – šivač.........4: 389
Muhavost zaljubljenih < Po Heineju.........4: 111
Na Blatnem jezeru.........2: 195
Na Cankarjevem grobu.........3: 226
Na Cankarjevem nabrežju.........3: 227
Na Erjavčevem grobu.........2: 59
Na goriškem gradu: 1914.........2: 40
Na goriškem pokopališču: Spominu M. Š..........2: 53
Na Grintovcu.........3: 46
Na grob sestre Božidarja Jakca ob smrti njenega sina .........4: 259
Na grobovih.........1: 120
Na istrskem vlaku, gl. Istrska elegija.........1: 60
Na Kalimegdanu.........2: 42
Na Kolobari.........1: 233
Na koncu pota! ... Kaj je vse končano? (Jeseni v Medani 3).........2: 181
Na Kontovelu.........3: 234
Na Kozlovskem robu (TP).........2: 69
Na Krekovem grobu.........3: 229
Na Marijinem trgu .........4: 180
Na maskaradi.........1: 141
Na Mestnem trgu.........3: 272
Na moj temni grobni kamen (De profundis 4).........2: 92
Na oblaku: V spomin Frana Albrechta.........4: 221
Na poljane sneg naletava ............1: 105
Na pot.........3: 237
Na prašni steni tam visi (Uganke).........4: 358
Na prestólu kralj sedi (Uganke 2).........4: 163
Na prvi postaji.........3: 144
Na straži smo: Pesem tržaške mladine.........4: 313
Na strehi tam sedi (Uganke 5).........4: 368
Na Špiku .........4: 320
Na Visokem: Gospé Franji Tavčarjevi.........2: 131
Nad Čavnom kakor baklja se užgè (Sonce v Brdih 1).........2: 63
Nagrobni napis bratoma Igorju in Ivanu Tavčarju .........4: 252
Nagrobni napis: Za sestro Božidarja Jakca.........3: 39
Nagrobni napisi.........4: 229
Nagrobni napisi: za stariše Božidarja Jakca.........3: 241
Naj samo v mislih te pozn?m ............1: 205
Naj slavistiko le orje.........5: 502
Naj še jaz Ti drugih stavke (Pesmi Nuši Lobnikar).........4: 262
Naj te ne moti, Marta (V kavarni 1).........1: 134
Naj ti sonca, lune soj (Uganke 7).........4: 164
Napis na grobu mladega dekleta.........3: 38
Napisal je Župančič »Zimzelen« (Župančiču).........4: 285
Napisi za mesece.........3: 109
Narobe svet.........4: 87
Narobe svet in druge pesmi za mladino (1953).........4: 85
Narodna.........1: 166
Narodni motiv.........3: 100
Nasvet (Dvomi! Nič ne daj na vse dokaze).........3: 270
Nasvet (Kaj ti v nožnici bo meč bleščeč?).........4: 332
Naša beseda.........2: 194
Naša zemlja.........2: 65
Ne bom ti stopal pred oči ............1: 160
Ne joči, duša ............2: 250
Ne joči, duša, ti moj drugi lik (Ne joči, duša ... 1).........2: 250
Ne. Ne umrem, predraga. Če je res (Poslednje pismo Ivana Gradnika 2, TP).........2: 73
Nedelja (Motivi iz Brd).........1: 75
Nedelja v domači vasi, gl. Vigred.........3: 159
Negodni smo ............2: 154
Nekaterim.........2: 158
Nekomu .........3: 271
Nevenki v album, gl. Prešeren: V spominsko knjigo.........4: 298
Nevesti: Mileni Gabrovi.........3: 105
Nezakonska mati (Dragi moj, pred tedni je pognala).........1: 87
Nezakonska mati (Ne vem več kako je biló).........3: 92
Ni tako majhen dom nikjer: Na grobu svaka Toroša (Za našo družino).........4: 229
Nič ne mine, kar v globine (Za rabsko pokopališče 3).........4: 230
Nikdar ne boste sami – kot ognjišče (Za rabsko pokopališče).........4: 231
Nikoli morda več mi ne bo moči (Pisma 5).........1: 31
Nisem te videl prej, ko brezoblačna (Večerna senca 1).........2: 216
Nisem težák, list sem lahák.........4: 319
Nisi prišel, ko sem spanec (De profundis 7).........2: 95
Niste umrli, duh se vaš nazaj (Za rabsko pokopališče).........4: 231
Noč (Vse okrog tiha noč).........1: 140
Noč (Že noč razpela črno je perót).........1: 219
Noč v luki.........3: 88
Noč v Medani .........2: 62
Noč vseh svetih v Brdih.........3: 53
Noč zdaj je, ki skrbi vse v sen potaplja (Večerna senca 2).........2: 217
Noči.........2: 10
Nočni gost.........3: 101
Nočni sprehod v snegu, gl. V snegu.........3: 278
Notturno.........1: 168
Nova Golgota.........3: 123
Nova Golgota .........3: 125
Nova pomlad.........5: 500
Nova setev.........2: 157
November (Megle in oblaki sivi).........4: 161
November (Kdor more, zdaj v kožuhe se oblači).........1: 47
November (November ... Spravljen je pod streho plod).........1: 74
Novi krst: Maši Gromovi.........4: 300
Novi magazin, gl. Pismo.........4: 405
Novim oračem .........2: 242
Novinci.........1: 147, 4: 323
Novo leto starega begunca.........1: 83
Novo srečanje.........3: 217
Novoporočencema .........4: 267
Nuši ob poroki (Pesmi Nuši Lobnikar).........4: 263
Nuši za 26. 7. 1935 (Pesmi Nuši Lobnikar).........4: 262
O blagi vonj napolnjenih kleti (Pogovor 4).........2: 229
O Bog, ko padem, naj odpadem zrel (V zoreči jeseni 2).........2: 215
O dolga, dolga noč je, ko iz ran (V bolnišnici 3).........2: 29
O domovina! Glej, iz zemlje tvoje (Pesmi starega begunca 5).........1: 99
O drobne ptice ............2: 186
O duša, moja golobica bela.........4: 236
O Jasna, vedel dobro je tvoj ded .........4: 302
O kaj ljubezni treba je besede? (Pogovor 3).........2: 228
O kako daleč, daleč si, Medana (V tujini 1).........2: 38
O korenine v naši zemlji speče (Pesmi starega begunca 3).........1: 97
O nočí, nočí v pomladi! (De profundis 5).........2: 93
O presladki ti spomini, gl. Cunjar.........4: 141
O saj ne morem reči besede ..., gl. V omami.........2: 13
O težko, težko srce meni ... < Verlaine.........2: 17
O ti življenja črnopeni vir ..., gl. Moje življenje.........2: 25
O zlata zemlja ............2: 47
O, kako sem sama, sama! (De profundis 9).........2: 97
Ob cesti, v vrtu so in v lesu (Uganke 4).........4: 163
Ob Krki.........1: 161
Ob letu, gl. Ob mesecu.........4: 173
Ob mesecu .........4: 173
Ob morju (Kakor konji belogrivi).........1: 37
Ob morju (Noč ... in morje pred mano).........1: 148
Ob nogah Krnu, Kuku in Škrbini (Tolmin 1, TP).........2: 82
Ob odkritju spomenika Ivana Tavčarja .........4: 297
Ob otvoritvi razglednega stolpa v Brdih.........4: 328
Ob ribniku (Črno je nebo, brez zvezd).........3: 279
Ob slovesu (O hodi, hodi, hodi kamorkoli!).........2: 15
Ob slovesu (Zapuščaš nas – kaj naj na pot ti damo?).........4: 375
Ob usmrtitvi Juliana Grimauja Garcie.........4: 222
Ob zlati poroki v družini Čepon .........4: 326
Ob zori .........3: 282
Obešeni (TP).........2: 77
Obisk v taborišču na Rabu.........3: 251
Oblaku.........1: 24
Očetov sence.........4: 227
Očetu.........2: 174
Očiščenje.........3: 240
Od matere se ločim in očeta (Večerna senca 4).........2: 219
Odgovor na pismo neznani.........3: 104
Odpoved, gl. Naj samo v mislih te pozn?m ............1: 205, 5: op. k 222
Ogenj .........2: 106, 3: 236
Ogenj in dim .........4: 376
Ognjišče – domačije tiha sreda (Jeseni v Medani 4).........2: 182
Oh, jaz sem te davno že zabil ............1: 129
Oj hodi, hodi ..., gl. Ob slovesu.........2: 15
Oj te koravde rdeče.........1: 186
Okrog ognjišča zbrana je družina (Jeseni v Medani 1).........2: 179
Oktober (V globino brent in čebrov starih dno).........4: 159
Oktober (Mrzel veter veje čez poljane).........2: 201
Oljčna nedelja 1916.........1: 84
Oljčni gaji.........1: 57
Oljke (Motivi iz Brd).........1: 72
Opojni mrak .........3: 277
Opomba [Tolminski punt].........2: 84
Opombe [DP].........2: 189
Opombe [NS].........4: 169
Opombe [PK].........3: 265
Orel in smreka.........3: 85
Orlica in puta.........4: 124
Oslavje.........1: 235
Oslova oporoka, gl. Lucipeter na oslovi oporoki.........4: 37
Ostali so in bod še, ker sveta (Tolmin 2, TP).........2: 83
Otonu Župančiču!.........2: 239
Otroško pokopališče na Rabu, gl. Za otroško pokopališče na Rabu.........4: 233
Pač blažena sta doživela.........4: 239
Padaj, padaj rosica.........4: 121
Padajoče zvezde.........1: 51

Padajoče zvezde (1916).........1: 5
Padle v polje so meglice ............2: 18
Pastir in pastirica: S hriba v hrib.........4: 116
Pastir in potok.........4: 134
Pel Triglav, peli bodo vsi vrhovi (Vitogoj 5).........2: 145
Pesem dekleta.........2: 36
Pesem deklice.........3: 103
Pesem kolona (Motivi iz Brd).........1: 76
Pesem koscev.........3: 150
Pesem o hrastu .........4: 334, 5: 106
Pesem o tramvaju < A. A. Blok.........4: 420, 5: 504
Pesem o Trstu .........4: 255
Pesem o vinu: Dr. Dragu Marušiću, banu dravske banovine o petdesetletnici.........4: 177
Pesem vdove.........2: 34
Pesem vojaka.........2: 35
Pesem zemlje .........1: 231
Pesmi iz samote.........1: 196
Pesmi Nuši Lobnikar .........4: 262
Pesmi o Maji (1944).........3: 173
Pesmi o Smrti.........1: 193
Pesmi starega begunca.........1: 95
Pesnici Adi Škerl.........4: 253
Pesnikova smrt.........3: 26
Pesniku Francetu Žgurju, gl. Francu Žgurju.........4: 202
Petelin in kura.........4: 396
Petričkovim .........4: 327
Piet?.........5: 501
Pikapolonica .........4: 360
Pipimiška, mimimiška in mumumuca.........4: 423
Pisana nekje je skleda (Uganke 8).........4: 164
Pisani oblaki.........1: 180
Pisemce.........1: 215
Pisma.........1: 25
Pismo .........4: 405
Pismo Ivana Gradnika, gl. Poslednje pismo Ivana Gradnika.........2: 72
Pismo (vojnega ujetnika) iz tujine, gl. Molči .........4: 329
Pismo od onstran: Franji Tavčarjevi ob 60-letnici.........2: 213
Pismo po vrnitvi.........3: 259
Pismo z morja.........3: 239
Pismo: Narodni motiv.........1: 202
Plačilo za laž.........4: 107
Plezaj, Francka, vrh dreves .........4: 340
Po cesti drvi, če je tudi brez nog (Uganke 18).........4: 167
Po narodni .........4: 324
Po poročni noči.........2: 20
Po poroki: St. B..........3: 238
Po prevratu, gl. Nova setev.........2: 157
Po puntu (TP).........2: 78
Po stezah hodim, v vetru oljka niha (Na Kontovelu 1).........3: 234
Po vojni.........4: 330
Po zimi.........1: 169
Pod nebom širnim srečala (Rudeče rože 7).........1: 158
Pod noč odhajal sem, in tam ležalo (V svet).........1: 116
Pod oknom.........1: 126
Pod zvezdnim drevesom.........3: 219
Podgana < Sao-Han.........2: 121
Poet .........4: 287
Pogovor.........2: 226
Pogovor (Si rekla: o vedi).........3: 33
Pogovor s smrtjo, gl. Na oblaku.........4: 221
Pogreb, gl. Pogreb na Rabu.........3: 255
Pogreb na Rabu: Po resnični zgodbi.........3: 255
Pogreb pri Sv. Križu .........3: 258
Pojasnila [ZL].........3: 169
Pojoča kri.........3: 213
Pojoča kri (1944).........3: 211
Poletna noč (Arabeske).........1: 175
Polž in trije krojači.........4: 99
Polžarija.........4: 425
Pomlad.........1: 14
Ponoči.........1: 208
Ponočno pot sem šel ............1: 173
Poroka.........1: 201
Poslednja želja .........4: 220
Poslednje pismo Ivana Gradnika.........2: 72
Poslednji gost.........3: 25
Postaja na romanju.........3: 37
Pot bolesti (1922).........2: 5
Potem izdali ste ukaze: »Tlaka!« (Vitogoj 3).........2: 143
Povabilo .........3: 276
Povrnem se domu – ker vse se vrača (Vrnitev 2).........2: 169
Pozdrav mladosti.........1: 198
Pozdrav popotniku: Dr. Viktorju Vovku, ko je prestopil ograjo z napisom: Za petdesetletnike.........4: 265
Pozdravi mi Tolmin in v molk bliščob (Poslednje pismo Ivana Gradnika 3, TP).........2: 74
Pozna jesen (Leži poljana trudna, zapuščena).........1: 48
Pozna jesen 2 (So zjókale in zaihtele).........1: 206
Požar na Savi.........4: 88
Prav bi bilo .........4: 286
Pravilo življenja, gl. Misli.........4: 331
Pred Gubčevo glavo.........3: 247
Pred slovesom: Pok. Dr. Ivanu Tavčarju.........2: 129
Pred Vodnikovim spomenikom.........3: 228
Pred zimo.........4: 214
Prej hodili smo v temini (Nagrobni napisi 6).........3: 242
Prešeren Ljubljani .........4: 236
Prešeren: V spominsko knjigo (Poznal je srečo sanj in hrepenenja) .........4: 298
Prešernu (Bile so tolpi tvoje misli tuje).........1: 179
Prešernu (Kje vžge genij svojo luč?) .........4: 298
Preustvarjenje.........2: 208
Preval.........1: 68
Prevara.........4: 333
Prevarani.........3: 225
Pri vinu.........1: 115
Pričakovanje.........2: 11
Prihod.........2: 41
Prijatelju dr. Bogumilu Vošnjaku za rojstni dan, gl. Dr. Bogomilu Vošnjaku za rojstni dan.........2: 130
Prijatelju na grob: Fr. Gruntarju.........1: 131
Priletel ptič je brez perut (Uganke 16).........4: 166
Priplul oblak iz daljnih step.........4: 317
Prišèl bo čas (Prišel bo čas, ko mi ne boš več rekla).........3: 34
Prišel bo čas ... (Prišel bo čas, in pota naju).........1: 149
Prišél sem in sem videl ta vaš svet: Za brata (Nagrobni napisi 5).........3: 242
Prišlá si.........3: 223
Prišlo je solnce ............1: 164
Privid.........3: 220
Prolog o smrti in življenju, gl. Beseda o smrti in življenju.........4: 174
Prosinec.........3: 111
Prošnja.........4: 243
Prvi april.........4: 378
Psalm stosedemintrideseti.........3: 158
Psalm šestinštirideseti.........3: 157
Psalm triindvajseti.........3: 156
Punt (TP).........2: 70
Rab.........3: 250
Rad bom počival tam kraj naše hiše (Vrnitev 1).........2: 168
Rak – lovec.........4: 391
Rak in frak.........4: 424
Razbiti so ti kamni in ograja (Na Erjavčevem grobu 1).........2: 59
Razmišljal sem ............4: 434
Rdeča roža < Li-tai-pe.........1: 94
Rdeči nagelj.........1: 190
Reka.........2: 198
Reka življenja.........3: 83
Rekel mi je pijandura.........4: 339
Renče.........2: 58
Resignacija .........3: 283
Resnica, gl. Misel.........4: 311
Rešitev ugank.........4: 168
Riku Debenjaku ob njegovi poroki .........4: 269
Riva degli Schiavoni.........1: 50
Rodna hiša.........4: 144
Rododendron.........1: 218
Rojakinji Lenki Prinčič za god .........4: 282
Rosna kaplja.........1: 22
Rožni grm (Pesmi o Smrti).........1: 194
Rožnik.........3: 116
Rožnik: V spomin Ivana Cankarja .........3: 273
Rudeče rože.........1: 152
S kipečih grudij roža ti je pala (V svet).........1: 118
S teboj bila sem, ko po gladki poti (Večerna senca 3).........2: 218
Sam s teboj sem tih in brez besede (Melanholija 1).........1: 18
Satan na pohodu, gl. Lucipeter vstane iz groba.........4: 80
Scherzo .........5: 499
Sebi, gl. Kaj bi na harfe brenkal strune!.........4: 305
Selitev.........4: 399
Sem res to jaz?.........4: 306
Semenj.........2: 140
Semenj v Medani .........4: 407, 5: op. k 34
Separatistom, gl. Nekaterim.........2: 158
September.........4: 158
Septembrskim žrtvam.........3: 45
Sestrama Metki in Alenčici Šenk v spominsko knjigo.........4: 244
Sestri Gusti.........2: 167
Sestri in Janezu, gl. Na grob sestre Božidarja Jakca ob smrti njenega sina.........4: 259
Sfinga.........1: 17
Simon Golja sinu Štefanu Golji (TP).........2: 81
Simonu Gregorčiču.........1: 232
Simonu Gregorčiču ob stoletnici njegovega rojstva .........4: 247
Sinice.........4: 123
Sinu.........2: 175
Sinu Sergeju .........3: 275
Slednji dan kópljejo nam novo vrsto (Begunci 5).........1: 229
Slovenska zemlja.........3: 41
Slovo prijateljevo < Vang-Vei.........2: 116
Slutnja pomladi .........4: 336
Smo bratje! Grehi nesvobodnih dni (Ujedinjenje 1).........2: 150
Smo bratje? Enega rodú? Od kdaj? (Ujedinjenje 2).........2: 149
Smrt Ivana Gradnika (TP).........2: 76
Smrt svetega Frančiška.........2: 102
Smrt? Naj te pustim in naj nji roko (Pisma 6).........1: 32
Smrti.........3: 214
Smučarjeva jutranja molitev.........3: 48
Smučarska .........4: 414
So hišice nekje: njih stene (Uganke 3).........4: 163
So pri meni tvoji listi (De profundis 6).........2: 94
So se zjokale in zaihtele (Pozna jesen 2).........1: 206
Soj in dim .........4: 291
Solkan.........2: 54
Solze.........1: 170
Solze svetle in vroče ............1: 114
Sonce v Brdih.........2: 63
Sončna ura.........2: 105
Sonet (Takó steklene tvoje so oči).........1: 184
Sonet o človeštvu .........4: 207
Sonet o stvarnosti .........4: 303
Sonet o svobodi.........2: 44, 5: 400
Sonet, gl. Rožni grm (Nocoj drevesa žalostno šumijo).........1: 194, 5: 505
Sonet za gospo Mercedes G., gl. Mater dolorosa.........1: 39
Spev svobode .........4: 185
Spomin: Mojim malim tržaškim prijateljem .........4: 356
Spomini (Ko da ptice tihokrile).........1: 23
Spomini (Spomini: prah, ki se nikdar ne zbriše).........2: 165
Spominska knjiga (Knjiga ta je za voščila).........4: 310
Spominu moje matere.........3: 9
Sporočilo.........2: 49
Srce poslušam ............2: 202
Srčno vino.........2: 248
Sreča z Blažem se Tomaž (Uganke 9).........4: 369
Srečanje.........2: 203
Srečanje na Visokem .........4: 295
Srečku Kumarju.........4: 319
Srečku Kumarju (Vrnil si se v srce Brd), gl. Grob v Brdih.........4: 210
Stara cukrarna.........3: 230
Stara sem toliko let (Uganke).........4: 358
Stara ura govori.........3: 23
Starost je čuden, mračen gost (Japonske pesmi 2).........1: 239
Stoji, stoji tam lestvica.........4: 322
Sušec.........3: 113
Sv. Frančišek Asiški.........2: 101
Svatba v Brdih.........2: 139
Svečan.........3: 112
Sveta Neža trosi bisere .........4: 347
Sveti molk.........4: 185
Svetle samote (1932).........2: 191
Svetogorski Mariji .........4: 178
Svoboda.........2: 153
Svobodi, gl. Sonet o svobodi.........2: 44
Šagra, gl. Semenj.........2: 140
Šagra v Medani, gl. Semenj v Medani.........4: 407
Še ena .........4: 404
Še poje tvoja zeleneča rast, gl. Pesem o hrastu.........4: 334, 5: 106
Še te čakam, saj nikoli (De profundis 10).........2: 98
Še tretja .........4: 268
Še zamrzle zemlje skroje (Uganke 12).........4: 165
Šinil sem z nebá višav.........4: 238
Škarje le ima šivač (Uganke 15).........4: 166
Škorenj.........4: 97
Škrjanček.........4: 122
Šmartno.........2: 56
Štefan Golja očetu Simonu Golji (TP).........2: 80
Štirje mračni zidovi čez dan in ponoči (Besede umirajočega dijaka 2).........1: 45
Šumijo, šumijo gozdovi ............1: 119
Švelja Mara, gl. Mojškra Mara.........4: 92
Ta ki prvič ljubi, tudi.........5: 503
Tako jasno, ko o polnoči ............1: 111
Takó lepa si, ljuba, nocoj (Rudeče rože 3).........1: 154
Takó stopi se, kar nam pravi Bog (V tujini 2).........2: 39
Tako težko je brez tolažbe (V svet).........1: 117
Talci .........4: 240
Tam daleč luči gorijo ............1: 113
Tam za goro je umiral dan (V svet).........1: 116
Tam zunaj je solnce ............1: 165
Tanji .........4: 321
Tatrman .........4: 419
Tebi, gl. Prišlá si.........3: 223
Tebi nasproti (Arabeske).........1: 178
Teče voda.........5: 499
Temna čaša.........3: 86
Temna pot .........4: 273
Temo preganjaš ............4: 254
Težka bo pot – in pojdeš sam po nji (Sinu 4).........2: 178
Težko je spominov bridko breme.........2: 7
Ti belih križev tihi kraj ............1: 79
Ti moja mračna vest, ti demon skriti (Večerna senca 5).........2: 220
Ti praviš, da me ljubiš ............1: 172
Ti rada zreš ............1: 127
Ti si ko mirno, širno morje ............1: 192
Ti si lepa, ko solnce ............1: 112
Ti spavaš zdaj, in nad teboj šumijo (Prijatelju na grob 3).........1: 133
Ti trudnotožna tiha in trpeča (Materi 1).........2: 172
Tief späte Nacht bewacht mein Schreiben. Ach, Nacht bringt (Briefe 3).........5: 497
Tiha noč, gl. Noč.........1: 140
Tihi kraj, gl. Teh belih križev tihi kraj ............1: 79
Timandra Alkibijadu (Ko bil od vseh si zapuščén, sem šla).........3: 96
Timandra Alkibijadu 3 (Domú – v zavetje tvojega srca!).........4:228
Tine hvali krave.........4: 386
Tivoli v jeseni.........3: 232
Tja bomo našli pot ...« Pred sto leti (Župančiču).........4: 285
Tja ven smo šli ... vriskaje, prepevaje (Prijatelju na grob 1).........1: 131
To je šumno nocoj ............1: 181
To povej mi, voda ktera (Uganke 14).........4: 166
To so že večerni mraki ............2: 254
Tok, pritok, odtok je krog.........4: op. k 318
Tolmin.........2: 82
Tolminski punt.........2: 67
Tovarišu dr. A. Pernatu ob njegovi poroki .........4: 284
Tovarišu ob poroki, gl. Tovariš dr. A. Pernatu ............4: 284
Tožba marijonete.........2: 162
Tožna pesem, gl. Tužna pesem.........3: 107
Trave: V spominsko knjigo Travici Maleš.........4: 371
Trd je kamen ametist.........4: 331
Trgatev (Žetve dnevi so končani), gl. Kmet govori mastilcem.........3: 75
Trgatev (Motivi iz Brd).........1: 73
Triglav.........3: 42
Trije lovci.........4: 93
Trije pajdaši < Li-Tai-Po.........2: 119
Trije pozdravi.........4: 335
Trije vrani.........1: 86
Tristis amor.........1: 9
Trte cvetó ... (Motivi iz Brd), gl. Trte cvetejo.........1: 78
Trte cvetejo ............1: 78
Trubar.........3: 43
Trudna pot.........1: 59
Tržačanom .........4: 417
Tržaška zemlja .........4: 281
Tu je pristan, zavetje brez viharja (Nagrobni napisi 2).........3: 241
Tu je temno, tak temno (V aleji 1).........1: 138
Tu tisoč je bremén in tisoč rámen (Grad 2).........4: 183
Tu zdaj bom sam, le pesmi zvok.........4: 319
Tuberoze, duše moje cveti.........2: 252
Tudi v album .........4: 268
Tužna pesem.........3: 107
Tvoje roke.........1: 21
Über den weiten Giebeln erstrahlte der Mond (Briefe 1).........5: 496
Uganka (Priletele brez peroti) .........4: 349
Uganke 1–20.........4: 163
Uganke .........4: 358
Uganke 1–3.........4: 370
Uganke 2, 5–9.........4: 368
Ugasle zvezde v noči so, ko zlati (Jeseni v Medani 2).........2: 180
Ujedinjenje.........2: 149
Usmiljena Dorica (Jelka), gl. Metka kliče sonce.........4: 395
Usmiljenki.........2: 247
Usoda človeška < Khong-Fu-Tse.........2: 26
Uspavanka.........4: 119
Uspavanka med vojno.........3: 129
Uspavanka za Metko .........4: 350
Usta so mi bila nema (De profundis 2).........2: 90
Utopljenci.........2: 163
V album (Ne vse za vsakdanji kruh).........2: 126
V album: Zori B. (Kdaj bo odpadla z nás ta môra) .........4: 268, 5: 506
V aleji.........1: 138
V bolnišnici.........3: 95
V bolnišnici: Sestri N..........2: 27
V borbi.........2: 249
V Brda! .........4: 415
V Cirilmetodovi ulici .........4: 242
V dan poročni spet ti vrnem (Hrizanteme 2).........1: 145
V Gorici sem, na Gradu. V temni kleti (Poslednje pismo Ivana Gradnika 1, TP).........2: 72
V Josipdolu: V spominsko knjigo ing. Lenarčiču.........3: 147
V kavarni.........1: 134
V Koromandiji.........4: 89
V maju.........1: 123
V megli .........3: 284
V mesečini.........1: 211
V mraku (Še ne veš, kaj roke mi drhtijo).........1: 11
V mraku (Zvečér, ko v tihi mračni sobi).........1: 107
V nebó strmó kipi mogočna skala.........4: 264
V nebo, k nji, zvezdi, upiral sem oči (Prešeren Ljubljani 4).........4: 239
V njene zavoje zakopan.........4: 319
V novembrski noči turobni, o mati (Mrtvi materi 1).........3: 11
V oktobru (Nad menoj razpenja jablan veje).........3: 274
V omami.........2: 13
V pomladi.........1: 121
V pomladi te razveselim (Uganke 19).........4: 167
V pozni uri.........1: 222
V prah telo se je zdrobilo (Nagrobni napisi 7).........3: 242
V rudečih čeveljčkih si dama .........4: 278
V snegu .........3: 278
V somraku.........1: 197
V spomin Janka Šlebingerja .........4: 307
V spominsko knjigo (Če so zvezde previsoke).........2: 22
V spominsko knjigo (Tam, kjer mati, bodi tudi sin).........2: 125
V spominsko knjigo (Lahko je polniti meh) .........4: 294
V spominsko knjigo vnukinji pesnika Franceta Žgurja, gl. O Jasna, vedel dobro je tvoj ded.........4: 302
V spominsko knjigo, gl. Spominska knjiga (Knjiga ta je za voščila).........4: 310
V svet ............1: 116
V sveti noči ............1: 163
V štajerske dežele meji (Pesmi Nuši Lobnikar).........4: 263
V taborišču, gl. Obisk v taborišču na Rabu.........3: 251
V tem zelenem vencu let.........4: 279
V temi ............1: 236
V težki uri.........1: 225
V tihi noči ............1: 108
V tiho sobo je plaval večer (Rudeče rože 4).........1: 155
V tišino njenih se globin.........4: 319
V tuji zemlji zrasel je ta nežni cvet.........4: op. k 318
V tujini.........2: 38
V tvojih rokah.........1: 224
V večerni uri.........1: 220
V zatišju .........3: 281
V zlato knjigo Rudolfa Maistra.........2: 233
V zoreči jeseni.........2: 214
Vam dragi, znani in neznani (Za rabsko pokopališče 2).........4: 230
Vampir.........1: 191
Vdova.........3: 102
Večer (Večerni zvon).........1: 58
Večer (Utihnile so v gaju ptice).........4: 373
Večér je, véčer ............2: 12
Večer na morju.........1: 216
Večer pred košnjo.........4: 145
Večerna molitev, gl. Kmet govori Bogu.........3: 76
Večerna senca.........2: 216
Večerna senca (Večerne sence padajo na pot), gl. Večerne sence.........2: 164
Večerna senca 3, 4.........2: 245
Večerne sence.........2: 164
Večni studenci.........3: 7
Večni studenci (1938).........3: 5
Veliki srpan.........3: 118
Veliki teden.........1: 43
Veliki traven.........3: 115
Venus Anadyomene, gl. Pismo z morja.........3: 239
Verne duše (Zdaj ko trdo zapiramo oči).........2: 234
Verne duše: In memoriam S. F. ( »Rože, rože – o, kako so rdeče!).........2: 235
Verno zemlja zdaj jih hrani (Za našo družino).........4: 229
Veruj!« šepečeš senca mi. »Razpelo (Večerna senca 8).........2: 223
Verujem!« ne moj glas, kri moja vpije (Večerna senca 9).........2: 224
Vesela, poskočna godba (V kavarni 3).........1: 136
Veselja in tihe sreče (Rudeče rože 8).........1: 159
Veter.........4: 125
Veter in trst (»Povej,« trst vetru je dejal) .........4: 351
Veter veje iz severne dežele (Vseh mrtvih dan 1916, 2).........2: 32
Veter veje, v vetru kakor jata (Vseh mrtvih dan 1916, 1).........2: 31
Veteranu.........2: 46
Vi vsi, ki nepozabljene grobóve (Na Erjavčevem grobu 2).........2: 60
Vi vsi, ki po ti dolgi, trdi poti (Jesen na Doberdobu 1).........3: 145
Vidi Tauferjevi ob 50-letnici .........4: 206
Vidiš še te naše križe? (De profundis 3).........2: 91
Vielleicht wird nie mehr mir gegönnt (Briefe 5).........5: 498
Vigred.........3: 159
Villonova balada.........3: 29
Vinotok.........3: 120
Vipava.........2: 240
Vipava tiha ............1: 234
Vipolžki grad (Motivi iz Brd).........1: 69
Vital .........4: 299
Vitogoj: odlomek.........2: 141
Vizija (Črn pajk – obup – oblák).........1: 212
Vizija (Prišél bo dan, ko boš srce Ljubljane).........3: 233
Vnukinji pesnika Franceta Žgurja v spominsko knjigo, gl. O Jasna, vedel dobro je tvoj ded.........4: 302
Vnuku .........4: 372
Vodnjak.........2: 107
Vožnja v Gorico.........4: 418
Vprašanja in odgovori .........4: 380
Vprašanje (Kako si zgnetel me, nebeški Oče?).........2: 183
Vprašanje (Kopnim počasi ko spomladni sneg).........3: 89
Vprašanje (Čemu nocoj si brez besed).........3: 218
Vprašanje (Kaj so tisti že umrli).........4: 377
Vprašanje (Kaj te je prijelo, Jože).........4: 337
Vprašanje (O, kaj si meni? Si mameči cvet), gl. Žanji.........4: 245
Vrabci že vedó, da pav.........4: 316
Vrag – siromak.........4: 381
Vrane .........4: 392
Vrnitev.........2: 168
Vrnitev (Obup in črne misli so hodile), gl. Doma.........1: 42
Vrnitev briškega partizana .........4: 216
Vse bo kot zdaj – oči pa bodo slepe (Vrnitev 4).........2: 171
Vse bo, kot zdaj je: trta bo rodila (Vrnitev 3).........2: 170
Vse leto in ves dolgi dan ............1: 67
Vse življenje sem zidar (Nagrobni napisi 9).........3: 243
Vse, kar vam vaš svet rodi (Nagrobni napisi 10).........3: 243
Vseh mrtvih dan (Pesmi o Smrti).........1: 193
Vseh mrtvih dan (»Rože, rože – o kako so redeče!«, gl. Verne duše.........2: 235
Vseh mrtvih dan 1916.........2: 31
Vsejal sem nageljne ...: Litavska narodna pesem.........2: 23
Vse-na-gla-vi .........4: 402
Vsi so mimo mene šli ............1: 182
Vsi sveti.........3: 94
Vsi sveti (Sedimo v krogu in molčimo), gl. Noč vseh svetih v Brdih.........3: 53
Vis sveti na vasi, gl. Noč vseh svetih v Brdih.........3: 53
Vsi Sveti v Brdih, gl. Noč vseh svetih v Brdih.........3: 53
Vstajenje (Težko v sluznem blatu mračna vrsta).........3: 79
Vstajenje (Svoboda, o Svoboda, sila).........4: 188
Vzpel si nad stolpe se in strehe rjave (Grad 1).........4: 182
Z lučjo, ki si jo sprejela, vžgala: Materi (Nagrobni napisi 4).........3: 241
Za našo družino: .........4: 229
Za otroško pokopališče na Rabu.........4: 233
Za Rabsko pokopališče.........4: 230
Za rojstni dan (Kaj šele ko let bo polna klet).........4: 293
Za rojstni dan: Za Dr. L. (V mili, mirni so pomladi) .........4: 280
Za srebrnike.........2: 57
Za svobode svetle dan (Za rabsko pokopališče 4).........4: 230
Začel boš pot, kjer jaz jo dokončam (Sinu 2).........2: 176
Zadnja pot.........2: 212
Zadnja stena: V spomin Klementa Juga.........4: 211
Zadnja želja, gl. Poslednja želja.........4: 220
Zadnje zvezde: Ob Jakčevi grafiki.........4: 205
Zadnji prag, gl. Zadnja pot.........2: 212
Zakaj te nisem hotel prej poznati? (Pesmi starega begunca 1).........1: 95
Zakaj življenje je nemir in boj (V bolnišnici 3).........2: 30
Zapuščam vse ti, kar sem sam prejel (Sinu 3).........2: 177
Zapuščam zadnji te, oj v dolgi vrsti (Pesmi starega begunca 2).........1: 96
Záte sem prišel v to mrzlo tujino, o mati (Besede umirajočega dijaka 1).........1: 44
Zate zasejane so te gredice.........4: 283
Zatem pogledal sem ji v tožno lice (Piet? 2).........5: 501
Zdaj bolj razumem, dragi Dore.........4: 342
Zdaj sem tvoj, predraga, in vse tvoje (V pomladi 3).........1: 125
Zdaj so rože osuti cveti ... .........3: 294
Zdaj, v tej menjavi teme in svetlob (Večerna senca 10).........2: 225
Zdravica za novo leto.........2: 244
Zemlji.........2: 196
Zima (Vsa v beli je svetolobi naša soba).........1: 49
Zima (Kje so zdaj, kje tiste so besede).........2: 16
Zima (Zaplahutali so čez polje vrani).........3: 15
Zlate lestve.........3: 165
Zlate lestve (1940).........3: 81
Zlati vek .........4: 359
Zlatomašniku Francetu Finžgarju .........4: 270
Zločinka.........3: 98
Zmaji.........4: 140
Zur Zeit deines Abgangs, da blühten so heiß mir (Briefe 2).........5: 497
Zvesta žena < Čang-Tsi.........1: 89
Zvon poznam, ki ne zvoni (Uganke 9).........4: 165
Zvoni od Mengor, Volč, Svete Lucije (Punt 1, TP).........2: 70
Žaba in rak: Srbski narodni motiv.........4: 110
Žabe.........4: 398
Žabji zbor .........4: 355
Žanji .........4: 245
Žariš in žgeš ............2: 14
Že pozna je noč, ko ti pišem. Ah, noč ne prinaša (Pisma 3).........1: 29
Že utihnil zvenk je sladkih strun.........4: 440
Želja, gl. Spomin.........4: 356
Želje.........1: 209
Žena pred ogledalom < Čan-Jo-Su.........2: 117
Ženi .........4: 433
Ženske – roj minljivih rož na trati (V bolnišnici 2).........2: 28
Žensko taborišče .........4: 232
Žetev.........1: 207
Žica, gl. Žičasti zid.........4: 184
Žičasti zid .........4: 184
Živalski semenj.........4: 104
Življenje.........1: 7
Življenje naše je biló le spev (Nagrobni napisi 8).........3: 242
Življenjski pozdrav: V spominsko knjigo.........4: 325
Življenju.........3: 215
Žoga.........2: 109
Žrtvam (Kdo vas vihti usod žareče meče), gl. Septembrskim žrtvam.........3: 45
Žrtvam .........4: 198
Župančiču.........4: 285


Objavljeno v knjigi Alojz Gradnik, Zbrano delo, 5: Pisma, Pogovori s pesnikom Gradnikom, Dodatek, Maribor: Litera, 2008 (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev). Oskubljeno obliko opomb postavil na http://lit.ijs.si/gr_op5.html Miran Hladnik 7. junija 2008, popravil (z rdečo) 15. 6. 2008.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco