Nazaj k SR

UDK 014.3:808.1+881.09(05)"1978/1992"
Martin Grum
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani

Bibliografija Slavistične revije XXVI--XL, 1978--1992
The Bibliography of Slavistična revija XXVI--XL (1978--1992)

posebni zvezek 1--50

Vsebina

Nazaj na vrh

Uvod

Pričujoče bibliografsko kazalo Slavistične revije je nadaljevanje podobnega bibliografskega kazala za prvih petindvajset letnikov časopisa, ki je izšlo kot poseben prispevek v zadnji številki Slavistične revije leta 1977. Tudi v zadnjih petnajstih letih je Slavistična revija izhajala kot četrtletnik v ustaljeni obliki. Preglednica izhajanja vsebuje podatke za letnik, letnico, število zvezkov, številko, število strani in priloge (na njih so večinoma letna kazala).

26 1978, 4 zv., št. 1, str. 1--112
št. 2, str. 113--232
št. 3, str. 233--320
št. 4, str. 321--456; kazalo

27 1979, 3 zv., št. 1, str. 1--160
št. 2, str. 161--320
št. 3/4, str. 321--496; kazalo

28 1980, 4 zv., št. 1, str. 1--120
št. 2, str. 121--240
št. 3, str. 241--368
št. 4, str. 369--488; kazalo

29 1981, 4 zv., št. 1, str. 1--120
št. 2, str. 121--232
št. 3, str. 233--350
št. 4, str. 351--598; kazalo

30 1982, 4 zv., št. 1, str. 1--120
št. 2, str. 121--240
št. 3, str. 241--360
št. 4, str. 361--516; kazalo

31 1983, 4 zv., št. 1, str. 1--76
št. 2, str. 77--152
št. 3, str. 153--264
št. 4, str. 265--484; kazalo

32 1984, 4 zv., št. 1, str. 1--68
št. 2, str. 69--156
št. 3, str. 157--292
št. 4, str. 293--388; kazalo

33 1985, 4 zv., št. 1, str. 1--136
št. 2, str. 137--304
št. 3, str. 305--400
št. 4, str. 401--484; kazalo

34 1986, 4 zv., št. 1, str. 1--108
št. 2, str. 109--232
št. 3, str. 233--340
št. 4, str. 341--490; kazalo

35 1987, 4 zv., št. 1, str. 1--120
št. 2, str. 121--236
št. 3, str. 237--328
št. 4, str. 329--432; kazalo

36 1988, 4 zv., št. 1, str. 1--132
št. 2, str. 133--238
št. 3, str. 239--330
št. 4, str. 331--460; kazalo

37 1989, 2 zv., št. 1/3, str. 1--384
št. 4, str. 385--496; kazalo

38 1990, 4 zv., št. 1, str. 1--80
št. 2, str. 81--176
št. 3, str. 177--310
št. 4, str. 313--492; kazalo

39 1991, 4 zv., št. 1, str. 1--144
št. 2, str. 145--268
št. 3, str. 269--370
št. 4, str. 371--496; kazalo

40 1992, 4 zv., št. 1, str. 1--142
št. 2, str. 143--228
št. 3, str. 229--320
št. 4, str. 321--497; kazalo

V kazalu so upoštevani vsi samostojni članki, razen bibliografskih popisov v rubliki V oceno smo prejeli, vsakokratnega navodila avtorjem, ki se ponavlja na tretji strani ovitka vseh števil in kazal. Bibliografske enote so urejene po strokovnih skupinah tako, da so najprej predstavljeni jezikoslovni prispevki, sledijo literarnozgodovinski in nato še vsi preostali. V okviru posamezne strokovne skupine so enote razporejene po abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev oziroma prvega avtorja, če je prispevek delo več avtorjev. Članki enega avtorja v eni strokovni skupini si slede po abecedi naslovov. Vsak prispevek je praviloma javljen samo enkrat, čeprav vsebina nekaterih člankov sega na več strokovnih področij. Bibliografski opis enote prinaša podatek o avtorju oz. avtorjih, naslovu, morebitnem podnaslovu in prevajalcu. Naslovi v cirilici so transliterirani v latinico. Impresum prinaša podatek o letniku, letnici, številki in straneh, na katerih je bil članek natisnjen. Bibliografskemu kazalu je dodano imensko kazalo.

Nazaj na vrh

Splošna vprašanja jezikoslovja in literarne vede

Jakopin, Franc: Vzhodnoslovanski jezikoslovci. -- 26/1978, št. 4, str. 443--447. -- M. G. Bulahov, Vostočnoslavjanskie jazykovedy, Minsk 1976. 1

Jan, Zoltan: Slovenistični zbornik videmske univerze. -- 33/1985, št. 1, str. 130--133. -- Est Europa. Volume 1: Miscellanea Slovenica, Udine 1984. 2

Mihelič, Marjanca: K madžarski slovenistiki od Avgusta Pavla dalje. -- 38/1990, št. 1, str. 69--76. 3

Novak, Vilko: Pripombe k madžarski slovenistiki. -- 38/1990, št. 3, str. 309--310. -- Ob članku k madžarski slovenistiki v SR 38/1990, št. 1, str. 69--76. 4

Pirjevec, Marija: Slovenistika v Italiji (1921--1951). -- 38/1990, št. 3, str. 221--231. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v italijanščini. 5

Požgaj-Hadži, Vesna: Lingvistični časopis Sol. -- 36/1988, št. 4, str. 457--458. -- Izhaja v Zagrebu od leta 1986 dalje. 6

Reuther, Tilmann: Verbalbedeutung und Imperativgebrauch: Zum Problem der Intentionalität. -- 33/1985, št. 2, str. 185--194. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. 7

Slawinska, Joanna: Iz primerjalne slavistike na Poljskem: Besedilo, jezik, poetika. -- 27/1979, št. 2, str. 302--303. Tekst, jezyk, poetyka / ur. Maria Renata Mayenowa, Vroclav, Ossolineum 1978. 8

Stanonik, Janez: Ameriška slovenistika. -- 27/1979, št. 2 str. 296--298. -- Poročilo o Papers in Slovene Studies, New York 1977. 9

-- -- Slovene Studies. -- 28/1980, št. 3, str. 364--365. -- O prvi in drugi št. zbornika Slovene Studies, New York 1979. 10

Tollefson, James W.: Jezikovni stik in učenje jezikov v Sloveniji. Prevedel Velemir Gjurin. -- 26/1978, št. 3, str. 277--286. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Pregledan in razširjen prispevek z letnega srečanja Ameriškega jezikoslovnega društva, Chichago, 28. -- 30. XII. 1977. 11

-- -- Language planning and social theory. -- 37/1989, št. 1/3, str. 309--318. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. 12

Vratuša, Anton: O jeziku, jezikoslovju in literarni vedi. -- 28/1980, št. 1, str. 1--7. -- Uvodni prispevek na 9. kongresu Zveze slavističnih društev Jugoslavije, Bled, oktober 1979. 13

Nazaj na vrh

Prispevki o slovanskih jezikih -- splošno

Benedik, Francka: Slovanski lingvistični atlas. -- 37/1989, št. 1/3, str. 263--271. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Občeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-gramatičeskaja, Belgrad 1988. 14

Derganc, Aleksandra: Prve cerkvenoslovanske in Bohoričeva slovnica. -- 34/1986, št. 1, str. 67--76. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek na znanstvenem srečanju ob 1100. obletnici Metodove smrti, Ljubljana, 11. XII. 1985. 15

Dular, Janez: Slovar slovanskega jezikoslovnega izrazja. -- 28/1980, št. 2, str. 222--228. -- Slovník slovanské lingvistické terminologie -- Slovar' slavjanskoj lingvističeskoj terminologii -- Dictionary of Slavonic Linguistic Terminology, 1--2, Praha 1977, 1978. 16

Hajrov, Šamil Vjaliulovi'c: Analitični predikatni izrazi v slovanskih jezikih: funkcijske lastnosti. Prevedla Aleksandra Derganc. -- 38/1990, št. 1, str. 27--37. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v ruščini. 17

Iskra, Jože: Zbornik o oblikovanju slovanskih knjižnih jezikov. -- 35/1987, št. 2, str. 217--220. -- The Formation of the Slavonic Literary Languages, Ohio 1985. 18

Jedlička, Alois: O dejavnosti Mednarodne komisije za slovanske knjižne jezike pri Mednarodnem slavističnem komiteju. Prevedla Ada Vidovič-Muha. -- 32/1984, št. 2, str. 122--125. 19

Lunt, Horace G.: Common Slovene and Common Slavic. -- 37/1989, št. 1/3, str. 7--14. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v slovenščini. 20

Markov, Boris: O prislovih z orodniškim obrazilom v sodobnih slovanskih jezikih. -- 37/1989, št. 1/3, str. 201--211. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 21

Martynov, Viktor Vladimirovič: Vprašanje glotogeneze Slovanov. Prevedel Jože Sever. -- 32/1984, št. 2, str. 69--74. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 22

Mečkovska, Nina: Prve slovanske slovnice: viri skupnosti, dejavniki različnosti. Prevedel Janez Zor. -- 32/1984, št. 3, str. 209--222. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 23

Paliga, Sorin: Ali obstajajo "urbske" prvine v slovanskih jezikih? Iz angleščine prevedla Marta Pirnat-Greenberg. -- 40/1992, št. 3, str. 309--313. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 24

Pohl, Heinz Dieter: Schprachverwandtschaftsmodelle: zur arealen Gliederung des slavischen Schprachgebietes. -- 29/1981, št. 4, str. 401--411. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. Povzetek v slovenščini. -- Prispevek na Levstikovem srečanju ljubljanskih in celovških slavistov, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 25

Thomas, George: The role of diglossia in the development of the Slavonic literary languages. -- 37/1989, št. 1/3, str. 273--282. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. 26

Toporišič, Jože: Zveneči ustnični nenosni nezaporniški soglasniki v slovanskih jezikih. -- 31/1983, št. 2, str. 123-- 143. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Prispevek za IX. mednarodni kongres slavistov v Kijevu. 27

Vincenot, Claude: L'accentuation Slave, étude diachronique: résumé d'une thèse de doctorat d'état. -- 37/1989, št. 1/3 str. 51--60. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. 28

Nazaj na vrh

Prispevki o slovenskem jeziku

Arko, Alenka: Slovenščina na Goriškem kot jezik v stiku. -- 38/1990, št. 4, str. 375--398. Ilustr. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v italijanščini. 29

Bolta, Marija: Slovenski glagoli z nedoločniškim dopolnilom v tvorbeno--netvorbenem pristopu. -- 34/1986, št. 4, str. 419--432. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 30

Cvetko--Orešnik, Varja: H kritikam Ramovševe interpretacije Brižinskih spomenikov: ot zlodeine oblazti: od zlauui bo#sige. -- 40/1992, št. 3, str. 269--289. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v nemščini. 31

Derbyshire, William: Remarks on new homomorphs and homoforms in modern Slovene. -- 37/1989, št. 1/3, str. 213--218. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. 32

Derganc, Aleksandra: O (ne)števnosti poimenovanj za zelenjavo, sadje in jagode v slovenščini in ruščini. -- 39/1991, št. 3, str. 277--283. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 33

Dular, Janez: Napovedljivost vezave iz morfemske sestave glagolov. -- 31/1983, št. 4, str. 281--287. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 34

-- -- Nova slovenska slovnica. -- 26/1978, št. 1, str. 45--55. -- Jože Toporišič: Slovenska slovnica, Maribor 1976. 35

-- -- Ohranjanje maternega jezika pri slovenski manjšini v Porabju. -- 34/1986, št. 2, str. 121--134. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 36

Gjurin, Velemir: Ali je Rinijev kodeks tudi slovenski slovar. -- 35/1987, št. 1, str. 103--114. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v italijanščini. 37

-- -- Dvajset dozdevnic iz prvih dveh slovensko-hrvaških slovarjev. -- 35/1987, št. 4, str. 365--379. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 38

-- -- Iz besedišča Dalmatinovih Registrov I: geslo vamp. -- 36/1988, št. 3, str. 308--310. 39

-- -- Iz besedišča Dalmatinovih Registrov II: gesli hod, raven shena. -- 38/1990, št. 1, str. 39--45. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 40

-- -- K začetkom slovenskega slovaropisja. -- 34/1986, št. 4, str. 365--392. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 41

-- -- Kolikostna premena v slovenskih naselijskih imenih. -- 34/1986, št. 2, str. 165--196. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 42

-- -- Ob Glasbilih in izvajalcih. -- 31/1983, št. 4, str. 289--318. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Glasbeni terminološki slovar: glasbila in izvajalci, Ljubljana 1983. -- Slovaropisna ocena slovarja. 43

-- -- Podgesla v slovarčkih Bohoričevih Zimskih uric. -- 37/1989, št. 1/3, str. 365--383. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 44

-- -- Pomenski razvoj besed izum in iznajdba. -- 27/1979, št. 2, str. 193--206. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 45

-- -- Priponsko obrazilo -aš v slovenščini. -- 33/1985, št. 2, str. 195--222. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. 46

-- -- Register 1584 kot slovaropisni dosežek. -- 32/1984, št. 3, str. 183--208. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 47

-- -- Slovenski pravopis 1945. -- 28/1980, št. 4, str. 425--445. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini ni. -- Povzetek v angleščini. -- O rokopisu Slovenskega pravopisa iz leta 1945. 48

Grad, Anton: Nekaj obrobnih pripomb k Brižinskim spomenikom. -- 29/1981, št. 1, str. 69--77. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 49

Greenberg, Marc L.: Agost Pável's Prekmurje Slovene grammar. -- 37/1989, št. 1/3, str. 353--364. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. 50

-- -- Enciklopedijsko o slovenskem jeziku. -- 40/1992, št. 4, str. 489--492. -- Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana 1992. 51

-- -- Pripombe k poskusnemu snopiču Slovarja stare knjižne prekmurščine: razmerje med pisavo in izgovorjavo. -- 38/1990, št. 1, str. 54--55. -- Vilko Novak: Slovar stare knjižne prekmurščine, Ljubljana 1988. 52

-- -- Prozodične možnosti v slovenskem knjižnem jeziku in slovenskih narečjih. Prevedla Marta Pirnat. -- 35/1987, št. 2, str. 171--186. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 53

-- -- Slovar prekmurskega govora. -- 36/1988, št. 4, str. 452--456. -- Franc Novak, Slovar beltinskega prekmurskega govora / dopolnil in uredil Vilko Novak, Murska Sobota 1985. 54

Gvozdanovi'c, Jadranka: O akcentu i vokalskom kvalitetu u Brižinskim spomenicima. -- 37/1989, št. 1/3, str. 39--49. -- Literatura. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. 56

Hafner, Stanko: Dvojezičnost, temeljni problem slovenistike na Koroškem. -- 29/1981, št. 4, str. 423--434. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na Levstikovem srečanju ljubljanskih in celovških slavistov, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 57

Hamp, Eric P.: Rezijansko j#ist 'polenta'. Prevedel Stanislav Klinar. -- 28/1980, št. 4, str. 487--488. 58

Hladnik, Miran: Slovenska zvrstna besedila. -- 30/1982, št. 3 str. 344--347. -- Slovenska zvrstna besedila / uredila Jože Toporišič in Velemir Gjurin, Ljubljana 1981. 59

Hočevar, Mateja: Nadiško narečje (glasovje in besedje) v humorističnih sestavkih Dóma. -- 38/1990, št. 3, str. 285--294. 60

Jakopin, Franc: Struktura slovenskih priimkov v statistični osvetlitvi. -- 25/1977 kong. št. str. 5--25. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Prispevek za VIII. mednarodni slavistični kongres v Zagrebu (Ljubljani) 1978. 61

Jesenšek, Marko: Deležniško-deležijski skladi v Küzmičevem in Japljevem prevodu Nove zaveze. -- 39/1991, št. 2, str. 183--198. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v nemščini. 62

Jošar, Cvetka: Izražanje s sredstvi prihodnosti v slovenščini in angleščini. -- 32/1984, št. 4, str. 317--335. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 63

Karničar, Ludvik: Oblikoslovne premene ženske a-jevske sklanjatve v govoru Obirja in Sel. -- 29/1981, št. 4, str. 453--462. Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Prispevek na Levstikovem srečanju ljubljanskih in celovških slavistov, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 64

Kaučič--Baša, Majda: Rodilnik zanikanja. -- 30/1982, št. 3, str. 305--321. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v italijanščini. 65

Korošec, Tomo: Besedilni nastop: k tipologiji začetkov časopisnih besedil. -- 36/1988, št. 1, str. 81--99. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 66

-- -- Besedilnost "vprašanja" v intervjujskem dvogovoru. -- 37/1989, št. 1/3, str. 319--341. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 67

-- -- Besediloslovna tipologija razmerij med časopisnim sporočilom in sliko. -- 30/1982, št. 4, str. 361--388. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 68

-- -- Časopisni nadnaslovi v sodobnih slovenskih dnevnikih: tipološka razvrstitev. -- 38/1990, št. 3, str. 209--219. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 69

-- -- Časopisni naslovi glede na ločila: k stilni vlogi ločil v časopisnih naslovih dnevnika Delo. -- 39/1991, št. 1, str. 53--70. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 70

-- -- Dogodek in vest: k teoriji časopisne vesti in jezikovnostilistični analizi poročevalskih žanrov. -- 34/ 1986, št. 2, str. 147--158. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 71

-- -- Izpustni časopisni naslovi. -- 38/1990, št. 4 str. 341--349. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 72

-- -- Medstava v luči besediloslovja in stilistike. -- 28/1980, št. 3, str. 251--269. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 73

-- -- O Levstikovem publicističnem jeziku v Napreju. -- 29/1981, št. 4, str. 351--371. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Prispevek na Levstikovem srečanju ljubljanskih in celovških slavistov, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 74

-- -- Obnovitve v časopisnih naslovih. -- 26/1978, št. 2, str. 147--160. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 75

-- -- Pretvorbeni modeli: k teoriji pretvorb pisnost--govornost, govornost--pisnost. -- 34/1986, št. 4, str. 393--402. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Uvodno predavanje v stilistiko radijskega sporočanja pri predmetu Stilistika poročevalstva na FSPN l. 1982. 76

-- -- Skupni sporočanjski krog v poročevalstvu. -- 40/1992, št. 1, str. 103--116. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 77

-- -- Vzorci poročevalskih stopenj. -- 39/1991, št. 3, str. 285--300. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 78

Košir, Polona: Besedišče slovenskega jezika ali besedišče publikacij v slovenskem jeziku? -- 36/1988, št. 3, str. 303--308. -- Podpis: Polona Košir-Malovrh. -- Besedišče slovenskega jezika / uredili Milena Hajnšek-Holz, Marjeta Humar in Franc Jakopin, Ljubljana 1987. 79

Križaj, Martina: Glagolska vezljivost. -- 30/1982, št. 2, str. 189--213. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 80

-- -- O posamostaljenju povedka prisojevalne zveze. -- 32/1984, št. 3, str. 277--288. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Podpis: Martina Križaj-Ortar. 81

-- -- Pisava in oblikoslovje pri Pohlinu. -- 27/1979, št. 2, str. 291--296. 82

-- -- Soglasniška nasprotja v slovenskem knjižnem jeziku v skladu s Trubeckojevo teorijo. -- 32/1984, št. 2, str. 93--105. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 83

Lausegger, Herta: Raziskovanje slovenskih narečij na Koroškem. -- 33/1985, št. 2, str. 223--230. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. 84

Lenček, Rado L.: Borove jezikoslovne premise njegove venetske teorije. Prevedel Velemir Gjurin. -- 38/1990, št. 4, str. 441--451. -- Literatura. 85

Lenček, Rado L.: Na sledi tvorjenk s predpono vi- v slovenskih narečjih. Prevedel Velemir Gjurin. -- 40/1992, št. 1, str. 61--77. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 86

-- -- Notes on the evolution patterns of the Common Slavic *g --> y and -g --> -x in slovene dialects. -- 37/1989, št. 1/3, str. 219--231. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini -- Povzetek v slovenščini. 87

Logar, Tine: Slovenska dialektična metatonija. -- 25/1977 kong. št. str. 41--45. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek za VIII. mednarodni slavistični kongres v Zagrebu (Ljubljani) 1978. 88

Mami'c, Mile: Slovenske riječi u Rječniku Jugoslovenske akademije. -- 38/1990, št. 2, str. 131--139. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 89

Mečkovska, Nina: Osebni zaimki v slovenskem in vzhodnoslovanskih jezikih: zgodovinski komentar k fragmentu kontrastivne slovnice. Prevedel Jože Sever. -- 33/1985, št. 1, str. 17--25. -- Podpis: Nina Borisovna Mečkovska. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 90

Mečkovska, Nina: Samomnožinski samostalniki v slovenskem in vzhodnoslovanskih jezikih. Prevedel Vlado Nartnik. -- 30/1982, št. 1, str. 27--46. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 91

-- -- Samostalniški neosebni zaimki v slovenskem in vzhodnoslovanskih jezikih. Prevedel Jože Sever. -- 33/1985, št. 3, str. 315--328. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 92

-- -- Samostalniški spol v slovenskem in vzhodnoslovanskih jezikih. -- 28/1980, št. 2, str. 199--218. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 93

Merkù, Pavle: Kraški j < l' pred polovico XVI. stoletja. -- 40/1992, št. 1, str. 120--122. -- Literatura. 94

-- -- O slovenskem terskem narečju. -- 28/1980, št. 2, str. 167--178. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v italijanščini. -- Prevod predavanja na videmski univerzi 26. IV. 1979. 95

-- -- Prehod -l --> -u v tržaški slovenščini. -- 31/1983, št. 3, str. 260--262. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v italijanščini. 96

-- -- Radovednost slovenista pred besednjakom muglizanskega narečja. -- 33/1985, št. 4, str. 453--454. -- Diomiro Zudini, Pierpaolo Dorsi, Dizionario del dialetto muglisano, Udine 1981. 97

-- -- Slovenska srednjeveška antroponomija ob romanski meji. -- 35/1987, št. 3, str. 321--327. -- Predavanje na lingvističnem krožku v Ljubljani 13. 12. 1982. 98

Merše, Majda: Besedotvorni pomeni izsamostalniških glagolov v Dalmatinovi Bibliji. -- 36/1988, št. 4, str. 375--397. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 99

-- -- Izpridevniški glagoli v Dalmatinovi Bibliji. -- 37/1989, št. 1/3, str. 189--200. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 100

Merše, Majda, Franc Jakopin, France Novak: Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov. -- 40/1992, št. 4 str. 321--340. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek je bil pripravljen za interdisciplinarni znanstveni simpozij Reformacija na Slovenskem, Ljubljana, 9. do 13. novembra 1987. 101

Müller, Jaka: Knjiga slovenske fonologije. -- 27/1979, št. 3/4, str. 477--486. -- Jože Toporišič: Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika, Maribor 1978. 102

Neweklowsky, Gerhard: Nekatere posebnosti tvorbe slovenskih samostalnikov v južnoslovanskem kontekstu. -- 29/1981, št. 4, str. 413--422. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na Levstikovem srečanju ljubljanskih in celovških slavistov, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 103

-- -- Raba podrednih veznikov v Trubarjevem Pismu Rimljanom. -- 37/1989, št. 1/3, str. 109--119. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- -- Povzetek v nemščini. 104

-- -- Sprachliche Differenzierung innerhalb Trubars Katechismus von 1550. -- 33/1985, št. 2, str. 153--161. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščina. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. 105

-- -- Zur Erforschung der slowenischen Dialekte Kärntens. -- 27/1979, št. 3/4, str. 443--450. -- -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. -- Prispevek na znanstvenem srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Celovec, 31. V. in 1. VI. 1979. 106

Orel-Pogačnik, Irena: Sopomenskost samostalnikov v starejših slovenskih slovarjih. -- 39/1991, št. 2, str. 145--163. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 107

Orožen, Martina: Arhaizacija jezika v Jurčič--Levstikovem Tugomerju. -- 29/1981, št. 4, str. 383--400. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Prispevek na Levstikovem srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 108

-- -- Govorno in knjižno besedišče v Megiserjevem slovarju 1744. -- 37/1989, št. 1/3, str. 121--133. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 109

-- -- Kako pojmovati Kopitarjevo opredelitev za ljudsko osnovo slovenskega knjižnega jezika. -- 29/1981, št. 2, str. 187--200. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Prispevek na simpoziju ob 200-letnici rojstva Jerneja Kopitarja, Ljubljana, 21. in 22. XI. 1980. 110

-- -- Molitveni obrazci starejših obdobij v osrednjeslovenskem in vzhodnoslovenskem knjižnem jeziku. -- 34/1986, št. 1, str. 35--57. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v francoščini. -- Prispevek na znanstvenem srečanju ob 1100. obletnici Metodove smrti, Ljubljana, 11. XII. 1985. 111

Paternost, Jože: Interdisciplinarni prikaz družbenega pomena jezika v slovenskih časopisnih osmrtnicah na dveh kontinentih. -- 31/1983, št. 3, str. 187--205. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 112

-- -- Jezik nagrobnih napisov v Sloveniji: sociolingvistične posebnosti. -- 37/1989, št. 1/3, str. 283--293. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 113

Pfandl, Heinrich: K regionalni porazdelitvi izoleks v slovenskih narečjih na Koroškem. -- 29/1981, št. 4, str. 449--452. Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Prispevek na Levstikovem srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 114

Pirnat, Marta: Izgovor črke l (u, w ali v) kot u. -- 27/1979, št. 2, str. 215--229. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Podpis: Mara Pirnat. 115

-- -- Pripombe k poskusnemu snopiču Slovarja stare knjižne prekmurščine: predstavljanje oblik. -- 38/1990, št. 1 str. 56--57. -- Podpis: Marta Pirnat-Greennberg. -- Vilko Novak: Slovar stare knjižne prekmurščine, Ljubljana 1988. 116

-- -- Tvorbena naglasoslovna tonemska teorija ob samostalniških izpeljankah s šibkimi priponskimi obrazili. -- 32/1984, št. 3, str. 257--275. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 117

Poláková, Helena: Češkoslovaška slavistika v letih 1918--1939. Prevedla Albina Lipovec. -- 27/1979, št. 2, str. 299--302. -- Milan Kudelka, Zdenek Šimeček, Vladislav Št'asny, Radoslav Večerka: Čehoslovenska slavistika v letech 1918--1939, Praha 1977. 118

Povše, Ivana: Govor na Žusmu. -- 38/1990, št. 3, str. 177--189. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 119

-- -- Oblikoslovje v govoru Šmarja pri Jelšah. -- 36/1988, št. 3, str. 251--266. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini -- Povzetek v angleščini. 120

Priestly, Tom M. S.: Baudouin de Courtenay as phonetician: His description of the zasopli vokali in the dialect of Rezia. -- 37/1989, št. 1/3, str. 233--240. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. 121

-- -- O popolni izgubi srednjega spola v selščini: enodobni opis. -- 32/1984, št. 1, str. 37--47. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 122

-- -- O popolni izgubi srednjega spola v selščini: raznodobna rekonstrukcija. Prevedel Velemir Gjurin. -- 32/1984, št. 4, str. 357--372. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 123

Prunč, Erik: Jezikoslovno anketiranje v dvojezičnih prostorih. -- 29/1981, št. 4, str. 435--447. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na Levstikovem srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 124

Rigler, Jakob: Akcentske variante: III. Nedoločnik. -- 26/1978, št. 4, str. 365--374. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Nadaljevanje iz leta 1970 oziroma 1971. 125

-- -- Akcentuacijska zmeda v naših slovarjih. -- 30/1982, št. 4, str. 491--503. 126

-- -- K članku o rezijanski besedi za polento. -- 29/1981, št. 2, str. 215--218. -- Eric P. Hamp: Rezijansko jist 'polenta'. -- 28/1980, št. 4, str. 487--488. 127

-- -- K problematiki daljšanja starega akuta. -- 25/1977 kong. št. str. 83--99. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek za VIII. mednarodni slavistični kongres v Zagrebu (Ljubljani) 1978. 128

-- -- Karakteristika glasoslovja v govoru Ribnice na Dolenjskem. -- 34/1986, št. 4, str. 341--363. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 129

-- -- Nekaj opažanj pri akutu na zadnjem zlogu v slovenščini. -- 28/1980, št. 2, str. 219--222. 130

-- -- Nekaj pripomb o glasovnih značilnostih gornjesavinjskih govorov. -- 28/1980, št. 1, str. 21--34. Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 131

-- -- O izgovoru črke l v SSKJ. -- 28/1980, št. 1 str. 114--120. 132

-- -- Ramovševa Morfologija slovenskega jezika. Prispevek je za tisk pripravil Jože Toporišič. -- 33/1985, št. 3, str. 335--350. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Fran Ramovš, Morfologija slovenskega jezika, Ljubljana 1952. 133

Rode, Matej: Frazeologija v slovensko-srbskohrvatskem slovarju. -- 30/1982, št. 3, str. 347--351. -- Janko Jurančič, Slovensko-srbohrvatski slovar, Ljubljana 1981. 134

Salnikov, Nikolaj: O kavzativu v slovenskem jeziku. -- 31/1983, št. 3, str. 213--220. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 135

Schellander, Anton: Glagolski vid v luči sodobnih teoretskih razmišljanj in kali njegovega zapažanja v Bohoričevi slovnici. -- 32/1984, št. 3, str. 223--230. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 136

Snoj, Marko: Sledi praslovanskega predloga š6 'podoben, enak, približen' v slovenščini. -- 37/1989, št. 1/3, str. 151--158. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 137

Srebot-Rejec, Tatjana: Zveza dveh zapornikov v slovenščini in angleščini. -- 38/1990, št. 3, str. 265--284. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 138

Steenwijk, Han: Sestav naglašenih samoglasnikov v belskem govoru. Prevedel Velemir Gjurin. -- 36/1988, št. 4, str. 331--337. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 139

Stramljič-Breznik, Irena: Izglagolske izpeljanke s pomenom vršilca dejanja. -- 40/1992, št. 4, str. 411--427. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 140

Suhadolnik, Stanislav: Kopitarjeva (dopisovalna) slovenščina. -- 29/1981, št. 2, str. 171--186. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na simpoziju ob 200-letnici rojstva Jerneja Kopitarja, Ljubljana, 21. in 22. XI. 1980. 141

Šuštaršič, Rastislav: Fonološko prilagajanje soglasnikov v angleških slovarskih enotah, prevzetih v slovenščino. -- 38/1990, št. 2, str. 140--156. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 142

Topolinska, Zuzanna: O pewnej osobliwej slowenskiej konstrukcji prowerbalnej. -- 37/1989, št. 1/3, str. 97--102. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. 143

Toporišič, Jože: Besedni germanizmi v Trubarjevem Cathechismusu. -- 36/1988, št. 1, str. 109--119. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 144

-- -- Besedotvorno šolanje. -- 39/1991, št. 2, str. 215--237. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 145

-- -- Breznik--Ramovšev Slovenski pravopis. -- 39/1991, št. 1, str. 115--126. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 146

-- -- Jezikoslovje s simpozija Obdobja 8. -- 36/1988, št. 4, str. 437--449. -- Sodobni slovenski jezik, književnost in kutura / ur. Franc Jakopin in Boris Paternu v sodelovanju z Petrom Weissom, Obodbja 8, Ljubljana 1988. 147

-- -- Gutsmanova skladnja. -- 33/1985, št. 2, str. 137--151. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. 148

-- -- Imenska določnost v slovenskem knjižnem jeziku. -- 26/1978, št. 3, str. 287--304. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 149

-- -- Jezikoslovna teorija Matije Čopa v slovenski abecedni vojni. -- 39/1991, št. 4, str. 455--474. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 150

-- -- K neki kritiki Načrta pravil za novi slovenski pravopis. -- 33/1985, št. 3, str. 359--385. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Ob članku Viktorja Majdiča Na rob Načrtu pravil za novi slovenski pravopis. -- Jezik in slovstvo 1982/83, št. 6 str. 190--200. 151

-- -- K teoriji spola v slovenskem (knjižnem) jeziku. -- 29/1981, št. 1, str. 79--94. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 152

-- -- Kopitar kot branilec samobitnosti slovenskega jezika. -- 30/1982, št. 1, str. 69--88. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Slovenska verzija prispevka na simpoziju v počastitev R. Autyja in A. E. Penningtona, Oxford, 6. -- 11. VII. 1981. 153

-- -- Kopitarjeva slovnica -- oblikoslovje. -- 28/1980, št. 4, str. 395--413. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prirejeno predavanje s simpozija o Kopitarju, Evenston pri Chicagu, maj 1980. 154

-- -- Kritične pripombe k Trubarjevemu delu s strani slovenskih besedoljubov in kritikov. -- 40/1992, št. 3, str. 241--254. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 155

-- -- Lenčkova struktura in zgodovina slovenskega jezika. -- 33/1985, št. 1, str. 101--125. -- Rado L. Lenček, The Structure and History of the Slovene Language, 1982. 156

-- -- Mali jezik v večjezikovni državni skupnosti s stališča zgodovine slovenskega knjižnega jezika. -- 25/1977 kong. št. str. 101--114. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek za VIII. mednarodni slavistični kongres v Zagrebu (Ljubljani) 1978. 157

-- -- Moderni slovenski knjižni jezik. -- 30/1982, št. 4, str. 436--461. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Napisano za zbornik komisije mednarodnega slavističnega komiteja za knjižne jezike. 158

-- -- Morfo(no)loška obremenitev šumevcev in zlitnika c. -- 34/1986, št. 2, str. 209--214. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 159

-- -- Norma in predpis v Kopitarjevi slovnici. -- 29/1981, št. 2, str. 123--148. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Prispevek na simpoziju ob 200-letnici rojstva Jerneja Kopitarja, Ljubljana, 21. in 22. XI. 1980. 160

-- -- Pomenske skupine samostalniških zloženk. -- 39/1991, št. 3, str. 301--316. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 161

-- -- Poskus slovenske slovnice C. Vincenota. -- 27/1979, št. 2, str. 262--291, št. 3/4, str. 486--496. -- Claude Vincenot, Essay de Grammaire Slovene, Ljubljana 1975. 162

-- -- Prva slovenska skladnja. -- 32/1984, št. 3, str. 159--181. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- O skladnji Adama Bohoriča v Zimskih uricah iz l. 1584. 163

-- -- Prvi slovenski slovar vojaškega izrazja. -- 29/1981, št. 1, str. 112--114. -- Vojaški slovar, Ljubljana 1977. 164

-- -- Slovenska knjižna tonemskost govora Jakoba Riglerja. -- 37/1989, št. 1/3, str. 61--96. -- Povzetek v angleščini. 165

-- -- Stanislav Škrabec v boju za slovenski bogoslužni jezik. -- 34/1986, št. 1, str. 1--24. -- Popravek. -- 33/1985, št. 4, str. 490. 166

-- -- Stankiewiczeve študije o slovanski morfofonemiki in naglasu. -- 28/1980, št. 4, str. 485--487. -- Edward Stankiewicz, Ann Arbor, Studies in Slavic Morphophonemics and Accentology, Michigan 1979. 167

-- -- Teorija besedotvornega algoritma. -- 28/1980, št. 2, str. 141--151. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 168

-- -- Teorija in praksa slovenskega knjižnega jezika v drugi polovici 19. stoletja. -- 31/1983, št. 4, str. 437--456. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Prispevek za zasedanje komisije za slovanske knjižne jezike pri mednarodnem slavističnem komiteju, Berlin, november 1983. -- Prispevku je dodan avtorjev spominski zapis ob smrti Antona Slodnjaka. 169

-- -- Tipologija Riglerjevega jezikoslovnega dela: (ob postumno izdanem izboru njegovih razprav). -- 38/1990, št. 1, str. 47--53. -- Jakob Rigler, Razprave o slovenskem jeziku, Ljubljana 1986. 170

-- -- Tipološka oznaka (sodobnega) slovenskega knjižnega jezika. -- 40/1992, št. 1, str. 5--18; št. 2, str. 159--177. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 171

-- -- Tretjič o besedotvorni teoriji. -- 38/1990, št. 4, str. 421--440. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Ada Vidovič-Muha: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana 1988. 172

-- -- Tvorbeni model slovenskega knjižnega naglasa. -- 36/1988, št. 2, str. 133--180. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Kazalo. 173

Jože Toporišič, Jakob Rigler: Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa. III. -- 27/1979, št. 1, str. 81--150. -- Nadaljevanje iz l. 1977. -- Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa je začel izhajati v SR leta 1977. 174

-- -- Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa. IV. -- 27/1979, št. 2, str. 231--261. 175

-- -- Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa. V. -- 27/1979, št. 3/4, str. 459--476. 176

-- -- Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa. VI. -- 28/1980, št. 3, str. 325--356. 177

-- -- Ob Urbančičevi kritiki Načrta pravil pravopisa in njegovem sestavku o veliki začetnici. -- 26/1978, št. 2, str. 208--226. 178

Urbančič, Boris: Nekaj pripomb k Načrtu pravil slovenskega pravopisa. -- 26/1978, št. 1, str. 79--95. 179

Vermeer, Willem: Rekonstruiranje razvoja samoglasniških sestavov v rezijanskih govorih. Prevedla Marta Pirnat. -- 35/1987, št. 3, str. 237--257. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 180

Vidovič-Muha, Ada: Merila pomenske delitve nezaimenske pridevniške besede. -- 26/1978, št. 3, str. 253--276. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 181

-- -- Nadaljevanka o slovenski besedotvorni teoriji. -- 39/1991, št. 1, str. 101--113. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 182

-- -- Nekaj temeljnih prvin za "besedotvorno šolanje". -- 39/1991, št. 3, str. 317--326. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 183

-- -- Nova slovenska skladnja J. Toporišiča. -- 32/1984, št. 2, str. 142--155. -- Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana 1982. 184

-- -- Pomenske skupine nekakovostno izpeljanih pridevnikov. -- 29/1981, št. 1, str. 19--42. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 185

-- -- Skladenjska tipologija zloženk slovenskega knjižnega jezika: ob kontrastivni naslonitvi na nemške zloženke. -- 36/1988, št. 2, str. 181--193. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 186

-- -- Slovnične in pomenske lastnosti nekaterih količinskih izrazov. -- 34/1986, št. 4, str. 403--417. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 187

-- -- Struktura glagolskih tvorjenk v Trubarjevi Cerkovni ordningi. -- 32/1984, št. 3, str. 245--256. Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 188

-- -- Zgradba neglagolskih tvorjenk v Vorenčevem slovarju. -- 37/1989, št. 1/3, str. 171--188. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 189

-- -- Zloženke s pomenom lastnosti dela organizma. -- 31/1983, št. 4, str. 359--374. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 190

-- -- Zloženke z določojočo sestavino sam-. -- 34/1986, št. 2, str. 197--207. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 191

Zdovc, Pavel: O besedotvornih variantah imen za prebivalce krajev na zamejskem Koroškem v zamejski koroški publicistiki. -- 37/1989, št. 1/3, str. 159--169. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 192

Zelko, Ivan: Prekmurska ledinska imena -- in primerjava s panonskoslovenskimi imeni. -- 33/1985, št. 4, str. 459--465. 193

Zorko, Zinka: Govor vasi Žetinci (Sicheldorf) v avstrijskem Radgonskem kotu. -- 37/1989, št. 1/3, str. 241--251. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 194

-- -- Oblikoslovje Ojstrice na Dravogradom: (z glasoslovnim orisom). -- 39/1991, št. 1, str. 15--28. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 195

Nazaj na vrh

Prispevki o južnoslovanskih jezikih

Babi'c, Stjepan: Tvorba samostalnikov s priponskimi obrazili na -ka. -- 26/1978, št. 4, str. 391--402. -- Pojasnilo k članku. -- 27/1979, št. 2, str. 306. 196

-- -- Upotreba instrumentala u slovenskom i hrvatskom književnom jeziku. -- 37/1989, št. 1/3, str. 103--108. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. 197

Gjurin, Velemir: Neslovarskost Makedonsko -- slovenskega slovarja. -- 31/1983, št. 3, str. 238--247. -- France Novšak, Makedonsko-slovenski slovar, Ljubljana 1982. 198

Greenberg, Marc L.: Nov pregled sosednjega hrvaškega narečja. -- 40/1992, št. 1, str. 117--119. -- Mijo Lončarič: Kaj -- jučer i danas: ogledi o dijalektologiji i hrvatskoj kajkavštini, Čakovec 1990. 199

Ivi'c, Pavle: Standardni jezik Srba i Hrvata u drugoj polovini devetnaestog veka. -- 31/1983, št. 3, str. 221--235. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Dopolnjeno in spremenjeno besedilo predavanja na Filozofski fakulteti v Ljubljani novembra 1982. 200

Jembrih, Alojz: Hrvatske riječi u putopisu Arnolda von Harff (1497). -- 38/1990, št. 2, str. 163--166. -- Literatura. 201

-- -- Rukopisni umetak u Vramčevoj Postilli (1586). -- 37/1989, št. 1/3, str. 295--308. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 202

Jurančič, Janko: O priimkih pri južnih Slovanih. -- 25/1977 kong. št. str. 27--39. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek za VIII. mednarodni slavistični kongres v Zagrebu (Ljubljani) 1978. 203

Kaleni'c, Vatroslav: Leksematska razina umjetničkog djela. -- 30/1982, št. 3, str. 267--277. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. 204

Kržišnik, Erika: Teoretično zanimiva knjiga iz frazeologije. -- 38/1990, št. 1, str. 57--64. -- Dragana Mrševi'c--Radovi'c: Frazeološke glagolsko-imeničke sintagme u savremenom srpsko-hrvatskom jeziku, Beograd 1987. 205

Neweklowsky, Gerhard: Lexikalische Übereinstimmungen im Nordwestlichen Südslawischen. -- 35/1987, št. 1, str. 3--16, št. 2, str. 187--209. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. 206

Raki'c, Stanimir: Vrsta sufiksa i pravilo akcenta u srpskohrvatskom jeziku. -- 40/1992, št. 2, str. 197--207. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 207

Rode, Matej: Bolgarski ozadnji slovar. -- 26/1978, št. 3, str. 319--320. -- Obraten rečnik na savremennija bälgarski ezik, Sofija 1973. 208

Rus, Vida: Ob izidu dveh obsežnih leksikografskih del. -- 35/1987, št. 4, str. 425--426. -- Mile Tomič, Makedonsko-romunski in Romunsko-makedonski slovar, Bukarešta--Skopje 1987. 209

Stefanija, Dragi: Evoljucionnye processy v razvitii makedonskogo literaturnogo jazyka i drugih slavjanskih jazykov. -- 31/1983, št. 2, str. 117--122. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. -- Prispevek za IX. mednarodni kongres slavistov v Kijevu. -- Naslov transliteriran iz cirilice. 210

Šimundi'c, Mate: Asim Peco: Ikavskoštokavski govori zapadne Hercegovine. -- 35/1987, št. 1, str. 116--120. -- Sarajevo 1986. 211

Šimundi'c, Mate: Milica Grkovi'c: Imena u Dečanskim hrisovuljama. -- 32/1984, št. 2, str. 112--115. -- Novi Sad 1983. 212

-- -- Petar Šimunovi'c: Naša prezimena. -- 33/1985, št. 1, str. 125--130. -- Zagreb 1985. 213

-- -- Rečnik prezimena Šajkaške: XVIII i XIX vek. -- 32/1984, št. 4, str. 385--388. -- Gordana Vukovi'c, Ljiljana Nedeljkov, Rečnik prezimena Šajkaške: XVIII i XIX vek, Novi Sad, 1983. 214

Vermeer, Willem R.: Traces of an early Romance isogloss in Western Balkan Slavic. -- 37/1989, št. 1/3, str. 15--30. -- Literatura. 215

Nazaj na vrh

Prispevki o vzhodnoslovanskih, severnoslovanskih in drugih jezikih

Derganc, Aleksandra: Melčukov in Žolkovskega Razlagalno-kombinatorični slovar sodobnega ruskega jezika. -- 38/1990, št. 2, str. 160--163. -- Literatura. -- O slovarju objavljenem v Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 14. Dunaj 1984. 216

Greenberg, Marc L.: Albansko-slovenski slovar in temelji albanske slovnice. -- 38/1990, št. 1, str. 64--69. -- France Novšak: Albansko-slovenski slovar s temelji albanske slovnice / Fjalor shqip-sllovenisht me bazat e gramatikes se shqipes, Ljubljana 1988. 217

Jakopin, Franc: Ruski slovnični slovar. -- 26/1978, št. 1, str. 55--62. -- A. A. Zaliznjak, Grammatičeskij slovar' russkogo jazyka. Slovoizmenenie, Moskva 1977. 218

Korošec, Tomo: Češki enozvezkovni slovar. -- 28/1980, št. 2, str. 228--233. -- Slovnik spisovne češtiny pro školu a verejnost, Praha 1978. 219

Kortlandt, Frederik: The accentuation of neuter nouns in Slovene and West Bulgarian. -- 37/1989, št. 1/3, str. 31--37. -- -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- -- Povzetek v slovenščini. 220

Orlos, Teresa Zofia: Zanimiva knjiga o zgodovini češkega besedja. -- 32/1984, št. 2, str. 140--142. -- Slova a dejiny, Praha 1980. 221

Ostromecka-Fraczak, Božena: Besedotvorne razvojne težnje v sodobni poljščini. Prevedel Tone Pretnar. -- 33/1985, št. 4, str. 454--459. 222

-- -- Slovnica sodobnega poljskega jezika. Prevedel Tone Pretnar. -- 35/1987, št. 2, str. 211--216. -- Gramatika wspolczesnego jezyka polskiego, Warszawa 1984. 223

Pohl, Heinz Dieter: Slovenske in (slovanske) izposojenke v nemškem jeziku Koroške. -- 37/1989, št. 1/3, str. 253--262; 38/1990, št. 2, str. 101--104. -- Literatura. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 224

Rode, Matej: Prvi rusko -- srbohrvaški frazeološki slovar. -- 29/1981, št. 2, str. 219--222. -- Tatjana Kora'c, Antica Menac, Milenko Popovi'c, Miho Skljarov, Radomir Venturin, Renata Volos, Rusko hrvatski ili srpski frazeološki rječnik, Prvi dio A--N, Zagreb 1979. 225

-- -- Prvi slovaško--slovenski slovar. -- 26/1978, št. 3, str. 317--318. -- Viktor Smolej, Slovaško--slovenski slovar, Ljubljana 1976. 226

-- -- Ruski "šolski" slovar jezikoslovnega izrazja. -- 26/1978, št. 2, str. 227--228. -- D. E. Rozental', M. A. Telenkova, Slovar'-spravočnik lingvističeskix terminov. -- [2. dopolnjena izdaja]. -- Moskva 1976. 227

Rojs, Jurij: Pogostostni slovar ruskega jezika. -- 26/1978, št. 3, str. 314--316. -- Častotnyj slovar'russkogo jazyka / sestavljalci V. A. Agraev, V. V. Borodin, L. N. Zasorina, V. M. Muratova, Z. V. Tisenko. Moskva 1977. 228

-- -- Slovar' russkogo jazyka v četyrex tomax. -- 33/1985, št. 4, str. 470--472. -- Moskva 1981 -- 1984. 229

Salnikov, Nikolaj: K izražanju modalnosti v ruščini in slovenščini. -- 27/1979, št. 3/4, str. 451--457. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek na znanstvenem srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Celovec, 31. V. in 1. VI. 1979. 230

Shigemori-Bučar, Chikako: Izražanje povratnega dejanja v japonščini in slovenščini. -- 40/1992, št. 2, str. 143--157. -- -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 231

-- -- Izražanje vzajemnega dejanja v slovenščini in japonščini. -- 40/1992, št. 4, str. 365--383. -- -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 232

Šimundi'c, Mate: Zemljepisna motivacija staropoljskih osebnih imen. -- 31/1983, št. 3, str. 262--264. -- Zofia Kowalik Kaleta, Staropolskie nazwy osobowe motywowane przez nazwy mejscowe, Vroclav 1981. 233

Šivic--Dular, Alenka: A. P. Nepokupnyj, Balto-severnoslavjanskie jazykovye svjazi. -- 26/1978, št. 1, str. 75--79. -- Kijev 1976. 234

Nazaj na vrh

Etimologija

Furlan, Metka: Etimologija in besedotvorje. -- 38/1990, št. 4, str. 363--369. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 235

-- -- K nastanku sln. "laglje" 'laže' in sh. "laglji" 'lažji'. -- 38/1990, št. 1, str. 1--9. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 236

-- -- O slovanskem *s[ev]l in hetiskem *seli- -- slovansko-hetitski izoleksi? -- 37/1989, št. 1/3, str. 143--149. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 237

-- -- Od izvora do etimologije besede. -- 39/1991, št. 2, str. 253--257. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. Povzetek v nemščini. 238

-- -- Psl. *sopt-ti, *sopo *'spati': k etimologiji ide. besedne družine iz *sueo- *'spati'. -- 36/1988, št. 1, str. 101--108. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 239

-- -- Slovansko *zer6. -- 34/1986, št. 2, str. 159--164. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 240

Grad, Anton: K etimologiji toponima Opčine nad Trstom. -- 30/1982, št. 2, str. 230--235. -- Povzetek v francoščini. 241

-- -- Prispevek k etimologiji toponimov Ljubljana, Lubiana, Laibach. -- 28/1980, št. 1, str. 49--63. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v francoščini. 242

Hamp, Eric P.: K zgodovini slavistične znanosti II. Prevedel Jože Toporišič -- 35/1987, št. 2, str. 224. -- Etimologija besede boh, boha. 243

-- -- Nekaj slovanskih glagolskih samostalnikov s * -t-. Prevedel Jože Toporišič. -- 35/1987, št. 2, str. 223--224. 244

-- -- Slovenski koteri, kateri in *saus-, briž. slov. v uzmazi in smag-. Prevedel Stane Klinar. -- 28/1980, št. 1, str. 97--120. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 245

-- -- Srbohrvaško cesta, slovensko cesta. Prevedel Velemir Gjurin. -- 31/1983, št. 1, str. 60--61. 246

Merkù, Pavle: De Felicejeva slovarja priimkov. -- 30/1982, št. 2, str. 215--221. -- Emidio De Felice, Dizionario dei cognomi italiani, Milano 1978 in I cognomi italiani, Bologna 1980. -- V oceni je predstavljen predvsem delež slovenskih in drugih južnoslovanskih priimkov v obeh slovarjih. 247

-- -- Osebno ime v De Felicejevi knjigi I nomi degli Italiani. -- 31/1983, št. 3, str. 256--257. -- Venezia 1982. 248

-- -- Prispevek k mikrotoponomastiki tržaške okolice. -- 40/1992, št. 1, str. 31--41. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v italijanščini. 249

-- -- Še enkrat o krajevnem imenu Mavhinje: Linu Legiši v spomin. -- 36/1988, št. 1, str. 120. 250

Ondruš, Šimon: Genetične zveze slovenske besedne družine res, resen, resnota, resnica, uresničiti... Prevedla Alenka Šivic-Dular. -- 34/1986, št. 1, str. 101--107. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 251

-- -- Slovensko dežela, slovaško dah in madžarsko videk. -- 32/1984, št. 1, str. 11--17. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 252

Paliga, Sorin: Slovansko *s6to- izzivalen problem? Prevedel Velemir Gjurin. -- 36/1988, št. 4, str. 349--358. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 253

Petronio, Fedora: Praznik svečnica v slovanskih jezikih. -- 30/1982, št. 4, str. 507--511. -- Povzetek v italijanščini. 254

Pohl, Heinz Dieter: Slavische und romanische Oronyme in den Karawanken (und umliegenden Gebirgsgruppen). -- 33/1985, št. 2, str. 177--184. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. 255

Snoj, Marko: Dva leksema za pojem "luknja" v slovanskih jezikih. -- 31/1983, št. 3, str. 207--212. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 256

-- -- Dve slovansko-germanski izoglosi za pojem 'favus melis'. -- 38/1990, št. 4, str. 371--374. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 257

-- -- Slovansko *porzd6n6 'prazen' in sorodno. -- 33/1985, št. 4, str. 401--405. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 258

-- -- 'Strah in trepet' in 'groza in strah' -- etimološka analiza praslovanskih leksemov *polx6 in *strax6. -- 35/1987, št. 3, str. 269--275. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 259

Šivic--Dular, Alenka: Dragocen prispevek k slovenskemu imenoslovju. -- 31/1983, št. 1, str. 53--55. -- Pavle Merkù, Slovenski priimki na zahodni meji, Trst 1982. 260

-- -- Izpeljava slovanskih glagolov iz primerniških podstav. -- 34/1986, št. 2, str. 135--146. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 261

-- -- Južnoslovansko *gatati -ajo 'vedeževati'. -- 37/1989, št. 1/3, str. 135--141. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 262

-- -- Od kod priimek Tulščak? -- 32/1984, št. 3, str. 289--291. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 263

-- -- Pomenoslovni in etimološki prikaz slovanskega ganati. -- 28/1980, št. 4, str. 379--394. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 264

-- -- Sln. nocoj in njegove vzporednice v slovanskih jezikih. -- 30/1982, št. 4, str. 415--418. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 265

-- -- Slovensko in srbohrvaško šišmiš 'netopir': poskus rekonstrukcije bslov. onomatopejskega korena ši(k)s- 'rezati; trgati'. -- 31/1983, št. 4, str. 431--435. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 266

Nazaj na vrh

Prispevki o književnosti -- splošno

Barbarič-Novak, Nada: Literatura renesanse -- v luči sovjetskih in madžarskih raziskav. -- 31/1983, št. 3, str. 254--256. -- Litterature de la Renaissance, Budapest 1978. 267

Bernik, France: Kopitarjev in Čopov nazor o poeziji. -- 29/1981, št. 2, str. 201--213. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na simpoziju ob 200-letnici rojstva Jerneja Kopitarja, Ljubljana, 21. in 22. XI. 1980. 268

-- -- Novejši pogledi na srednjevropske književnosti okrog 1900. -- 33/1985, št. 2, str. 281--287. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. -- Kritična analiza mednarodnega znanstvenega posvetovanja v Budimpešti l. 1983 o evropski književnosti na prelomu stoletja s posebnim ozirom na hrvaško in madžarsko književnost. 269

Bjelčevi'c, Aleš: Literarna veda, teorija pomena in umetna inteligenca: današnji pomen knjige Denisa Poniža Slovenski jezik, literatura in računalniki. -- 39/1991, št. 2, str. 165--181. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. Literatura. -- Povzetek v angleščini. 270

Hladnik, Miran: Pripovedovalec in pripoved. -- 28/1980, št. 2, str. 234--236. -- Marjan Dolgan, Pripovedovalec in pripoved, Maribor 1979. 271

-- -- Sodobno zahodno raziskovanje trivialne literature. -- 29/1981, št. 1, str. 100--112. 272

Janko, Anton: Dušan Ludvik, Srednjeveške in staronemške verzne oblike. -- 28/1980, št. 1, str. 108--110. -- Ljubljana 1978 (izšlo 1979). 273

Juvan, Marko: Citatnost in topologija (avantgardne) kulture. -- 39/1991, št. 2, str. 258--261. -- Dubravka Orai'c--Toli'c: Teorija citatnosti, Zagreb 1990. 274

-- -- Pesmi v stereofoniji: skica za medbesedilne figure. -- 40/1992, št. 1, str. 43--59. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 275

-- -- Poganjki literarnozgodovinske metode v Čopovi Literaturi Slovencev. -- 35/1987, št. 3, str. 277--290. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 276

-- -- Z obrobja v središče (pojmovanja parodije na Slovenskem). -- 40/1992, št. 4, str. 385--409. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 277

Kobe, Marjana: Mladinska književnost in literarna veda. -- 29/1981, št. 1, str. 114--119. 278

Konstantinovi'c, Zoran: Prisustvo fenomenologije u savremenoj metodološkoj misli nauke o književnosti. -- 32/1984, št. 4, str. 293--302. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 279

Kordigel, Metka: Poskus literarnoteoretične definicije znanstvene fantastike. -- 40/1992, št. 3, str. 291--308. -- -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 280

Paternu, Boris: Revija Primerjalna knjževnost. -- 28/1980, št. 1, str. 112--114. 281

Sirk, Stanislava: Fantastično in fantastična literatura. -- 36/1988, št. 4, str. 399--417. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 282

Stanonik, Marija: Nov prispevek V. E. Guseva k obravnavi protifašističnega pesnenja pri slovanskih narodih. -- 28/1980, št. 4, str. 481--485. -- V. E. Gusev, Slavjanskie partizanskie pesni, Leningrad 1979. 283

Šerc, Slavo: Teorija cikliziranja in izbirni cikli Karla Tomana. -- 40/1992, št. 2, str. 224--226. -- Reinhard Ibler, Textsemiotische Aspekte der Zyklisierung in der Lyrik: Dargestellt am Beispiel ausgewählter Gedichtzyklen Karel Tomans, Neuried 1988. 284

Tokarz, Božena: Na poti k raziskovalno funkcionalni formuli toposa. Prevedel Tone Pretnar. -- 26/1978, št. 2, str. 161--176. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 285

-- -- Sodobna poljska veda o književnosti v zagrebški antologiji. Prevedel Tone Pretnar. -- 29/1981, št. 2 str. 226--229. -- Književna komunikacija: antologija poljske znanosti o književnosti, Zagreb 1974. 286

Nazaj na vrh

Prispevki o slovenski književnosti

Antončič, Emica: Variante Bevkovih kmečkih povesti. -- 40/1992, št. 4, str. 457--472. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v nemščini. 287

Barbarič, Štefan: Priročni pregled prekmurskega slovstva. -- 26/1978, št. 1, str. 73--75. -- Vilko Novak, Izbor prekmurskega slovstva, Ljubljana 1976. 288

-- -- Tipi slovenskega romana v dvajsetletju 1866--1885. -- 25/1977 kong. št. str. 117--133. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek za VIII. mednarodni slavistični kongres v Zagrebu (Ljubljani) 1978. 289

-- -- Turgenjev in slovenska varianta 'poetičnega realizma'. -- 31/1983, št. 2, str. 77--87. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v francoščini. -- Prispevek za IX. mednarodni kongres slavistov v Kijevu. 290

Barbarič-Novak, Nada: Pogledi na slovensko literaturo v razpravah Maje I. Ryžove. -- 31/1983, št. 1, str. 56--60. 291

Beranič, Gorazd: Cankarjev Hlapec Jernej in njegova pravica ter vprašanje žanra kmečke povesti. -- 40/1992, št. 3, str. 315--319. -- Literatura. 292

Bernik, France: Avtobiografični liki v Cankarjevi pripovedni fikciji. -- 28/1980, št. 3, str. 271--296. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 293

-- -- Bevkova povojna družbeno angažirana proza. -- 29/ 1981, št. 1, str. 1--18. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 294

-- -- Cankarjeva tradicionalna črtica. -- 27/1979, št. 2, str. 161--192. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 295

-- -- Druga knjiga Paternujeve monografije o Prešernu. -- 27/1979, št. 1, str. 151--155. -- Boris Paternu: France Prešeren in njegovo pesniško delo, II. del, Ljubljana 1976. 296

-- -- Etika in ideologija v Kocbekovi vojni prozi. -- 34/1986, št. 3, str. 233--246. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 297

-- -- Heinrich Heine in slovenska literatura. -- 37/1989, št. 4, str. 429--443. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 298

-- -- Janežičev pogled na povest in novelo. -- 26/1978, št. 2, str. 193--197. 299

-- -- Prežihova proza na temo druge svetovne vojne. -- 31/1983, št. 1, str. 1--8. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 300

-- -- Pripovedovalec in negativni junak v slovenski prozi z vojno tematiko. -- 28/1980, št. 1, str. 9--19. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek na 9. kongresu Zveze slavističnih društev Jugoslavije, Bled 1979. 301

-- -- Problem glavnega junaka v sodobnem slovenskem vojnem romanu. -- 29/1981, št. 4, str. 529--539. -- -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na Levstikovem srečanju ljubljanskih in celovških slavistov, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 302

-- -- Poezija Stanka Majcna. -- 37/1989, št. 4, str. 453--462. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 303

-- -- Roman Ivana Cankarja v luči impresionistične in simbolistične poetike. -- 25/1977 kong. št. str. 135--159. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek za VIII. mednarodni slavistični kongres v Zagrebu (Ljubljani) 1978. 304

-- -- Simon Jenko in Heinrich Heine. -- 27/1979, št. 3/4, str. 381--391. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek na znanstvenem srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Celovec, 31. V. in 1. VI. 1979. 305

-- -- Slogovne tendence Cankarjeve črtice. -- 31/1983, št. 4, str. 269--279. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 306

-- -- Slovenska moderna v "horizontu pričakovanja". -- 39/1991, št. 4, str. 439--454. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 307

Bešter, Marja: Vplivanjska vloga v besedilih partizanske publicistike. -- 38/1990, št. 3, str. 233--252. -- Sinopsis v in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 308

Borovnik, Silvija: Odmev živega človeka in krajine. -- 33/1985, št. 4, str. 473--474. -- Zbornik ob spominskem srečanju ob devetdesetletnici Prežihovega rojstva, Ravne na Koroškem 1983. 309

Borowiec-Fiuto, Aleksandra: Povojna književnozgodovinska slovenistika na Poljskem. Prevedel Tone Pretnar. -- 32/1984, št. 2, str. 115--122. 310

Čar, Janko: Holekova Nežika -- nova kvaliteta v Tavčarjevi novelistiki. -- 34/1986, št. 4, str. 433--439. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 311

-- -- Časovna in prostorska kompozicija Pregljevega romana Bogovec Jernej. -- 31/1983, št. 3, str. 175--185. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 312

-- -- Franc Zadravec, Agonija veljakov. -- 26/1978, št. 1, str. 62--68. -- F. Zadravec, Agonija veljakov v Cankarjevi satirični prozi, Maribor 1976. 313

-- -- Literarna veda v Zborniku o razsvetljenstvu. -- 28/1980, št. 4, str. 477--481. -- Obdobje razsvetljenstva v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana 1979. 314

-- -- Matjaž Kmecl, Rojstvo slovenskega romana. -- 30/1982, št. 4, str. 503--507. -- Ljubljana 1981. 315

-- -- Poskusi slovenskega "velikega teksta" ali junaške epopeje. -- 30/1982, št. 3, str. 279--303. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 316

-- -- Pripovedna dela Vladimirja Kavčiča z vojno tematiko. -- 29/1981, št. 3, str. 297--316. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 317

Dolinar, Lojze: O metričnih načelih Stritarjevega verza. -- 33/1985, št. 3, str. 387--400. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 318

Ferkolj, Zdenka: Utopija v slovenski prozi 19. stoletja. -- 26/1978, št. 4, str. 403--416. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 319

Ferluga-Petronio, Fedora: Lika apostolov Cirila in Metoda v slovenski literaturi. -- 34/1986, št. 1, str. 93--100. -- -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v itailjanščini. -- Prispevek na znanstvenem srečanju ob 1100. obletnici Metodove smrti, Ljubljana, 11. XII. 1985. 320

Fikfak, Jurij: Elementi za branje Linhartove Županove Micke in Richterjeve Die Feldmühle. -- 32/1984, št. 1, str. 19--36. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 321

Glušič, Helga: Iz geneze Kosmačeve proze. -- 33/1985, št. 2, str. 300--304. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. 322

-- -- Lirsko v sodobni slovenski prozi. -- 29/1981, št. 4, str. 477--482. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Prispevek na Levstikovem srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 323

-- -- Sodobna slovenska književnost v Ameriki. -- 36/1988, št. 2, str. 233--237. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 324

Grdina, Igor: Avtobiografija pri Slovencih v drugi polovici 19. stoletja. -- 40/1992, št. 4, str. 341--363. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 325

-- -- Vojni dnevnik Edvarda Kocbeka. -- 36/1988, št. 4, str. 427--436. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 326

Hladnik, Miran: Kratka pripovedna proza. -- 32/1984, št. 1, str. 62--64. -- Gregor Kocijan, Kratka pripovedna proza od Trdine do Kersnika, Ljubljana 1983. 327

-- -- Majcnov avtobiografski fragment med spomini in podoživljanjem: poskus transformacijske literarne analize. -- 37/1989, št. 4, str. 463--469. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 328

-- -- Mohorjanska pripovedna proza. -- 30/1982, št. 4, str. 389--414. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 329

-- -- Obsežni delovni obračun. -- 30/1982, št. 3, str. 335--341. -- Franc Zadravec, Elementi slovenske moderne književnosti, Murska Sobota 1980 in Franc Zadravec, Umetnikov črni piruh, Ljubljana 1981. 330

-- -- Prežihov Boj na požiralniku in metodološka vprašanja analize pripovedne proze. -- 36/1988, št. 4, str. 339--348. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 331

-- -- Shema in značilnosti Vandotove planinske pripovedke. -- 28/1980, št. 3, str. 311--324. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 332

-- -- Slovenski ženski roman v 19. stoletju. -- 29/1981, št. 3, str. 259--296. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek je del raziskave slovenske trivialne literature 19. stoletja. 333

-- -- Zadravčeva monografija. -- 38/1990, št. 2, str. 157--160. -- Franc Zadravec: Poet prekmurskih ravnin Miško Kranjec 1908--1983, Murska Sobota 1988. 334

Javornik, Miha: Odkrivanje nadrealističnih prvin v drami Slavka Gruma Dogodek v mestu Gogi. -- 33/1985, št. 4, str. 443--452. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 335

Joci'c-Ambrož, Darinka: Avtobiografska proza Lojzeta Kovačiča. -- 26/1978, št. 2, str. 177--192. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 336

Jug-Kranjec, Hermina: Ekspresionistično preoblikovanje dejanskosti v romanu Bogovec Jernej. -- 38/1990, št. 2, str. 105--130. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 337

-- -- Trije načini zgodovinske stilizacije v romanu Bogovec Jernej. -- 39/1991, št. 1, str. 85--100. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 338

Juvan, Marko: Književne odnosnice v poeziji Vena Tauferja. -- 33/1985, št. 1, str. 51--70. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 339

-- -- Med identifikacijo in negacijo: pripovedkovni intertekst v Cankarjevi povesti Potepuh Marko in kralj Matjaž. -- 37/1989, št. 4, str. 471--487. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 340

Korošec, Rajko: Bernikova monografija o Cankarjevem pripovedništvu. -- 32/1984, št. 1, str. 59--62. -- France Bernik, Tipologija Cankarjeve proze, Ljubljana 1983. 341

-- -- Na poti k Cankarjevi Nini. -- 31/1983, št. 1, str. 37--50. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 342

Koruza, Jože: Devova oda na udomačenega ptiča. -- 31/1983, št. 4, str. 319--327. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Anton Feliks Dev. 343

Kos, Dejan: Ivan Hribovšek in Friedrich Hölderlin. -- 39/1991, št. 2, str. 239--251. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v nemščini. 344

Kos, Janko: Ep in roman na Slovenskem. -- 39/1991, št. 4, str. 371--389. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. Povzetek v nemščini. 345

-- -- Evropski izviri slovenskega romana v 19. stoletju. -- 33/1985, št. 1, str. 27--50. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 346

-- -- Evropski vplivi v romanopisju slovenske moderne. -- 32/1984, št. 2, str. 75--92. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 347

-- -- Klasika in romantika v Prešernovi poeziji. -- 28/1980, št. 3, str. 297--310. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 348

-- -- Levstik in Andersen. -- 30/1982, št. 3, str. 241--266. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 349

-- -- Motivi Prešernovega Krsta pri Savici in evropska literatura. -- 28/1980, št. 2, str. 121--139. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 350

-- -- Prešeren in bidermajer. -- 30/1982, št. 1, str. 47--68. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 351

-- -- Problem časa v slovenski liriki. -- 39/1991, št. 1, str. 1--14. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 352

-- -- Slovenska literatura in Srednja Evropa. -- 38/1990, št. 1, str. 11--26. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 353

-- -- Slovenska litratura in zgodovinska avantgarda. -- 34/1986, št. 3, str. 247--257. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek je nastal na podlagi predavanja na mednarodnem simpoziju o avantgardi v Celovcu. 354

-- -- Stritarjev Zorin in Dumaseva Dama s kamelijami. -- 35/1987, št. 2, str. 161--169. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v francoščini. 355

-- -- Valentin Vodnik kot nacionalnopolitični pesnik slovenskega razsvetljenstva. -- 36/1988, št. 1, str. 13--32. -- -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 356

-- -- Začetki slovenske pripovedne proze in evropska tradicija. -- 29/1981, št. 3, str. 233--258. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 357

Košir, Polona: Jezikovnostilne interpretacije proznih odlomkov na temo ljubezenska srečanja. -- 35/1987, št. 1, str. 65--91. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 358

Košuta, Miran: Bartolova dramatika. -- 40/1992, št. 3, str. 255--268. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v italijanščini. 359

Kožuh, Milena: Sonet v poeziji med obema vojnama. Njegova pogostnost in oblikovne posebnosti. -- 27/1979, št. 2, str. 207--213. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 360

Kržišnik, Erika: Tipologija frazeoloških prenovitev v Cankarjevih proznih besedilih. -- 38/1990, št. 4, str. 399--420. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 361

Lah, Andrijan: Vrline strokovne obravnave. -- 30/1982, št. 2, str. 221--227. -- France Bernik, Problemi slovenske književnosti, Ljubljana 1980. 362

Lavrič, Marjana: Tavčarjevo literarno obzorje. -- 35/1987, št. 4, str. 415--425. 363

Leitner, Andreas: Simon Jenkos Sonett 'Še črne zemlje prsi so ledene'. -- 27/1979, št. 3/4, str. 375--380. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetev slovenščini. -- Prispevek na znanstvenem srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Celovec, 31. V. in 1. VI. 1979. 364

Mahnič, Joža: Avtorjeva pisma kot pripomoček pri interpretaciji pesmi -- nekaj primerov ob Župančiču. -- 35/1987, št. 1 str. 17--23. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 365

-- -- Kozakov Bohinjski pastoral. -- 40/1992, št. 2, str. 209--214. 366

-- -- Značilnosti in problemi Mencingerjevega zgodnjega pripovedništva. -- 36/1988, št. 1, str. 5--11. -- -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 367

-- -- Župančičev esej o slovenstvu in njega odmevi. -- 32/1984, št. 4, str. 303--316. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 368

-- -- Župančičevo razmerja do Aškerca. -- 31/1983, št. 4, str. 341--358. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 369

Martinovi'c, Juraj: Murn izmedju Jenka i ekspresionizma. -- 28/1980, št. 1, str. 65--78. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v francoščini. -- Razširjena in dopolnjena verzija referata na simpoziju o Murnu, Ljubljana, 5. oktober 1979. 370

Milutinovi'c, Zoran: Šta je legendarno u Legendi o svetom Čeu. -- 40/1992, št. 1, str. 19--29. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- O drami Primoža Kozaka Legenda o svetem Che. 371

Mitrovi'c, Marija: Fantastika v delu Srečka Kosovela. -- 35/1987, št. 3, str. 259--267. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 372

Nemec, Krešimir: Struktura romana S poti Izidora Cankara. -- 33/1985, št. 3, str. 351--357. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. 373

Novak-Popov, Irena: Paradoksi v Kocbekovi poeziji. -- 40/1992, št. 4, str. 473--488. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 374

-- -- Vesolje v kaplji rose: prispevek k pomenski analizi Župančičeve zbirke V zarje Vidove. -- 36/1988, št. 4, str. 419--426. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 375

Olof, Klaus Detlef: Levstiks Prosa--Theorie im Rahmen Zeitgenössischer deutscher Literaturtheorien. -- 29/1981, št. 4, str. 373--381. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. -- Prispevek na Levstikovem srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 376

-- -- Reimstrukturen und Klangfiguren bei Simon Jenko. -- 27/1979, št. 3/4, str. 363--373. -- Sinopsis v angleščini in slovenščini. -- Povzetek v slovenščini. 377

Orožen, Martina: Dialektizmi v Kranjčevem romanu Strici so mi povedali. -- 31/1983, št. 4, str. 375--390. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v francoščini. 378

Paternost, Jože: Strukturnopoetski prikaz samogovorov mrtvih v slovenskih nagrobnih napisih. -- 35/1987, št. 1, str. 25--50. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 379

Paternu, Boris: Estetika "dveh brezen" v Bratih Karamazovih. -- 37/1989, št. 4, str. 385--401. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 380

-- -- Henry R. Cooper, Prešeren's Erotic Poetry. -- 30/1982, št. 2, str. 227--230. -- Študija je izšla v Papers in Slovene Studies 1978, New York 1981. 381

-- -- Jezikovna misel v slovenski književnosti. -- 39/1991, št. 4, str. 421--437. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 382

-- -- Kersnikovo mesto v razvoju slovenskega romana. -- 31/1983, št. 4, str. 391--411. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 383

-- -- Kosmačevo pripovedništvo med arhaiko in modernizmom. -- 33/1985, št. 1, str. 1--16. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 384

-- -- Kosovelova faza slovenskega pesniškega modernizma. -- 33/1985, št. 2, str. 247--257. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. 385

-- -- Levstikov Martin Krpan med mitom in resničnostjo. -- 26/1978, št. 3, str. 233--252. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 386

-- -- Poetika slovenskega narodnoosvobodilnega pesništva 1941 do 1945. -- 25/1977 kong. št. str. 161--193. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek za VIII. mednarodni slavistični kongres v Zagrebu (Ljubljani) 1978. 387

-- -- Prijateljeva zasnova moderne literarne zgodovine: ob njenem jubileju 1919--1989. -- 38/1990, št. 3, str. 191--207. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 388

-- -- Prelom med romantiko in realizmom v sloven -- ski liriki 19. stoletja. -- 28/1980, št. 3, str. 241--250. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 389

-- -- Problem realizma in modernizma v povojni slovenski liriki (1945--1980). -- 31/1983, št. 2, str. 89--106. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Referat za IX. mednarodni kongres slavistov v Kijevu. 390

-- -- Problemi sodobnega slovenskega vojnega romana. -- 29/1981, št. 4, str. 483--501. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Referat na Levstikovem srečanju ljubljanskih in celovških slavistov, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 391

-- -- Zidarjev vstop v slovensko prozo. -- 35/1987, št. 2, str. 121--138. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 392

Pirjevec, Marija: Pisatelj Boris Pahor med etničnim in ontološkim humanizmom. -- 39/1991, št. 4, str. 413--419. -- -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v italijanščini. 393

Pirnat, Marta: Stilna analiza besedila s stališča upovedovalnih določitev. -- 31/1983, št. 1, str. 9--35, št. 3, str. 153-- 174. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Stilna analiza Triptiha Agate Schwarzkobler Rudija Šelige. 394

Podbevšek, Katja: Menjavanje izraznih prvin v sodobni slovenski dramatiki. -- 29/1981, št. 1, str. 43--68. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 395

Pogačnik, Jože: Prežihova tematizacija dela in ljubezni. (Branje novele Ljubezen na odru). -- 31/1983, št. 4, str. 413--423. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 396

Pretnar, Tone: Četrti Levstikov program iz leta 1858? -- 31/1983, št. 4, str. 425--429. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 397

-- -- Lovi kakor da hoče oživeti iz: o verznem v Gradišnikovi Zemljizemljizemlji). -- 30/1982, št. 4, str. 419--435. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 398

-- -- Ocvirkov pogled na zgodovino in zgradbo slovenskega verza skozi prizmo evropskih verznih sistemov. -- 29/1981, št. 1, str. 95--99. -- Anton Ocvirk, Evropski verzni sistemi in slovenski verz, Ljubljana 1980 399

-- -- Od moderne k avantgardi. -- 31/1983, št. 3, str. 237--238. -- Zdzislaw Darasz, Od moderny do ekspresjonizmu: z przemian swiadomosci literakiej w Slowenii, Vroclav 1982. 400

-- -- Zadravčev pogled na slovenski verz od simbolizma do ekspresionizma. -- 30/1982, št. 3, str. 342--343. 401

Pretnar, Tone, Miran Hladnik: Bravničarjevi posegi v besedilo Cankarjevega Pohujšanja. -- 34/1986, št. 3, str. 315--319. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 402

Rus, Vida, Victoria Francu: Slovenska književnost v Romuniji. -- 33/1985, št. 4, str. 466--470. 403

Saksida, Igor: Tipologija slovenske mladinske poezije. -- 40/1992, št. 4, str. 429--455. -- Literatura. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 404

Skalička, Jiri: Po sledovih slovenske literature na Moravskem. Prevedla Albina Lipovec. -- 31/1983, št. 1, str. 71--76. 405

Skaza, Aleksander: Jenko -- Lermontov -- Gogolj in problem pozne romantike. -- 27/1979, št. 3/4, str. 393--401. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Celovec, 31. V. in 1. VI. 1979. 406

Skrt, Nataša: Nasilje v igrah Dušana Jovanovi'ca. -- 28/1980, št. 2, str. 179--197. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 407

Smolej, Viktor: Meškove mladinske knjige. -- 26/1978, št. 2, str. 199--208. 408

Stanič, Tatjana: Stilistični postopki v poeziji Milana Jesiha. -- 40/1992, št. 2, str. 179--196. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v angleščini. 409

Suhadolnik, Stane: P. Scherber, Slovar Prešernovega pesniškega jezika. -- 26/1978, št. 3, str. 305--313. -- Maribor 1977. 410

Svetel, Boris: Ivo Svetina: Marija in živali -- pesniški apokrif kot izhodišče postmodernističnega zatekanja k idealiteti. -- 36/1988, št. 3, str. 293--299. -- Povzetek v angleščini. 411

Šalamun-Biedrzycka, Katarina: Prežihov Voranc in njegov načrt "predstavitev junaka". -- 34/1986, št. 3, str. 259--271. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 412

Šega, Drago: Murnovo pričevanje o pesniškem poklicu in ustvarjanju. -- 28/1980, št. 1, str. 35--48. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 413

Špacapan, Adrijana: Voduškova poetika pesniške besede. -- 38/1990, št. 3, str. 253--263. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 414

Šundali'c, Zlata: O mitu lijepe Vide u usmenoj i pisanoj književnosti. -- 38/1990, št. 4, str. 351--361. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 415

Šušteršič, Marjeta: Likovnost Integralov Srečka Kosovela. 36/1988, št. 1, str. 61--79. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 416

Toporišič, Jože: Jenkova rima. -- 27/1979, št. 3/4, str. 345--361. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Celovec, 31. V. in 1. VI. 1979. 417

Trobevšek, Marko: Ples želja med zublji in odpovedjo: o posebnostih v erotični izpovedi Franceta Balantiča. -- 39/1991, št. 2, str. 199--214. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v španščini. 418

Vospernik, Reginald: Koroška tematika v dramatičnem ustvarjanju Jaka Špicarja. -- 27/1979, št. 3/4, str. 431--441. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Celovec, 31. V. in 1. VI. 1979. 419

Zablatnik, Pavle: Drabosnjakova Komedija od zgubleniga sina. -- 33/1985, št. 2, str. 259--270. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. 420

-- -- Sodobna slovenska književnost na Koroškem. -- 29/1981, št. 4, str. 463--475. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 421

Zadravec, Franc: Cankarjevi folklorni junaki. -- 28/1980, št. 2, str. 153--165. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 422

-- -- Dramatika Ivana Preglja. -- 30/1982, št. 2, str. 151--176. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 423

-- -- Ekspresionistične sestavine Majcnove dramatike. -- 31/1983, št. 4, str. 457--476. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 424

-- -- Govorne oblike in jezik v Kranjčevem povojnem političnem romanu. -- 33/1985, št. 2, str. 231--237. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. 425

-- -- Jenkova literatura v zapisih slovenskih pisateljev od Ketteja do Brnčiča. -- 27/1979, št. 3/4, str. 333--343. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Celovec, 31. V. in 1. VI. 1979. 426

-- -- Kontakti -- nekontakti med slovenskim in srbskim simbolizmom. -- 32/1984, št. 1, str. 1--9. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 427

-- -- Kranjčev "roman" Za svetlimi obzorji kot ustroj fikcije in modela (dokumenta). -- 29/1981, št. 4, str. 503--528. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovških univerze, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 428

-- -- Kranjčev gorenjski pripovedni ciklus. -- 35/1987, št. 2, str. 139--159. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 429

-- -- Oton Župančič in impresionizem ter simbolizem. -- 26/1978, št. 4, str. 321--363. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 430

-- -- Roman brez dialoga iz Lipuševe jezikovne delavnice. -- 40/1992, št. 3, str. 229--240. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Florijan Lipuš: Srčne pege. 431

-- -- Simbolizem v literaturi Ivana Cankarja. -- 25/1977 kong. št. str. 195--216. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek za VIII. mednarodni slavistični kongres v Zagrebu (Ljubljani) 1978. 432

-- -- Slovenski roman danes. -- 39/1991, št. 4, str. 391--412. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 433

-- -- Slovenski verz od 1895--1920. -- 27/1979, št. 1, str. 1--32. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 434

-- -- "Socialistični realizem" -- zares že leta 1897? -- 31/1983, št. 2, str. 145--151. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek za IX. mednarodni kongres slavistov v Kijevu. 435

-- -- Majcnova poetika besede in njena sled v njegovih pesmih. -- 37/1989, št. 4, str. 445--451. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 436

-- -- Odtisi Dostojevskega v slovenski poetiški, filozofski in estetiški zavesti v prvi polovici XX. stoletja. -- 37/1989, št. 4, str. 403--427. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 437

-- -- Srečko Kosovel (1904--1926) in ruski pesniški konstruktivizem -- podobnosti in razločki. -- 36/1988, št. 2, str. 195--215. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v ruščini. 438

Žerjal, Vita: Nenavadna zaznava resničnosti. -- 35/1987, št. 4, str. 403--413. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Ob pesniški zbirki Srebrnik Alojza Ihana, Ljubljana 1986. 439

Nazaj na vrh

Prispevki o južnoslovanskih književnostih

Jembrih, Alojz: Još o Grguru Pythiraeusu--Mekini'cu i njegovim pjesmaricama. -- 32/1984, št. 3, str. 231--244. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 440

Kornhauser, Julian: Kubistični prostor v poeziji Radeta Drainca. Prevedel Tone Pretnar. -- 34/1986, št. 3, str. 273--278. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v poljščini. 441

Kudelka, Viktor: Krleževa dramatika in njen evropski kontekts. -- 26/1978, št. 1, str. 19--37. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 442

Leitner, Andreas: Wirklichkeitszerfall und Sinnverlust bei Hugo von Hofmannsthals Philipp Lord Chandos und Miroslav Krležas Filip Latinovicz. -- 33/1985, št. 2, str. 239--246. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. 443

Mitrovi'c, Marija: Razmišljanje o umetnosti kao značenjski sloj proze sa početka veka. -- 32/1984, št. 1, str. 49--57. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. 444

Paternu, Boris: Jenkovo mesto v razvoju slovenske poezije. -- 27/1979, št. 3/4, str. 325--332. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze Celovec, 31. V. in 1. VI. 1979. 445

Pirjevec, Dušan: Andri'cev Na Drini most. -- 26/1978, št. 2 str. 115--145. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v francoščini. 446

Pretnar, Tone: Slamnigova knjiga o naravi, zgodovini in kulturni določenosti hrvaškega verznega oblikovanja. -- 30/1982, št. 1, str. 111--118. -- Ivan Slamnig, Hrvatska versifikacija. Narav povijest, veze, Zagreb 1981. 447

-- -- Zmajev verz v navzkrižju "silabičnih" in "silabotoničnih" smeri sodobnega srbskega in hrvaškega zgodovinskega stihoslovja. -- 32/1984, št. 1, str. 64--65. -- Poročilo s strokovnega posvetovanja o Zmajevem verzu, Beograd 5. in 6. XII. 1982. 448

Raecke, Jochen: O pomenu kajkavščine v delu Miroslava Krleže. Prevedel Anton Janko. -- 32/1984, št. 4, str. 373--384. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 449

Rode, Matej: Študije, pregledi in kritike o makedonski književnosti. -- 28/1980, št. 1, str. 110--112. -- Aleksander Spasov, Istražuvanja i komentari. Studii, ogledi, kritiki za makedonskata literatura vo XIX i XX vek, Skopje 1977. 450

Rotar, Janez: Fiktivno v prozi Vladana Desnice in Danila Kiša. -- 33/1985, št. 2, str. 271--280. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. 451

-- -- Historična projekcija v sodobnem jugoslovanskem romanu. -- 29/1981, št. 4, str. 541--560. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovških univerze, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 452

-- -- Historistična projekcija v sodobnem jugoslovanskem romanu. -- 31/1983, št. 2, str. 107--115. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Referat za IX. mednarodni kongres slavistov v Kijevu. 453

-- -- Simon Jenko in lirska miniatura v naših književnostih 19. stoletja. -- 27/1979, št. 3/4, str. 403--415. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Celovec, 31. V. in 1. VI. 1979. 454

Stanonik, Janez: Rudolfa Filipovi'ca Englesko-hrvatske knjževne veze. -- 26/1978, št. 4, str. 447--449. -- Rudolf Filipovi'c: Englesko-hrvatske književne veze, Zagreb 1972. 455

Prispevki o vzhodnoslovanskih, severnoslovanskih in drugih književnostih

Barbarič, Štefan: Slovensko seznanjanje s slovaško književnostjo. -- 36/1988, št. 3, str. 239--249. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovaščini. 456

Derganc, Aleksandra: Novejši pogledi na drugi južnoslovanski vpliv v staroruski književnosti in jeziku. -- 30/1982, št. 2, str. 177--188. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 457

Gazdik, Jozef: Krčméryjevo 'pesniško prijateljstvo' z Otonom Župančičem. -- 26/1978, št. 1, str. 39--44. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 458

Javornik, Miha: M. A. Bulgakov -- umetnost in zgodovina, fiktivno ali realno. -- 40/1992, št. 1, str. 79--101. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 459

Kreft, Bratko: Turgenjev in Marko Vovčok. -- 31/1983, št. 4, str. 329--340. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Marko Vovčok = Marija Aleksandrovna Wilinskaja--Markovič. 460

Leitner, Andreas: Die verlorene und wiedergefundene Zeit in Jurij Trifonovs Roman Dom na naberežnoj. -- 29/1981, št. 4, str. 573--587. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. -- Jurij Valentinovič Trifonov. 461

Mečkovska, Nina B.: Predšestvenniki sravnitel' no--istoričeskogo jazykoznanija v slavjanskoj knižnosti XVI--XVII vekov. -- 37/1989, št. 1/3, str. 343--352. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. -- Besedilo je v cirilici. 462

Neuhäuser, Rudolf: Die zeitgenössische russische Novelle am Beispiel von Jurij Trifonovs Dolgoe proščanie (Langer Abschied). -- 29/1981, št. 4, str. 561--572. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 463

-- -- Wertung und Erzählperspektive in der zeitgenössischen sowjetischen Erzählung ('Bytovaja proza'). -- 27/1979, št. 3/4, str. 417--429. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Celovec, 31. V. in 1. VI. 1979. 464

Ostromecka-Fraczak, Božena: Korytkov spev poljskih domoljubov in Prešernova Zdravljica. Prevedel Tone Pretnar. -- 33/1985, št. 3, str. 329--334 -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v poljščini. -- Podpis: Ostromecka-Franczak B. 465

Pederin, Ivan: Balkanski okvir slike Slovenaca i Hrvata u austrijskom i njemačkom zavičajnom romanu. -- 36/1988, št. 3, str. 283--291. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 466

-- -- Djelo Friedricha von Gagern kao ideološki predložak nacizma. -- 35/1987, št. 4, str. 381--401. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 467

-- -- Slika Štajerske u Austrijskom zavičajnom romanu (Heimatroman). -- 35/1987, št. 1, str. 51--63. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 468

Pretnar, Tone: Jan Kasprowicz pri Slovencih. -- 32/1984, št. 2, str. 107--112. 469

-- -- Panslavistični jezikovni manifest ali poskus slavizacije poljskega besedja? -- 30/1982, št. 1, str. 118--120. -- Tadeusz Lewaszkiewicz: Panslawistyczne osobliwosci leksykalne S. B. Lindego i jego projekt stwotrenia wspolnego jezyka slowianskiego, Monografie Slawistyczne 42, Vroclav 1980. 470

-- -- Poistenje ali vzporednost? -- 34/1986, št. 4, str. 441--446. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v poljščini. -- Interpretacija pesmi Bil tak je... Cypriana Kamila Norwida. 471

-- -- Poljski verz med jezikovnim stilom in uresničevanjem verznega vzorca. -- 28/1980, št. 1, str. 103--107. -- Marija Dluska, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, Warzsawa 1978. 472

-- -- Rad bi svet odrešil..., pa ne boš odrešil sveta: Czeslaw Milosz o Fjordoru M. Dostojevskem. -- 30/1982, št. 3, str. 323--333. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v poljščini. -- Prispevek na sestanku Slavističnega društva Ljubljana, 13. V. 1982. 473

Skaza, Aleksander: Literarni subjekt v pripovedni prozi ruskega simbolizma (na primerih iz romanov Andreja Belega). -- 36/1988, št. 2, str. 217--231. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 474

-- -- Roman "Peterburg" Andreja Belogo i problema literaturnogo sub"ekta. (Postanovka voprosa). -- 33/ 1985, št. 3, str. 311--314. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. -- Naslov transliteriran iz cirilice. 475

-- -- "Pesnitev" Moskva--Petuški Venedikta Jerofejeva in tradicija Gogolja ter Dostojevskega: zastavitev vprašanja. -- 29/1981, št. 4, str. 589--569. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 21. in 22. V. 1981. 476

Vokač, Zlata: Skrivnostni svet Aleksandra Grina in Franza Kafke. -- 36/1988, št. 1, str. 41--59. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Literatura. -- Povzetek v nemščini. 477

Prispevki o prevajanju

Gjurin, Velemir: Koritnikov prevod Krokarja. -- 29/1981, št. 3, str. 325--338. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 478

Grosman, Meta: Shakespearjevi soneti v slovenščini. -- 35/1987, št. 3, str. 303--320. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 479

Jarc, Marco: Prvi slovenski prevod Poejevega Črnega mačka v Soči l. 1872. -- 40/1992, št. 2, str. 219--223. 480

Kenda--Jež, Carmen: Gombrowicz po slovensko: razčlemba prevoda romana Ferdydurke. -- 36/1988, št. 4, str. 359--374. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v poljščini. 481

Kirchhoff, Hans Joachim: Zum Problem sprachlicher Adäquatheit/Angemessenheit: Einige Bemerkùngen zu ausgewählten übersetzungen einiger slovenischer Gedichte ins Deutsche unter besonderer Berüksichtigung des Bildaspekts. -- 36/1988, št. 3, str. 267--282. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. 482

Lipovec, Albina: Nov prevod Prešernovih pesmi v češkem jeziku. -- 28/1980, št. 3, str. 356--364. -- Muj sen šel po hladine. Ze slovinštiny preložil Viktor Kudelka. Svetova četba. Svazek 490. Praha 1978. 483

Lukács, István: Endre Ady pri Slovencih. -- 40/1992, št. 2, str. 214--218. 484

-- -- Recepcija madžarske književnosti v Sloveniji v 20. stoletju. -- 39/1991, št. 1, str. 71--83. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v madžarščini. 485

Moder, Janko: Tolstojeva povest v treh slovenskih prevodih. -- 25/1977 kong. št. str. 47--81. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prispevek za VIII. mednarodni slavistični kongres v Zagrebu (Ljubljani) 1978. 486

Novak, Vilko: Slovenski pesniki v madžarščini. -- 27/1979, št. 1, str. 155--157. 487

Petrič, Jerneja: Adamičevo prevajanje slovenskih umetnostnih del v angleščino. -- 26/1978, št. 4, str. 417--441. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 488

Polakova, Helena: O nekaterih problemih medsbojnega prevajanja slovenskega in češkega verza. -- 33/1985, št. 1, str. 133 -- 135. 489

Pretnar, Tone: Metrika prevoda. -- 26/1978, št. 1, str. 3--18 -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Na podlagi Schillerjeve balade Graf von Habsburg v prevodih Urbana Jarnika, Vasilija Andrejeviča Žukovskega in Edwarda Antonija Odynca. 490

-- -- Prvi slovenski prevod poljskega leposlovnega besedila v luči književnozgodovinskega procesa. -- 27/1979, št. 1, str. 67--79. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- O prevodu tretje arije iz opere Krakowiacy i Gorale Wojceieha Boguslawskega v slovenščino. 491

Ryžova, Maja: Oton Župančič v Rusiji: k zgodovini prevodov Župančičevih del v ruščino. Prevedel Janez Zor. -- 27/1979, št. 1, str. 33--66. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 492

Simoniti, Barbara: Gulliverjeva potovanja v prevodu Izidorja Cankarja. -- 39/1991, št. 3, str. 327--345. -- Literatura. -- -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 493

Stefanovi'c, Mirjana D.: Nemški prevod srbskih in hrvatskih ljudskih pesmi. Prevedel Rajko Korošec. -- 36/1988, št. 4, str. 449--452. -- Ob knjigi Hansa Diplicha in Franza Huttererja Hoch am Himmel steht ein Falke, München, 1986. 494

Korespondenca

Boršnik, Marja: Dopolnilo k Tavčarjevi korespondenci zadnje dobe. -- 30/1982, št. 4, str. 476--491. -- K Tavčarjevi korespondenci, ki je objvljena v VIII. knjigi Tavčarjevega Zbranega dela. 495

Cvengroš, Gustav: Geneza neobjavljenega Rollandovega pisma Gorkemu. Prevedla Metka Šorli. -- 38/1990, št. 1, str. 76--79. -- Romain Rolland. 496

Glogovi'c, Mario: Pisma Frana Govekara Rikardu Katalini'cu Jeretovu 1932--1949: dodatak: Pisma Minke i Milene Govekar. -- 32/1984, št. 2, str. 126--140. 497

Jakopin, Franc: Korespondenca med Janom Baudouinom de Courtenayjem in Vatroslavom Oblakom. -- 40/1992, št. 4, str. 492--497. -- O korespondenci, ki je izšla v zbirki Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Südslaven. 497a

Kurent, Tine: Pismo Louisa Adamiča sestri Tončki 7. oktobra 1926. -- 29/1981, št. 3, str. 317--323. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Živa pagina prinaša napačno ime avtorja -- Niko Kurent. 498

-- -- Pismo Louisa Adamiča sestri Tončki 10. maja 1915. -- 30/1982, št. 3, str. 352--355. 499

Lenček, Rado L.: Štrekljeva pisma Janu Baudouinu de Courtenayju in Baudouinova Štreklju. -- 33/1985, št. 1, str. 71--100. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 500

Merkù, Pavle: Zasebna slovenščina v 17. stoletju. -- 30/1982, št. 2, str. 121--150. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v italijanščini. -- Slovenščina v pismih, ki jih hrani Tržaški državni arhiv in Arhiv nadškofijske kurije v Vidmu. 501

Pirjevec, Marija: Italijanska romantika v korespondenci Savio--Čop. -- 36/1988, št. 1, str. 33--39. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v italijanščini. 502

Prispevki o rokopisih in redkih tiskih

Daneš, Z. F.: Ali sta KZR južnoslovanskega izvora? -- 30/1982, št. 1, str. 89--110. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v češčini. -- O Kraljedvorskem in Zelengorskem rokopisu. 503

Komelj, Miklavž: Prvotni zapis Prešernove Ženske zvestobe. -- 35/1987, št. 1, str. 93--101. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Rokopis iz zapuščine Jovana Vesela -- Koseskega. 504

Novak, Vlado: Kopitarjev prevod srbske ljudske pesmi Smrt kraljevi'ca Marka. -- 31/1983, št. 1, str. 66--71. 505

Oražem-Stele, Majda: Najden izvod Linhartove drame Miss Jenny Love. -- 33/1985, št. 1, str. 135--136. 506

Suhadolnik, Stanislav: Prešerniana v zagrebški narodni in univerzitetni knjižnici. -- 31/1983, št. 1, str. 61--66. 507

Etnologija

Kowalska, Urszula: Problematika mita v sodobnih raziskavah kulture. Prevedel Nikolaj Jež. -- 26/1978, št. 4, str. 375--390. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. 508

Kurent, Tine: Matematični izvor povesti o triglavskem zmaju, pesmi o Pegamu, Apokalipse in Rabelaisevih anagramov. -- 35/1987, št. 3, str. 299--302. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 509

Matičetov, Milko: Prezrta objava 9 ziljskih pesmi z vtisi I. I. Sreznevskega ob reju pod lipo, zbijanu soda ipd. -- 32/1984, št. 4, str. 337--355. -- Sinopsis v slovenščini in an-- gleščini. -- Povzetek v nemščini. 510

Pretnar, Tone, Nenad Šu'cur: Umetniške možnosti ljudskega osmerca in deseterca v poeziji aljamijado 16. in 17. stoletja. -- 28/1980, št. 4, str. 447--455. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Prevod prispevka Mozliwosci artystyczne ludowego osmioi dziesieciozgloskowca w poezji aljamiado 16 i 17 wieku s sestanka slavistične komisije krakovskega oddelka Poljske akademije znanosti 21. maja 1980. 511

Žele, Andreja: Zbornik Etnologia Slavica, letnik 20. -- 38/1990, št. 2, str. 166--168. 512

Biografije

Adamič, Louis

Munda, Jože: Louis Adamič pri "Glasu naroda". -- 30/1982, št. 4, str. 462--475. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 513

Bajec, Anton

Toporišič, Jože: Anton Bajec. -- 34/1986, št. 4, str. 447--450. 514

Barbarič, Štefan

Mahnič, Joža: Življenje in delo Štefana Barbariča. -- 36/1988, št. 3, str. 311--312. 515

Berkopec, Oton

Kreft, Bratko: Dr. Oton Berkopec: v spomin. -- 36/1988, št. 4, str. 459--460. 516

Polakova, Helena: Ob petinsedemdesetletnici Otona Berkopca. Prevedla Albinca Lipovec. -- 30/1982, št. 2, str. 232--235. 517

Bezlaj, France

Snoj, Marko: Ob osemdesetletnici profesorja Franceta Bezlaja. -- 38/1990, št. 4, str. 317--319. 518

Šivic--Dular, Alenka: Območje znanstvenega zanimanja Franceta Bezlaja. -- 28/1980, št. 4, str. 371--377. 519

Boršnik, Marja

Paternu, Boris: Marja Boršnik: (1906--1982). -- 30/1982, št. 4, str. 512--516. 520

Ciril in Metod, s.

Dolinar, France M.: Posebnosti delovanja Cirila in Metoda na področju anglosaškega misijona salzburške cerkve. -- 34/1986, št. 1, str. 25--33. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Prispevek na znanstvenem srečanju ob 1100. obletnici Metodove smrti, Ljubljana, 11. XII. 1985. 521

Čop, Matija

Štefan, Rozka: Matija Čop v Lvovskih Rozmaitoscih: iz gradiva za študijo o slovensko -- poljskih literarnih stikih. -- 33/1985, št. 4, str. 407--418. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v poljščini. 522

Dobrovsky, Josef

Toporišič, Jože: Kopitar in Dobrovski o Vuku Karadži'cu. -- 35/ 1987, št. 4, str. 335--350. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Slovenska verzija prispevka na Vukovih dnevih ob 200-letnici rojstva, Beograd, 15. IX. 1987. 523

Dostoevskij, Fedor Mihajlovič

Lavrin, Janko: Dostojevski politik. Iz angleščine prevedla Božena Devlin. -- 29/1981, št. 3, str. 339--347. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 524

Gspan, Alfonz

Petre, Fran: V spomin Alfonza Gspana. -- 26/1978, št. 1, str. 109--112. 525

Hadrovics, Laszlo

Barbarič, Štefan: Južnoslovanske teme Laszla Hadrovicsa. -- 26/1978, št. 1, str. 69--73. -- O delu Laszla Hadrovicsa. 526

Havranek, Bohuslav

Jakopin, Franc: Bohuslav Havranek (30. 1. 1893 -- 2. 3. 1978). -- 27/1979, št. 1, str. 158--160. 527

Jakobson, Roman

Pretnar, Tone, Miran Hladnik: Roman Jakobson in Slavistična revija. -- 31/1983, št. 1, str. 51--53. 528

Jakopin, Franc

Derganc, Aleksandra: Ob sedemdesetletnici profesorja Franca Jakopina. -- 39/1991, št. 3, str. 271--276. 529

Jurančič, Janko

Rotar, Janez: Petinosemdesetletnica profesorja Janka Jurančiča. -- 35/1987, št. 4, str. 331--333. 530

Kaleni'c, Vatroslav

Toporišič, Jože: Vatroslav Kaleni'c. 1931--1981. -- 30/1982, št. 3, str. 357--360. 531

Kaminski, Jan Nepomucen

Pretnar, Tone: Kako mrčes naj ve, da vrtnica imena vrtnica zares je vredna: Jan Nepomucen Kaminski med Čopovimi poljskimi korespondenti. -- 33/1985, št. 2, str. 289--299. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. 532

Karadži'c, Vuk

Ivi'c, Pavle: Kopitarov uticaj na Vuka Karadži'ca i razvoj Vukovih shvatanja. -- 29/1981, št. 2, str. 149--158. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Prispevek na simpoziju ob 200-letnici rojstva Jerneja Kopitarja, Ljubljana, 21. in 22. XI. 1980. 533

Toporišič, Jože: Kopitar in Dobrovski o Vuku Karadži'cu. -- 35/1987, št. 4, str. 335--350. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 534

Kopitar, Jernej

Ivi'c, Pavle: Kopitarov uticaj na Vuka Karadži'ca i razvoj Vukovih shvatanja. -- 29/1981, št. 2, str. 149--158. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. -- Prispevek na simpoziju ob 200-letnici rojstva Jerneja Kopitarja, Ljubljana, 21. in 22. XI. 1980. 535

Schmalstieg, William R.: Današnji pogled na Kopitarjevo delo. -- 28/1980, št. 4, str. 415--424. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 536

Koruza, Jože

Paternu, Boris: Jože Koruza (1935 -- 1988). -- 36/1988, št. 3, str. 312--316. 537

Korytko, Emil

Leeming, Henry: Zapostavljan poljski slavist: Emil Korytko (1813--1839). Prevedel Velemir Gjurin. -- 30/1982, št. 1, str. 1--26 -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 538

Kreft, Bratko

Skaza, Aleksander: Akademik profesor dr. Bratko Kreft. -- 33/ 1985, št. 3, str. 307--309. -- Portret. 539

Krleža, Miroslav

Moravec, Dušan: Miroslav Krleža. -- 30/1982, št. 2, str. 236--240. -- Govor na žalnem zboru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani 4. I. 1982. 540

Kuralt, Martin

Štefan, Rozka: Slovenski razsvetljenec Martin Kuralt v lvovski dobi. -- 38/1990, št. 2, str. 81--99. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v poljščini. 541

Leskien, August

Janko, Anton: Kolokvij o Augustu Leskienu v Leipzigu. -- 28/1980, št. 3, str. 365--368. -- 24. IV. 1980. 542

Logar, Tine

Orožen, Martina: Jubilej slovenske dialektologije. -- 34/1986, št. 2, str. 111--119. -- Ob sedemdesetletnici prof. dr. Tineta Logarja. 543

Mahnič, Joža

Barbarič, Štefan: Joža Mahnič. -- 36/1988, št. 1, str. 1--4. 544

Marjanovi'c, Milan

Barbarič, Štefan: Milan Marjanovi'c kot slovensko -- hrvatski literarni posrednik. -- 28/1980, št. 4, str. 457--474. -- -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v ruščini. -- Dopolnjen prispevek za IX. kongres jugoslovanskih slavistov na Bledu 18. X. 1979. 545

Merhar, Boris

Paternu, Boris: Ob osemdesetletnici Borisa Merharja. -- 35/1987, št. 1, str. 1--2. 546

Moravec, Dušan

Inkret, Andrej: Jubilej Dušana Moravca. -- 38/1990, št. 4, str. 321--323. 547

Murko, Matija

Kreft, Bratko: Osebnost Matije Murka: ob stopetindvajsetletnici rojstva. -- 34/1986, št. 3, str. 321--328. -- Povzetek v ruščini. 548

Seehase, Ilse: K znanstvenozgodovinskemu mestu Matija Murka. Prevedel Peter Weiss. -- 35/1987, št. 3, str. 291--298. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 549

Mušicki, Lukijan

Šauli'c, Jelena: Kopitar i Mušicki. -- 29/1981, št. 2, str. 159--170. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v slovenščini. -- Prispevek na simpoziju ob 200-letnici rojstva Jerneja Kopitarja, Ljubljana, 21. in 22. XI. 1980. -- Naslov članka transliteriran iz cirilice. 550

Ocvirk, Anton

Kos, Janko: Anton Ocvirk: (1907--1980). -- 28/1980, št. 2, str. 237--240. 551

Petre, Fran

Barbarič, Štefan: Fran Petre: 1906--1978. -- 27/1979, št. 2, str. 307--311. 552

Pirjevec, Dušan

Kos, Janko: Dušan Pirjevec: (1921--1977). -- 26/1978, št. 1, str. 106--109. 553

Prešeren, France

Kos, Janko: Henry Ronald Cooper jr.: Francè Prešeren. -- 31/1983, št. 3, str. 247--251. -- Boston 1981. 554

Przybyszewski, Stanislaw

Balbus--Kucia, Maria: Slovani v svetu antinorm Stanislawa Przybyszewskega. Prevedel Tone Pretnar. -- 31/1983, št. 3, str. 257--260. -- Slowianie w swiecie antynorm Stanislawa Przybyszewskiego, Vroclav 1981. 555

Rigler, Jakob

Toporišič, Jože: Delo Jakoba Riglerja. -- 33/1985, št. 4, str. 419--442 -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 556

Slodnjak, Anton

Barbarič, Štefan: Anton Slodnjak: (1899--1983). -- 31/1983, št. 4, str. 481--483 -- Spominska beseda na slavističnem zborovanju na Ptuju 6. X. 1983. 557

Smolej, Viktor

Rozman, Andrej: Viktor Smolej -- osemdesetletnik. -- 40/1992, št. 1, str. 3--4. 558

Stang, Christian S.

Jakopin, Franc: Christian S. Stang (15. 3. 1900 -- 2. 7. 1977). -- 26/1978, št. 4, str. 453--455. 559

Stieber, Zdzislaw

Jakopin, Franc: Zdzislaw Stieber (1903--1980). -- 29/1981, št. 2, str. 230--232. 560

Štampar, Emil

Rotar, Janez: Profesor Emil Štampar, 1912--1980. -- 28/1980, št. 4, str. 475--477. 561

Trubar, Primož

Berkopec, Oton: Droben prispevek k trubaroslovju. Za natis pripravila Nada Gspan. -- 35/1987, št. 2, str. 224--226. 562

Valjavec, Matija

Jembrih, Alojz: Matija Valjavec kao leksikograf i prinosnik Akademijina rječnika. -- 33/1985, št. 2, str. 163--175. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju slavistov ljubljanske in celovške univerze, Ljubljana, 16. -- 18. V. 1985. -- Prispevek vsebuje del korespondence Matije Valjavca iz gradiva, ki ga hrani JAZU v Zagrebu. 563

Vramec, Antun

Jembrih, Alojz: Izvori i pretpostavke o Antunu Vramcu. -- 28/1980, št. 1, str. 79--95. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Predavanje na Filozofski fakulteti v Ljubljani 30. XI. 1979. 564

Jembrih, Alojz: Vramčeva djela u slovenskoj stručnoj literaturi. (Uz 400. obljetnicu Vramčeve smrti 1587--1987). -- 35/1987, št. 4, str. 351--361. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 565

Vučenov, Dimitrije

Rotar, Janez: Profesor Dimitrije Vučenov (1911--1986). -- 35/1987, št. 1, str. 115--116. 566

Bibliografije

Buttolo, Frančiška -- Meta Pavčič: Bibliografija del Frana Petreta. -- 27/1979, št. 2, str. 312--319. 567

Hafner, Jana: Bibliografija Franca Jakopina: ob sedemdesetletnici. -- 39/1991, št. 3, str. 355--369. 568

Hladnik, Miran: Bibliografija znanstvenega in strokovnega dela Franca Zadravca: ob šestdesetletnici. -- 33/1985, št. 4, str. 475--484. 569

Hočevar, Mateja: Bibliografija Franceta Bezlaja: ob osemdesetletnici. -- 38/1990, št. 4, str. 453--467. 570

Jakopin, Franc: Bibliografija slovanske sociolingvistike. -- 31/1983, št. 3, str. 251--254. -- Peter Brang, Monika Züllig, Kommentierte Bibliographie zur slavischen Soziolinguistik I, II, III, Bern 1981. 571

Jež, Niko: Norveška bibliografija prevodov iz poljske književnosti. -- 40/1992, št. 2, str. 226--228. -- Ole Michael Selberg: Polsk literatur in norsk oversettelse 1826--1989, Meddelelser 1991. 572

Jurančič, Janko: Bibliografija akad. Janka Jurančiča: ob njegovi 85-letnici. -- 35/1987, št. 4, str. 427--432. -- Avtor bibliografije po kazalu. 573

Kersche, Peter: Oton Župančič v nemških prevodih: bibliografija. -- 26/1978, št. 1, str. 96--106, št. 2, str. 229--231. 574

Kranjec, Marko: Rado L. Lenček in Miloš Okuka: Bibliografija novejše literature o makedonščini, srbohrvaščini in slovenščini. -- 39/1991, št. 1, str. 127--128. 575

Logar-Pleško, Alenka: Bibliografija univ. prof. akad. Tineta Logarja: ob njegovi sedemdesetletnici. -- 34/1986, št. 2, str. 215--232. 576

Mahnič, Joža: Bibliografija Joža Mahniča: ob sedemdesetletnici. -- 36/1988, št. 1, str. 123--131. 577

Munda, Jože: Bibliografija Borisa Paternuja: ob šestdesetletnici. -- 34/1986, št. 3, str. 329--339. 578

-- -- Bibliografija Franceta Bernika: ob šestdesetletnici. -- 35/1987, št. 2, str. 227--236. 579

-- -- Bibliografija Dušana Moravca: ob sedemdesetletnici. -- 38/1990, št. 4, str. 469--489. 580

-- -- Bibliogarfija Janka Kosa: ob šestdesetletnici. -- 39/1991, št. 4, str. 475--496. 581

-- -- Bibliografija Jožeta Munde: ob šestdesetletnici. -- 38/1990, št. 2, str. 169--176. 582

Orožen, Martina: Bibliografija Martine Orožnove: ob šestdesetletnici. -- 39/1991, št. 2, str. 262--268. 583

Pirnat, Marta: Bibliografija jezikoslovnih člankov v Bleiweisovih Novicah. -- 38/1990, št. 3, str. 300--309. -- Podpis: Marta Pirnat-Greennberg. 584

Rozman, Andrej: Bibliografija Viktorja Smoleja: ob osemdesetletnici. -- 40/1992, št. 1, str. 123--142. 585

Sedej, Danijela: Bibliografija Štefana Barbariča. -- 36/1988, št. 3, str. 317--329. 586

Stanonik, Janez: Bibliografija časopisov slovenskih izseljencev 1881--1945. -- 29/1981, št. 3, str. 349--350. -- Jože Bajec, Slovensko izseljensko časopisje 1881 -- 1945, Ljubljana 1980. 587

Toporišič, Jože: Bibliografija Jožeta Toporišiča ob šestdesetletnici. -- 34/1986, št. 4, str. 451--490. 588

Splošno, razno

Benedik, Metod: Cerkveno--politično ozadje Kocljevega delovanja v okviru poslanstva Cirila in Metoda. -- 34/1986, št. 1 str. 59--65. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. -- Prispevek na srečanju ob 1100. obletnici Metodove smrti, Ljubljana, 11. XII. 1985. 589

Bonazza, Sergio: Prisotnost italijanske kulture na Slovenskem konec 18. stoletja in v začetku 19. stoletja. -- 39/1991, št. 3, str. 347--353. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v italijanščini. 590

Derganc, Aleksandra: Sprache und Literatur Altrusslands. -- 37/1989, št. 4, str. 489--494. -- Literatura. -- Ocena zbornika z zgornjim naslovom. 591

Jan, Zoltan: Italijanom o Slovencih. -- 32/1984, št. 1, str. 65--68. -- O knjigah: Introduzione allastoria culturale e politica slovena a Trieste nel '900 a cura di Jože Pirjevec, Trst 1983 in Marija Pirjevec, Saggi sulla letteratura slovena dal XVIII al XX secolo, Trst 1983. 592

Jembrih, Alojz: Nacionalni izotopikon o porijeklu ]irila i Metodija u hrvatsko-glagoljskim brevijarima. -- 34/1986, št. 1, str. 83--92. -- Prispevek na srečanju ob 1100. obletnici Metodove smrti, Ljubljana 11. XII. 1985. 593

Lah, Andrijan: Obsežna knjiga o jugoslovansko-slovaških kulturnih stikih. -- 36/1988, št. 3, str. 301--303. -- Jan Kme'c: Jugoslovensko-slovačke slavističke veze, Novi Sad 1987. 594

Maver, Igor: Ob izidu knjige Ilije M. Petrovi'ca o Byronu pri Jugoslovanih. -- 38/1990, št. 3, str. 294--300. -- Ilija M. Petrovi'ca, Bajron kod Jugoslovena, Beograd 1989. 595

Moravec, Dušan: Desetletje ljubljanske "Akademije" (1904--1914). -- 38/1990, št. 4, str. 325--339. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščini. 596

Ojnik, Stanko: Cerkvenopravno in politično ozadje Metodovega poslanstva. -- 34/1986, št. 1, str. 77--82. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v nemščžini. -- -- Prispevek na znanstvenem srečanju ob 1100. obletnici Metodove smrti, Ljubljana, 11. XII. 1985. 597

Perčič Tone: Recepcija Danteja v prvi polovici 20. stoletja na Slovenskem. -- 39/1991, št. 1, str. 29--52. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v italijanščini. 598

Trstenjak, Anton: Grafološko karakterološka oznaka slovenskih književnikov. -- 34/1986, št. 3, str. 279--314. -- Sinopsis v slovenščini in angleščini. -- Povzetek v angleščini. 599

Osebno kazalo

Adamič, Louis 488, 498, 499, 513
Adamič, Tončka 498, 499
Ady, Endre 484
Agraev, V. G. 228
Ambrož-Joci'c, Darinka glej Joci'c-Ambrož, Darinka
Andersen, Hans Christian 349
Andri'c, Ivo 446
Antončič, Emica 287
Arbor, Ann 167
Arko, Alenka 29
Aškerc, Anton 369

Babi'c, Stjepan 196, 197
Bajec, Anton 514
Bajec, Jože 587
Balantič, France 418
Balbus-Kucia, Maria 555
Barbarič, Štefan 288--290, 456, 515, 526, 544, 545, 552, 557, 586
Barbarič-Novak, Nada 267, 291
Bartol, Vladimir 359
Baša-Kaučič, Majda glej Kaučič-Baša, Majda
Baudouin de Courteney, Jan 121, 497a, 500
Beli, Andrej 474, 475
Benedik, Francka 14
Benedik, Metod 589
Beranič, Gorazd 292
Berkopec, Oton 516, 562
Bernik, France 268, 269, 293--307, 341, 362, 579
Bešter, Marja 308
Bevk, France 287, 294
Bezlaj, France 518, 570
Bjelčevi'c, Aleš 270
Bohorič, Adam 15, 44, 136, 163
Boguslawski, Wojciech 491
Bolta, Marija 30
Bonazza, Sergio 590
Borodin, V. V. 228
Borovnik, Silvija 309
Borowiec-Fiuto, Aleksandra 310
Boršnik, Marja 495, 520
Brang, Peter 571
Bravničar, Dejan 402
Breznik, Anton 146
Breznik-Stramljič, Irena glej Stramljič-Breznik, Irena
Brnči'c, Ivo 426
Bučar-Shigemori, Chikako glej Shigemori-Bučar, Chikako
Bulahov, Mihail Gappevič 1
Bulgakov, Mihael Afanas'evič 567
Buttolo, Frančiška 567
Byron, George Gordon Noel 395

Cankar, Ivan 292, 293, 295, 304, 306, 313, 340, 341, 342, 361, 402, 422, 432
Cankar, Izidor 373, 493
Ciril, s. 320, 521, 589, 593
Cooper, Henry Ronald 381, 554
Cvengroš, Gustav 496
Cvetko-Orešnik, Varja 31

Čar, Janko 311
Čop, Matija 150, 268, 276, 502, 522, 532

Dalmatin, Jurij 39, 40, 99, 100
Daneš, Z. F. 503
Dante, Alighieri 598
Darasz, Zdzislaw 400
De Felice, Emidio 247, 248
Derbyshire, William 32
Derganc, Aleksandra 15, 17, 33, 216, 457, 529, 591
Desnica, Vladan 451
Dev, Anton Feliks Damascen 343
Devlin, Božena 524
Diplich, Hans 494
Dluska, Marija 472
Dobrovsky, Josef 523, 534
Dolgan, Marjan 271, 312--317
Dolinar, France M. 521
Dolinar, Lojze 318
Dorsi, Pierpaolo 97
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič 437, 473, 524
Drabosnjak glej Šuster, Andrej
Draginac, Rade 441
Dular, Janez 16, 34--36
Dular-Šivic, Alenka glej Šivic--Dular, Alenka
Dumas, Alexandre, sin 355

Ferkolj, Zdenka 318
Ferluga-Petronio, Fedora 254, 320
Fikfak, Jurij 321
Filipovi'c, Rudolf 455
Fiuto-Borowiec, Aleksandra glej Borowiec-Fiuto, Aleksandra
Fraczak-Ostromecka, Božena glej Ostromecka-Fracak, Božena
Francu, Victoria 403
Furlan, Metka 235--240

Gagern, Friedrich von 467
Gazdik, Jozef 458
Gjurin, Velemir 11, 37--48, 59, 85, 86, 123, 198, 245, 253, 478, 538
Glogovi'c, Mario 497
Glušič, Helga 322--324
Gogol', Nikolaj Vasil'evič 406, 476
Gombrowicz, Witold 481
Gorki, Maksim 496
Govekar, Fran 497
Govekar, Milena 497
Govekar, Minka 497
Grad, Anton 49, 241, 242
Gradišnik, Branko 398
Grdina, Igor 325, 326
Greenberg, Marc L. 50--54, 199, 217
Grin, Aleksander 477
Grkovi'c, Milica 212
Grosman, Meta 479
Grum, Slavko 335
Gspan, Alfonz 525
Gspan, Nada 562
Gusev, V. E. 283
Gutsman, Ožbald 148
Gvozdanovi'c, Jadranka 56

Hadrovics, Laszlo 526
Hadži-Požgaj, Vesna glej Požgaj-Hadži, Vesna
Hajnšek-Holz, Milena 79
Hafner, Jana 568
Hafner, Stanko 57
Hajrov, Šamil Vjaliulovi'c 17
Hamp, Eric P. 58, 127, 243--246
Hanjšek-Holz, Milena 79
Harff, Arnold von 201
Havranek, Bohuslav 527
Heine, Heinrich 298, 305
Hladnik, Miran 59, 271, 272, 327--334, 402, 528, 569
Hočevar, Mateja 60, 570
Hofmannsthal, Hugo von 443
Hölderlin, Friedrich 344
Holz-Hajnšek, Milena glej Hanjšek--Holz Milena
Hribovšek, Ivan 344
Humar, Marjeta 79
Hutterer, Franz 494

Ibler, Reinhard 284
Ihan, Alojz 439
Inkret, Andrej 547
Iskra, Jože 18
Ivi'c, Pavle 200, 533, 535

Jakobson, Roman 528
Jakopin, Franc 1, 61, 79, 101, 147, 218, 497a, 527, 529, 559, 560, 568, 571, 591
Jan, Zoltan 2, 592
Janežič, Anton 299
Janko, Anton 273, 449, 542
Japelj, Jurij 62
Jarc, Marco 480
Jarnik, Urban 490
Javornik, Miha 335, 459
Jedlička, Alois 19
Jembrih, Alojz 201--202, 440, 563--565, 593
Jenko, Simon 305, 364, 370, 377, 406, 417, 426, 445, 454
Jerofejev, Venedikt 476
Jesenšek, Marko 62
Jesih, Milan 409
Jež, Nikolaj 508, 572
Jež-Kenda, Carmen glej Kenda-Jež, Carmen
Joci'c-Ambrož, Darinka 336
Jošar, Cvetka 63
Jovanovič, Dušan 407
Jovanovi'c, Jovan-Zmaj 448
Jug-Kranjec, Hermina 337, 338
Jurančič, Janko 134, 203, 530, 573
Jurčič, Josip 108
Juvan, Marko 274--277, 339, 340

Kafka, Franz 477
Kaleni'c, Vatroslav 204, 531
Kaleta-Kowalik, Zofia glej Kowalik-Kaleta, Zofia
Kaminski, Jan Nepomucen 532
Karadži'c, Vuk 523, 533
Karničar, Ludvik 64
Kasprowicz, Jan 496
Katalini'c, Rikard-Jeretov 497
Kaučič-Baša, Majda 65
Kavčič, Vladimir 317
Kenda-Jež, Carmen 481
Kersche, Peter 574
Kersnik, Janko 383
Kette, Dragotin 426
Kirchhoff, Hans-Joachim 482
Kiš, Danilo 451
Klinar, Stanislav 58, 246
Kmecl, Matjaž 315
Kme'c, Jan 594
Kobe, Marjana 278
Kocbek, Edvard 297, 326, 374
Kocelj, knez 589
Kocijan, Gregor 327
Komelj, Miklavž 504
Konstantinovi'c, Zoran 279
Kopitar, Jernej 110, 141, 153, 154, 160, 268, 505, 523, 533--536, 550
Kora'c, Tatjana 225
Kordigel, Metka 280
Koritnik, Griša 478
Kornhauser, Julian 441
Korošec, Rajko 341, 342, 494
Korošec, Tomo 66--78, 219
Kortlandt, Frederik 220
Koruza, Jože 343, 537
Korytko, Emil 465, 538
Kos, Dejan 344
Kos, Janko 345--357, 551, 553, 554, 581
Kosmač, Ciril 322, 384
Kosovel, Srečko 372, 385, 416, 438
Košir, Polona 358
Košir-Malovrh, Polona 79
Košuta, Miran 359
Kovačič, Lojze 336
Kowalik-Kaleta, Zofia 233
Kowalska, Urszula 508
Kozak, Primož 366, 371
Kožuh, Milena 360
Kranjec, Marko 575
Kranjec-Jug, Hermina glej Jug-Kranjec, Hermina
Kranjec, Miško 378, 425, 428, 429
Krčmery, Štefan 458
Kreft, Bratko 460, 516, 539, 548
Križaj, Martina 80--83
Križaj-Ortar, Martina glej Križaj, Martina
Krleža, Miroslav 442, 443, 449, 540
Kržišnik, Erika 205, 361
Kucia-Balbus, Maria glej Balbus-Kucia, Maria
Kudelka, Milan 118
Kudelka, Viktor 442, 483
Kuhar, Lovro 330, 331, 396, 412
Kuralt, Martin 541
Kurent, Niko glej Kurent, Tine
Kurent, Tine 498, 499, 509
Küzmič, Štefan 62

Lah, Andrijan 362, 594
Lausegger, Herta 84
Lavrič, Marjana 363
Lavrin, Janko 524
Leeming, Henry 538
Leitner, Andreas 364, 443, 461
Legiša, Lino 250
Lenček, Rado L. 85--87, 156, 500
Lenčer, Rado L. 575
Lermontov, Mihail Jur'evič 406
Leskien, August 542
Levstik, Fran 108, 349, 376, 397, 386
Lewaszkiewicz, Tadeusz 470
Linhart, Anton Tomaž 321, 506
Lipovec, Albina 118, 405, 483, 517
Lipuš, Florjan 431
Logar, Tine 88, 543, 576
Logar-Pleško, Alenka 576
Lončari'c, Mijo 199
Ludvik, Dušan 273
Lukacs, Istvan 484, 485
Lunt, Horace G. 20

Mahnič, Joža 365--369, 515, 544, 577
Majcen, Stanko 303, 328, 424, 436
Majdič, Viktor 151
Mami'c, Mile 89
Marjanovi'c, Milan 545
Markov, Boris 21
Markovič-Wilinskaja, Marija Aleksandrovna glej Wilinskaja-Markovič, Marija Aleksandrovna
Martinovi'c, Juraj 370
Martynov, Viktor Vladimirovič 22
Matičetov, Milko 510
Maver, Igor 595
Mayenowa, Maria Renata 8
Mečkovska, Nina B. 23, 90--93, 462
Megiser, Hieronim 109
Melčukov 216
Menac, Antica 225, 225
Mencinger, Janez 367
Merhar, Boris 546
Merku, Pavle 94--98, 247--250, 260, 501
Merše, Majda 99--101
Meško, Ksaver 408
Meškovska, Nina 462
Metod, s. 320, 521, 589, 593, 597
Mihelič, Marjanca 3
Milosz, Czeslaw 473
Milutinovi'c, Zoran 371
Mitrovi'c, Marija 372, 444
Moder, Janko 486
Moravec, Dušan 540, 547, 580, 596
Mrševi'c-Radovi'c, Dragana 205
Muha-Vidovič, Ada glej Vidovič-Muha, Ada
Muller, Jaka 102
Munda, Jože 513, 578--582
Muratova, V. M. 228
Murko, Matija 548, 549
Murn, Josip 370, 413
Mušicki, Lukijan 550

Nartnik, Vlado 91
Nedeljkov, Ljiljana 214
Nemec, Krešimir 373
Nepokupnyj, A. P. 234
Neuhauser, Rudolf 463, 464
Neweklowsky, Gerhard 103--106, 206
Norwid, Cyprian Kamila 471
Novak, France 54, 101
Novak, Vilko 4, 52, 54, 116, 288, 487
Novak, Vlado 505
Novak-Barbarič, Nada glej Barbarič-Novak, Nada
Novak-Popov, Irena 374, 375
Novšak, France 198, 217

Oblak, Vatroslav 497a
Ocvirk, Anton 399, 551
Odyniec, Edward Antonio 490
Ojnik, Stanko 597
Okuka, Miloš 575
Olof, Klaus Detlef 376, 377
Ondruš, Šimon 251, 252
Orai'c-Toli'c, Dubravka 274
Oražem-Stele, Majda 506
Orel-Pogačnik, Irena 107
Orešnik-Cvetko, Varja glej Cvetko-Orešnik, Varja
Orlos, Teresa Zofia 221
Orožen, Martina 108--111, 378, 543, 583
Ortar-Križaj, Martina glej Križaj, Martina
Ostromecka-Fraczak, Božena 222, 223, 465

Pahor, Boris 393
Paliga, Sorin 24, 253
Paternost, Jože 112, 113, 379
Paternu, Boris 147, 281, 296, 380--392, 445, 520, 537, 546, 578
Pavčič, Meta 567
Pavel, Avgust 3, 50
Peco, Asim 211
Pederin, Ivan 466--468
Perčič, Tone 598
Petre, Fran 525, 552, 567
Petrič, Jerneja 488
Petronio-Ferluga, Fedora glej Ferluga-Petronio, Fedora
Petrovi'c, Ilija M. 595
Pfandl, Heinrich 114
Pirjevec, Dušan 446, 553
Pirjevec, Jože 592
Pirjevec, Marija 5, 393, 502, 592
Pirnat, Marta 24, 53, 55, 180, 115--117, 394, 584
Pirnat-Greennberg, Marta glej Pirnat, Marta
Pleško-Logar, Alenka glej Logar-Pleško, Alenka
Podbevšek, Katja 395
Poe, Edgar Allan 480
Pogačnik, Jože 396
Pogačnik-Orel, Irena glej Orel-Pogačnik, Irena
Pohl, Heinz Dieter 25, 224, 255
Pohlin, Marko 82
Polakova, Helena 118, 489, 517
Poniž, Denis 270
Popov-Novak, Irena glej Novak-Popov, Irena
Popovi'c, Milenka 225, 225
Povše, Ivana 119, 120
Požgaj-Hadži, Vesna 6
Pregelj, Ivan 312, 423
Prešeren, France 296, 348, 350, 351, 381, 410, 465, 483, 504, 554
Pretnar, Tone 222, 223, 285, 286, 310, 397--402, 441, 447, 448, 465 469--473, 490, 491, 511, 528, 532, 555
Prežihov Voranc glej Kuhar, Lovro
Priestly, Tom M. S. 121--123
Prijatelj, Ivan 388
Prunč, Erik 124
Przybyszewski, Stanislaw 555

Rabelais, Francois 509
Radovi'c-Mrševi'c, Dragana glej Mrševi'c-Radovi'c, Dragana
Raecke, Jochen 449
Raki'c, Stanimir 207
Ramovš, Fran 133, 146
Rejec-Srebot, Tatjana glej Srebot-Rejec, Tatjana
Reuther, Tilmann 7
Richter 321
Rigler, Jakob 125--133, 165, 170, 174--178, 556
Rode, Matej 134, 208, 225--227, 450
Rojs, Jurij 228, 229
Rolland, Romain 496
Rotar, Janez 451--454, 530, 561, 566
Rozental', D. E. 227
Rozman, Andrej 558, 585
Rus, Vida 209, 403
Ryžova, Maja Il'inična 291, 492

Saksida, Igor 404
Salnikov, Nikolaj 135, 230
Savio 502
Schellander, Anton 136
Scherber, P. 410
Schiller, Friedrich 490
Schmalstieg, William R. 536
Sedej, Danijela 586
Seehase, Ilse 549
Selberg, Ole Michael 572
Sever, Jože 22, 90, 92
Shakespeare, William 479
Shigemori-Bučar, Chikako 231, 232
Simoniti, Barbara 493
Sirk, Stanislava 282
Skalička, Jiri 405
Skaza, Aleksander 406, 474--476, 539
Skljarov, Miho 225
Skrt, Nataša 407
Slamnig, Ivan 447
Slawinska, Joanna 8
Slodnjak, Anton 169, 557
Smolej, Viktor 226, 408, 558, 585
Snoj, Marko 137, 256--259, 518
Spasov, Aleksandr 450
Srebot-Rejec, Tatjana 138
Sreznevskij, Izmail Ivanovič 510
Stang, Christian S. 559
Stanič, Tatjana 409
Stankiewicz, Edward 167
Stanonik, Janez 9, 10, 455, 587
Stanonik, Marija 283
Steenwijk, Han 139
Stefanija, Dragi 210
Stefanovi'c, Mirjana D. 494
Stele-Oražem, Majda glej Oražem-Stele, Majda
Stiebler, Zdzislaw 560
Stramljič-Breznik, Irena 140
Stritar, Josip 318, 355
Suhadolnik, Stanislav 141, 410, 507
Svetel, Boris 411
Svetina, Ivo 411

Šalamun-Biedrzycka, Katarina 412
Šauli'c, Jelena 550
Šega, Drago 413
Šeligo, Rudi 394
Šerc, Slavo 284
Šimeček, Zdenek 118
Šimundi'c, Mate 211--214, 233
Šimunovi'c, Petar 213
Šivic-Dular, Alenka 234, 251, 260--266, 519
Škrabec, Stanislav 166
Šorli, Metka 496
Špacapan, Adrijana 414
Špicar, Jakob 419
Št'asny, Vladislav 118
Štampar, Emil 561
Štefan, Rozka 522, 541
Štefanovi'c, Mirjana D. 494
Štrekelj, Karel 500
Šu'cur, Nenad 511
Šundali'c, Zlata 415
Šuster, Andrej 420
Šuštaršič, Rastislav 142
Šušteršič, Marjeta 416

Taufer, Veno 339
Tavčar, Ivan 311, 363, 495
Telenkova, M. A. 227
Thomas, George 26
Tisenko, Z. V. 228
Toli'c-Orai'c, Dubravka glej Orai'c-Toli'c, Dubravka
Tollefson, James W. 11, 12
Tolstoj, Lev Nikolaevič 486
Toman, Karel 284
Tomi'c, Mile 209
Toplinska, Zuzanna 143
Toporišič, Jože 27, 35, 51, 59, 102, 133, 144--178, 184, 243, 244, 417, 514, 523, 531, 534, 556, 588
Torkaz, Božena 285
Trifonov, Jurij Valentinovič 461, 463
Trobevšek, Marko 418
Trstenjak, Anton 599
Trubar, Primož 104, 105, 144, 155, 188, 562
Turgenev, Ivan Sergeevič 290, 460

Urbančič, Boris 178, 179

Valjavec, Matija 563
Vandot, Josip 332
Večerka, Radoslav 118
Venturin, Radomir 225
Vermeer, Willem R. 180, 215
Vesel, Jovan 504
Vidovič-Muha, Ada 19, 172, 181--191
Vincenot, Claude 28, 162
Vodnik, Valentin 356
Vodušek, Božo 414
Vokač, Zlata 477
Volos, Renata 225
Vorenc, Gregor 189
Vospernik, Reginald 419
Vovčok, Marko glej Wilinskaja-Markovič, Marija Aleksandrovna
Vramec, Antun 202
Vratuša, Anton 13
Vramec, Antun 564, 565
Vučenov, Dimitrije 566
Vukovi'c, Gordana 214

Weiss, Peter 147, 549
Wilinskaja-Markovič, Marija Aleksandrova 460

Zablatnik, Pavle 420, 421
Zadravec, Franc 313, 330, 334, 401, 422--438, 569
Zaliznjak, A. A. 218
Zasorina, L. N. 228
Zdovc, Pavel 192
Zelko, Ivan 193
Zidar, Pavle (Zdravko Slamnik) 392
Zor, Janez 23, 492
Zorko, Zinka 194, 195
Zudini, Diomiro 97
Zullig, Monika 571

Žele, Andreja 512
Žerjal, Vita 439
Žolkovskij, Aleksandr Konstantinovič 216
Žukovskij, Vasilij Andreevič 490
Župančič, Oton 365, 368, 369, 375, 430, 458, 492, 574


Ur. Miran Hladnik, 1995.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco